Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Politisk samarbetsorganisation

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Det övergripande politiska ansvaret för frågor gällande hjälpmedel och läkemedelsnära produkter åvilar SRO, som leder och utvecklar samverkan inom bland annat dessa område i Västra Götaland, på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.

SRO är ett organ för övergripande politisk samverkan för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är eexempel på områden. SRO fastställer uppdragshandling till den politiska beredningsgruppen.

För kommunerna i Västra Götaland ingår ordförande från de fyra kommunalförbunden. Västra Götalandsregionen representeras av ordförande och vice ordförande i regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Politisk beredningsgrupp

För samråd och samverkan om försörjningen av medicintekniska produkter finns en politisk beredningsgrupp. Beredningsgruppen, som utgör ett avtalsbundet samråd, arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna och rapporterar till det politiska samrådsorganet, SRO. 

Uppdragsbeskrivning

  • Främja samverkan mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området

  • Bevaka strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system

  • Ta ställning till principiella ekonomifrågor

  • Ge rekommendationer till utökade samarbetsformer mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området samt säkerställa att samarbetet följs upp

  • Ge rekommendation om principiella förändringar gällande regelverk för förskrivning avseende MTP

Sammansättning

Kommunerna företräds av en representant vardera från de fyra kommunalförbunden samt en representant från Göteborgs stad. VGR företräds av fem representanter, där två ledamöter utses från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, en ledamot från ägarutskottet, en ledamot från hälso- och sjukvårdsnämnderna samt en ledamot från servicenämnden.

Arbetsformer

Ordförandeskapet i beredningsgruppen ska innehas av kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse vice ordförande. 

Beredning av ärenden till beredningsgruppens sammanträden görs av ordförande respektive vice ordförande i ledningsrådet, tillsammans med administrativt stöd från samarbetsorganisationen.

Beredningsgruppen ska upprätta minnesanteckningar vid sammanträdet. Minnesanteckningarna ska godkännas av ordföranden och en ledamot från den andra parten. Ett administrativt stöd i form av sekreterare utses från samarbetsorganisationen.

Alla beslut i den politiska beredningsgruppen ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras. 

Mötesfrekvens

Beredningsgruppen ska ha sammanträde minst fyra gånger varje år. Ordföranden kan kalla till ytterligare sammanträde när behov finns. 

Mötesplan 2022

Digitala möten, 13:00-14:30.

11 mars (inställt, lägesuppdatering via informationsbrev)
22 april (extramöte)
10 juni (inställt, lägesuppdatering via informationsbrev)
14 oktober
8 december

Kommunikation

Deltagarna i beredningsgruppen ansvarar för information till sina respektive huvudmän om gruppens arbete. Västra Götalandsregionen och respektive kommun har var för sig ansvaret för den interna informationen om aktuella samverkanslösningar. 

Uppföljning

Arbetet i beredningsgruppen ska årligen följas genom rapport till det politiska samrådsorganet (SRO).

NamnEpost 
Dan Åberg (M) dan.aberg@vgregion.se  
Dan-Ove Marcelind (KD) dan-ove.marcelind@stadshuset.goteborg.se  
Eva Olofsson (V) eva.olofsson@vgregion.se  
Kent Lagrell  (M)  kent.lagrell@ockero.se Ordförande
Maria Hjärtqvist (S) maria.hjartqvist@politiker.skovde.se Vice ordförande
Maria Nilsson (KD) maria.anna.nilsson@vgregion.se  
Mats Palm (S) mats.palm@admin.herrljunga.se  
Nils Olof Bengtson (M) nils.olof.bengtson@sotenas.se  
Theres Sahlström (M) theres.sahlstrom@politiker.skovde.se  

Senast uppdaterad: 2022-10-21 14:35