Systemet Millennium

Här finns frågor, svar och lägesbeskrivningar av ett antal större frågor kopplat till Millennium som system och arbetet med att anpassa funktionalitet och arbetsflöden till svensk hälso- och sjukvård. Klicka på respektive länk för att komma direkt till frågan.

Vårdsystem som ska ersättas
Utdata och rapporter
Överföring till kvalitetsregister
Avvikelserapportering
Anpassning till svensk hälso- och sjukvård
Prehospital vård
Hur hanteras designen för olika specialistområden?
Ögonsjukvård
Operationsplanering
Läkemedelsprocessen
Optioner för anestesi- och intensivvård
Sekretess och samtycke

Vilka vårdsystem ska ersättas av Millennium?
Journalsystemen Melior, AsynjaVisph och Obstetrix, det vårdadministrativa systemet Elvis och operationsplaneringssystemet Orbit kommer att bytas ut mot Millennium, plus ytterligare system som beslutas om i dialog med hälso- och sjukvårdens verksamheter. Totalt kommer ett 30-tal system att avvecklas.

Millennium ska bara ersätta system om det innebär en likvärdig eller förbättrad funktionalitet. De system som blir kvar ska integreras med Millennium så att man kan nå dem genom samma inloggning, med reservation för att det kan bli några undantag av tekniska skäl.
Uppdaterad text 25 oktober 2023

Hur fungerar det med utdata och rapporter i Millennium?
Det ingår ett rapportverktyg som kan leverera data och rapporter på ett bättre och snabbare sätt än idag. Millennium kommer också att kunna stötta i den dagliga styrningen av vården med hjälp av information som uppdateras i realtid. En modul kan ta fram olika urval för uppföljning av exempelvis en viss patientgrupp eller från en viss vårdenhet. Millennium kan även ta emot data från andra system. Det är viktigt att tänka igenom vilken information som matas in i systemet - där kommer våra gemensamma processer in i bilden.

Hur fungerar överföringen av information till kvalitetsregister?
I dag lägger medarbetare i vården mycket tid på att manuellt samla ihop och mata in information i olika nationella kvalitetsregister. När Millennium införs finns förväntningar på att detta arbete i stor utsträckning ska kunna automatiseras. Automatisk informationsöverföring mellan olika system kräver dock att data och variabler är standardiserade och att det finns tekniska lösningar som stödjer utbytet hos såväl avsändare som mottagare. Dessutom är de nationella kvalitetsregistren inte enhetliga i sin uppbyggnad och behöver i vissa fall moderniseras.

Inom Västra Götalandsregionen pågår sedan 2021 ett projekt med uppdrag att säkra informationsöverföringen mellan Millennium och nationella kvalitetsregister. Projektet ska också se över hur VGR långsiktigt arbetar med kvalitetsregister. Ett fåtal register har i dag en automatiserad överföring från nuvarande vårdsystem och det är inom projektet prioriterat att automatiseringen säkras även från Millennium. Företrädare från program Millennium och Registercentrum Västra Götaland är med i arbetet som utgår från Koncernkontoret.

Hur stödjer Millennium arbetet med avvikelser?
Millennium ersätter inte befintliga avvikelsehanteringssystem. Systemet är tydligt patientcentrerat och hanterar därför inte andra typer av avvikelser. Däremot kommer Millennium att kunna agera på det som dokumenteras. I förberedelsearbetet ingår att skapa regler för hur Millennium ska reagera på olika typer av uppgifter. Det ska då kunna generera en automatisk rapport som kan exporteras till det avvikelsehanteringssystem som används idag.

Det viktigaste är dock att Millennium kommer att bidra till att avvikelser inte uppstår. Eftersom alla kommer att använda samma system minskar mängden brister i informationsöverföring. Informationen finns tillgänglig när den behövs och man behöver oftast inte leta efter den. Millennium kommer också att kunna påminna om aktiviteter som ska göras, eller ge rekommendationer att inte göras, beroende på patientens behov.

Är Millennium anpassat till svensk hälso- och sjukvård?
Millennium är ett internationellt system som används av hälso- och sjukvården i ett 20-tal länder världen över. I Sverige levereras Millennium av Cerner Sverige AB och i VGR:s avtal med dem ingår att vi tillsammans anpassar systemet till behoven i hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Verksamhetsexperter från VGR, privata vårdgivare och kommuner i Västra Götaland deltar i arbetet med att anpassa Millennium, enas om enhetliga och evidensbaserade processer och arbetssätt, och hur Millennium ska användas i olika verksamheter. Totalt har hittills över 500 medarbetare deltagit i designarbetet. 

Hur ser stödet ut för prehospital vård i Millennium?
I avtalet mellan VGR och leverantören ingår funktionalitet för prehospital verksamhet. Det ger ett sammanhållet informationsflöde från ambulanserna in till akutmottagningarna och andra vårdinstanser, vilket underlättar arbetet för alla berörda i en vårdkedja och ökar patientsäkerheten. 

Flera tekniska och juridiska frågor har dock först behövt lösas av leverantören Oracle (f d Cerner) innan designen av funktionalitet för ambulansvården kunde påbörjas. På sikt ska hela vårdkedjan från samtal till 1177 Vårdguiden, larm till SOS Alarm, kommunal hemsjukvård och annat som sker utanför de fysiska vårdinrättningarna ingå, men första steget blir att omhänderta ambulanssjukvårdens behov.   

Hur hanteras designen för olika specialistområden?
Designarbetet inför den första driftstarten har främst fokuserat på gemensamma lösningar för de breda flödena i hälso- och sjukvården. Det innebär att funktionaliteten i Millennium är standardiserad och generisk till sin natur och att det endast gjorts ett mindre antal tillägg för specialiteter. Vid behov kommer fortsatt anpassning för enskilda specialiteter att göras genom en ordnad process.

Systemet för kunskapsstyrning, bland annat samordningsråden, kommer att vara sammanhållande för fortsättningen av detta arbete under och efter programtiden. Den nya vårdinformationsmiljön, inte minst de inbyggda beslutsstöden, kommer att kunna justeras kontinuerligt vad gäller design för respektive specialitet och för genomgående funktioner.  

Kommer ögonsjukvården att använda Millennium?
Ja, ögonsjukvården kommer att använda Millennium, i likhet med övriga specialistverksamheter. Det har funnits osäkerhet kring hur Millennium kan tillgodose behoven i ögonsjukvården vilket har gjort att program Millennium behövt undersöka andra kunders upplägg och diskussioner har förts mellan företrädare för ögonsjukvården och leverantören av Millennium. 

Programmet har gått igenom vilka IT-system och vilken teknisk utrustning som används inom ögonsjukvården på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) som ingår i den första driftstarten. De två huvudsakliga bildhanteringssystemen, Carl Zeiss Forum och Picsara, är möjliga att integrera med Millennium. Flera andra frågor ska också lösas innan Millennium tas i bruk. 

Enligt programdirektivet för program Millennium är den uttalade strategin ”kärnsystemet först” vid bedömning av vilka system som ska ersättas av Millennium. Syftet är att skapa en sammanhållen informationshantering med fokus på patientens behov. Koncernledning hälso- och sjukvård fattade i september 2021 det förtydligande inriktningsbeslutet att Millennium är det system som är upphandlat och ska implementeras.

Millennium ska bland annat ersätt Orbit för operationsplanering. Vad är planen framåt för att lösa kända brister på detta område? 
I Millennium ingår funktionalitet som ska ge stöd vid planering av operationer och som ska ersätta dagens system Orbit. VGR har uppmärksammat ett antal brister som behöver åtgärdas innan operationsplaneringsmodulen i Millennium kan användas säkert och effektivt. Enligt leverantören Oracle (f d Cerner) ska den funktionalitet som behöver utvecklas vara klar i slutet av 2025, att granska för både VGR och Region Skåne som också valt Millennium och som VGR har ett nära samarbete med.

För implementeringen på sjukhusen i VGR gäller att Millennium ersätter Orbit inför den sista driftstarten hösten 2026, i västra området. Under tiden fram tills dess kommer Orbit och Millennium att kopplas ihop tekniskt för att registreringar och bokningar ska kunna överföras automatiskt mellan systemen.
Uppdaterad text 20 oktober 2023

VGR har identifierat ett antal områden där läkemedelsprocesserna i Millennium skiljer sig från nuvarande arbetssätt. Hur hanterar program Millennium denna fråga?
En av de främsta nyttorna med den nya vårdinformationsmiljön är målet om en säker, enhetlig och sammanhållen läkemedelsinformation i hela vårdkedjan runt patienten. En välfungerande läkemedelshantering är en förutsättning för en sammanhållen vårdinformationsmiljö med hög patientsäkerhet och kvalitet. 

VGR har tidigare identifierat ett antal områden där processerna i Millennium skiljer sig från nuvarande arbetssätt. Risker och föreslagna åtgärder finns beskrivna i “Riskrapport läkemedelsområdet FVM” (diarienummer RS 2021-05659) från 2021. Syftet med att identifiera och åtgärda risker är att det system som införs ska vara patientsäkert. 

Merparten av riskerna har sedan dess hanterats eller kommer att hanteras i det pågående designarbetet. De kvarvarande riskerna omhändertas på samma sätt som övriga risker i programmet. Inför det första införandet av Millennium (etapp ett) hösten 2024 kommer vissa temporära speciallösningar att krävas eftersom all utveckling och tekniska lösningar inte hinner bli klara till dess. 

Optioner för anestesi- och intensivvård - beskrivning och beslut
VGR saknar ett regiongemensamt IT-stöd för anestesi- och intensivvård (IVA). Förvaltningarna använder olika lösningar och har kommit olika långt med digitaliseringen. Vid upphandlingen 2018 av ett nytt gemensamt IT-stödet för vården hade ingen av anbudsgivarna lösningar som fullt ut levde upp till kraven på funktionalitet för IVA och anestesi.

När VGR skrev avtal om Millennium valde man därför att lägga modulerna för anestesi- och intensivvård som optioner. Det innebar möjligheten att senare kunna avropa dem, det vill säga välja till dessa moduler, efter närmare utredning och/eller efter att leverantören vidareutvecklat funktionerna.

Chefläkargruppen i VGR har gjort en riskanalys för att belysa helheten runt patienten om optionerna inte avropas. Analysen har ingått som underlag i den rekommendation som chefssamrådet för anestesi och IVA har gjort. Deras inrådan blev att avstå från optionerna och upphandla annan lösning.

Under hösten 2021 beslutade VGR att inte avropa optionerna inom tidsramen för program Millennium. Istället är beslutet att avvakta vilket innebär möjlighet att köpa till funktionalitet senare. Hösten 2022 beslutade koncernledning hälso- och sjukvård i VGR att genomföra en upphandling av IT-stöd för IVA och anestesi. 

För att säkerställa en patientsäker och godtagbar lösning när Millennium införs görs viss design även för IVA- och anestesiverksamhet. Det gäller övergångar till närliggande vård, till exempel från akutmottagning och till vårdavdelning, och omfattar funktionalitet som idag hanteras i Melior.

Hur säkerställer vi sekretess och patienternas samtycke?
Svensk lagstiftning som patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning GDPR gäller även med den gemensamma vårdinformationsmiljön. Patienterna kommer att kunna lämna digitalt samtycke, och på samma sätt som idag spärra sin journal. Samtidigt är patientdatalagen inte helt anpassad till digital vårdinformation, och VGR och andra regioner arbetar för att påverka lagstiftningen.