Mot nästa generations IT-stöd

Operativt center på VGR IT. Foto: Fredrik Klasson

VGR IT bildades 2007 genom en sammanslagning av flera IT-enheter. Syftet och målet med sammanslagningen var att regionalisera och standardisera IT i VGR. År 2012 gjordes ytterligare en sammanslagning mellan IT-strategi och utförarorganisationen och året därpå inleddes det som VGR IT idag kallar för sin förändringsresa och som grundar sig i att VGR IT ska ha befälet och ligga steget före för att påvisa nya möjligheter inom IS/IT i VGR. Och resan fortsätter för att kunna möta kraven från såväl hälso- och sjukvårdspersonalen som Västra Götalands invånare.

Arbetet startade med att VGR IT:s ledning formulerade riktningen för förändringsresan. Målet var ”nöjda kunder” och det skulle uppnås genom en tydlig vision, mål och strategier, tydliga och enkla processer/arbetssätt, genom att mäta och styra verksamheten och leverera i rätt tid och med rätt kvalitet.

– När vi inledde hade VGR IT ett ganska lågt förtroende. Vi hade långa ledtider och många aktiva incidenter vilket ledde till missnöjda kunder, säger Göran Ejbyfeldt, IS/IT-direktör.

VGR IT etablerade en grund för ständiga förbättringar som bygger på Lean. Genom förankring i ledningen, Leanspel för alla medarbetare, visualisering av mätning och uppföljning på fysiska och digitala tavlor, Lean ledarskap, värdeflödeskartläggningar och kundfokuserade mätetal vände trenden. Under de efterföljande åren genomfördes ett flertal stora förbättringar i VGR:s IT-miljö: 

  • En gemensam IT-plattform implementerades, vilket ledde till att alla VGR:s datorer placerades i samma IT-basmiljö
  • VGR fick en gemensam och säkrad inloggningsmiljö som också kopplades till molnet
  • Telefonin i VGR konsoliderades och vi gick över till IP-telefoni
  • Antalet datahallar minskades från 18 till fem säkra hallar
  • En ny IT-basmiljö infördes med bland annat ett nytt e-postsystem och verktyg för samarbete på distans, distribution av programvara samt övervakning
  • IT-säkerheten förbättrades radikalt


– För oss var det viktigt att inte bara engagera våra chefer utan alla medarbetare i vårt förbättringsarbete. Leanmetoden har varit ett bra sätt att få med oss personalen och jag är imponerad över att vi lyckats åstadkomma så mycket under en så pass kort tid, fortsätter Göran Ejbyfeldt.

Bidrar till att skapa bästa hälso- och sjukvården

Idag är Lean en integrerad del av VGR IT:s sätt att leda och styra och har också skapat verktyg för att ta sig an och hantera förändringar.

– Vår framgångsfaktor är att ha Lean som grunden för allt förbättringsarbete. Det har skapat en stark ledning och hjälpt oss att styra och hålla fast vid vision, strategier och planer, säger Jeanette Sandén, avdelningschef Ledningsstöd IS/IT.

VGR IT:s nästa stora utmaning finns redan runt hörnet då IT är en viktig hörnsten i arbetet med att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård och komma i mål med programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

– Även om vi redan idag, tack vare den resa vi gjort under de senaste tio åren, har de tekniska förutsättningarna och infrastrukturen på plats för att kunna skapa nästa generations IT-stöd, kommer det ändå ställas stora krav på vår organisation. Vi måste kunna möta kraven från såväl hälso- och sjukvårdspersonalen som Västra Götalands invånare avslutar Göran Ejbyfeldt.

Mer om VGR IT

VGR IT är VGR:s gemensamma IS/IT-organisation med ansvar för drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni

VGR IT bildades 2007 och har idag drygt 600 medarbetare VGR IT Support tar årligen emot 255 000 samtal:

  • 85 % av användarnas problem löses direkt i telefon. Väntetiden är ca 1 minut
  • 98 % av användarna tycker att de får ett bra bemötande En stor del av alla förändringar i IT-stöden drivs som projekt och uppdrag:
  • Idag levererar VGR IT ca 90-100 % i tid

I den senaste medarbetarenkäten säger 92 % att de är stolta över att arbeta i VGR och 88 % att de gärna rekommenderar VGR IT som arbetsgivare.

Göran Ejbyfeldt

IS/IT-direktör
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-05-03 12:57