Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Registrering och dokumentation av vaccination

Alla covid-19 vaccinationer ska enligt lag registreras i Nationellt vaccinationsregister (NVR) och dokumenteras i något journalsystem. Det är mycket viktigt att inrapportering till NVR sker snarast efter att vaccinationen utförts.

Inrapportering till NVR behöver ske snarast efter vaccination

Snabbheten är viktig för att planeringsunderlagen inför leverans av vaccin ska vara korrekta och för det Covidbevis som ges ut av E-hälsomyndigheten. 

Registrera rätt till NVR

Var särskilt noga med:

  1. Batchnummer och att det är korrekt registrerat
  2. Vaccinproduktens namn
  3. Dosnummer (gäller inte i Svevac)

NVR har ett problem som påverkar gjorda makuleringar. Tills problemet är löst rekommenderar NVR att vi inte gör om rättningar som har gjorts och som återkommer i felfilen.

För att invånaren ska få ett fullständigt Covidbevis krävs:

  1. Registrering av vaccinationen måste ske skyndsamt!*
  2. Person-ID (person- eller samordningsnummer), vaccinationsdatum och vaccinprodukt måste vara korrekt. Annars syns vaccinationsposten inte i Covidbeviset och räknas inte i statistiken.
  3. För den som tagit dos 1 i annat land måste dos 2 registreras som dos 2. Vaccinatörer i Västra Götaland efterregistrerar inga doser givna utomlands.
  4. När ett fel är rättat måste personen som ansökt om Covidbevis söka om beviset för att ett korrekt bevis ska kunna ges.

* Vårdgivarens journalsystem skickar filer en gång per dag till NVR. NVR synkroniseras två gånger per dygn mot en kopia som bara innehåller relevant information för Covidbevis. Beroende på när journalsystemet skickar filen, kan det dröja upp till ett dygn från rapporteringen innan informationen finns tillgänglig i kopian. Från denna kopia hämtar sedan E-hälsomyndigheten information som behövs för ett Covidbevis.

SYSTEM FÖR INRAPPORTERING

För enheter inom Västra Götalandsregionen som dokumenterar i AsynjaVisph och Svevac sker en automatisk överföring till NVR. 

Privata vårdgivare inom Vårdval vårdcentral som inte använder AsynjaVisph eller har en automatisk överföring till NVR, kan ansöka om att få använda Svevac. 

Övriga privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen och som inte rapporterar till NVR på något sätt, kan ansöka om att få använda Svevac. 

Privata vårdgivare utan avtal med Inera/Svevac hittar mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/

Avveckling av Svevac och införande av nytt journalsystem för registrering av vaccinationer

Inera har sagt upp avtalet med Svevac 2022-12-31.

Svevac kommer finnas tillgängligt för överföring av data till nytt journalsystem för registrering av vaccinationer under första halvåret 2023. Förlängningen gäller för enheter inom VGR samt de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR och som idag registrerar vaccinationer i Svevac. Projektet har börjat se över historisk data i Svevac och kommer att kontakta berörda vårdcentraler och enheter för planering av flytt av data till det nya journalsystemet.

MittVaccin nytt journalsystem för registrering av vaccinationer
Nu är det beslutat att journalsystem MittVaccin kommer ersätta Svevac för registrering av vaccinationer. Införandet kommer pågå under våren och gäller för enheter inom VGR samt de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR och som idag registrerar vaccinationer i Svevac. Användare av journalsystem AsynjaVisph fortsätter registrera vaccinationer som tidigare i AsynjaVisph vaccinationsmodul.

Projektet tar nu tillsammans med leverantören fram tidplan och utbildningsplan. Projektet har genomfört ett arbete med historiska data i Svevac och kommer att kontakta berörda vårdcentraler och enheter för planering av flytt av data till MittVaccin.

Observera: Fortsätt registrera vaccinationer i Svevac till ny information kommer.

Information om status i projektet kommer även finnas på följande webbsida

Vid frågor kontakta:

Carolina Jansson
Projektledare
carolina.jansson@vgregion.se

Registrering av pneumokockvaccin till NVR 1 december 2022
Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter för särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper mot pneumokocker som kommer gälla from 1 december 2022. För att möjliggöra överföring till NVR (Nationella Vaccinationsprogrammet) i journalsystem Svevac och AsynjaVisph arbetar leverantören med att genomföra en förändring till den 1 december 2022.

Läs mer om avvecklingen av Svevac på Ineras webbplats

Vid frågor kontakta:
Carolina Jansson
Projektledare
carolina.jansson@vgregion.se

Ansvarsfördelning kring registrerade uppgifter för Covidbeviset

Länkar kring registrering av vaccination mot covid-19

Support kring Svevac, INERA:s supportsida

Om du som privat vårdgivare vill ansöka om ett konto i Svevac kontakta objekt.ordinationforskrivning@vgregion.se

Registrera rätt nummer på flaskan

Västra Götalandsregionen arbetar för närvarande med samtliga tre godkända vacciner. När given dos ska registreras är det viktigt att rätt nummer på flaska registreras. De olika vaccinerna anger sina batch/lot-nummer olika. Mer information om batch/lot-nummer finns i avsnittet Vaccin mot covid-19 

 

Kritiskt att åtgärda felregistreringar i NVR

Folkhälsomyndigheten redovisar varje vecka felposter som genererats efter validering i det nationella vaccinationsregistret (NVR) till Västra Götalandsregionen. VGR sorterar upp vilka felposter som registrerats var och vidarebefordrar dessa till berörda vaccinatörer, alternativt till supporten för Asynja Visph (gäller Närhälsans VC).

Regional vaccinsamordning har fått till sig att det finns en missuppfattning att alla felposter inte behöver åtgärdas, t ex dosnummer. Detta är felaktigt. Vaccinatörerna måste redigera samtliga felposter för att dessa ska komma med in i själva registret.

Om uppgifterna inte registreras kommer personen, vars uppgifter registrerats fel, inte att kunna få ut sitt digitala covid-bevis. Korrekt registrering från början underlättar för alla.

Journaldokumentation och registrering av vaccination för personer utan fullständigt personnummer

Journaldokumentera vaccination av personer utan fullständigt personnummer  

Vid vaccination av personer utan fullständigt personnummer används sedvanliga rutiner för journaldokumentation av personer utan fullständigt personnummer, genom att använda LMA-nummer eller reservnummer.

Om journaldokumentation och rutiner

Alla vaccinationer ska registreras i nationella vaccinationsregistret 

Enligt lag måste vårdgivare rapportera alla vaccinationer som ges mot covid-19 till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister (NVR). Detta gäller även vid vaccinering av personer som inte är folkbokförda i Sverige och som saknar fullständigt personnummer.

Data från journalsystemen Svevac och AsynjaVisph förs automatiskt över till NVR. Om ditt journalsystem inte har en automatisk överföring (alternativt filöverföring) till NVR, behöver du registrera vaccinationen manuellt i NVR. Vid registrering av vaccinationer av personer utan fullständigt personnummer väljer du flik ”Annan” och skriver in samma LMA-nummer eller reservnummer som är kopplat till personen i VGR.

Utförlig information om hur du manuellt registrerar i NVR

Uppföljning på individnivå ej möjlig i NVR

Nationellt vaccinationsregister (NVR) går inte att använda för uppföljning av information på individnivå. NVR är ett register hos Folkhälsomyndigheten för nationell uppföljning av givna vaccinationsdoser och kan inte användas som journalinformation.

Information om tidigare vaccinationer behöver sökas på samma sätt som övrig medicinsk information exempelvis via tidigare journaler, Svevac eller NPÖ, enligt gällande regelverk med samtycke från patienten.

Senast uppdaterad: 2023-01-23 09:44