Smittsamma sjukdomar

Smittskydd Västra Götaland uppmanar till höjd beredskap på symptom på smittsamma sjukdomar vi annars sällan ser i Sverige.

Barnvaccinationstäckningen är inte lika hög i Ukraina som i Sverige. Folkhälsomyndigheten och Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, uppmanar till ökad uppmärksamhet för vissa sjukdomar som vi annars sällan ser i Sverige.

Infektionssjukdomar som normalt är ovanliga i Sverige har i vissa fall en högre förekomst i Ukraina. Förhållanden innan och under flykten samt boende med eventuell trängsel efter ankomst kan också ge ökad risk för spridning av smittämnen.

Mikrobiologisk diagnostik vid vård av patienter från Ukraina - Folkhälsomyndigheten

Det finns översatta bildstöd för kommunikation kring vissa smittsamma sjukdomar

Bildstöd smittsamma sjukdomar

Covid-19

Vaccinationstäckningen för covid-19 är betydligt lägre i Ukraina. Smittskydd Västra Götaland uppmuntrar till höjd vaksamhet redan vid triagering i vården för att minska risk för smittspridning och för att snabbt kunna ställa rätt diagnos.

Vaccination mot covid-19, flyktingar från Ukraina

Covid-19, samlad information

Rabies

Folkhälsomyndigheten har publicerat en FAQ om husdjur och rabiesrisk.

Frågor och svar om rabies – angående sällskapsdjur från Ukraina — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Mässling

Misstänk mässling vid feber, hosta/snuva, konjunktivit och eller makulopapulöst utslag, som oftast kommer några dagar efter luftvägs-symtomen. Fråga alltid om vaccination och fall i omgivningen.

Mässling * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Tuberkulos

Tuberkulos är vanligare i Ukraina än i Sverige.

Tuberkulos * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kikhosta

Misstänk kikhosta vid långvarig hosta och kikningar (främst hos barn).

Kikhosta * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Påssjuka

Tänk på påssjuka vid svullna halsmandlar och feber. Vanlig sjukdom före pandemin i Ukraina.

Påssjuka * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Tänk även på polio, difteri, stelkramp, röda hund och meningokockinfektion.

Zoonoser

I Ukraina förekommer rabies hos både hundar och katter varför postexpositionsprofylax kan bli aktuellt vid bett från djur som förts med till Sverige och som inte genomgått särskild kontroll.

Rabies * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Resistenta bakterier

Resistens mot antibiotika är mer utbredd i Ukraina än i Sverige, vilket kan behöva beaktas vid behandling av infekterade sår eller andra bakterie-infektioner. Var frikostig med bakterieodling.

Informationsmaterial - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Aktuell information

Situationen förändras snabbt. Följ aktuell information på:
Vård av personer från Ukraina

Smittskydd Västra Götaland

Information från andra myndigheter

Information med anledning av rådande situation i Ukraina — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rysslands invasion av Ukraina - Jordbruksverket.se

Situationen i Ukraina - Migrationsverket