Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vanliga frågor och svar om FaR

Här finns vanliga frågor och svar om FaR (Fysisk aktivitet på Recept).

Frågorna är indelade i följande teman: grundläggande kunskap om FaR, ordination av FaR, uppföljning av FaR, KVÅ-kodning, FaR-ansvarig, FaR-mottagning, aktivitet, rabatter och patientinformation. 

Om du har andra frågor kan du kontakta FaR-ansvarig på din enhet eller Centrum för fysisk aktivitet, ring 031-346 06 40 eller mejla rh.cffagoteborg@vgregion.se.

Vad är FaR?

FaR (Fysisk aktivitet på Recept) är en evidensbaserad metod inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet. FaR kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. FaR som metod består av ett individuellt personcentrerat rådgivande samtal, en individanpassad skriftlig ordination och individanpassad uppföljning.

Vad är FYSS?

FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Det finns allmänna rekommendationer för barn, ungdomar, vuxna, äldre och gravida samt diagnosspecifika rekommendationer vid 35 diagnoser för vuxna och diagnosspecifika råd vid 10 diagnoser för barn och ungdomar. Läs mer på www.fyss.se.

Vem får förskriva FaR?

Alla legitimerade medarbetare inom hälso- och sjukvården samt elevhälsan får förskriva FaR.

Vilka patienter bör få FaR?

Alla patienter med behov av ökad fysisk aktivitet för att förebygga och behandla sjukdom bör få FaR, förutsatt att deras tillstånd tillåter att den ordinerade fysiska aktiviteten kan utföras utanför hälso- och sjukvården. 

Varför ska man använda FaR som metod?

Det finns evidens för att FaR är en effektiv metod för att öka fysisk aktivitet och förbättra hälsa och livskvalitet. FaR kan användas både i förebyggande syfte för att minska risk för att utveckla sjukdom och i behandlande syfte för en mängd olika sjukdomar för att antingen bota, förbättra prognos eller lindra symtom. Metoden rekommenderas i de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Räcker det inte att bara prata om fysisk aktivitet, måste man även förskriva ett FaR?

Det finns i dagsläget evidens på att FaR ger ökad aktivitetsnivå hos vuxna. Forskning visar att FaR ger en större ökning i aktivitetsnivå hos vuxna än endast rådgivande samtal om fysisk aktivitet. Personcentrerad rådgivning om fysisk aktivitet ger en ökad fysisk aktivitetsnivå med 12–50%. FaR ger ytterligare 15–50% ökad fysisk aktivitetsnivå. Socialstyrelsen rekommenderar personcentrerat rådgivande samtal och förskrivning av FaR för vuxna som är otillräckligt fysiskt aktiva. Trots att det i dagsläget inte finns någon evidens för FaR för barn och unga används det i flera landsting som en behandlingsmetod för att öka motivation och aktivitetsnivå.

Vad ska patienten göra med sitt recept?

Receptet är en skriftlig individuell plan som formulerats i överenskommelse med patienten. Receptet är ett stöd för patienten att följa ordinationen på fysisk aktivitet, som kan vara allt ifrån att öka vardagsaktivitet till fysisk träning. Patienten kan sedan välja att träna på egen hand, på en friskvårdanläggning eller förening. Patienten betalar själv för sin träning men vissa friskvårdsaktörer erbjuder rabatt vid uppvisande av FaR. Patienter boende i Göteborg som önskar mer stöd utifrån ordinationen kan boka tid till en FaR-mottagning.

Var hittar jag FaR i journalen?

Du hittar receptet i ditt journalsystem:

Asynja Visph: Nytt --> Blanketter och formulär --> FaR

Webdoc: Blanketter --> FaR

Melior: Korr/intyg --> FaR

PMO: Dokument --> Ny --> FaR

Om du inte hittar receptet i journalsystemet så kan du ladda ned det här:
FaR ordinationsblankett vuxna (pdf)
FaR ordinationsblankett unga, lätt svenska (pdf)

Det finns även en engelsk variant av ordinationsblanketten för vuxna som ifyllbar pdf:
FaR ordinationsblankett engelska (pdf)

Kan man använda den gula blanketten?

Det finns en nyare version som ska användas, den ligger i journalsystemet. Se frågan "Var hittar jag FaR i journalen?".

Kan jag delegera FaR?

FaR ges av legitimerad personal som via sin legitimation har ett yrkesansvar för att säkerställa en medicinsk bedömning. FaR ska ses som en medicinsk åtgärd, likt andra medicinska åtgärder inom hälso- och sjukvården och styrs av hälso- och sjukvårdslagen. Delegering av FaR rekommenderas inte av yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) eller terapigruppen fysisk aktivitet (TGFA) läkemedelskommittén VGR.

Kan man använda förtryckta FaR till patienter?

Nej, FaR är en personcentrerad medicinsk behandling, ordinationen individanpassas.

Måste man fylla i allt i receptet?

Nej, fyll i de fält som är aktuella. För den som är fysiskt inaktiv kan det första samtalet fokuseras kring att minska stillasittande och öka vardagsaktivitet. Ordinationen ska vara väl förankrad hos patienten. Eventuella restriktioner ska framgå tydligt.  

Vad ska jag skriva som målsättning?

Samtala med patienten om effekter och nyttan av ökad fysisk aktivitet. Formulera en målsättning tillsammans med patienten kopplat till aktuella sjukdomstillstånd till exempel sänka blodtryck och få mer energi.

Vad är skillnaden mellan att minska stillasittande och öka vardagsaktivitet på receptet?

Minska stillasittande handlar om att begränsa totala tiden i stillasittande eller att bryta stillasittandet till exempel ”ta en bensträckare var 30:e minut”.

Öka vardagsaktivitet handlar om att öka sin fysiska aktivitet i vardagen till exempel ”gå av bussen två hållplatser tidigare” eller ”gå eller cykla till skolan/jobbet/mataffären”.

Finns det något material som stöd i samband med förskrivning av FaR?

Ja, du hittar både material att dela ut till patienter och material som stöd för dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården, i ditt arbete med att främja fysisk aktivitet för patienter på sidan Material.

Ska jag förskriva FaR om patienten ber om det?

Om patienten har nytta av att öka sin fysiska aktivitetsnivå för att förebygga och/eller behandla sjukdom - om det finns medicinska grunder för det. Boka alltid ett besök med patienten för att förskriva FaR, som vid övrig sjukvårdande behandling.

Vad gör man om föräldern ber om ett FaR vid ordination av FaR till barnet/ungdomen?

Om en förälder vill ha stöd att bli mer fysiskt aktiv eller minska sitt stillasittande kan de kontakta sin vårdkontakt på till exempel vårdcentral eller rehabmottagning.

Kan jag ordinera FaR för att på FaR-mottagning få hjälp med utprovning av rehabprogram?

Nej, FaR-mottagningen ligger utanför sjukvården och utför därmed inte undersökning eller fysioterapeutisk behandling i till exempel varmvattenbassäng eller gym. Däremot kan personer med stöd på FaR-mottagning instrueras i allmänna bassängprogram. 

När ska man ha uppföljningen?

Det är en individuell bedömning utifrån patientens behov. För en patient med låg beredskap och/eller låg motivation kan täta och tidiga uppföljningar ses som en motiverande faktor.

Kan någon annan sköta uppföljningen om jag som förskrivare inte har möjlighet?

I första hand görs uppföljningen av den som ordinerat FaR. Har man inte möjlighet till detta, se uppföljningsrutin på enheten: Uppföljningsrutin FaR på vårdcentral​.

Vem är ansvarig för uppföljning av FaR som förskrivits på sjukhus, om patienten är utskriven och inte har någon övrig medicinsk uppföljning på sjukhuset?

Patientansvarig sköterska/läkare på vårdcentralen har ansvar för uppföljning av FaR som förskrivits på sjukhus, precis som all annan medicinsk uppföljning efter sjukhusvård. Se uppföljningsrutin på enheten: Uppföljningsrutin FaR på vårdcentral​.

Vad behöver jag som förskrivare göra om uppföljning ska ske hos vårdgivare på annan enhet?

Om enheten har ett annat journalsystem behöver du skicka en kopia av receptet tillsammans med en anteckning (exempelvis slutanteckning) där patientens fysiska aktivitetsnivå finns beskrivet. Märk kuvertet med "FaR-ansvarig". 

Behöver jag som förskrivare ha uppföljning med patienten om hen har kontakt med FaR-mottagning?

Ja, du som förskrivare har det medicinska uppföljningsansvaret av ordinationen. Du får en skriftlig återkoppling av patientens FaR-process från fysioterapeuten efter avslutad kontakt på FaR-mottagning om patienten har gett sitt samtycke till detta. Återkopplingen blir ett stöd i din uppföljning med patienten.

Hur KVÅ-kodar man FaR?

  • DV200 vid utfärdande av FaR
  • AW005 vid uppföljning av FaR

Beroende på vilken typ av samtal du har haft vid ordination och uppföljning kodas även någon av följande:

  • DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
    (personcentrerat samtal, 5-30 minuter)
  • DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet
    (strukturerat och teoribaserad samtal till exempel MI-motiverande samtal)

Vad gör en FaR-ansvarig?

FaR-ansvarig har bland annat som uppgift att sprida information om FaR till medarbetare och skapa rutiner/arbetssätt kring FaR på enheten. Se Uppdragsbeskrivning FaR-ansvarig (pdf)

Ska jag hänvisa mina patienter till FaR-ansvarig när FaR är aktuellt?

FaR är en behandlingsmetod som kan användas av alla legitimerade medarbetare inom hälso- och sjukvården samt elevhälsan. Om du känner dig osäker kan du be FaR-ansvarig på din enhet om mer information.

Sköter FaR-ansvarig uppföljningarna av FaR på enheten?

I första hand följs FaR upp av den som ordinerat FaR. Se uppföljningsrutin på enheten.

Vilka kan vända sig till FaR-mottagning i Göteborg?

Alla som har fått ett FaR kan vända sig till en FaR-mottagning.

Hur bokar man tid till FaR-mottagning?

Patienten bokar tid till FaR-mottagning via telefon eller 1177, se Boka tid till FaR-mottagning. Remissförfarande används inte till FaR-mottagning. 

Hur bokar man tid till FaR-mottagning om det behövs tolk?

Besök med tolk bokas via telefon: 031-346 06 40. Se Boka besök med tolk till FaR-mottagning 

Vad innebär stöd på FaR-mottagning?

FaR-mottagningen erbjuder individuellt anpassat stöd av en fysioterapeut under 3–6 månader. Vi inleder med ett motiverande samtal utifrån patientens förutsättningar till föränding. Vi samtalar om fysisk aktivitet som medicinsk behandling utifrån ordinationen och de diagnosspecifika rekommendationerna i FYSS. Vi pratar om stillasittande, vardagsaktivitet och träning. Tillsammans formulerar vi en målsättning och en individuell aktivitetsplan. Därefter startar patienten sin fysiska aktivitet, själv eller med instruktion av fysioterapeuten för till exempel gym, bassäng, hem- eller uteträning. Patienten är sedan aktiv på egen hand enligt aktivitetsplanen och har stöd av fysioterapeuten på telefon, digitalt eller på FaR-mottagningen. Stödet avslutas med ett utvärderande samtal och planering av fortsatt fysisk aktivitet. 

Vad kostar det att få stöd på FaR-mottagning?

Stödet på FaR-mottagning är kostnadsfritt. Vill man träna på en anläggning där FaR-mottagning finns betalar man för träningskortet men till ett rabatterat pris när man har ett FaR. Frikort gäller inte.

Vad är skillnaden mellan FaR-mottagning och rehabmottagning?

På FaR-mottagning arbetar legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster med medicinsk kompetens men verksamheten ligger utanför sjukvården och utför därmed inte undersökning eller fysioterapeutisk behandling. Fokus på FaR-mottagning är att få stöd för varaktig och hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Om jag som medarbetare vill ha kontakt med fysioterapeut på FaR-mottagning, hur gör jag då?

Ring i första hand FaR-linjen 03-346 06 40 för att få kontakt med fysioterapeut på aktuell FaR-mottagning.

Kan både vuxna och barn få stöd på FaR-mottagning?

Barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla åldrar kan få stöd på FaR-mottagning. Från 6 år behövs ett FaR. För barn i förskoleåldern ges stödet till föräldern.

Vilka patienter kan få stöd av dietist på FaR-mottagning?

Barn och ungdomar (3 till 19 år) med övervikt. FaR behövs inte. Barn och ungdomar med fetma hänvisas till sjukvården (barn- och ungdomsmedicinsk mottagning). Läs mer på sidan Dietist på FaR-mottagning.

För ni journal på FaR-mottagning?

Ja, från och med januari 2020 skriver medarbetarna på FaR-mottagningarna journal i Asynja Visph.

Får patienten samma stöd på FaR-mottagning oavsett var hen tränar?

Patienten behöver inte träna på anläggningen där FaR-mottagningen ligger, utan väljer själv var hen vill träna och vara aktiv – i hemmiljö, i en förening eller på valfri träningsanläggning. Stödet från FaR-mottagningen är individuellt anpassat och styrs av individens behov. Träningsutbudet på de olika FaR-mottagningsanläggningarna skiljer sig dock åt.

Kan patienten få hjälp med gyminstruktion på FaR-mottagning?

Ja, patienten instrueras i basprogram på gymmet. Fysioterapeuten utgår ifrån patientens FaR och de diagnosspecifika rekommendationerna. Instruktionen sker på FaR-mottagningsanläggningen. Därefter kan patienten träna på valfri anläggning. Uppföljning erbjuds alla.

Finns det någon information om FaR-mottagning att lämna till patienten?

Det finns en FaR-mottagningsfolder med information om stödet på FaR-mottagning och ett FaR-mottagningsblad med adresser till de olika FaR-mottagningarna. Materialet finns på fem språk (svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska). Materialet finns på sidan Material.

Kan jag som vårdgivare följa med min patient till FaR-mottagningen?

Ja, du som vårgivare kan följa med din patient till första besöket om patienten önskar och har behov av det.

Får patienten ta med sig en anhörig till FaR-mottagningen?

Ja, anhörig/vän får följa med om patienten önskar och har behov av det.

Kan färdtjänst bokas till FaR-mottagningen?

Ja, patienten kan själv boka färdtjänst till FaR-mottagningen.

Kan sjukresa bokas till FaR-mottagningen?

Nej, eftersom FaR-mottagningen inte är en vårdinrättning. 

Hur hittar man passande aktivitet för patienten?

Aktivitetskatalogen Göteborg finns en mängd aktiviteter samlade utifrån olika områden med beteckningar såsom låg kostnad, erbjudande med FaR och för personer med funktionsnedsättning. Längst bak i Aktivitetskatalogen finns samtalsverktyget Aktivitetsväljaren som kan användas för val av aktiviteter. Valet av aktivitet kan sedan kopplas till innehållsförteckningen för att enkelt hitta vilka aktiviteter som är aktuella. Fysiska kataloger skickas ut terminsvis från Centrum för fysisk aktivitet. Om du önskar en aktivitetskatalog som blädderexemplar till din enhet eller visitkort att dela ut med webbadress till den digitala aktivitetskatalogen, mejla rh.cffagoteborg@vgregion.se.

Vad gäller för träning i varmvattenbassäng?

Utbudet i de olika varmvattenbassängerna i Göteborg varierar. Det finns vattengympa och individuell träning. För dem med FaR som behöver stöd att välja rätt nivå och träningsform i vatten finns FaR-mottagningen till hjälp. De som redan vet vilken nivå de vill träna på kan använda sitt FaR antingen i egenträning på de olika anläggningarnas tider för intygsbad eller vattengympa som hålls på dessa anläggningar. Utprovning av rehabiliterande träningsprogram efter till exempel en skada hänvisas till rehabmottagning. Man betalar själv för sin träning.

Är det gratis att träna när man fått ett FaR? Kan man få rabatt med FaR?

FaR-receptet är ingen rabattkupong men flera aktörer erbjuder rabatt vid uppvisande av FaR-recept. Se markering "E" (erbjudande) i Aktivitetskatalogen Göteborg. Det är upp till varje aktör att erbjuda rabatt och hälso- och sjukvården finansierar inte detta. Högkostnadsskyddet gäller inte och patienten betalar själv för sin träning. Det finns också flera kostnadsfria förslag som beskrivs i aktivitetskatalogen.

Hur ofta kan patienten få nytt recept? Hur bemöter man patienter som vill "förnya" FaR för att få rabatt?

Som medarbetare inom hälso- och sjukvården samt elevhälsan kan du ordinera FaR så ofta det är relevant i behandlingen. Som arrangör i friskvården bedömer varje aktör hur stor rabatt och hur ofta den är tillgänglig. Man kan använda samma FaR till flera olika friskvårdsaktörer.

Finns det material att lämna ut till patienten?

Ja, en broschyr om fysisk aktivitet som medicinsk behandling och en aktivitetsdagbok samt informationsbroschyr om FaR-mottagning i Göteborg. Du hittar materialet på sidan Material.

Finns det väntrumsmaterial?

Ja, det finns ett bildspel om fysisk aktivitet och FaR till väntrums-tv. Det finns även en affisch om FaR och affischer om hälsoeffekter av fysisk aktivitet för barn, ungdomar, vuxna, äldre och gravida. Du hittar information om beställning av affischerna sidan Material.

Senast uppdaterad: 2022-06-13 11:11