Regionalt processteam orofacial smärta

Historik och bakgrund RPT Orofacial smärta

Bakgrund

Orofacial smärta är vanligt förekommande, ca 5-15 % av befolkningen har smärta i ansikte och käkar och ungefär hälften vill ha hjälp för sina besvär. Besvären är vanligast bland kvinnor. Patienter med orofacial smärta söker vård, utreds och behandlas inom både tandvård och hälso- och sjukvård. I nuläget saknas regionala strukturer för kommunikation mellan tandvård och hälso- och sjukvård kring denna patientgrupp. Det finns även generella kunskapsluckor avseende orofacial smärta och patientintervjuer vittnar om svårigheter att hamna rätt i vården och hitta information.

Start av regionalt processteam orofacial smärta

Uppdrag

Processteamet har som uppdrag att stärka samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård för patienter med orofacial smärta och fokuserar sitt arbete på följande tre förbättringsområden: kommunikationsvägar, ökad kunskap och patientinformation.

Pågående förbättringsinsatser:

  • Identifiera beröringspunkter och kontaktvägar mellan tandvård och hälso- och sjukvård för patienter med orofacial smärta.
  • Samverka med RPT Smärta genom att bidra i webutbildningen Långvarig smärta, där orofacial smärta ingår som en av flera smärtdiagnoser, samt tillgängliggöra utbildningen för privat och offentlig tandvård.
  • Kartlägga patientens sökvägar för information om orofacial smärta, synliggöra brister och om möjligt minska informationsluckorna utifrån ett patientperspektiv.

Karolina Broberg

Ordförande RPT orofacial smärta

Eva Nilsson

Koordinator RPT orofacial smärta

Telefonnummer

Medlemmar

  • Anmar Ajwad, läkare, SkaS
  • Ann-Sofi Nilsson, fysioterapeut, NÄL
  • Christian Schaefer, tandläkare, Folktandvården
  • Katarina Olsson, fysioterapeut, Nähälsan
  • Kamilla Gustafsson, sjuksköterska, SÄS
  • Louise Samson, läkare, SU
  • Nikita Lövheden, patientrepresentant