Arbete med tillgängligheten anpassas efter pandemin

andemin påverkar möjligheten att arbeta med tillgänglighet och vårdköerna. Regional särskild tillgänglighetsledning (RSTL) arbetar med frågor om hur VGR ska hantera det när pandemin avtar

I regiondirektörens krisledningsgrupp pågår arbete för planering för att säkerställa uthållighet i vården över flera månader framåt. Prognosen för det långsiktiga behovet av covid-vård är grunden i ligger till grund för planeringen, både IVA- och slutenvård och vaccinering mot covid-19. 

RSTL arbetar med långsiktig planering för återgång till ordinarie arbete, hur det ska ske med hänsyn taget till personalens behov av återhämtning och medicinska prioriteringar. 

Under höstmånader hösten vidtogs det många lyckade åtgärder som tillsammans främjade underlättade och förbättrade tillgängligheten till vården. Erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar är igångsatt igång för att sprida goda exempel inför det fortsatta arbetet under 2021. 

Det är viktigt att följa och säkerställa på regional nivå att den planerade vården utförs enligt medicinska prioriteringar och enligt Socialstyrelsens pandemiriktlinjer. Sjukhusen samarbetar konstant kontinuerligt med detta via den operativa styrgruppen för tillgänglighet och produktion. Sjukhusen hjälper varandra, och privata utförare, och upphandlade operationssalar nyttjas för högre prioriterad vård.  

RSTL har ett huvudansvar för en långsiktig plan för produktionsstyrning av vård i VGR.