Strategi för funktionshinderanpassing

I Västra Götaland har cirka 265 000 personer en funktionsnedsättning som påverkar deras möjlighet att använda kollektivtrafiken.

De anpassningar som görs för att underlätta för personer med funktionsnedsättning, är anpassningar som gagnar alla resenärer – det är insatser som bidrar till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, som lockar nya resenärer och bidrar till att nå trafikförsörjningsprogrammets mål om att öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Enklare och tryggare

I strategin för funktionshinderanpassning anges bland annat att det ska finnas ett prioriterat nät, där flest reser, i vilket alla fordon och hållplatser är tillgänglighetsanpassade.

Dessutom läggs stor vikt vid ökad trygghet och enkelhet i resandet, och att följa upp kvaliteten i de anpassningar som har gjorts.

Andra åtgärder för en bättre tillgänglighet kan vara att göra det enklare och tryggare att resa med smarta tjänster som underlättar betalning, information före och under resan och ledsagning på hållplatsen.

Senast uppdaterad: 2018-09-07 16:52