Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Information till primärvården

På den här sidan hittar du information om den regiongemensamma vägen in för barn och unga med psykisk ohälsa i VGR, särskilt framtagen för dig som arbetar i primärvården. Nedan finns en presentation från ett av de informationsmöten som hölls inför uppstarten av En väg in 15 mars 2022, följt av frågor och svar.

Här finns ett stöd vid remisskrivning

Frågor och svar

  • Alla barn och ungdomar, 0–17 år, med psykisk ohälsa och som saknar pågående vårdkontakt för detta. Barnet, ungdomen eller deras vårdnadshavare kan kontakta ”En väg in” för att få en bedömning och information om vart de ska vända sig.
  • Åldersgränsen 0–17 år innebär att ”En väg in” är för barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år.
  • Barn och ungdomar som redan har en pågående kontakt för sin psykiska ohälsa, med primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin, kommer att hänvisas till sin ordinarie mottagning.
  • ”En väg in” är öppet vardagar, måndag till fredag 8.00-16.30, och svarar då på både akuta och icke-akuta telefonsamtal från invånare, rådgivningssamtal från vårdgrannar och samverkanspartners samt meddelanden som skickats via 1177. Under dessa tider bedömer ”En väg in” även remisser.
  • Vid livshotande tillstånd ska invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
Vid livshotande tillstånd ska invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
 
Vid icke-livshotande akuta tillstånd ska barn och unga eller deras vårdnadshavare ta kontakt med närmaste akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri.
 
Vid icke-akuta tillstånd kan invånare skicka meddelanden och egenremisser genom 1177 även utanför öppettiderna. För att använda e-tjänsterna på 1177.se behöver invånaren logga in på 1177.se.
Vid livshotande tillstånd ska alla invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
 
När "En väg in” är öppet och ett barn, en ungdom eller en vårdnadshavare ringer in till ”En väg in” på grund av icke-livshotande akuta tillstånd kommer ”En väg in” säkerställa att denna får kontakt med aktuell BUP-mottagning/aktuellt akutansvar.
 
När ”En väg in” är stängt ska barn och unga eller deras vårdnadshavare ta kontakt med närmaste akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri vid icke-livshotande akuta tillstånd.

 

Om en patient tar kontakt med primärvården på grund av psykisk ohälsa ska primärvården precis som nu göra en medicinsk bedömning. Primärvården fattar beslut om huruvida det räcker med rådgivning, krävs insatser inom primärvård eller remiss till barn och ungdomspsykiatrin. Primärvården ska alltså inte hänvisa patienter att ringa till ”En väg in”.

På ”En väg in” arbetar ett team med 20–25 medarbetare. Det är läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och vårdadministratörer med tidigare erfarenhet från bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, elevhälsan och socialtjänsten.

Sjuksköterskor, socionomer och psykologer tar emot inkommande samtal från invånare, vårdgrannar och samverkanspartners.

Både egenremisser och remisser från andra vårdgivare bedöms av sjuksköterska, läkare och psykolog som ingår i ”En väg in”:s remissteam tillsammans med vårdadministratör.

En väg in har en funktionsbrevlåda som nås via e-post: envaginvgr@vgregion.se. Till denna kan du som vårdgivare skicka synpunkter eller tips kopplade till En väg in.

 

Om du som vårdgivare har frågor kring remittering i enskilda ärenden eller remissbedömningar; ring En väg in på telefonnummer 010 – 435 86 50.
 
Om du som vårdgivare har synpunkter eller klagomål; kontakta En väg in:s funktionsbrevlåda på mail envaginvgr@vgregion.se 
 
Om du som vårdgivare uppfattat en avvikelse ska detta registreras enligt rådande avvikelsehanteringsrutiner. 

 

Alla patienter 0–17 år som bedöms ha måttliga till svårare symtom, eller där insatser i primärvård inte har haft avsedd effekt.

 

Det är verksamhetschefen inom respektive verksamhet som fastställer rutiner för vem eller vilka inom verksamheten som får utfärda remisser.

Det finns ett remisstöd som tagits fram som hjälp för vårdgivare som vill remittera patienter till barn- och ungdomspsykiatrin:
 
 
Remisstödet ska ses som en checklista för vilken information som remissteamet vid ”En väg in” har nytta av för att göra en fullständig bedömning av patientens vårdbehov.

 

"En väg in":s remissbedömning utgår från en medicinsk bedömning. Det är upp till varje remittent att säkerställa att remissen innehåller tillräckligt med information för att en medicinsk bedömning ska kunna genomföras. 
 
Remisstöden baserar sig på de krav kopplade till remisser, triagering och remissvar som formuleras i barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning samt regionala medicinska riktlinjer (RMR:er):
 
 

 

”En väg in” bedömer remisser utifrån ett aktuellt regiongemensamt triageringsstöd, som i sin tur bygger på befintliga regionala medicinska riktlinjer (RMR:er), Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral samt barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning.

Du kan kontakta ”En väg in” via telefon för konsultationsstöd vid behov av att diskutera huruvida en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin ska skrivas eller inte.

Du kan också utgå ifrån RMR Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri

Om en patient tar kontakt med primärvården på grund av psykisk ohälsa ska primärvården precis som nu göra en medicinsk bedömning om det räcker med rådgivning, krävs primärvård eller remiss till barn och ungdomspsykiatrin. Primärvården ska alltså inte hänvisa patienter att skicka egenremisser till ”En väg in”.

 

Om du som inremitterande har frågor kring bedömningen kan du ringa ”En väg in”.

För att "En väg in" ska kunna bedöma frågeställningar om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behövs information från skolan, inklusive information om närvaro, resultat i förhållande till kunskapsmålen, den sociala situationen, resultatet av eventuellt genomförda utredningar samt beskrivning av eventuella anpassningar och utvärdering av dessa. Vårdnadshavare kan i många fall bidra med viss information. Ofta behövs kompletterande information från skolan. För mer stöd kring att skriva remisser till BUP, se remisstöd till primärvården.

Från och med att "En väg in" öppnade ska alla remisser till BUP-mottagningar skickas till "En väg in". På remissen ska följande information finnas med:
 
Namnet på den BUP-mottagning som patienter i första hand ska besöka
Postadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
 
Remissen läggs sedan i ett kuvert som märks med:
Remissportalen
Postadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

 

När en patient remitteras till BUP ska remittenten ange namn på den BUP-mottagning som remissen ställs till. Om denna information saknas, eller om den aktuella mottagningen saknar tider inom ramen för vårdgarantin, strävar "En väg in" för att boka in ett besök på en mottagning så nära patientens bostadsadress som möjligt.

Mottagningen beslutar själv vilken yrkeskategori som tar emot respektive patient som bokats in för första besök av ”En väg in”.

 

  • Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån ett telefonsamtal med ”En väg in” informerar ”En väg in” patienten om datum och tidpunkt för besöket under telefonsamtalet samt skickar en kallelse via post.
  • Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån en egenremiss eller remiss från vårdgivare skickar ”En väg in” en kallelse till patienten via post.

Om- och avbokningar hanteras av den mottagning där besöket ska ske. I den kallelse som skickas ut till patienten från ”En väg in” finns information om hur man kommer i kontakt med aktuell mottagning för att av-/omboka besök.

 

”En väg in” gör en medicinsk bedömning av alla inkomna remisser inom tre arbetsdagar.
 
Om barnet/ungdomen bokas in på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning skickar ”En väg in” remissbekräftelse till inremitterande samt kallelse till barnet/ungdomen.
 
Om barnet/ungdomen inte bokas in på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning skickar ”En väg in” remissvar till inremitterande. Remissvar kan innehålla förslag på handläggning.

 

 
De patienter som efter triagering vid ”En väg in” bedöms ha ett vårdbehov som faller inom primärvårdens ansvarsområde hänvisas i dagsläget att kontakta den vårdcentral hen är listad på. 
 
Under våren 2022 har ett beslut fattats om att påbörja användning av ett IT-stöd (SAMSA) för att uppnå en mer strukturerad informationsöverföring mellan "En väg in" och primärvården. I korthet innebär det att när "En väg in" har triagerat en patient till primärvården så kommer information att skickas från "En väg in" till den vårdcentral som patienten är listad på, utan att patienten själv behöver ansvara för att bära sin egen information. 

 

De patienter som efter triagering vid ”En väg in” bedöms ha ett vårdbehov som faller inom primärvårdens ansvarsområde kommer att hänvisas att kontakta den vårdcentral hen är listad på.

 

Triageringen som görs av ”En väg in” utgår ifrån redan befintliga regionala medicinska riktlinjer (RMR:er), Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral samt barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning. ”En väg in” innebär alltså inga förändringar av primärvårdens ansvar.

 

Medarbetarna på ”En väg in” kan i dagsläget inte boka in patienter direkt i vårdcentralernas tidböcker. 
 
Under våren 2022 har ett beslut fattats om att påbörja användning av ett IT-stöd (SAMSA) för att uppnå en mer strukturerad informationsöverföring mellan "En väg in" och primärvården. I korthet innebär det att när "En väg in" har triagerat en patient till primärvården så kommer information att skickas från "En väg in" till den vårdcentral som patienten är listad på, utan att patienten själv behöver ansvara för att bära sin egen information. 
 
Tills denna lösning är på plats (preliminärt hösten 2022) hänvisas patienterna att själva ta kontakt med listad vårdcentral.
Medarbetarna på ”En väg in” kan i dagsläget inte hänvisa patienter direkt till UPH, utan till den vårdcentral som patienten är listad på. Vårdcentralen får sedan ta ställning till om patienten ska vidare till UPH.
 
Under våren 2022 har ett beslut fattats om att påbörja användning av ett IT-stöd (SAMSA) för att uppnå en mer strukturerad informationsöverföring mellan "En väg in" och primärvården. I korthet innebär det att när "En väg in" har triagerat en patient till primärvården så kommer information att skickas från "En väg in" till den vårdcentral som patienten är listad på, utan att patienten själv behöver ansvara för att bära sin egen information. Medarbetare på vårdcentralen fattar beslut om vilken insats som patienten ska få, detta kan exempelvis vara ett besök på UPH.

 

”En väg in” bedömer enbart remisser till barn- och ungdomspsykiatrin och påverkar inte vårdgivare inom primärvårdens kontakt med UPH.

 

Om du som vårdgivare inom primärvården identifierar ett akut behov hänvisas du att ta kontakt med mottagning/akutansvar inom barn- och ungdomspsykiatrin på samma sätt som du gör idag. Du ska alltså inte ringa ”En väg in”.

 

Senast uppdaterad: 2022-09-29 15:17