Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Patienter som medskapare

Sex personer sitter runt ett bord och samtalar. En av personerna sitter i rullstol.

Invånare, patienter, närstående och patient- och brukarföreningar är viktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården!

Patienters och närståendes synpunkter, erfarenheter och upplevelser behöver i större utsträckning tas till vara i Västra Götalandsregionens arbete. Då blir patientens roll och ställning i vården mer tydlig och leder till en mer effektiv hälso- och sjukvård, av god kvalitet, som stödjer egenvård och bidrar till att skapa hälsa. För att detta ska bli verklighet behöver tandvård och hälso- och sjukvård engagera patienter och närstående på många olika sätt: i den egna vården och behandlingen, i konkreta förbättringsarbeten samt i hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och organisation. Det är viktigt att arbetet med patientmedverkan sker parallellt på dessa tre nivåer; individ-, verksamhets- och systemnivå, då de skapar förutsättningar för varandra. 

Patientmedverkan, på alla nivåer, leder också till ett ömsesidigt lärande. När patienters och patientorganisationers kunskap och förståelse för hälso- och sjukvårdssystemet ökar, ökar också möjligheten att bidra med konstruktiva förslag. Patientperspektivet ger bättre underlag för att skapa god kvalitet och service. 

Västra Götalandsregionen arbetar på olika sätt med patienter som medskapare 

Individnivå 

Här handlar det om patientens möjlighet att påverka och vara medskapare i egen vård och behandling.  

Exempel på sådant arbete är: 

Verksamhetsnivå  

Patienter, brukare, närstående, invånare och patient- och brukarföreningar medskapar genom att utveckla och förbättra i olika sammanhang. 

Exempel på sådant arbete är:

  • Regionala processteam. Inom systemet för kunskapsstyrning är patienter och närstående engagerade i förbättringsarbeten genom det som kallas regionala processteam.
  • Rutin för patientmedverkan inom nationellt system för kunskapsstyrning
  • Verksamhetsnära brukarråd där patient- och brukarföreningar är representerade. 
  • Brukarstyrda brukarrevisioner
  • Utbildningar i bemötande och insatser för att öka kunskapen om hur det är att leva med en funktionsvariation eller ett tillstånd/sjukdom, ledda av patient- och brukarföreningar.
  • Att personer med egen erfarenhet delar med sig av sin kunskap, synpunkter, erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvård.

Systemnivå

På systemnivå finns samverkan såsom pensionärsråd, funktionshindersråd, samråd och brukarråd. Här sker utbyte av information mellan politiker och representanter för olika patient- och brukarföreningar, pensionärsorganisationer samt andra aktörer inom civilsamhället (till exempel idrottsföreningar och trossamfund). Representanter för patient- och brukarföreningar finns också med i några lokala, delregionala och regionala styr- och arbetsgrupper. Det sker även medborgardialoger vilket innebär möten mellan politiker och enskilda invånare. 

Exempel på sådant arbete är:

Patientföreningar finns inom de flesta områden avseende långvariga sjukdomar, och är företrädesvis den primära källan för patientrepresentation i förbättringsarbeten på verksamhets- och systemnivå, och involveras gärna i ett tidigt skede, då problem- och prioriteringsområden formuleras. 

Levande bibliotek

För verksamheter inom Västra Götalandsregionen finns Levande bibliotek som ett komplement till andra former av patientmedverkan. Levande bibliotek kan ge stöd med att hitta fram till relevant patient- och brukarförening, eller till enskilda personer med egen erfarenhet, som kan vara med vid förbättringsarbeten. Det går också att vända sig dit för tips kring metoder och verktyg för medskapande.

Patientföreträdare  

Patientföreträdaren är öppen med sin egen erfarenhet av sin eller sina sjukdomar och vill dela med sig av dessa erfarenheter. Patientföreträdare kommer företrädesvis från en patient- eller brukarförening och är därmed inte bara bärare av sina egna erfarenheter utan har fått mandat från en grupp att representera deras många olika samlade erfarenheter. 

Det finns också patientföreträdare som inte är engagerade i någon förening och de företräder då endast sig själva.  

En patientföreträdare kan t ex vara med i ett regionalt processteam i kunskapsstyrningen, en styrelse/ledningsgrupp eller dela med sig av sin berättelse i olika sammanhang.  

Personer som är med i Levande bibliotek är patientföreträdare och kallas också ”levande böcker”, men alla patientföreträdare är inte med i Levande bibliotek. 

Patientkit 

Patientkitet är den information och de blanketter som används som stöd när en patientföreträdare engageras i ett uppdrag eller en verksamhet. För mer omfattande uppdrag finns en överenskommelse om uppdraget samt en jävsdeklaration. Det finns också en blankett för ersättning som kan användas vid olika former av uppdrag. Ersättningen är baserad på regionalt fastställda ersättningsnivåer. 

Överenskommelse 

Jävsdeklaration 

Riktlinje ersättning 

Blankett för utbetalning 

Utvärdering 

Inför att engagera en patientföreträdare behöver verksamheter reflektera över vad det är de vill uppnå med att ha med en patientföreträdare, på vilket sätt de tänker att uppdraget skall utföras, vad patientföreträdaren behöver känna till om uppdraget och på vilket sätt resultatet av uppdraget återrapporteras till patientföreträdaren.

Invånare, patienter och närstående som medskapare i förbättringsarbeten – information till personal

Patientintroduktion 

För patientföreträdare som är engagerade av Västra Götalandsregionen finns en introduktion som går igenom grundläggande delar kring Västra Götalandsregionen organisation och uppbyggnad, hur det kan vara att ha uppdrag som patientföreträdare, rättigheter och skyldigheter samt vilket stöd som erbjuds patientföreträdare. 

Patientintroduktionen ges som ett digitalt möte om ca 1,5 timme och det är verksamheten där patientföreträdaren är engagerad som anmäler patientföreträdaren. Det sker genom kontakt med Sylvia Määttä, se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Introduktionsutbildning för patientföreträdare

Madeleine Hammar

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Katrin Modig Pallin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-11-28 13:40