Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd den 5 maj 2020

 

NÄRVARANDE:
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Bert Liljeholm Brännström, FSDB Väst
Agne Fröjd, HRF
Harry Eriksson, HRF
Barbro Prästbacka, HRF
Eivor Johansson, HRF
Sara Jernwall, VGDL
Kai Mäkiperä, DHB Västra
Maya Rohdell, DHB Västra
Anne Granath, verksamhetschef Syn-Tolk
Ulrika Karlsson, enhetschef administration Tolk
Kristina Jasson, enhetschef Tolk Vänersborg o Skövde
Anette Marberg, enhetschef Tolk Göteborg o Borås
Britt Axelsson, administrativ koordinator Tolk

1. Mötet öppnas av mötesledare

Kristina Jasson som var mötesledare hälsade alla välkomna.

2. Teknikgenomgång

Kristina kollade om alla hade kommit in via sin länk de fått tidigare. Det har skickats ut två länkar, en för teckenspråk och en för skrivtolkning. Några hade haft lite svårigheter. Agne och Barbro kom in lite senare till mötet.
Anledningen att vi håller mötet på distans är på grund av Covid-19.

3. Presentationsrunda

Alla deltagare gjorde en presentation inklusive våra teckenspråk- och skrivtolkar. Anette Marberg är ny chef för Tolk Göteborg o Borås.

4. Dagordning

Dagordningen gicks igenom och ingen hade några övriga frågor.

5. Föregående minnesanteckningar

Ingen hade någon att erinra om anteckningarna.

6. Information från Tolkverksamheten

  • Statistik och Tillgänglighet/Anne

Ekonomi:
Efter mars ligger Habilitering & Hälsa 2,1 miljoner plus och Syn- och Tolk 3,7 miljoner plus.
Syn- och Tolk ligger 1,6 miljoner plus på personalkostnader (sjukfrånvaro/Vab). Köpta tjänster stort plus då vi har färre uppdrag och använder våra egna tolkar. Tolk har också fått tillbaka 1 miljon kronor av tidigare minskat statsbidrag.
Habilitering & Hälsa går mot ett stort överskott i år på cirka 13–15 miljoner. Detta på grund av färre besök och tolkuppdrag.

HRF: Det är ingen minskning på statsbidrag enligt Regeringskansliet, ska kolla med förbundet.

VGDL: Har fått samma uppgift som HRF. Regeringen ger samma belopp. Västra Götalandsregionen får själv fördela bidraget.
Svar: Varje förvaltning fick göra en riskanalys hur man skulle klara sina verksamheter.

Underlag från Habilitering & Hälsas styrelse hur pengarna ska fördelas.

Vi har fått en minskning på de totala statsbidragen på cirka 1.9 mnkr. Från 34.1 mnkr till 32.2 mnkr.
Att denna minskning har skett beror på att tidigare ekonomidirektör lät räkna upp statsbidraget med index under ett antal år trots att statsbidrag aldrig räknas upp.

Regionen räknar inte längre upp statsbidragen med index vilket har gett en negativ effekt på cirka 1.9 mnkr. Det rör förutom statsbidraget för Tolktjänst, statsbidraget för Råd och Stöd enligt LSS samt statsbidraget för elektronisk kommunikation.

Tillgänglighet:
T o m april 2020 har vi utfört 99,4% av beställda tolkuppdrag. Cirka 850 färre beställda tolkuppdrag jämfört med förra året under samma period på grund av Covid-19.

De tolkuppdrag som har blivit färre är fritidstolkning av olika slag, en del arbetsplatser, samhällsservice, en del uppdrag på skolor och inga utlandsresor.

FSDB: Vid sjukhusuppdrag är det tolken själv som bestämmer om denne ska komma eller inte eller om det ska vara distanstolkning?
Svar kommer under nedanstående punkt.

  • Distanstolkning och digitala tolkningar/Kristina
  • Mitt Vård möte/Kristina
  • Sjukvårdsuppdrag på distans/Ulrika

Linda Malmberg, verksamhetsutvecklare, började 2019 som ansvarig för att pilottesta distanstolkning. Intresset för distanstolkning var då svagt och vi utförde få tolkuppdrag på distans.
Målet är att distanstolka 5% av tolkuppdragen under 2020.
När Covid-19 kom fick tolkverksamheten utveckla distanstolkningen lite snabbare än beräknat.

Tolkarna är i dag utrustande med dator eller iPad. Inom Tolk används Skype för företag eller tolkning via en länk. Inom Tolkverksamheten använder vi oss inte av Mitt Vårdmöte.

FSDB: Kan vem som helst ha Skype för företag?
Svar: Man behöver inte ha Skype för företag. Vi kan bjuda in vem som helst via en länk.

DHB: Har Skype för företag. Länken till detta möte fungerade inte.
Svar: Vi utvecklar oss hela tiden.

HRF: Skype för företag kommer att försvinna nästa år.
Svar: Vi jobbar i en stor organisation. Skype för företag används när vi bjuder in till möte. Troligen blir det Teams sedan.

FSDB: Är det länken man får som man ska trycka på vid distanstolkning?
Svar: Finns olika sätt. Vi kan använda Skype och skicka en länk som alla kan koppla upp sig mot som ska vara med. Vi kan även använda en länk från Zoom och Teams med då måste Tolkverksamheten få den länken av den som beställer tolk.

VGDL: Om tolkanvändaren har Zoom, så kan vi bjuda in Tolkverksamheten. Hur blir det med sekretess och säkerhet?
Svar: När Tolkverksamheten ansluter till Zoom, då är vi 3:e part och ansluter oss till mötet.

VGDL: När VGR upphandlar bra teknisk utrustning kommer representant från tolk vara med?
Svar: Vi är med och bevakar tolks delar. Teams är beslutat att användas i VGR och Tolk kan inte själva välja vilket program som ska användas.

Beställda/Utförda uppdrag på distans, januari - april:

Januari  3 beställda  2 utförda
Februari  2 beställda  2 utförda
Mars  35 beställda 19 utförda
April  133 beställda 112 utförda


Januari – april totalt:
Beställda 3.476 varav 135 distans = 3,8% utfört på distans

Under april totalt:
Beställda 555 varav 112 distans = 19,8% utfört på distans

Vården har avbokat många tolkuppdrag speciellt de som var 70+ avbokades och den planerade vården sköts fram.

HRF: Beställda tolkningar och inte avbeställt i tid. Frågar ni varför de inte har avbokat?
Svar: Nu i detta läge ställer vi inga frågor. Det ligger i vår handlingsplan.

HRF: Teknisk utrustning kostar. Tolkverksamheten behöver trycka på sena avbokningar.
Svar: Vi har fokuserat på distanstolkning på grund av Covid-19. Vi har en handlingsplan på sena avbokningar som har varit 14,4% t o m april jämfört med förra året samma tid 10,6%. Varken på Syn eller Tolk tar vi inte ut några straffavgifter.

VGDL: Många avbokningar kan bero på att vid minsta snuva måste man vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Är det både skriv och teckenspråkstolkning på distans som är med i siffrorna?
Svar: Ja,vi har inte kunnat dela på brukargrupperna men teckenspråkstolkningar är högre.

FSDB: De som använder taktilt teckenspråk får de tolkar komma in på sjukvården?
Svar: Vi utför taktilt teckenspråk när det behövs. Har fungerat bra, vi följer föreskrifterna.

För att vi ska bidra till att minska smittspridningen, kommer vi överens med vården om distanstolkning. Skulle detta inte kunna ske på distans, kommer tolken till platsen. Har personalen skyddsutrustning ska tolken ha samma.
Vi har skickat ut information till sjukvården. Vi kommer även skicka ut brev till vårdcentraler.

VGDL: Tolkanvändarna tar vårt ansvar, hur gör tolkarna?
Svar: I början ökade sjukledigheterna. Vid förkylningssymtom ska man vara frisk i minst 48 timmar. Det har inte påverkat våra tolkuppdrag.

VGDL: När just denna situation är över och om man kan ta fram något vaccin och Covid-19 försvinner, kommer styrelsen kräva att pengarna som Tolkverksamheten har i överskott gå till annat i VGR?
Svar: Habilitering & Hälsa kommer gå med ett stort överskott, detta kommer gå till andra verksamheter innevarande år. Hur nästa års budget ser ut vet vi inte nu.

DHB: I början av Corona fick vi information från andra att tolkarna inte dykt upp på arbetsplatsen.
Svar: Vi har inte avbokat uppdrag på grund av att tolkar inte vill åka.

FSDB: När det inte fungerar bra att distanstolka eller om tolkanvändaren vill ha tolk på plats men inte vården. Avbokas tolken eller blir det ett misslyckat tolkuppdrag?
Svar: Vården ihop med Tolkverksamheten är det som avgör. Säger vården att de inte vill ha tolk på plats blir uppdraget på distans.

VGDL: Vid tekniskt strul, avbokas tolkuppdraget då?
Svar: Ja det avbokas och ombokas.

7. Nästa möte

Nästa möte blir den 2 september, kl 13.00-16.00. Vi får se hur det är med
Covid-19 i höst, bjuder in både på distans och plats.

Anne avslutar mötet och vill berömma för att mötet på distans blev så bra.

Önskar alla också en härlig och skön sommar!


Vid anteckningarna
Britt Axelsson


Senast uppdaterad: 2023-02-24 11:16