Obesitas behandlande länssjukvård

Denna del av beslutsstödet avser de specialiserade barnmottagningar dit barn remitteras från primärvården eller annan mindre specialiserad barnmottagning. De remitterande enheterna ska vanligen ha inlett en behandling men ytterligare insatser krävs. De enheter som avses här har tvärvetenskapliga team för behandling av barnfetma.

Målgrupper

  • Barn /ungdomar mellan 4 och 18 års ålder som har fetma (BMI > iso-BMI 30 kg/ m2) där insatser vid barnmottagning eller mottagning i primärvården under minst 12 månaders tid inte haft effekt, det vill säga inte vänt i vikt - se nedan, ”när remittera vidare”)
  • Barn /ungdomar mellan 4 och 18 års ålder med grav fetma (BMI> iso-BMI 30 kg/m2 + 5) med riskfaktorer (se nedan) eller
  • Barn och ungdomar med svårartad fetma (BMI> iso-BMI 30 kg/m2 + 10) även utan riskfaktorer.
  • Barn med syndromfetma (alla åldrar)

Utredning

En grundläggande utredning ska redan vara utförd av inremitterande mottagning. På denna nivå behöver den fördjupas och kompletteras.

Utredning görs inom särskilt team där läkare, barnsköterska, dietist, sjukgymnast och eventuellt andra yrkesgrupper ingår. Utredningen ska

  • identifiera bakomliggande orsaker
  • utesluta differentialdiagnoser (se nedan)
  • bedöma den totala riskprofilen som underlag för vidare beslut om behandling
  • bedöma motivationsgrad och behandlingsföljsamhet.

Följsamhetsaspekten behöver fördjupas hos barn och innefatta familjesituation, familjens motivationsgrad, befintliga nätverk kring barnet inkluderande fungerande skolhälsovård samt eventuell personlighetsstörning, ADHD-problematik eller autism, vilka ofta leder till rigid kosthållning eller avsaknad av spärrar/kontrollförmåga.

Samarbets- eller samverkanspartner

BVC och skolhälsovården, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, regionala teamet vid DSBUS, BUP, endokrinmottagningar och vuxenmedicin.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga