Nationell kunskapsstyrning - Nominering av ledamöter

Har du möjlighet att bidra med dina kunskaper i det nationella arbetet kring kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård inklusive kommunal vård och omsorg?

Lediga uppdrag


På hemsidan för nationell kunskapsstyrning presenteras de nationella arbetsgrupper där nominering pågår. Se under respektive arbetsgrupp vilka kompetenser som eftersöks.

Länk kunskapsstyrningvard.se

Fler nyheter

 • Publicerad:
  Gemensam inriktning för kunskapsstyrning i sjukvården

  SKR och regeringen har kommit överens om en gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Avsiktsförklaringen ska bidra till att kunskap sprids, tillämpas, resultatet följs upp och ny kunskap skapas i en sammanhållen kedja.

 • Publicerad:
  Levnadsvanor – Digitalt seminarium om enhetlig dokumentation

  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, NPO levnadsvanor, bjuder in till ett digitalt seminarium om vägledningen för enhetlig dokumentation av en persons levnadsvanor. Läs mer om seminariet och anmäl dig gärna via nedanstående länk.

 • Publicerad:
  I juni byter nationellt kliniskt kunskapsstöd namn till 1177 för vårdpersonal

  Enligt beslut förra året hos styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och Ineras styrelse, är det snart dags för webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd att byta namn. I juni blir den en del av varumärket 1177 och en ny tjänst: 1177 för vårdpersonal. Ingenting förändras vad gäller produktion av nationella kunskapsstöd, de produceras som tidigare inom systemet för kunskapsstyrning. Kunskapsstödens samlade innehåll kommer också att vara tillgängliga för regionala lösningar via så kallade API:er på samma sätt som tidigare på nationelltklinisktkunskapsstod.se.

 • Publicerad:
  Regeringen och SKR överens om inriktning för kunskapsstyrningen i hälso- och sjukvården

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om en gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Detta ska bidra till att kunskap sprids, tillämpas, resultatet följs upp och ny kunskap skapas i en sammanhållen kedja. Det ska också bidra till tydligare fokus på implementering, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling.

 • Publicerad:
  Nationella insatsområden 2024

  Samtliga nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) har nu uppdaterad information om beslutade insatsområden på kunskapsstyrningvard.se.

 • Publicerad:
  Nationellt kliniskt kunskapsstöd med nytt utseende

  Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) vidareutvecklas och har fått nytt utseende. Nu kan du bland annat se vilka kunskapsstöd som är nya eller reviderade, lokala remissrutiner samt regionala tillägg om ansvarsfördelning och remissrutiner.

 • Publicerad:
  Samtliga verksamhetsplaner för nationella programområden och samverkansgrupper för 2023 är beslutade

  Samtliga verksamhetsplaner för nationella programområden och samverkansgrupper för 2023 är beslutade av styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). I verksamhetsplanerna finns information om programområdenas och samverkansgruppernas insatsområden för 2023. Informationen finns nu på webben.

 • Publicerad:
  Utveckling och samspel med kommuner

  Samverkan med kommuner är centralt i utvecklingen av systemet för kunskapsstyrning. Många kunskapsstöd som tas fram kan vara till nytta i den kommunala hälso- och sjukvården, något som Therese Börjesson i Kumla kommun har erfarenhet av.

 • Publicerad:
  Nytt vårdförlopp för svårläkta sår

  Nu finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp framtaget för svårläkta sår. Svårläkta sår orsakar mycket lidande och stora kostnader i vården. Vårdförloppet har nu godkänts av styrgruppen för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och är redo att införas i regionerna. Även ett vårdprogram för svårläkta sår har publicerats på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Publicerad:
  Workshop - Samordnat införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i primärvård: Kognitiv svikt och Artros

  Välkomna till workshop om samordnat införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i primärvård: Kognitiv svikt och Artros.

 • Publicerad:
  Ny utbildning: Artros – rätt diagnos och behandling

  Omhändertagandet av patienter med artros fungerar ofta bra men via vårdförloppen för höft- och knäledsartros har några förbättringsmöjligheter identifierats. Dessa förmedlas nu genom en nätbaserad utbildning som riktar sig till fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare i primärvård.

 • Publicerad:
  Patientmedverkan nödvändig i arbete med kunskapsstöd

  I en nationell arbetsgrupp är patientföreträdare en viktig del av gruppens kompetens. I arbetet med nationellt vårdprogram hypertyreos ledde patientperspektivet till ett stort fokus på omvårdnad och rehabilitering.

 • Publicerad:
  Beslutad utveckling av systemet för kunskapsstyrning

  Utvecklingsplanen för 2023–2027 är antagen av alla regioner och innebär en övergripande inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är lokalt införande, patientmedverkan och uppföljning och analys.

 • Publicerad:
  Flera ordförandebyten i nationella programområden

  Vid årsskiftet byter 16 nationella programområden ordförande. Det beror på att mandatperioden gäller i max tre år.

 • Publicerad:
  Vårdförlopp och vårdprogram för palliativ vård kompletterar varandra

  Den 6 december hålls ett seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård. I mitten av november avslutades en remissrunda för det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Hur hänger dessa kunskapsstöd ihop?

 • Publicerad:
  Vårdprogram levnadsvanor nu komplett

  Vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling har uppdaterats med ytterligare fyra kortversioner.

 • Publicerad:
  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp OSDB Barn godkänt för införande

  Styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) har fattat beslut om att godkänna personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn (OSDB). Det innebär att regionen nu kan fatta beslut om införande i vård och omsorg.

 • Publicerad:
  Filmer till stöd för förbättringsarbete

  Systemet för kunskapsstyrning har inspirerats av ett framgångsrikt kvalitetsarbete vid Intermountain Healthcare i Utah. Arbetet leddes av Dr. Brent James som för en tid sedan besökte Region Stockholm och föreläste om sina erfarenheter.

 • Publicerad:
  NPO äldres hälsa byter namn - NPO äldres hälsa och palliativ vård

  Nytt namn blir Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård. Syftet med namnändringen är att förtydliga att palliativ vård ingår i programområdets arbete, samt att lyfta kunskapsområdet palliativ vård och dess organisering. Den palliativa vården omfattar alla personer med palliativa vårdbehov oavsett ålder, även barn.

 • Publicerad:
  Fysiska mötet och gemensam handlingsplan i fokus vid lärandeträff 26/10

  Bred samsyn märktes bland deltagare på nationellt möte för systemet för kunskapsstyrning. Utveckling, lokalt införande, patientmedverkan och uppföljning var huvudspåren under dagen.

 • Publicerad:
  Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

  Webbinarium om vårdförlopp och vårdprogram för venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår.

 • Publicerad:
  PSV Epilepsi och PSV Långvarig smärta är nu godkända av SKS

  Styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) har fattat beslut om att godkänna personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för: • Epilepsi • Långvarig smärta

 • Publicerad:
  Regeringssatsning och vårdförlopp för allergivård

  Antalet människor som har behövt akut vård på grund av matallergi har fördubblats de senaste 15 åren. Regeringen satsar nu på en förstudie för allergivård. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi håller även på att tas fram inom systemet för kunskapsstyrning.

 • Publicerad:
  Vårdförlopp för stroke och TIA får en del två

  Ett uppföljande personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA har nu blivit godkänt. Del ett av vårdförloppet handlade om det tidiga omhändertagandet. Del två, det nya vårdförloppet, omfattar tiden efteråt, det vill säga utskrivning, rehabilitering och uppföljning livet ut.

 • Publicerad:
  Dialogmöte lung- och allergisjukdomar

  Om vad som är aktuellt inom nationellt programområde lung- och allergisjukdomar och planen framöver.

 • Publicerad:
  Nya kunskapsstöd ute på öppen remiss

  Nationella kunskapsstöd inom cancersjukdomar, hud- och könssjukdomar, lung- och allergisjukdomar samt ögonsjukdomar är ute på öppen remiss mellan 15 september och 14 november.

 • Publicerad:
  Första ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa offer för dödligt våld i Almedalen

  Ing-Marie Wieselgren, SKR:s samordnare för arbetet för psykisk hälsa och projektchef för uppdrag psykisk hälsa, utsattes för dödligt våld i Almedalen den 6 juli. Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsas ordförande Lise-Lotte Risö Bergerlind reflekterar över hennes bortgång.

 • Publicerad:
  Vårdförlopp kognitiv svikt vid demenssjukdom

  Vårdförlopp kognitiv svikt vid demenssjukdom publicerades våren 2021. Verksamheter som har arbetat med införandet delger nu sina erfarenheter och lärdomar.

 • Publicerad:
  Inbjudan till webbinarium Levnadsvanor: evidens för riktade hälsosamtal

  Webbinarium om vilka effekter hälsoundersökningar och riktade hälsosamtal har haft på Sveriges befolkning.