Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning av vårdcentralers diagnosregistreringar 2019

Aktuellt

Februari 2022

Nyligen har fyra av fem hälso- och sjukvårdsnämnder fattat beslut gällande sanktioner för de enheter inom Vårdval vårdcentral som i den uppföljande undersökningen av diagnosregistreringsmönster i journaler från 2019 bedömdes ha registrerat en hög andel irrelevanta diagnoser och där man såg ett mönster talande för en systematik i avvikelserna från rådande PM.

Någon ytterligare journalgranskning enligt den modell som nu utförts tre gånger planeras inte. Däremot planeras för fortsatta mindre uppföljningar i form av stickprov på utvalda. En enhetlig och korrekt diagnosregistrering bidrar till patientsäkerhet och till en rättvis fördelning av ekonomiska resurser inom Vårdval vårdcentral.

December

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informerades men kommer ta beslut vid ett senare sammanträde.

November

Den 16 november blev Vårdvalsberedningen informerad om granskningsrapportens slutsatser. Beslut i frågan kommer att fattas vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 10 december.

Ärendet presenteras till alla 5 Hälso- och sjukvårdsnämnder som information i under november månad..

September

Dialogmöten är nu genomförda med företrädare för de 30 vårdcentraler som ingått i uppföljningen av följsamhet till riktlinjer för diagnosregistrering för år 2019.

Under dialogmötena har vårdcentralsföreträdarna fått information om uppföljningens metod och genomförande samt hur de oberoende konsulterna som är specialister i allmänmedicin har granskat det statistiskt utvalda journalmaterialet. Vid dialogmötet har resultatet av journalgranskningen lyfts till den berörda enheten. Exempel på enhetens arbetssätt har även lyfts fram genom presentation av avidentifierade journalutklipp.

Beskrivningen av arbetssätt hos olika personalkategorier på enheten har beskrivits av de oberoende konsulterna. Exemplen har som avsikt att utgöra en grund för enhetens fortsatta förbättringsarbete gällande registrering av diagnoser

Koncernkontorets önskan är att dialogerna skall utgöra ett led i det gemensamma och fortsatta förbättringsarbetet

 

Koncernkontoret och enhet vårdval och fördjupad uppföljning fick i oktober 2019 uppdraget av hälso- och sjukvårdsstyrelsen att göra en fördjupad uppföljning av 30 vårdcentralers följsamhet till för Västra Götalandsregionens riktlinje för diagnosregistrering. Uppföljningen är ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete av vårdcentralernas diagnosregistrering.

Kontakt

Marie Sjöström, regionutvecklare, Vårdval och fördjupad uppföljning
marie.sjostrom@vgregion.se
073 -059 28 93

Emil Johansson, medicinsk rådgivare, Vårdval och fördjupad uppföljning
emil.johansson@vgregion.se
072 -247 42 95

Senast uppdaterad: 2021-06-07 14:23