Mål och innehåll

Genom PTP får den nyutexaminerade psykologen övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden. Alla PTP-psykologer i VGR deltar i det regionala PTP-programmet. För PTP på vårdcentral erbjuds även vårdcentralsspecifika seminarier.

Åtagande och övergripande mål

PTP ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:34), VGR:s kvalitetskriterier för PTP-placering och PTP-handboken, författad av Nationella nätverket för PTP-studierektorer i samarbete med Sveriges psykologförbund. PTP innebär 12 månaders praktisk tjänstgöring på heltid under handledning. PTP-psykolog, handledare och verksamhetschef ansvarar för innehållet i PTP-tjänstgöringen. PTP-psykologen arbetar under eget yrkesansvar på tjänst som inrättats för psykologarbete. Det kan vara särskild PTP-tjänst (visstidsanställning 12 månader), psykologvikariat eller tillsvidareanställning som psykolog. Tjänstgöring på en arbetsplats ska vara minst 4 månader på heltid.

SOSFS 2008:34, Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (Socialstyrelsen)

Kvalitetskriterier för PTP-placering inom Västra Götalandsregionen (PDF)

PTP-handboken (Sveriges Psykologförbund)

Syfte med PTP

Efter fem års studier på universitet ska examinerade psykologer, för att få sin legitimation, tjänstgöra ett år som psykolog under handledning av erfaren psykolog. Syftet med PTP är att psykologen ska påbörja sin utveckling mot en professionell identitet och tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiskt psykologarbete. PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden. Genom att kunskaperna utövas i praktiskt psykologarbete, under handledning, skapas förutsättningar för yrkesverksamhet i självständig ställning.

Innehåll och struktur i PTP-tjänstgöring

Psykologutbildningen är en generalistutbildning där PTP-tjänstgöringen ger möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktik. Därav är det viktigt att innehållet i PTP-tjänstgöringen är av sådan bredd att PTP-psykologen kan tillämpa de ämnesområden som avhandlats under utbildningen. Enligt SOSFS 2008:34 ska PTP-tjänstgöringen omfatta:

1. Individinriktat psykologarbete

  • Psykologisk utredning och bedömning
  • Behandling och rådgivning

Individinriktat psykologarbete ska innehålla båda ovanstående moment. Vad som avses är det direkta arbetet med klienter/patienter utifrån perspektivet hälsa/ohälsa och psykologiska funktioner. Det inkluderar utredning, bedömning och behandling av individer, familjer och grupper. Det inkluderar också förmedling av utredningar och insatser till andra instanser liksom behandlings- och vårdplanering, behandlingskonferenser, teamarbete, samt dokumentation i form av journal-, utlåtande-, remisskrivning etc.

2. Övrigt psykologarbete

  • Psykologisk utredning avseende grupper och organisationer, samt arbete med organisationsförändring
  • Förebyggande insatser
  • Rådgivning
  • Metodutveckling och utvärdering
  • Handledning och undervisning

Övrigt psykologarbete avser arbetsuppgifter av övergripande karaktär, som avser att sprida och använda psykologisk kunskap utöver klientperspektivet. Verksamheten kan med fördel förbereda avgränsade uppdrag till kommande PTP-psykolog, såsom kartläggning, metodutveckling, implementering eller utvärdering.

PTP-tjänstgöringen skall tidsmässigt fördelas, så att minst hälften av tjänstgöringen omfattar individinriktat psykologarbete, en fjärdedel omfattar övrigt psykologarbete och en fjärdedel fördelas enligt överenskommelse i det enskilda fallet.

Individuell tjänstgöringsplan för PTP

Verksamhetschef, handledare och PTP-psykolog ska enligt SOSFS 2008:34 snarast efter anställningens start upprätta en individuell tjänstgöringsplan för PTP-året . Planen ska utvärderas gemensamt under året och revideras efter behov. I planen beskrivs PTP-tjänstens innehåll, samt tidsfördelningen mellan individinriktat och övrigt psykologarbete, vilka studiebesök och auskultationer som ska genomföras samt utbildningar som är aktuella. I planen anges om andra handledningsmoment, ex metodhandledning, ska ingå utöver PTP-handledningen. Den individuella tjänstgöringsplanen skickas till Studierektor PTP vårdcentral för återkoppling. Planen följs upp, och kan vid behov revideras, kvartalsvis.

PTP-programmet och vårdcentralsseminarier

PTP-psykologer anställda i VGR ska under sin PTP-tjänstgöring delta i PTP-programmet. Genom PTP-programmet anordnas föreläsningar och seminarier cirka en gång per månad där erfarna psykologer medverkar. Professionsreflektion och dialog kring viktiga och aktuella arbetsområden förs tillsammans med regionala studierektorer. Träffarna ger även deltagarna i PTP-programmet möjlighet att utbyta erfarenheter, skapa nätverk och sociala kontaktytor. PTP-programmet innehåller även en introduktionsdag för handledare och chefer, samt handledarkollegium för PTP-handledare. Som ett komplement till PTP-programmet erbjuder studierektor PTP vårdcentral en seminarieserie för PTP på vårdcentral. Information och inbjudan sker via mail direkt till PTP-psykologen.

Mer information om PTP-programmet finns på Utbildningsenheten för psykologer - VGR Akademin.