Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning av vårdcentralers diagnosregistreringar 2018

För att följa upp om diagnoser har registrerats rätt på vårdcentralerna i Västra Götaland gjordes 2019 en uppföljning av 2017 års diagnosregistreringar. Resultatet visade att några av de granskade vårdcentralerna inte har följt de riktlinjer som finns. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har därför beslutat att även göra en uppföljning för 2018 som kan bidra till ytterligare kunskap om diagnosregistrering.

30 vårdcentraler granskas för verksamhetsåret 2018. 15 från Närhälsan och 15 från privata vårdgivare.

I dialogmöten med vårdcentralerna kommer uppföljningens resultat att lyftas för att få till stånd ett förbättringsarbete.

Hur resultatet av uppföljningen hanteras är en politisk fråga och det är hälso- och sjukvårdsstyrelsen som tar beslut om eventuella åtgärder.

Hur granskningen går till

Ett mejl med information om granskningen har skickats till de utvalda vårdenheterna. Kodlistor postas till vårdcentralchefer med REK-brev. Inhämtning och avidentifiering av journaler från enheterna sker enligt den rutin som anges i brevet.

Det är upphandlade, oberoende konsulter som utför journaluppföljningen. . Konsulterna är legitimerade läkare med stor erfarenhet av diagnosregistrering och hur ACG-systemet fungerar.

När de enskilda vårdenheternas uppföljningsresultat är klara bjuds enheterna in till ett dialogmöte. Därefter sammanställs enhetsrapporterna.

Tidplan

Kvartal 1:
Allmän information till vårdcentraler ges vid Dialogforum 5 februari 2020.

De vårdenheter som ingår i uppföljningen informeras skriftligt via mejl.

Oberoende konsulter för journaluppföljning upphandlas.

Under detta och nästa kvartal hämtas och avidentifieras journaler från enheterna.

Kvartal 2:
Journalerna granskas av konsulter.

Kvartal 3:
Dialogmöten sker med vårdenheterna.

Kvartal 4:
Slutrapporten presenteras för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som tar ställning till eventuella åtgärder.

Cirka 40 procent av den ekonomiska ersättning som offentligt finansierade vårdcentraler och vårdcentraler som drivs i privat regi får baseras på vårdtyngden. Vårdtyngden baseras på de diagnoser som registrerats under de senaste 15 månaderna. För att beräkna vårdtyngden använder Västra Götalandsregionen ett ersättningssystem som heter Adjusted Clinical Groups (ACG).

Enligt instruktioner från och sjukvårdsstyrelsens presidium kommer inte de 22 vårdcentraler som fick sanktioner efter 2017 års granskning att ingå i 2018 års granskning.

Urvalet

30 vårdcentraler granskas för verksamhetsåret 2018. 15 från Närhälsan och 15 från privata vårdgivare. Vårdcentralerna har valts ut utifrån dessa kriterier:

  • ACG-förändring 201801–201812 (tio vårdcentraler)
  • Dagar där ett högt antal diagnosregistreringar observerats (tio vårdcentraler)
  • Dagar där ett högt antal diagnosregistreringar observerats på individnivå, det vill säga diagnoser per individ (tio vårdcentraler).

Det tredje kriteriet enligt punktlista ovan, för urval av vårdcentraler som granskas, är nytt sen tidigare granskning. Anledningen till att dagar där ett högt antal diagnosregistreringar observerats på individnivå, inkluderas som ett kriterium är att även mindre vårdcentraler med färre listade,  som registrerar många diagnoser per individ ska kunna inkluderas. Om enbart dagar där den totala diagnosregistreringen inkluderas, finns en risk att endast vårdcentraler med många listade följs upp.

Likt föregående uppföljning kommer de datum med flest diagnosregistreringar att väljas ut men med två förändringar. I 2017 års granskning granskades ett slumpmässigt urval av tio procent av journalerna de utvalda datumen på alla vårdenheter, oberoende av vårdenhetens storlek (det vill säga antal listade).

I 2018 års granskning är minsta antalet journaler hundra stycken för att få ett mer tillförlitligt urval och bättre spegla vårdcentralens listade patienter. Den andra förändringen är att föregående granskning fångade många datum under vårdcentralernas influensakampanjer. Denna uppföljning försöker vi få en större spridning över hela året för att bättre kunna uttala oss om vårdcentralernas arbetssätt under året.

Fördelning mellan offentligt finansierade vårdcentraler och vårdcentraler som drivs i privat regi

I granskningen av diagnosregistreringar 2018 kommer 30 vårdcentraler att granskas. Urvalet baseras på tre stycken urvalskriterier och tar ej hänsyn till om vårdcentralerna är offentligt finansierade vårdcentraler eller vårdcentraler som drivs i privat regi. Att det är ett jämnt antal privata och offentliga  vårdcentraler som kommer att granskas beror på slump då urvalskriterierna har styrt urvalet.

Vi valde alltså inte ut 15 privata och 15 offentliga vårdcentraler , utan 30 vårdcentraler av de drygt 200 i Västra Götalandsregionen

Kontakt

Marie Sjöström, regionutvecklare, Vårdval och fördjupad uppföljning
marie.sjostrom@vgregion.se
073 -059 28 93

Emil Johansson, medicinsk rådgivare, Vårdval och fördjupad uppföljning
emil.johansson@vgregion.se
072 -247 42 95

Länkar och dokument

Senast uppdaterad: 2020-05-04 10:23