Klagomålsverksamhet

Du som är patient eller närstående kan vända dig till patientnämndernas kansli med frågor, synpunkter och klagomål. Kontakta patientnämnden när du upplever att vården inte fungerar som den ska. Dina synpunkter och klagomål är viktiga för att vården ska kunna bli bättre och säkrare.

Våra förutsättningar:

 • Patientnämndernas kansli tar emot synpunkter och klagomål på offentligt finansierad hälso- och sjukvård, tandvård och kommunal hälso- och sjukvård inklusive skolhälsovård i Västra Götalandsregionen.
 • Om patienten är ett barn ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa. 
 • Vi är en fristående instans i förhållande till hälso- och sjukvården.
 • Patientnämnderna har ett gemensamt kansli med personal med bred kompetens och erfarenhet från olika områden inom och utanför hälso- och sjukvården.
 • Det kostar inget att vända sig till oss.
 • Vi fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdens verksamheter.
 • Utredare på patientnämndernas kansli har tystnadsplikt.
 • Vi gör inga medicinska bedömningar och har inga disciplinära befogenheter.

 
Vårt arbetssätt:

 • Du kan kontakta oss via telefon, brev, e-post, 1177 eller vid behov planerat besök.
 • Utredare på patientnämndernas kansli lyssnar, informerar och svarar på frågor.
 • Vid behov hjälper vi dig att hitta rätt myndighet eller kontaktvägar.
 • Vi kan om du önskar och ger oss samtycke, förmedla dina synpunkter och klagomål till berörd vårdverksamhet och begära svar på dina frågor. Om klagomålet gäller en närstående, behövs muntligt eller skriftligt medgivande från den personen.
 • Vid handläggning av ärenden där patienten är ett minderårigt barn kan utredaren behöva samtala med barnet för att ta del av barnets åsikter och beakta dessa vid bedömningen av barnets bästa. Det är den enskilde utredaren som bedömer om kontakten med barnet ska tas utifrån ärendets karaktär.
 • Vi eller vården återkopplar svar till dig.
 • Alla inkomna klagomål i linje med vårt uppdrag, registreras och ingår i löpande statistik och redovisning till vårdens tjänstemän och politiker i regionen. Syftet är att bidra till ökad kvalitet, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

När du skriver till oss:

 • Beskriv ditt klagomål kortfattat och ange vilken vårdenhet det gäller.
 • Beskriv vad du vill ha hjälp med eller vilka frågor du vill ha svar på.
 • Lämna dina kontaktuppgifter så en utredare kan ta kontakt.
 • Om ni önskar att klagomålet skall utredas och klagomålet gäller en närstående, bifoga ett skriftligt medgivande från den personen.

OBS! Tänk på att inte skicka personuppgifter eller känsliga uppgifter om din eller någon annans hälsa via e-post eftersom sekretessen inte kan garanteras. 

Kontaktuppgifter

Informationsbroschyr om Patientnämnden - för patienter

Informationsbroschyr om Patientnämnden - för vårdpersonal

För beställning av foldrar inom VGR (Västra Götalandsregionen)v.g. kontakta adress- och distributionscentrum). För beställning utanför VGR, v.g. kontakta oss på patientnämnden.

Har du klagomål och synpunkter som rör verksamheten utanför Västra Götalandsregionen kontakta respektive landstings hemsida på 1177.se.

Senast uppdaterad: 2018-10-08 11:26