Fortbildning för specialistläkare

Som läkare måste du fortsätta att utveckla din kompetens under hela karriären. Kompetenta läkare är en förutsättning för hög kvalitet i hälso- och sjukvården och för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Läkares fortbildning under hela yrkeslivet, efter uppnådd specialistkompetens, är därför en nödvändighet för att bibehålla och utveckla den svenska hälso- och sjukvården.

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Det medicinska kompetensutvecklingsrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande. Rådet består av särskilt utsedda studierektorer inom de 13 största specialiteter i VGR. Deras uppdrag är bland annat att genomföra utbildningsprogram för specialisterna i regionen. Den specialitetsansvariga studierektorn diskuterar inom respektive specialitets sektorsråd, tillsammans med verksamhetscheferna i regionen, upplägg och innehåll i de gemensamma utbildningarna.

Intresseanmälan specialitetsansvarig studierektor i internmedicin, 2017-09-01

Årsberättelse 2016, pdf

Anna Nilsdotter

Ordförande MUR
Telefonnummer
E-post

Louise Théen

Sekreterare MUR
Telefonnummer
E-post

Allmänmedicin

Studierektor under tillsättning

Anestesi och intensivvård

Stefan Lundin 
E-postadress 

Barn- och ungdomsmedicin

Per Wekell
E-postadress 

Bild- och funktionsmedicin

Ylva Aurell
E-postadress

Geriatrik

Ingalill Andersson
E-postadress 

Gynekologi och obstetrik

Maria Gyhagen
E-postadress 

Infektion

Birgitta Anesten
E-postadress 

Internmedicin

Leif Lapidus
E-postadress 

Kardiologi

Oskar Angerås
E-postadress 

Koncernstab HR, Västra Götalandsregionen

Eva Lundh
E-postadress 

Kirurgi

Kent Lundholm
E-postadress 

Lungmedicin

Margaretha Smith
E-postadress 

Läkemedelskommittén Västra Götalandsregionen

Elisabeth Stadberg
E-postadress

Onkologi

Malin Blomstrand
E-postadress

Ordförande 

Anna Nilsdotter
E-postadress 

Ortopedi

Michael Ullman
E-postadress 

Reumatologi

Mats Dehlin
E-postadress 

Sekreterare

Louise Théen
E-postadress 

Vuxenpsykiatri

Alina Karanti
E-postadress

Ögon

Madeleine Zetterberg
E-postadress  

Öron, näsa och hals

Hasse Ejnell
E-postadress 

Webbaserade lunchföreläsningar

Dessa föreläsningar är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det medicinska kompetensutvecklingsrådet.
Föreläsningarna ges på videolänk varannan tisdag kl. 12.00 - 12.45.

Nytt från 2017 blir även att tidigare system med ”fri lunchbox” för specialistläkare som bevistar VGR-föreläsningarna måste modifieras. Enligt redovisningsmässiga krav och administrativa svårigheter har beslutats att den egna verksamheten framdeles ansvarar för att prioritera denna utbildningsresurs enligt beslut av verksamhetschef.

Förslag till praktiskt genomförande är att verksamheten köper lunchkuponger i matsal eller motsvarande och att deltagare i föreläsning erhåller/kvitterar kupongen hos verksamhetsassistent eller motsvarande enligt intern beslutsordning. Det är således inget hinder att ”övrig personal” erhåller förmånen inom ramen för verksamhetens utbildningsresurs, om verksamhetschef finner detta angeläget.

23/1 Bild och Interventionscentrum (BOICEN) vid SU, nu en resurs för hela VGR. Överläkare, verksamhetschef Christina Svärd, SS.

6/2  Alzheimer: sjukdomsmekanismer, diagnostik och behandling. Professor Kaj Blennow, Klinisk neurokemi SU, GU.

20/2 Stamceller som terapi och läkemedel. Professor Anders Lindahl, Inst. Klinisk Kemi, GU.

6/3 Sexualmedinsk rådgivning och verksamhet i öppen vård. Margareta Goop, Specialistläkare, Sexualmedicinskt centrum, Närhälsan, Göteborg. 

20/3 Infektioner som angår alla-från cystit till urosepsis. Överläkare, Med Dr Gunnar Jacobsson och Öläk Peter Ulleryd, Strama gruppen, VGR.

10/4 Medicinska dagsläget vid intoxikationer och missbruk. Överläkare Kai Knudsen, Anestesi/IVA, SU. 

24/4 Nack/Ryggproblem: aktuellt om diagnostik och behandling. Professor Helena Brisby, Ortopedi, SU. 

8/5 Nya Antikoagulantia. Överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum, SU.

22/5 Malignt melanom: diagnostik och behandling. Professor Olle Larkö, Dermatologi, SU.

Inspelade föreläsningar på intranätet

Alingsås lasarett

Videokonferenslokalen plan 1

Angereds Närsjukhus

Videokonferensrum, administration

Frölunda Specialistsjukhus

Stora konferensmatsalen

Kungälvs sjukhus

Riddarsporren

Mölndals sjukhus

SSL-rummet (Särskild sjukvårdsledning)

Norra Älvsborgs Länssjukhus

Hönan

Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Adm. Konferensrum 7

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Gullvivan

Sahlgrenska sjukhuset

Kirurgens konferensrum, elevhemmet, plan 1

Södra Älvsborgs Sjukhus

Jonny Bernhardsson i Tehuset

Uddevalla sjukhus

Hallonet

Östra sjukhuset

Kirurgens konferensrum, plan 2

Fortbildningsplan

Något regionalt direktiv kring fortbildning för specialister har ännu inte antagits. Däremot fattade SUs ledningsgrupp ett beslut att införa den av MUR föreslagna fortbildningsplanen för specialistläkare. Detta är en individuell fortbildningsplan där avsikten är att verksamhetschefen tillsammans med sin specialistläkare lägger upp en plan för det kommande årets fortbildningsaktiviteter. Aktiviteterna ska motsvara såväl den enskilda medarbetarens behov som verksamhetens. Fortbildningsplanen har introducerats inom en verksamhet per område på SU och ambitionen är att den ska implementeras på hela sjukhuset under 2017 för att därefter användas inom hela VGR.

Årlig fortbildningsplan. pdf

Bidrag för att delta i kurser och konferenser

Under åren 2015, 2016 och 2017 har regionstyrelsens personalutskott avsatt centrala medel för att till viss del kompensera förvaltningarna för de ökade kostnader som kan uppstå till följd av det nya samverkansavtalet. Dessa medel har hanterats av Medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Fortsatt delfinansiering också under 2018

I 2018 års budget har avsatts 3,5 miljoner kronor för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare. Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser, pdf

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens