Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till primärvården

På den här sidan hittar du information om den regiongemensamma vägen in för barn och unga med psykisk ohälsa i VGR, särskilt framtagen för dig som arbetar i primärvården. Nedan finns en presentation från ett av de informationsmöten som hölls inför uppstarten av ”En väg in” 15 mars 2022, följt av frågor och svar.

Här finns ett stöd vid remisskrivning

Frågor och svar

 • ”En väg in” är öppet vardagar, måndag till fredag 8.00-16.30, och svarar då på både akuta och icke-akuta telefonsamtal från invånare, rådgivningssamtal från vårdgrannar och samverkanspartners samt meddelanden som skickats via 1177. Under dessa tider bedömer ”En väg in” även remisser.
 • Vid livshotande tillstånd ska invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
 • Alla barn och ungdomar, 0–17 år, med psykisk ohälsa och som saknar pågående vårdkontakt för detta. Barnet, ungdomen eller deras vårdnadshavare kan kontakta ”En väg in” för att få en bedömning och information om vart de ska vända sig.
 • Åldersgränsen 0–17 år innebär att ”En väg in” är för barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år.
 • Barn och ungdomar som redan har en pågående kontakt för sin psykiska ohälsa, med primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin, kommer att hänvisas till sin ordinarie mottagning.
 • Vid livshotande tillstånd ska invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
 • Vid icke-livshotande akuta tillstånd ska barn och unga eller deras vårdnadshavare ta kontakt med närmaste akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri.
 • Invånare kan skicka meddelanden och egenremisser genom 1177 även utanför öppettiderna. För att använda e-tjänsterna på 1177.se behöver invånaren logga in på 1177.se.
 • Vid livshotande tillstånd ska alla invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.

 • När "En väg in” är öppet och ett barn, ungdom eller vårdnadshavare ringer in till ”En väg in” på grund av icke-livshotande akuta tillstånd kommer ”En väg in” att ringa upp aktuell BUP-mottagning/aktuellt akutansvar och ger dem patientens personnummer, namn, telefonnummer samt information om akut bedömning och be akutansvariga att ringa upp patienten (per telefon/telefonsvarare).
 • När ”En väg in” är stängt ska barn och unga eller deras vårdnadshavare ta kontakt med närmaste akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri vid icke-livshotande akuta tillstånd.

Om en patient tar kontakt med primärvården på grund av psykisk ohälsa ska primärvården precis som nu göra en medicinsk bedömning om det räcker med rådgivning, krävs primärvård eller remiss till barn och ungdomspsykiatrin. Primärvården ska alltså inte hänvisa patienter att skicka egenremisser till ”En väg in”.

På ”En väg in” arbetar ett team med 20–25 medarbetare. Det är läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och vårdadministratörer med tidigare erfarenhet från bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården och socialtjänsten.

Sjuksköterskor, socionomer och psykologer tar emot inkommande samtal från invånare, vårdgrannar och samverkanspartners.

Både egenremisser och remisser från andra vårdgivare bedöms av läkare och psykolog som ingår i ”En väg in”:s remissteam tillsammans med vårdadministratör.

Alla patienter 0–17 år som bedöms ha måttliga till svårare symtom, eller där insatser i primärvård inte har haft avsedd effekt.

 

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Kravet på legitimation följer av att en remiss är en begäran om vårdövertagande.

Det finns remisstöd som tagits fram som hjälp för vårdgivare som vill remittera patienter till barn- och ungdomspsykiatrin. Remisstöden ska ses som en checklista för vilken information som remissteamet vid ”En väg in” har nytta av för att göra en fullständig bedömning av patientens vårdbehov

Remisstöden kommer finnas tillgängliga på ”En väg in”:s sida på vårdgivarwebben. Länk till sidan.

 

 

Remissbedömning utgår från en medicinsk bedömning. Det går bra att remittera även om du inte har all information som efterfrågas i remisstöden, men ju mer av den efterfrågade informationen som fylls i, desto lättare blir det för ”En väg in” att göra en fullständig bedömning av patientens vårdbehov.

 

Du kan kontakta ”En väg in” via telefon för konsultationsstöd vid behov av att diskutera huruvida en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin ska skrivas eller inte. Du kan också utgå ifrån RMR Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri. Länk till RMR

 

Om en patient tar kontakt med primärvården på grund av psykisk ohälsa ska primärvården precis som nu göra en medicinsk bedömning om det räcker med rådgivning, krävs primärvård eller remiss till barn och ungdomspsykiatrin. Primärvården ska alltså inte hänvisa patienter att skicka egenremisser till ”En väg in”.

 

Om du som inremitterande har frågor kring bedömningen kan du ringa ”En väg in”.

De patienter som efter triagering vid ”En väg in” bedöms ha ett vårdbehov som faller inom primärvårdens ansvarsområde kommer att hänvisas att kontakta den vårdcentral hen är listad på.

 

Triageringen som görs av ”En väg in” utgår ifrån redan befintliga regionala medicinska riktlinjer (RMR:er), Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral samt barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning. ”En väg in” innebär alltså inga förändringar av primärvårdens ansvar.

 

 • När ”En väg in” öppnar kommer medarbetarna där inte kunna boka in patienter på vårdcentralerna.
 • Under våren 2022 kommer ett utvecklingsarbete bedrivas tillsammans med företrädare för vårdcentralerna (både Närhälsan och privat regi) med syftet att stärka kopplingen mellan ”En väg in” och primärvården. Inom ramen för detta arbete kommer olika alternativ för att skapa en än mer sammanhållen vård för patienterna övervägas.
 • När ”En väg in” öppnar kommer medarbetarna där inte hänvisa patienter direkt till UPH, utan till den vårdcentral som patienten är listad på. Vårdcentralen får sedan ta ställning till om patienten ska vidare till UPH.
 • Under våren 2022 kommer ett utvecklingsarbete bedrivas tillsammans med företrädare för vårdcentralerna (både Närhälsan och privat regi) med syftet att stärka kopplingen mellan ”En väg in” och primärvården. I detta arbete kommer även kopplingen till UPH beröras.

”En väg in” bedömer enbart remisser till barn- och ungdomspsykiatrin och påverkar inte vårdgivare inom primärvårdens kontakt med UPH.

 

Om du som vårdgivare inom primärvården identifierar ett akut behov hänvisas du att ta kontakt med mottagning/akutansvar inom barn- och ungdomspsykiatrin på samma sätt som du gör idag. Du ska alltså inte ringa ”En väg in”.

 

 • Vid livshotande tillstånd ring alltid 112, oavsett tid på dygnet.
 • Vid icke-livshotande akuta tillstånd ta kontakt med mottagning/akutansvar inom barn- och ungdomspsykiatrin på samma sätt som du gör idag. Du ska alltså inte ringa ”En väg in”.

Patienter som hänvisas till att kontakta sin vårdcentral får ett erbjudande om att ”En väg in” postar journalkopia till vårdcentralen. Syftet med detta är att säkerställa att vårdcentralen har information från kontakten med ”En väg in” om patienten sedan väljer att följa hänvisningen om att kontakta vårdcentralen.

 

”En väg in” har en funktionsbrevlåda som nås via e-post: envaginvgr@vgregion.se. Till denna kan du som vårdgivare skicka synpunkter eller tips kopplade till ”En väg in”.

 

Telefonnumret kommer att publiceras i nästa nyhetsbrev om ”En väg in” samt på ”En väg in”:s sida på vårdgivarwebben

 

 • I första hand strävar ”En väg in” mot att boka in besöket på den mottagning som finns närmast patienten. I andra hand på annan närliggande mottagning som har tid inom vårdgarantin.
 • Vid remittering av patient till barn- och ungdomspsykiatrin uppmanas du som inremitterande förtydliga i remissen ifall patienten uttryckt särskilda önskemål om att bli inbokad vid en viss mottagning.

Mottagningen beslutar själv vilken yrkeskategori som tar emot respektive patient som bokats in för första besök av ”En väg in”.

 

 • Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån ett telefonsamtal med ”En väg in” informerar ”En väg in” patienten om datum och tidpunkt för besöket under telefonsamtalet samt skickar en kallelse via post.
 • Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån en egenremiss eller remiss från vårdgivare skickar ”En väg in” en kallelse till patienten via post.

Om- och avbokningar hanteras av den mottagning där besöket ska ske. I den kallelse som skickas ut till patienten från ”En väg in” finns information om hur man kommer i kontakt med aktuell mottagning för att av-/omboka besök.

 

Ja det behöver finnas underlag från skolan vid frågeställning ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att kunna göra en relevant medicinsk bedömning vid ett eventuellt nybesök hos BUP, behöver underlaget från skolan finnas med.
För mer stöd kring att skriva remisser till BUP klicka på länken!

Senast uppdaterad: 2022-05-24 08:37