Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Osteoporosvård

Osteoporos är en underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom. Antalet förskrivningar av benspecifika läkemedel har inte förändrats på länge.

I vårdöverenskommelsen 2020-2021 fick Regionhälsan ett riktat uppdrag i syfte att förbättra och effektivisera befintlig frakturkedja och att stödja vårdcentralerna i Göteborg med primärprevention.

Tillsammans med vårdgivarna ska man hitta riskpatienter och samverka med Mölndals Osteoporosmottagning för att inga patienter ska falla bort mellan olika vårdnivåer.

En bättre samverkan ska säkerställa patientflödet mellan SU och primärvården. Behandling ska omhändertas i primärvården men de svårare fallen av SU.

RMR osteoporos

Osteoporos; Benskörhet, kännetecknas av försämrad mikroarkitektur av skelettet samt nedsatt bentäthet som leder till en försvagning av skelettet och en ökad risk för frakturer.

Det är en stor folksjukdom där 50% av alla kvinnor och 25% av alla män riskerar att få en fragilitetsfraktur / lågenergifraktur under sin livstid som vanligtvis är lokaliserad i handled, ryggkota eller höft.

Man brukar tala om två former av osteoporos:

- Primär osteoporos: Orsakas av naturliga åldrandet och påverkas av livsstilsfaktorer. Hos kvinnor ökar risken efter klimakteriet till följd av östrogenbrist.

- Sekundär osteoporos: Orsakas av andra sjukdomar eller av läkemedelsbehandling. Bland män och yngre kvinnor är sekundär osteoporos vanligast.

Osteoporosenhet Göteborg är en resurs och framgångsfaktor som stöttar dig som vårdgivare med vårdansvar för osteoporospatienter och patienter i riskgrupp för osteoporos. Ett samarbete mellan dessa parter gynnar patienter och vårdgivare vilket bidrar till att:

  • fler patienter med diagnosen osteoporos får farmakologisk behandling och att fler icke-diagnosticerade patienter identifieras som riskgrupp för frakturer
  • vårdkedjan mellan primärvård och sjukhus förbättras  (”och” eller ”så att”…)
  • diagnostisering och behandling av osteoporos effektiviseras
  • patientflödet mellan SU/Mölndal och primärvården säkerställs

På osteoporosenhet Göteborg arbetar fem sjuksköterskor som osteoporoskoordinatorer, vilka är anställda inom Regionhälsan under ”Övriga expertenheter”.

Under en tvåårsperiod kommer koordinatorerna att rikta in och fokusera insatserna på ett färre antal vårdcentraler som uttryckt intresse för ett förändrat arbetssätt och engagemang kring osteoporosvården. För att uppnå större effekt och utforma hållbara arbetssätt tillsammans med vårdgivaren kommer koordinatorerna under denna period lägga ner mer tid på dessa vårdcentraler. Osteoporoskoordinatorerna ska tillsammans med vårdgivaren förstärka och utveckla arbetet, inte ta över vårdgivarens ansvar. Under pilotprojektet kommer man främst att rikta in sig på sekundärprevention. Framgångsfaktorerna från pilotprojektet tas sedan med i nästa steg då övriga vårdcentraler i Göteborg inkluderas.

Vårdkedjan mellan sjukhus och primärvård behöver fungera. De nya tjänsterna som osteoporoskoordinatorer innebär ett stöd till vårdcentralerna med identifiering av riskgrupper, riskbedömning och behandling/uppföljning av osteoporospatienter. De exakta detaljerna får utformas i samverkan mellan respektive vårdcentral och osteoporoskoordinator.

Målet är att vården identifierar och fångar upp patienter som ligger i riskzonen att ådra sig frakturer innan det sker. Att fler patienter än idag med diagnosen osteoporos får läkemedelsbehandling. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan sjukhus och primärvård.

Arbetet kan innebära hjälp med manuell genomsökning av system för att söka ut riskpatienter tillsammans med verksamheten. I de fallen kontaktas patienterna och erbjuds en riskbedömning (FRAX) och remitteras vid behov för en bentäthetsmätning (DXA) på sjukhuset.

Efter bentäthetsmätning, ska det vid okomplicerade fall skrivas en behandlingsrekommendation till vårdcentralen där patienten är listad för behandling och uppföljning.

Patienter som diagnostiserats med osteoporos, inklusive patienter med lågenergifrakturer, ska också erbjudas hjälp med kartläggning av levnadsvanor och livsstil i primärvården. Undersökningar och behandlingsinsatser ska följas upp.

För primärvården är uppdraget att identifiera riskpatienter och behandla fler patienter med diagnos

Målet är således att fler patienter med diagnosen osteoporos ska få farmakologisk behandling och att fler icke-diagnosticerade patienter identifieras som riskgrupp för frakturer.

Satsningen är riktad till primärvården i huvudsak eftersom vårdcentralerna generellt behöver bli bättre på att hitta och behandla riskpatienterna i ett tidigare skede.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, HSNG, fortsätter satsa på en förbättrad osteoporosvård. Osteoporos är en dold folksjukdom och det finns en betydande underdiagnostik och underbehandling av osteoporos trots en god dokumentation för terapi. Nämnden önskar därför se att fler patienter med diagnosen osteoporos får behandling, än vad fallet är idag. Ett viktigt förbättringsområde för vårdcentralerna är såväl primärprevention som sekundärprevention, att patienter som löper risk att utveckla osteoporos identifieras i högre utsträckning, helst innan de får sin första fraktur.

I samband med ordnat införande togs det fram ett måltal (40%) men andelen behandlade ligger relativt oförändrat kvar på nivåer runt 15%.

Konkret förstärks osteoporosvården på SU motsvarande 2 heltidstjänster som osteoporoskoordinatorer, med placering på geriatriken SU/Mölndal.

Motsvarande satsning för primärvården (genom Regionhälsan) innebär finansiering av 5 heltidstjänster som osteoporoskoordinatorer, som stöd åt vårdcentralerna i Göteborg.

Kontakt

Enhetschef Britt Lundmark
Funktionsbrevlåda: osteoporosenhetgbg@vgregion.se
Mobil: 072 - 206 25 86

Vi är en del av Regionhälsan
www.vgregion.se/regionhalsan

Senast uppdaterad: 2021-08-17 12:06