Process för förändringar i handboken

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning utvecklas kontinuerligt. Det är positivt och en viktig förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna fungera i sin miljö, vara aktiva och delta i samhällslivet. Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd, vilket innebär att man likt andra behandlingsinsatser måste prioritera utifrån ekonomiska resurser och säkerställa patientsäkerhet och jämlik tillgång till hjälpmedel. Införande av nya hjälpmedel ska ställas i relation till andra åtgärder inom vård och behandling och följa riktlinjer för prioritering.

Förutsättningar för förändringar i Handboken

Uppdatering av Handboken görs utifrån förändringar i lagstiftning, andra styrande dokument, politiska beslut och utveckling inom hjälpmedelsområdet.

Samverkansfunktionen bevakar och publicerar efter avstämning inom samarbetsorganisationen.

Förändringar i riktlinjer och produktanvisningar kräver likalydande beslut i Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner.

Ansökan om förändring i Handboken

Vårdgivare i Västra Götaland kan ansöka om förändringar i handboken, utifrån att vårdgivaren identifierat ett vårdbehov. Tillvägagångssättet säkerställer följsamheten till handbokens utgångspunkter för förskrivning och utgör underlag till upphandling av nytt sortiment enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Processerna ska vara ett stöd för vårdgivare, hjälpmedelsförsörjare och tillverkare av hjälpmedel.

Process för ansökan, beredning och beslut om förändring av avsnittet Riktlinjer

 1. Vårdgivare i Västra Götaland kan lämna förslag till förändring av riktlinjerna. Förslag ska vara förankrade inom vårdgivaren. Ansökan skickas till samordning.hjalpmedel@vgregion.se 
 2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård bereder ansökan och förankrar vid behov hos fler vårdgivare och inom kunskapsorganisationen.
 3. Redaktionell ändring av riktlinjerna beslutas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård.
 4. Innehållsmässig förändring av riktlinjerna lyfts för ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel. Ledningsrådet lämnar rekommendation till beslut.
 5. Beslut fattas av direktören för koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård för Västra Götalandsregionen och av VästKoms styrelse för de 49 kommunerna.

Process för ansökan, beredning och beslut om förändring av produktanvisning

Spår 1. Ansökan om ändring i eller borttagning av befintlig produktanvisning

 1. Vårdgivare kan ansöka om ändring i eller borttagning av produktanvisning. Förslag ska vara förankrade inom vårdgivaren och omvärldsbevakning och dokumenterad evidens ska bifogas ansökan. Ansökan skickas till samordning.hjalpmedel@vgregion.se
 2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård bereder ansökan och förankrar vid behov hos fler vårdgivare och i kunskapsorganisationen.
 3. Redaktionell ändring beslutas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård.
 4. Innehållsmässig förändring av produktanvisning lyfts för ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel. Ledningsrådet lämnar rekommendation till beslut.
 5. Beslut om innehållsmässig förändring eller borttagning av produktanvisning fattas, utifrån kostnadsansvar, av direktören för koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård för Västra Götalandsregionen och VästKoms direktör för de 49 kommunerna.
 6. Samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor informerar berörda vårdgivare och ansvarig hjälpmedelsförsörjare om beslut.
 7. Berörda vårdgivare och hjälpmedelsförsörjare vidtar de åtgärder som beslutet innebär.

Spår 2. Ansökan om införande av ny produktanvisning  

 1. Vårdgivare kan ansöka om att införa ny produktanvisning för att möjliggöra förskrivning av produkt. Förslag ska vara förankrade inom vårdgivaren. Omvärldsbevakning och dokumenterad evidens ska bifogas ansökan. Ansökan skickas till samordning.hjalpmedel@vgregion.se
 2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård bereder ansökan och förankrar vid behov hos fler vårdgivare och i kunskapsorganisationen. Saknas dokumenterad evidens av produktområdets effekt i förhållande till patientnyttan beslutar beredningsgruppen om och hur utvärdering ska ske.
 3. Ärendet lyfts för ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel. Ledningsrådet lämnar rekommendation till beslut.
 4. Beslut fattas, utifrån kostnadsansvar, av direktören för koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård för Västra Götalandsregionen och VästKoms direktör för de 49 kommunerna.
 5. Samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor informerar berörda vårdgivare och ansvarig hjälpmedelsförsörjare om beslut.
 6. Vid införande av ny produktanvisning vidtar berörda vårdgivare och hjälpmedelsförsörjaren de åtgärder som beslutet innebär.

Sammanfattning av beredning och beslutsmandat gällande förändring i handboken

Beredning av förslag till förändring i handbokens riktlinjer eller i produktanvisning

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård bereder förslag till förändringar av handboken.

Beslut om redaktionell förändring i avsnittet Riktlinjer

Beslut fattas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård.

Beslut om innehållsmässig förändring i avsnittet Riktlinjer

 • För Västra Götalandsregionen fastställs riktlinjerna av direktören för koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård efter rekommendation från Ledningsrådet för hjälpmedel.
 • För kommunerna fastställs riktlinjerna av VästKoms styrelse efter rekommendation från Ledningsrådet för hjälpmedel.

Beslut om redaktionell förändring i produktanvisning

 • Beslut fattas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård.

Beslut om innehållsmässig förändring i produktanvisning

 • För Västra Götalandsregionen fastställs produktanvisningarna av direktören för koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård efter rekommendation från Ledningsrådet för hjälpmedel.
 • För kommunerna fastställs produktanvisningarna av VästKoms direktör efter rekommendation från Ledningsrådet för hjälpmedel.

Information om beslutade och genomförda förändringar i handboken.

Information publiceras i ändringsloggar för riktlinjer respektive produktanvisningar.

Om processen för förändringar i handboken

Processen för förändringar i handboken grundar sig på den nationella prioriteringsmodellen. Utgångspunkten för den nationella modellen är riksdagens beslut och den etiska plattformen; människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. När beslutsfattare inom hälso- och sjukvården står inför val kan det vara en fördel att kunna rangordna tänkbara valmöjligheter i en prioriteringsordning. I prioriteringsmodellen innebär prioritering enbart att olika alternativ rangordnas. 
Nationell prioriteringsmodell

Hjälpmedel och förbrukningsartiklar som kan förskrivas som personliga hjälpmedel i Västra Götaland ska vara CE-märkta som medicintekniska produkter och ISO-klassificerade som hjälpmedel enligt ISO 9999, eller prototyper som förväntas bli klassificerade enligt detsamma. Inom hjälpmedel för det dagliga livet kan även så kallade konsumentprodukter finnas i sortiment. Produkterna ska omfattas av de definitioner av hjälpmedel som anges i handbokens riktlinjer. Om det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt omfattande tar beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård eller Ledningsrådet för hjälpmedel ställning till om det behövs mer evidens för att kunna fatta beslut om förändring i produktanvisning. Om studier av god vetenskaplig kvalitet finns, används dessa.

Inför beslut om att införa en ny produktanvisning eller förändra en produktanvisning kan Ledningsrådet ta ställning till om det finns behov av att utvärdera patientnytta/effekt, volymer och kostnader över tid. Detta görs genom att bedöma hjälpmedlets effekt i förhållande till definierade hälsoproblem, funktionsnedsättningar eller aktivitetsbegränsningar.

Tekniska aspekter prövas av aktuell hjälpmedelsförsörjare i Västra Götaland.

Om kostnadseffektivitet eller etisk analys ska bedömas kan samråd om expertstöd ske med program- och prioriteringsrådet (PPR), det råd inom Västra Götalandsregionen som ansvarar för "ordnat införande av nya medicinska metoder och läkemedel".

Om införandet av hjälpmedlet bedöms medföra betydande regionala konsekvenser, t ex årliga merkostnader på minst 1 mnkr, ska det nomineras till PPR för att ingå i den regionala processen för ordnat införande.

Övergångsregler vid förändringar i handboken

Vid förändringar i riktlinjer eller produktanvisningar ska det finnas gemensamma tillämpnings- och övergångsregler för Västra Götalands vårdgivare. Vid beredning av ärenden ska beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård ta fram förslag till vilka övergångsregler som ska gälla. Ledningsrådet för hjälpmedel rekommenderar övergångsregler för vårdgivarna i Västra Götaland. Vid beslut om att ett hjälpmedel som inte längre kan förskrivas ska återlämnas, ska vårdgivaren föra en dialog med patienten och säkerställa att återlämnandet sker på ett värdigt sätt. Patienten kan behöva tid för omställning, anpassning och förändring. Vid förändringar i produktanvisningarna som innebär återtag av hjälpmedel ska överenskommelser göras mellan vårdgivare och hjälpmedelsförsörjaren.
Aktuella övergångsregler