Utvärdering neurovårdteam

Utvärdering av tilläggsuppdraget för neurovårdteam

Utvärdering neurovårdteam

Bilaga 1

Bilaga 2

Under hösten 2017 genomfördes en utvärdering av tilläggsuppdraget för neurovårdteam inom Vårdval Rehab. Utvärderingen visar att tilläggsuppdraget för neurovårdteam inom Vårdval Rehab bedöms vara en väl fungerande verksamhet som i stora drag fungerar i enlighet med de krav som framgår i krav- och kvalitetsboken. Det är tydligt att samtliga intervjuade upplever att tilläggsuppdraget för neurovårdteam ökar såväl kvalitén på vården som tryggheten för de patienter som behandlas inom teamen.  I utvärderingen framkommer dock stora variationer i arbetssätt mellan teamen, bland annat gällande antal snittbesök, besök per profession samt behandlingsperiodens längd. Enhet primärvård rekommenderas att genomföra en djupare utredning för att kartlägga vad dessa skillnader bottnar i, för att kunna vidta åtgärder i syfte att säkerställa en likvärdig vård inom neurovårdteamen. Det har också identifierats förslag till utveckling av krav- och kvalitetsboken.

Kontaktperson vid frågor: Lena Karlsson, lena.elis.karlsson@vgregion.se