För dig som anställer utlandsutbildad vårdpersonal

Att kunna svenska är bara början. PLUS adderar så mycket mer.

PLUS mål är att skapa förtrogenhet i den svenska hälso-och sjukvården genom att bidra med ökad kunskap och förståelse.

Arbetsgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen har den kompetens som krävs för att tillgodose patientsäkerheten. I det ingår bland annat att den som anställs har nödvändiga språkkunskaper för att utöva yrket. PLUS är ett stöd för arbetsgivaren i arbetet att säkerställa medarbetarens reella kompetens.

PLUS innebär att du inom ett år har en medarbetare som utöver sin utbildning också behärskar bra svenska, har god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor samt är förtrogen med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring sjukvården. Det bidrar till ökad patientsäkerhet och frigör tid och resurser för både dig och dina övriga medarbetare.

PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, språkkurs där kommunikation och kultur är viktiga delar samt grupphandledning under ledning av erfaren kollega. Det skapar möjlighet till reflektion och löpande tillämpning av det som lärs ut under programmet.

Deltagaren ska ha kunskaper i svenska språket som motsvarar minst nivå B2, enligt den europeiska språkskalan (GERS) för att kunna tillgodogöra sig PLUS-programmet.

2018 startar fyra till fem program för läkare, ett till två program för sjuksköterskor/fysioterapeuter/arbetsterapeuter/psykologer och ett för tandvårdspersonal.

 • Vid osäkerhet kring språknivå, kontakta oss
 • Särskilt förordnande för läkare och tandläkare som inte har svensk legitimation söks hos Socialstyrelsen 
 • PLUS svarar gärna på övriga frågor kring legitimationsprocesser
 • Alla deltagare som inte är uppväxta i Sverige rekommenderas starkt att delta i språkundervisningen på PLUS oavsett vilka intyg deltgaren har
 • PLUS språkundervisning planeras utifrån deltagarnas färdighetsnivå
 • Deltagare kommer att ges möjlighet att uppnå, befästa och fördjupa nivå C1 enligt GERS under programtiden
 • Deltagare som behöver extra språkundervisning kommer att erbjudas detta via Folkhögskolornas språkteam
 • Tre till fyra dagar i veckan arbetar medarbetaren på sin ordianarie arbetsplats och en till två dagar i veckan är deltagaren på PLUS
 • PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva och bidrar till varandras lärande
 • PLUS pågår under 40 veckor
 • PLUS programmet ska prioriteras i deltagarens schema och tid ska finnas att utföra studieuppgifter, minst 1 timme per vecka behövs för instuderings- och skrivuppgifter i svenska

Kostnad

PLUS drivs av Västra Götalandsregionen. Kostnaden för programmet finansieras till hälften av regionen centralt och till hälften av avgifter. Avgiften är uppdelad på en startavgift på 15 000 kronor per deltagare, resten debiteras efter avslutat program.

 • PLUS med språk kostar inklusive startavgift 65 000 kronor
 • PLUS utan språk kostar inklusive startavgift 40 000 kronor
 • PLUS för sjuksköterskor med flera yrkesgrupper kostar inklusive startavgift 45 000 kr, avgiften är under 2018 sänkt!

Anmälan görs av verksamhetschef via e-post

E-post: E-postadress

Tidig anmälan gör att PLUS bäst kan svara mot efterfrågan.

PLUS välkomnar alla anmälningar av utlandsutbildade läkare/tandvårdspersonal/sjuksköterskor/fysioterapeuter/psykologer med flera yrkesgrupper med behov av introduktionsprogram!