Beslutsstödet blir Försäkringsmedicinskt Kunskapsstöd

Uppdaterad:
Publicerad:

Det nya Kunskapsstödet ger stöd i hela sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen – dels vid bedömningar kring individers förmåga att arbeta och förebyggande insatser för att bibehålla arbetsförmåga, dels vid bedömningar kring behov av sjukskrivning samt insatser som stödjer återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Nedan följer utdrag ur Socialstyrelsens presentation vid NPO-nätverksträff

Innehåll i kunskapsstödet

Sidan 15-16

Stöd för

 • att agera förebyggande mot en eventuell sjukskrivning
 • sjukskrivning som åtgärd, dess möjliga positiva och negativa effekter, samt alternativ till sjukskrivning

Beskriva

 • hälso-och sjukvårdens och läkarens roll och ansvar både gentemot andra aktörer och gentemot patienten
 • vilka aktörer som är väsentliga inom det försäkringsmedicinska området, deras respektive juridiska ansvar och hur de kan samverka
 • möjligheter för rehabilitering till arbete, lyfta rehabiliteringskoordinatorn som resurs, beskriva lagar och regler inom området samt åtgärder som är betydelsefulla i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen

Stöd

 • vid skrivandet av och kunskap om intyget för sjukpenning, både vad gäller t.ex. format, funktion och rättsliga betydelse
 • till läkaren i den försäkringsmedicinska bedömningen
 • angående sjukskrivning vid psykiatriska diagnoser
 • vid samsjuklighet för att ge bättre bedömningar vad gäller längd och grad av sjukskrivning

Stöd

 • till patienten som delaktig och aktiv vid sjukskrivning, där patienten får information om sitt ansvar, sina rättigheter och hur sjukskrivningsprocessen med dess aktörer ser ut

Övrigt

Sidan 17

 • Ge exempel på hur ledning och styrning inom hälso-och sjukvården kan arbeta inom området försäkringsmedicin
 • Anpassa det nya formatet av FMK till hälso-och sjukvårdens arbetssätt för att göra kunskapen tillgänglig där den behövs, dvs. i rätt mängd och vid rätt tillfälle
 • Lägga vikt vid implementering för att åstadkomma ett användarvänligt och tillgängligt kunskapsstöd
 • Socialstyrelsen arbetar med att ta fram uppföljningsmått inom ett antal områden och flera avsnitt i det försäkringsmedicinska kunskapsstödet kommer att kopplas till dem.

Förtydliga processen för återgång i arbete

Sidan 19

 • Vikten av en plan för sjukskrivning och arbetsåtergång
 • Skillnad på att ha ett arbete eller vara arbetslös för sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen
 • Rehabiliteringsmetodik (teamarbete, rehabiliteringsplan, insatser, utvärdering, nya insatser)
 • Åtgärder i samverkan är centrala, i dialog mellan hälso-och sjukvården, arbetsgivare (Arbetsförmedling) eller Försäkringskassan m.fl. behövs ofta

Socialstyrelsens presentation vid NPO-nätverksträff