Uppföljning målområde läkemedel

Målen om minskad miljöpåverkan från läkemedel täcker in hela kedjan från tillverkning, distribution, ordination till avfall. Miljökrav ställs i all upphandling. Skillnaden i förskrivning av antibiotika var 2017 fortsatt stor mellan kommunerna.

Genom kravställande i upphandling av läkemedel och systematisk uppföljning av kraven kan Västra Götalandsregionen minska riskerna för att läkemedelsrester når miljön i produktionskedjan. Att verka för en rationell antibiotikaanvändning bidrar både till en minskad användning av antibiotika och en användning av rätt sorts antibiotika.

Under 2017  har VGR i samtliga läkemedelsupphandlingar ställt krav enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produktgrupp läkemedel samt krav enligt Uppförandekod för leverantörer. Totalt har Koncerninköp följt upp kraven hos 24 av 76 leverantör.

Västra Götaland fortsätter att minska förskrivningen av antibiotika på recept. Den totala minskningen om 2 % (från 306 till 299 recept/1000 invånare och år) under 2017 omfattar flera olika antibiotikagrupper.

Se diagram och figurer i dokumentet Uppföljning av målområde läkemedel 2017

Uppföljning av målområde läkemedel 2016

Per Rosander

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-12 17:04