Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinska frågor och svar

Ytterligare frågor publiceras löpande. Svaren kan komma att ändras efterhand som kunskapen om vaccin mot covid-19 ökar.

Följande rekommendationer gäller för olika åldersgrupper och riskgrupper från och med den 1 mars 2023:

 • 80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

 • 65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

 • 50–64 år

Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

 • 18–49 år

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos.
Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör från och med 1 mars 2023.
Tre doser grundvaccination kommer dock att finnas tillgänglig för åldersgruppen. Det kommer också finnas en dos tillgänglig för dem som redan har en grundvaccination. Doserna kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp och kommer finnas tillgängliga under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Eftersom vaccinerna mot covid-19 är nya vacciner, ska andra vacciner helst inte ges samtidigt, men när en situation uppstår där fördelarna med samvaccination överväger, kan man göra det.

Standarddos influensavaccin kan med fördel ges samtidigt som vaccination mot covid-19 hos personer 18 år och äldre. Även pneumokockvaccin kan administreras samma dag som vaccin mot covid-19. Förstärkta influensavaccin Fluad Tetra och Efluenda kan administreras samtidigt som mRNA vaccin med rekommenderas ej samma dag som Nuvaxovid. Här rekommenderas 7 dagars intervall mellan vaccinen.

Det finns begränsat med erfarenhet av samtidig vaccination med vaccinerna mot covid-19 och vaccin mot bältros varför samtidig administration bör undvikas. Här rekommenderas 7 dagars intervall mellan vaccinen.

Att ge fler än ett annat vaccin samtidigt som vaccin mot covid-19 rekommenderas inte. Finns det situationer där man ändå överväger att ge fler vacciner, måste det avgöras från fall till fall, hur viktigt det är att vaccinerna ges precis vid just det tillfället.

För barn iakttas alltid 7 dagars intervall till vaccination med ett annat vaccin, inklusive standarddos influensavaccin, om inte en sådan situation råder att samvaccination är till stor fördel för barnet (behov av sedering vid vaccination till exempel).

Vaccin mot kikhosta (påfyllnadsdos mot tetanus, difteri och kikhosta), standarddos influensavaccin samt vaccination mot covid-19 med mRNA vaccin är de tre vaccinationer som vara aktuella under graviditet. mRNA –vaccin mot covid-19 kan ges oberoende av intervall till de andra två vacciner eller samma dag som en av dessa. Vaccinatör får bedöma, vid behov tillsammans med läkare, om vaccin mot covid-19 skall ges samtidigt som eller mindre än sju dagar efter något av dessa vaccin under graviditet, beroende på eventuell oro för biverkningar alternativt tidigare inträffade biverkningar eller andra symptom hos den gravida.

Samtidig (eller inom en veckas) administration av annat vaccin med vaccin mot covid-19 kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. Detta bör beaktas vid bedömning om eventuell samvaccination av sköra personer.

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid vaccination med Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och Nuvaxovid (Novavax) ges dos 2 efter 3 - 7 veckor. För Spikevax (Moderna) ges dos 2 efter 4 - 7 veckor. 

Ja, man behöver inte börja om eller ge någon extra dos. I dagsläget finns ingen bortre gräns.

För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination. 

Covid-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

De flesta kan vaccineras på alla vaccinationsmottagningar. Undantag finns beskrivet i regional rutin Covid-19-vaccinering för patienter med tidigare känd allergi och överkänslighet (vgregion.se).


Om en vaccinatör utifrån hälsodeklaration bedömer att personen av medicinska skäl inte bör vaccineras på den egna mottagningen ansvarar man för att skicka remiss till den vårdcentral där personen är listad, för vidare bedömning.
(Personen ska inte bara avvisas eller hänvisas att själv söka annan mottagning)

Det går bra att ersätta Spikevax med Comirnaty eller tvärt om. Comirnaty och Spikevax använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade mRNA-vaccin, och har därmed flera likheter. Ett lika bra immunsvar uppnås av kombination av Comirnaty och Spikevax som när doserna ges med samma vaccin. De anpassade vaccinen bedöms av Folkhälsomyndigheten som utbytbara och de kan användas likvärdigt med de tidigare varianterna som påfyllnadsdoser.

I första hand rekommenderas att fullfölja vaccinationsserien med samma
vaccintyp för alla doser. Det finns begränsad erfarenhet av kombinationen mRNA-vaccin och Nuvaxovid än så länge. De studier som finns visar dock god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vaccin.

 • Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart. Därför rekommenderas även de som varit sjuka i covid-19 att vaccinera sig med två doser och sedan (för vuxna) en efterföljande påfyllnadsdos.
 • Om en person som tidigare haft covid-19 får uttalade biverkningar efter vaccination med dos 1, kan man efter en individuell bedömning av läkare, överväga att iaktta ett längre intervall till den andra dosen. Den andra dosen rekommenderas inom 6 månader. Med uttalande biverkningar i detta sammanhang menas kraftig allmänpåverkan och feber i mer än ett dygn.
 • Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 1 eller dos 2 ska efterföljande dos (dos 2 respektive påfyllnadsdosen) ges vid planerad tidpunkt om personen då helt tillfrisknat från covid-19. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället. Dosen bör inte skjutas på mer än några månader.

Det finns ännu ingen rekommendation om vaccination av personer med långvariga symtom på covid-19. Behandlande läkare behöver därför göra en individuell bedömning om vaccination mot covid-19 ska ske eller inte. 

Det finns en teoretisk risk att passivt tillförda antikroppar mot SARS-CoV-2 medför ett sämre vaccinationssvar, framför allt i höga doser som i vissa fall används vid behandling av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att avvakta med vaccination mot covid-19 tills tre månader har gått sedan senaste dos av tillförda monoklonala antikroppar mot SARS-CoV-2.

Vid feber eller andra systemiska symtom bör man avvakta med vaccination. Lindriga symtom som till exempel snuva utgör inte hinder för vaccination. Det är viktigt att personer som kan vara smittsamma med covid-19 inte kommer till vaccinationsmottagningar eller liknande utan hänvisas till provtagning.

Har man gett dos 2 någon dag för tidigt behöver ingen åtgärd vidtas. Vid större avvikelse finns det risk att andra dosen inte ger ett fullgott immunsvar. Då kan man antigen ge ytterligare en dos, av samma vaccin, med korrekt intervall till den senast givna dosen, alternativt avstå från ytterligare vaccindos. Det saknas data om eventuell nytta eller risker för båda tillvägagångssätt. Därmed får en individuell bedömning göras utifrån patientens risk för att utveckla svår Covid-19 jämfört med den eventuella risken för biverkningar av en tredje dos, i samråd med patienten.

Det är viktigt att göra en avvikelserapportering för att förhindra fler incidenter av samma typ. Troligen påverkas personen inte alls men var noga med att rapportera eventuella biverkningar enligt rutin.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla gravida erbjuds vaccin mot covid-19. Gravida är en riskgrupp och rekommenderas vaccination som övriga riskgrupper.

Från 1 mars 2023 till 29 februari 2024 är rekommendationen: Grundvaccination med tre doser, samt under perioden 1 mars 2023-29 februari 2024 en ytterligare dos, företrädelsevis under höst/vinter. En gravid som är grundvaccinerad rekommenderas således en ytterligare dos under den pågående graviditeten, oavsett när på året den infaller men om graviditeten sträcker sig från sommar till vinter kan man lämpligen vaccinera mer i närhet till höst/vintersäsongen än under sommaren. Om en gravid är ovaccinerad påbörjas grundvaccineringen under graviditeten och flera doser kan ges under innevarande graviditet.

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar.

Gravida med följande tillstånd eller sjukdomar har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 (vid inskrivning) bedöms alltid som en riskgraviditet.

Se Folkhälsomyndighetens vägledning för mer information.

Uppgifterna om användning av Nuvaxovid under graviditet är begränsade än. Beslutet om huruvida vaccinet kan ges till gravida bör fattas i nära samråd med vårdpersonal efter att hänsyn tagits till fördelarna och riskerna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ammande vaccination med Comirnaty eller Spikevax (om den ammande är över 30 år). 

Vaccination med Nuvaxovid rekommenderas inte i nuläget.

I prioriteringsfaserna avgörs ålder efter födelseår förutom för 5-åringarna, 12-åringarna, 18-åringarna och 31-åringarna, då är det födelsedagen som räknas. 

Rekommendation om allmän vaccination av barn 12–17 år upphörde den 1 november 2022. 

För att undvika att blanda ihop eventuella biverkningar från båda vaccinen. Detta gäller planerade vaccinationer.

Nej, inga av vaccinerna mot Covid-19 som nu används innehåller gelatin. Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19.

Skyddseffekten hos samtliga godkända vacciner mot covid-19 är god. Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt svår sjukdom och död i covid-19. Skydd mot allvarlig sjukdom och sjukvårdskrävande covid-19 uppnås två veckor efter dos 2. Påfyllnadsdos rekommenderas för förstärkt skydd.

I bipacksedeln för varje godkänt läkemedel och vaccin finns en fullständig innehållsförteckning. Varje vaccin innehåller ett eller flera virus-specifika ämnen som skyddar mot covid-19. Liksom andra läkemedel kan vacciner också innehålla olika typer av hjälpämnen. 

Det är inte möjligt att jämföra olika vacciners skyddseffekt utifrån resultaten av olika kliniska prövningar. För att en jämförelse ska bli pålitlig krävs att de olika vaccinerna testas inom en och samma kliniska prövning.

Det är mycket som kan skilja sig mellan olika kliniska prövningar, som gör jämförelser svåra och ibland missvisande. Prövningarna kan mäta skydd mot olika definitioner eller svårighetsgrader av sjukdom och dessutom olika lång tid efter vaccination. Grupperna som ingår i olika studier kan variera, så en studie kan inkludera fler multisjuka (som kan väntas svara sämre på vaccin) jämfört med en annan. Prövningarna utförs dessutom på olika tid och plats, vilket innebär att utbredningen av olika varianter av SARS-CoV-2-viruset kan skilja sig.

Det har framkommit i de studier som genomförts och i epidemiologiska data att samtliga godkända vacciner mot covid-19 ger ett gott skydd mot svår sjukhusvårdskrävande covid-19, vilket naturligtvis är det viktigaste effektmåttet.

PCR-test och antigentest påverkas inte av vaccination. Det finns alltså ingen risk att dessa tester kan bli falskt positiva på grund av vaccination.

Antikroppstest är inte aktuellt efter vaccination. Både vaccination och naturlig infektion ger i regel antikroppar. Det finns inget säkert sätt att mäta skyddseffekten av vaccinet med antikroppstest och rutinmässig testning rekommenderas inte.

Smärtande, kliande utslag vid insticksstället förekommer i sällsynta fall vid vaccination med Spikevax (Modernas covidvaccin), vanligen efter några dagar till en dryg vecka. Det kallas ”covid-arm” och är en reaktion av vaccinet som bör gå över av sig själv inom några dagar. Det utgör inte ett hinder till att få andra vaccindosen.

Spikevax och Comirnaty förvaras i frys hos distributören. Därför är det hållbarhetstid i kyl som är styrande även om utgångsdatum på flaskan inte är passerat. Det är viktigt att notera när vaccinet levereras och ställs i kyl.

Nuvaxovid kylförvaras hos distributören och därför gäller utgångsdatum på vaccinflaskan.

 

För information om vaccination av personer som kommer från Ukraina, se översta frågan.

Vacciner godkända inom EU

En person som har påbörjat vaccination utomlands och fått en dos av Comirnaty, Spikevax eller Vaxzevria erbjuds dos två med mRNA-vaccin som är rekommenderat för åldersgruppen eller med Nuvaxovid. Dosen dokumenteras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med en dos av Covid-19 vaccine Janssen rekommenderas en dos av mRNA-vaccin om det har gått minst tre månader sedan första dosen. Vid vaccination av personer 30 år eller yngre används Comirnaty. Dosen dokumenteras som dos 3.

Vacciner godkända av WHO som inte är registrerade inom EU (Sinovac/Coronavac, Sinopharm, Covishield och Covaxin).

En person som fått en dos av ett vaccin godkänt av WHO men inte registrerat inom EU erbjuds komplettering med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid i Sverige. Vid vaccination av personer som är 30 år eller yngre används Comirnaty eller Nuvaxovid. Den kompletterande dosen dokumenteras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner Sinovac/Coronavac eller Sinopharm rekommenderas kompletterande vaccination med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid. Dosen ges med minst 8 veckors intervall från föregående dos. Den kompletterande dosen registreras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av Covishield eller Covaxin anses ha erhållit komplett primärvaccination.

Information om godkända vacciner och vacciner under bedömning finns på WHO:s webbplats.

Av WHO godkända covid-19-vacciner

WHO: Status of Covid-19 Vaccines evaluation process

Vacciner som inte är godkända av WHO

För personer som är vaccinerade med ett vaccin som inte är godkänt av WHO får en individuell bedömning göras angående behov av kompletterande vaccination.

Bedömning av vaccinationsstatus

Liksom avgöranden för andra vaccin som getts i annat land behöver förhållandena kring vaccinationen bedömas: Har personen fått vaccinen med godkänt intervall (om det var två doser)? Vilka vaccin var det? Skedde vaccinationen under sådana förhållanden att vaccinen sannolikt hade god kvalitet?
Detta är en bedömning som måste ske individuellt och som kan utföras av den legitimerade sjukvårdspersonal som har ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 och anamnes och bedömning ska journalföras. Dosnummer skall registreras i journal och i NVR i enlighet med vad man bedömer att det korrekta dosnumret är. (Dvs en kompletterande dos i Sverige ska dokumenteras som dos 2 i journal och NVR om dos 1 givits utomlands och man enligt anamnes bedömt att det är en dos som givits under rimliga förhållanden.)
Om osäkerhet råder angående hur många doser som givits, vad kvaliteten var osv. kan det vara av värde för individen att komplettera med en (sällan med två) dos(er) för att säkerställa ett gott skydd mot covid-19.

I de fall ett vaccin behöver kasseras på grund av utgånget bäst-före-datum eller att vaccinet på annat att sätt bedömts otjänligt så är det ordinarie rutiner som gäller för hantering av läkemedelsavfall under kap 9, Regional rutin för läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen

I Ukraina används följande vacciner: Spikevax, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Janssen, Vaxzevria, Covishield and CoronaVac. Kompletterande vaccination bör göras enligt nedan. Om dokumentation från tidigare vaccination saknas bör en individuell bedömning göras. Läs mer i Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19.

Personer som fått en dos av Comirnaty, Spikevax eller Vaxzevria erbjuds dos två med mRNA-vaccin som är rekommenderat för åldersgruppen eller med Nuvaxovid. Dosen dokumenteras som dos 2. Personer som är vaccinerade med en dos av Covid-19 vaccine Janssen rekommenderas en dos av mRNA-vaccin om det har gått minst tre månader sedan första dosen. Vid vaccination av personer 30 år eller yngre används Comirnaty. Dosen dokumenteras som dos 3. En person som fått en dos av ett vaccin godkänt av WHO men inte registrerat inom EU (Sinovac/Coronavac, Sinopharm, Covishield och Covaxin) erbjuds komplettering med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid i Sverige. Vid vaccination av personer som är 30 år eller yngre används Comirnaty eller Nuvaxovid. Den kompletterande dosen dokumenteras som dos 2.

Personer som är vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner Sinovac/Coronavac eller Sinopharm, rekommenderas kompletterande vaccination med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid. Dosen ges med minst 8 veckors intervall från föregående dos. Den kompletterande dosen registreras som dos 2.

Personer som är vaccinerade med två doser av Covishield eller Covaxin anses ha erhållit komplett primärvaccination.

Mer information finns på sidan vaccin mot covid-19 under rubriken "Vaccination av personer på flykt från kriget i Ukraina".

Senast uppdaterad: 2023-02-27 09:16