Delprojekt

Högsbo specialistsjukhus är uppdelat i fem områden, Kompetensförsörjning och FoU, Digitala vårdformer och tjänster, Verksamhetsinnehåll och arbetssätt, Försörjning och byggnation. Nedan kommer vi att presentera respektive område. I takt med att arbetet fortskrider kommer informationen att kompletteras och utvecklas.

Delprojekt Vårdverksamhet och arbetssätt har som sitt övergripande mål att skapa förutsättningar för en framtida säker, trygg och tillgänglig vård som stödjer invånarna och deras behov. Specialistsjukhuset i Högsbo ska vara flexibelt och stödja vårdens utveckling (Omställningen av Hälso och sjukvården i VGR) samt arbetet med regionens arbetsgivarvarumärke.

Delprojektet har fokus på den vårdrelaterade verksamheten men arbetar även för att servicen ska omhändertas i optimerade processer som stödjer vården och dess kompetensnyttjande, arbete har bl a genomförts med ett antal patientscenarios som kopplar behov i vården till en funktionell byggnad/framtida specialistsjukhus. Inom delprojekt Vårdverksamhet har även behovs och dimensioneringsarbete genomförts vad gäller framtida administrativa ytor, resultatet kommer att publiceras på webbsidan i höst.

Tillsammans med resurser VGR:s olika sjukhusförvaltningar pågår sedan i våras ett arbete med sk Rumsfunktionsprogram ”RFP” vilket kommer att resultera i en specifikation över vilka egenskaper rummen ska ha och vilken utrustning som ska finnas i varje rum. Detta arbete fortgår under hösten 2018.

 

Delprojekt Digitala vårdformer och tjänster har som uppgift att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och implementera lösningar till stöd för både invånare och sjukvårdspersonal. Digitaliseringen ska ge invånarna en trygg och säker vård som skapar värde, ökar delaktigheten och ger medarbetarna en attraktiv arbetsplats.

Både nya digitala vårdformer och tjänster ska utvecklas och redan framtagna tjänster ska implementeras. Nya digitala vårdtjänster förutsätter nya arbetssätt i vården. Det handlar om vårdmöten på distans, distansövervakning med sensorteknik samt internetbaserat stöd och behandling. Övriga delprojekt ska beskriva verksamheternas behov och ställa krav på hur de digitala vårdformerna och tjänsterna ska utformas.

Delprojektets Digitala vårdformer och tjänster samverkar även med respektive objekt, omställningsområde Digitala vårdtjänster samt Framtidens vårdinformationsmiljö via utsedd kontaktperson för respektive objekt/projekt/program. Delprojektet kommer inom kort att bemannas med en projektledare från VGR IT.

Förändrade arbetssätt i vården ställer krav på att logistik- och försörjningslösningarna utvecklas och anpassas så att de:

  • maximerar möjligheterna för vårdpersonal att utföra vård
  • säkerställer en hög leveransfrekvens, effektiv tidsstyrning, flexibilitet, servicegrad, kapacitet, kvalitet och säkerhet
  • säkerställer spårbarhet utifrån vårdens och patientens behov

 


Senast uppdaterad: 2018-05-16 15:46