Göteborgssjukvården - tillsammans för en vård i framkant

Genom att etablera två nya specialistsjukhus byggs den öppna specialistsjukvården i Göteborgsområdet etappvis ut. Ett specialistsjukhus innehåller specialistcentrum och dagkirurgiska centrum.

I första etappen ska två specialistsjukhus, utan slutenvårdsplatser, etableras vid Högsbo sjukhus och i Frihamnen. Varje sjukhus kommer att innehålla operation, mottagningar, bild- och provtagning.

Angereds närsjukhus och specialistsjukhusen planeras att tillsammans vara basen i ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem, integrerat med primärvård, akutsjukvård och regionsjukvård.

Arbetet drivs i projektform och projektet arbetar med fem delområden:

 • Kompetensförsörjning och FoU
 • Digitala vårdformer och tjänster
 • Verksamhetsinnehåll och arbetssätt
 • Försörjning
 • Sjukhusbyggnation


Projektet skapar förutsättningar för den öppna specialistsjukvården i ett nytt närsjukvårdssystem,
men det är framtidens utförare som står för vårdens organisering.

Tillsammans för en vård i framkant

De nya specialistsjukhusen är en del i utvecklingen av Göteborgssjukvården. Målbilden för projektet är att sjukvården skall vara:

 • Värdeskapande och personcentrerad
  All vård syftar till att skapa värde utifrån invånarnas behov och förutsättningar. Dialogen är god och invånarna är medskapare och tar ansvar för sin hälsa.
 • Nära
  Den vård invånaren behöver ofta ska finnas nära. Vården erbjuds i form av inbjudande och lättillgängliga vårdbyggnader, i hemmet och via digitala vårdtjänster. Det är lätt att komma i kontakt med vården, både fysiskt och digitalt.
 • Samordnad
  Vården kännetecknas av kontinuitet som bygger på samverkan mellan vårdens aktörer. Utveckling, sammanhållen vårdinformation och arenor för gränsöverskridande samarbete är utgångspunkter
 • Trygg
  Vården har hög kvalitet och är säker. Tillgängligheten är god och väntetiderna är korta. Det är lätt att få information om vårdens kvalitet och att delta i förbättringsarbete, både som invånare och medarbetare.
 • Effektiv och Flexibel
  Tid med patienten möjliggörs genom effektiva och sammanhållna vårdkedjor. Vårdens professioner kan renodla patientarbetet som ett resultat av god service och väl fungerande försörjning. Framtida vårdbehov kan omsättas i sjukhusen utan ombyggnationer eftersom lokaler och stödprocesser är standardiserade för att möta föränderliga behov.

Kontakt

Projektledare Henrik Almgren
Mobil: 0705 - 10 19 60
E-post: E-postadress

Projektkoordinator Nina Mathiasson
Mobil: 0768-06 87 38
E-post: E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-12-12 11:18