Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsråd Medicintekniska produkter (ledningsrådet). Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av och får strategisk vägledning från ledningsrådet. Beredningsgruppen ska bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgruppen

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötesplan hösten 2022 och våren 2023

Digitalt möte alternativt centralt i Göteborg med start klockan 09:00.
13 september 2022
8 november 2022
13 december2022

31 januari 2023
28 februari 2023
4 april 2023
25 maj 2023

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Samverkansfunktionen: 
Anette Alfredsson anette.alfredsson@vgregion.se
Fredrik Ahlvik fredrik.ahlvik@vgregion.se
Linda Augustsson linda.m.augustsson@vgregion.se 

Kommunernas representanter

Maria Setterberg
maria.setterberg@uddevalla.se 
Fyrbodals kommunalförbund

Iren Stenseke
iren.stenseke@lidkoping.se
Skaraborgs kommunalförbund

Karina Carlsson
karina.carlsson@mark.se 
Sjuhärads kommunalförbund

Maria Hilding
maria.hilding@lerum.se
Göteborgsregionens kommunalförbund

Anna Ström
anna.strom@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

Stina Nyström
kristina.nystrom@vgregion.se
Habilitering & Hälsa

Vakant
Primärvård

Carina Helgesson
carina.helgesson@vgregion.se
Primärvård (Primärvårdens hjälpmedelsenhet)

Carina Göransson
carina.goransson@vgregion.se
Sjukhus

Lisbeth Jensen
lisbeth.jensen@vgregion.se 
Sjukhus

Hjälpmedelscentralens representant

Christina Hammar
christina.hammar@vgregion.se   
Hjälpmedelscentralen

Uppdrag

 • Beredning, uppföljning och revidering av Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
 • Beredning och uppföljning gällande sortimentsfrågor samt revidering av processer inom det sortimentsarbete som sker i samverkan med Hjälpmedelscentralen.

Ansvar

 • Tolka, förklara och förtydliga handboken inklusive produktanvisningar samt vid behov föreslå åtgärder för utredning och förankring.
 • Hantera förslag till förändringar i riktlinjer och produktanvisningar.
 • Sammanställa patienternas och vårdens behov inför produktupphandlingar.
 • Säkra väl fungerande processer för in- och utfasning av produkter.
 • Hantera förslag till förändringar i sortiment och till utvärdering av produkter.
 • Beakta ekonomiska konsekvenser inför förslag till förändringar av regelverk och sortiment.
 • Omvärldsbevakning inom ramen för uppdraget.
 • Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter från och informera den vårdnivå (sjukhus, Habilitering & Hälsa, primärvård eller kommunalförbundsområde) man representerar.

Mandat

 • Fatta beslut om redaktionella ändringar i handboken.

 • Fatta beslut i sortimentsfrågor under pågående avtalsperiod.

 • I samband med upphandling fatta beslut i sortimentsfrågor som inte förväntas innebära betydande kostnadsökningar, kostnadsförskjutning eller sortimentsförändringar.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen ska bestå av fem representanter för kommunerna i Västra Götaland och fem representanter från Västra Götalandsregionens förvaltningar inklusive en representant från privat utförare, samt en representant från Hjälpmedelscentralen. Representanterna från kommunerna i Västra Götaland bemannas av Kommunalförbunden samt Göteborgs Stad.
Inom VGR bör sjukhus, Habilitering och Hälsa, offentlig och privat primärvård finnas representerade.
Ordförande och sekreterare bemannas av samverkansfunktionen.

Kompetenskriterier

Kompetens hos alla representanter:

 • Kunskap om hälso- och sjukvårdsprocessen, vårdsamverkan och aktuella regelverk.
 • Kännedom om överenskomna sortimentsprocesser.
 • Förmåga att balansera perspektiven ekonomi, verksamhet, patientbehov och patientsäkerhet.
 • Tillgång till nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta och värdera information gällande de produktgrupper som omfattas.

Kompetens hos en eller flera representanter:

 • Strategisk förmåga
 • Kunskap om förskrivning av hjälpmedel, på övergripande nivå
 • Förskrivarkompetens för ett eller flera produktområden.

Nomineringsprocess

 • Kommunala representanter utses av respektive kommunalförbund och Göteborgs Stad via VästKom.
 • Representanter från VGR nomineras av respektive förvaltning och utses av chef för enhet kunskapsstöd läkemedel- och hjälpmedel, Koncernkontoret.
 • Representant från privat vårdgivare nomineras av privata vårdgivares branschorganisation och utses av chef för enhet kunskapsstöd läkemedel- och hjälpmedel, Koncernkontoret.

Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen sammanträder cirka sex till åtta gånger per år.

 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer, beslut samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Vid behov tillsätts arbetsgrupper med expertkompetens för specifika frågor.

 • Vid behov involveras Hjälpmedelsforum för att få förankring och perspektiv i frågor.

 • Samverkansfunktionen är sammankallande samt ordförande och sekreterare på mötena. 
 • Samverkansfunktionen rapporterar till ledningsrådet.

Senast uppdaterad: 2022-11-21 14:13