Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Information till BUP

På den här sidan hittar du information om den regiongemensamma vägen in för barn och unga med psykisk ohälsa i VGR, särskilt framtagen för dig som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Här finns ett stöd vid remisskrivning

Frågor och svar

För information om förberedelser inför att ”En väg in” öppnade samt beslut om antal tider för första besök som respektive mottagning ska tillhandahålla, se tidigare nyhetsbrev och informationsutskick.
 
För allmän information om ”En väg in” och Tillgänglighetsuppdraget, information riktad till elevhälsan och primärvården samt remisstöd, se Vårdgivarwebben
 
För information om löpande uppdateringar kring och dialog med ”En väg in” finns regelbundna avstämningsmöten med samtliga enhetschefer. [SJ1] 
 
Frågor, synpunkter och klagomål tas även emot via funktionsbrevlådan för ”En väg in”: envaginvgr@vgregion.se. Denna läses kontinuerligt av delprojektledaren och av enhetschefen på ”En väg in”.
 
För tekniska frågor kopplade till tidbokning i ELVIS, kontakta er lokala ELVIS-systemförvaltare.
 
För frågor direkt kopplade till ”En väg in”:s tidbokning i fiktiv tidbok, ring ”En väg in”:s telefonnummer till vårdadministratör. Numret har tidigare kommunicerats i informationsbrev. 
 
För frågor direkt riktade till enhetschef på ”En väg in”, som inte besvaras genom någon av ovan informationsvägar, ring enhetschef på nummer som tidigare kommunicerats i informationsbrev. 

 

Efter remittent har beslutat om att remiss ska skickas ska denna skicka remissen inom 3 arbetsdagar (detta gäller inte egenremisser eller remittenter inom elevhälsan då vårdgarantin för deras remisser börjar räknas från den dag som remissen inkommer till ”En väg in”). När remissen inkommit till ”En väg in” ska denna bedömas och prioriteras inom 3 arbetsdagar. Därefter ska resultatet av remissbedömningen skickas till remittent och patient inom 2 arbetsdagar.

Administratörer vid samtliga BUP-mottagningar som ”En väg in” bokar besök till har under våren 2022 fått tillgång till remisshanteringssystemet Sälma. Via Sälma har BUP-mottagningarna digital åtkomst till remisser, vilka de kan läsa inför besök och skriva ut. 
 
Om de personer som har tillgång till Sälma av någon anledning inte skulle vara tillgängliga kan BUP-mottagningarna i första hand vända sig till en annan mottagning inom sin förvaltning för att få hjälp att hämta remissen i Sälma.
 
Om det inte finns en person inom förvaltningen som kan hämta remissen går det bra att ringa till ”En väg in” och be om att få remissen postad/faxad.

 

Följande remisser som inte ska skickas via ”En väg in”:
• Remisser från BUP-mottagning i en förvaltning till BUP-mottagning i samma förvaltning
• Remisser från BUP-akutvård till BUP-öppenvård i de fall patienten behöver skyndsamt omhändertagande

 

Det åligger remittenter att skicka remisser inom 3 arbetsdagar efter det att beslut om remiss har fattats. Om remittenter ändå skickar remisser senare än så kommer ”En väg in” att skriva en avvikelse kring detta. Observera att det inte är tillåtet för varken ”En väg in” eller BUP-mottagningar att ändra datum på remisser.

”En väg in” bedömer remisser utifrån gällande RMR:er. I de fall patient bokas på första besök efter remissbedömning ska aktuell BUP-mottagning genomföra första besök. Utifrån det besöket väljer sedan BUP-mottagningen hur patienten ska handläggas vidare. 

Mottagningen beslutar själv vilken yrkeskategori som tar emot respektive patient som bokats in för första besök av ”En väg in”.

Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån ett telefonsamtal med ”En väg in” informerar ”En väg in” patienten om datum och tidpunkt för besöket under telefonsamtalet samt skickar en kallelse via post.


Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån en egenremiss eller remiss från vårdgivare skickar ”En väg in” en kallelse till patienten via post.

Om- och avbokningar hanteras av den mottagning där besöket ska ske. I den kallelse som skickas ut till patienten från ”En väg in” finns information om hur man kommer i kontakt med aktuell mottagning för att av-/omboka besök.

Ett besök kan bokas in på en BUP-mottagning efter ett telefonsamtal från patient/vårdnadshavare till ”En väg in” eller efter inkommen remiss till ”En väg in”. Om ett besök bokas in per telefon finns journalanteckning som sammanfattas situation, anamnes, bedömning och åtgärd. Om ett besök bokas in efter inkommen remiss finns journalanteckning som innehåller kontaktorsakskod samt åtgärd, utöver detta har mottagningen även tillgång till remissen via Sälma. För samtliga inbokade besök anges i ELVIS information om eventuellt tolkbehov, samtycke från vårdnadshavare, information om giltigt LMA om den vårdsökande är asylsökande samt eventuella särskilda önskemål som patienten/vårdnadshavaren/remittenten har framfört till ”En väg in”.

En patient som är avslutad på en öppenvårdsmottagning är att betrakta som en avslutad kontakt. Om något annat är överenskommet ska detta tydligt framgå i slutanteckning. Saknas denna typ av notering ska patienten betraktas som en ny patient.

Varje BUP-mottagning ska ha ett visst antal tider för första besök tillgängliggjorda varje vecka. Antal besök har tidigare kommunicerats i informationsutskick. BUP-mottagningarna ansvarar för att dessa tider ska finnas tillgängliga i deras fiktiva resurser med minst 60 dagars framförhållning.

För att BUP-mottagningarna ska kunna hålla vårdgarantin är det viktigt att det alltid finns tillgängliga tider för ”En väg in” att boka in första besök på. Om det inte skulle finnas en tid för ”En väg in” att boka in ett första besök på aktuell mottagning kommer ”En väg in” göra följande:
 
Kontakta den aktuella mottagningen via e-post och be dem lägga upp fler tider för första besök i sina fiktiva resurser

 

Efter det att tider tillgängliggjorts i fiktiva resurser ska ingen av dessa tider raderas, oavsett om ”En väg in” bokar in patienter på tiderna eller inte. Följande beskriver hur tillgängliggjorda tider i fiktiva resurser ska hanteras:
• Om ”En väg in” har bokat in en patient flyttas besöket över till en verklig vårdgivare och tiden i den fiktiva resursen spärras. I spärren skrivs ”Bokad EVI”
• Om ”En väg in” inte har bokat någon patient när 4 dagar återstår till besökstiden kan BUP-mottagning återta tiden och använda till annat ändamål. Tiden spärras och i spärren skrivs ”Återtagen inom 4 dagar”
• Om en BUP-mottagning av någon annan anledning behöver återta en tid (exempelvis på grund av sjukdom, röd dag, jour osv.) spärras tiden och i spärren skrivs ”Återtagen av annan anledning”. Om en BUP-mottagning för sin egen skull önskar dokumentera anledning till återtagen tid görs detta i en parentes efter spärrtexten ovan. 
Exempel: ”Återtagen av annan anledning (sjukdom)”

För ett första besök bokas patienter tillhörande SKaS, SÄS och SU till en ätstörningsmottagning och patienter tillhörande SiV och NU bokas till BUP öppenvård. Därefter sker ställningstagande till lämplig vårdnivå och fortsatta insatser. 

Senast uppdaterad: 2023-03-01 14:31