Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Viktig information om diagnos- och åtgärdsregistrering

Publicerad:

Årligen uppdaterar Socialstyrelsen vilka nationella KVÅ-koder och diagnoskoder som är gällande. Västra Götalandsregionen har egna regionala KVÅ-koder som komplement till dessa. Ett principbeslut finns i Västra Götalandsregionen att regional KVÅ-kod tas bort om motsvarande nationell KVÅ-kod finns.

Inför 2021 har följande förändringar avseende KVÅ-koder gjorts som påverkar registrering inom Vårdval Rehab

Nya nationella åtgärdskoder

KOD KODTEXT BESKRIVNINGSTEXT

AW005

Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR) (i)

Uppföljningen kan avse exempelvis hur ofta aktiviteten genomförts, hur den genomförts och dess effekter. Utesluter DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)

AW020

Upprättande av rehabiliteringsplan (i)

Planering och framtagande av individuell skriftlig rehabiliteringsplan tillsammans med patientens och/eller dennes anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade rehabiliteringsåtgärder utifrån patientens behov. Planeringen av rehabilitering ska samordnas med andra verksamheter när behov finns, men rehabiliteringsplanen kan också vara ett resultat av planering i den egna verksamheten. Utesluter: AW021 Upprättande av habiliteringsplan

AW021

Upprättande av habiliteringsplan (i)

Planering och framtagande av individuell skriftlig habiliteringsplan tillsammans med patientens och/eller dennes anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade habiliteringsåtgärder utifrån patientens behov. Planeringen av habilitering ska samordnas med andra verksamheter när behov finns, men habiliteringsplanen kan också vara ett resultat av planering i den egna verksamheten. Utesluter AW020 Upprättande av rehabiliteringsplan

AW024

Uppföljning av rehabiliteringsplan (i)

Uppföljning av plan som upprättats för rehabilitering. Utesluter AW025 Uppföljning av habiliteringsplan

AW025

Uppföljning av habiliteringsplan (i)

Uppföljning av plan som upprättats för habilitering. Utesluter AW024 Uppföljning av rehabiliteringsplan

AW026

Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning (i)

Utesluter AW024 Uppföljning av rehabiliteringsplan 

AW031

Genomförd rehabilitering enligt rehabiliteringsplan inom öppen vård (i)

Används när samtliga planerade rehabiliteringsåtgärder i rehabiliteringsplanen är genomförda och avslutade inom öppen vård. Om patientens rehabilitering ska fortsätta inom annan öppenvård är inte rehabiliteringen genomförd. Utesluter AW030 Genomfört åtgärdspaket enligt rehabiliteringsplan inom sluten vård, AW033 Genomförd habilitering enligt habiliteringsplan inom öppen vård

AW033

Genomförd habilitering enligt habiliteringsplan inom öppen vård (i)

Används när samtliga planerade habiliteringsåtgärder i habiliteringsplanen är genomförda och avslutade inom öppen vård. Om patientens habilitering ska fortsätta inom annan öppenvård är inte habiliteringen genomförd. Utesluter AW032 Genomfört åtgärdspaket enligt habiliteringsplan inom sluten vård, AW031 Genomförd rehabilitering enligt rehabiliteringsplan inom öppen vård

 

Förändrad beskrivningstext på nationell KVÅ-kod. KVÅ-koder med förändring i beskrivningstext finns i länkat dokument. Avser ingen förändring av KVÅ-kodens innebörd.

Borttagen nationell KVÅ-kod

KOD KODTEXT BESKRIVNINGSTEXT KOMMENTAR

AW011

Uppföljning av rehabiliteringsplan (i)

Uppföljning av plan som upprättats för habilitering eller rehabilitering. För upprättande av rehabiliteringsplan, se DV093

Ersätts av AW024 och AW025

DV093

Upprättande av rehabiliteringsplan (i)

Avser ett paket av åtgärder som bestäms i en individuell skriftlig habiliterings- eller rehabiliteringsplan som dokumenterats i journalen. Det ska finnas mål för planerade habiliterings- eller rehabiliteringsåtgärder utifrån den enskildes behov. Får inte användas för enstaka habiliterings- eller rehabiliteringsåtgärd. Minst tre olika yrkeskategorier bör vara involverade i upprättandet. Helt genomförd enligt plan, se DV098. För uppföljning, se AW011

Ersätts av AW020 och AW021

DV098

Genomfört åtgärdspaket enligt rehabiliteringsplan (i)

Används när samtliga rehabiliteringsåtgärder enligt plan (se DV093) inom sluten eller öppen vård har avslutats. Om patienten skrivs ut för fortsatt rehabilitering i sluten vård vid annan vårdenhet eller om öppenvårdsrehabiliteringen ska fortsätta på annan vårdenhet är inte åtgärdspaketet genomfört

Ersätts av AW030 och AW031

 

Följande regionala KVÅ-koder avslutas 2021-07-01 för att det finns nationella KVÅ-koder som motsvarar beskriven åtgärd eller för att åtgärden inte längre är aktuell. Länk till beslut.

KOD KODTEXT KOMMENTAR

UV009

Mobilisering/manipulation

Manuell behandling i form av ledfrigöring, manipulation.

UV010

Uppföljning FAR

enligt överenskommelse med beställare i vissa områden

UX406

Upprättande av rehabiliteringsplan ft/sg eller at

Koden avser ett paket av åtgärder som bestäms i en individuell skriftlig habiliterings- eller rehabiliteringsplan som dokumenterats i journalen. Koden får inte användas för enstaka habiliterings- eller rehabiliteringsåtgärd. Koden används då individuell rehabiliteringsplan upprättas gemensamt av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast tillsammans med patient.

UX415

Upprättande av rehabiliteringsplan, två yrkeskategorier

Koden avser ett paket av åtgärder som bestäms i en individuell skriftlig habiliterings- eller rehabiliteringsplan som dokumenteras i journalen. Koden används då individuell rehabiliteringsplan upprättas gemensamt av två yrkeskategorier tillsammans med patient

 

Socialstyrelsens nya diagnoskoder samt följande Z-diagnoser finns i dokumentet Besöksregistrering Vårdval Rehab 2021, fliken giltig diagnoskod.

Att under längre behandlingsperioder använda symtomdiagnoser eller ospecificerade diagnoser utan att samverka med andra professioner är ur patientsäkerhetsperspektiv inte att rekommendera.

Vid postoperativ rehabilitering kan man ställa/registrera den diagnos som är orsaken till rehabiliteringen i kombination med Z47.9 Ortopedisk eftervård, ospecificerad. Diagnosen kan upprepas tills dess att rehabiliteringen är avslutad.

Giltiga Z-diagnoser

Z47.9  Ortopedisk eftervård, ospecificerad
Z55.9   Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet, ospecificerade
Z60.9 Problem som har samband med social miljö, ospecificerat
Z56.7  Andra och ospecificerade problem i samband med arbete
Z59.9   Problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter, ospecificerade
Z63.9 Problem som har samband med den primära stödgruppen, ospecificerat
Z65.9  Problem som har samband med ospecificerade psykosociala förhållanden
Z73.9   Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen, ospecificerat


Stöd för registrering

I dokumentet Besöksregistrering Vårdval Rehab 2021 finns vägledning för hur registrering ska göras för att få ersättning inom Vårdval Rehab. Det finns flikar för vilka diagnoskoder som är giltiga samt åtgärdskoder som är giltiga för besöksregistrering inom Vårdval Rehab. Det finns en särskild flik för vilka registreringar som gäller för gruppbaserad patientutbildning digitalt.

De KVÅ-koder som blir ogiltiga 2021 och genererar 3 kontaktpoäng vid teambesök (AW011, DV093 och UX415) kommer att till och med 2021-06-30 fortsatt göra det.

Länk till Besöksregistrering Vårdval Rehab 2021 (scrolla ned på sidan för att hitta dokumentet)

vårdgivarwebben kan du läsa mer om diagnos- och åtgärdsregistrering. Där finns en uppdaterad lista på KVÅ-koder som påverkar viktade vårdkontakter.

Förändringar avseende uppföljnings- och kvalitetsindikatorer för Vårdval Rehab som presenteras i HUGIN

Förändringarna avser upprättande och uppföljning av rehabiliteringsplaner samt uppföljning av sjukdomsförebyggande insatser vid fysisk inaktivitet med anledning av nya nationella KVÅ-koder. De regionala och nationella KVÅ-koder som är borttagna kommer att fångas i HUGIN som tidigare under 2021.

KVÅ-kod som ska registreras vid uppföljning av fysisk aktivitet på recept, FaR är
AW005 Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR)

KVÅ-kod som ska registreras vid upprättande och uppföljning av rehabiliteringsplan oavsett antal professioner är 

AW020  Upprättande av rehabiliteringsplan
AW024  Uppföljning av rehabiliteringsplan


När rehabenheten samverkar med vårdcentral i team och upprättar eller följer upp rehabiliteringsplan i samband med återgång till arbete eller annan sysselsättning

DV077 Upprättande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning
AW026 Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning

 

Länk till Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer för Vårdval Rehab 2021

Här kan du läsa mer om diagnos- och åtgärdsregistrering på Socialstyrelsens webbplats:

Länk till Socialstyrelsens webbsida gällande diagnoskoder  

Länk till Socialstyrelsens webbsida gällande KVÅ-koder

Har du frågor så kan du kontakta

Lena Zetterberg, Vårdval Rehab, lena.zetterberg@vgregion.se eller vardval.rehab@vgregion.se

Publicerad: