Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Minnesanteckningar från brukarrådet den 2 september 2020

Närvarande:

Maya Rohdell, DHB Västra
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Klas Nelfelt, FSDB
Harry Eriksson, HRF
Agne Fröjdh, HRF
Barbro Prästbacka, HRF
Sara Jernewall, VGDL
Elisabeth Wessel, VGDL
Anne Granath, verksamhetschef Syn och Tolkverksamheten
Kristina Jasson, enhetschef Tolkverksamheten Vänersborg och Skövde
Ulrika Karlsson, enhetschef administration Tolkverksamheten
Anette Marberg, enhetschef Tolkverksamheten Göteborg och Borås
Gabriella Gesang, Assistent Syncentral Göteborg


1 Mötet öppnas av mötesledaren

Kristina Jasson som var mötesledare hälsade alla välkomna.

2 Teknikgenomgång

Vi ser så att tekniken fungerar för alla deltagare.
Mötet hålls på distans på grund av Covid-19.

3 Presentationsrunda

Alla deltagare presenterad sig.

4 Föregående minnesanteckningar

Föregående anteckningar var utan anmärkning och läggs till handlingarna.

5 Information från Tolkverksamheten

 • Statistik och ekonomi /Anne
  Syn- och Tolkverksamheten har ett jättestort budgetöverskott på 8,7 Mkr på personalkostnader och köpta tolktjänster.
  Utförda tolkuppdrag har minskat med 21,4% jämfört med förgående år.10,4% av alla uppdrag är på distans. Målet är 2,5% inom VGR.
  Vi har stort överskott på köpta tolktjänster. På grund av Covid-19 köper vi inte in tolkar då våra egna tolkar kan ta uppdragen och det beviljas inga utlandsuppdrag, även där är ett stort överskott.

  VGDL: Stort överskott på pengar, vad gör ni med dem? Vi vill ha en dialog.

  Vi har ett krav att utför 92% av alla uppdrag. Just nu ligger vi på 98% tillgänglighet. Det är på grund av Covid-19 vi har ett stort överskott på Syn och Tolkverksamheten. Pengarna går tillbaka till regionen efter årsskiftet. Syn har tappat 26% av alla besök och Tolk 21,4% Vi har fått digitaliseringsmedel på 400.000 kr och vi har då utrustat våra tolkar med egen utrustning.

  Vi har mycket pengar över på personalkostnader.

  Tolk har ett överskott då vi inte behövt köpa in tolkar. Det har aldrig hänt i historien att vi gått så mycket plus. Orsaken är Covid-19.

  VGDL: Rädd för att Syn och Tolk får mindre budget nästa år.

  Så är det inte. Beställarna vet att detta är ett mycket speciellt år. Förvaltningen kommer går 12-14 miljoner plus. Vi kommer få samma budget nästa år med 2% uppräkning.
 • Digitalisering och distansering utifrån Covid-19 läget /Anne
  I april var 17% av alla uppdrag på distans, i maj 13% och i juli 10,4%.
  Beredskapstolkning är numera helt på distans förutom vissa speciella undantag.

  VGDL: Tolkverksamheten har bestämt att all tolkning ska vara på distans men tolkanvändaren själv vill bestämma, det är inte alltid det gå med distanstolkning. Det är viktigt att vi som behöver tolk får tala om våra önskningar. Det flyter på bättre med fysisk tolk.

  Tolkarna samordnas hemifrån med egen utrustning och även sjukvården har utrustning så tolkning kan ske på distans. Man har som mål i VGR att 2,5% av alla tolkuppdrag sak ske på distans på grund av Covid-19. Vi ska informera och utbilda sjukvården. Tekniken strular ibland, det tar vi på oss men det är inget skäl till att ha fysisk tolkning. Vi måste hjälpas åt att minska smittspridningen. Vissa undersökningar går inte att genomföra med distanstolkning och där bokas fysisk tolk. Vi har en dialog med sjukvården när det inte är lämpligt med distanstolkning utan måste vara ett fysiskt besök, annars blir tolkningarna på distans.
  Vi tolkar i Skype och Zoom bland annat och ni ska inte behöva oroa er att det inte ska fungera. Vi har fortfarande höjd beredskap på grund av Covid-19 och vi arbetar stenhårt på att det tekniska ska fungera bra.

  VGDL: Vi förstår Tolkverksamhetens syn men ta med vad tolkanvändarna tycker och kör inte bara över.

  Vi tänker personcentrerat. Många är rädda för tekniken, därför vill man ha fysisk tolk på plats. Många vill inte ha distanstolkning men många av uppdragen kan bara bli på distans på grund av Covid-19 läget.

  HRF: Vi har nyligen köpt in licens på Zoom och det fungerar överlägset bäst. Är inte nöjd med programmet vi använder idag, det fungerar men är inte bra.

  Teknikgruppen inom tolk kommer under hösten se på olika möjligheter inom skrivtolkning. Vårt program har lite brister. Det finns inget optimalt verktyg just nu.

  Vi vill gärna se ett samarbete med brukarrådet för att få tolkanvändarperspektivet på vilka uppdrag vi kan ha på distans. Vi önskar namn på 2 personer från brukarrådet som vill vara med i en arbetsgrupp. Harry Eriksson, HRF anmäler sig och Elisabeth Wessel eller Sara Jernewall, VGDL kommer också ingå i gruppen.

  VGDL: Det viktiga är att vi har respekt för varandra och samarbetar. Vad säger Tolkverksamheten om att gå tillbaka till som det var tidigare?

  Vi har inga nya direktiv. Vi kommer inte att gå tillbaka, distanstolkning är här för att stanna. Vi blir fler invånare men vi får inte mer pengar. Vi måste jobba smartare. Om vi samordnar tolkarna och jobbar på distans kan vi utföra fler uppdrag. Precis så jobbar vi inom Syn. Kartläggningar, stödsamtal och uppföljningar görs på distans så även efter Covid-19.
 • Tolkbeställning inför brukarråd /Ulrika
  Nu beställer ni själva tolk till brukarrådet men vi märker att det blir enklare för alla om vi gör beställningarna och ser till att det finns tolkar på plats. Låter det bra?

  Bifalles!
 • Upphandling köpta tolktjänster /Ulrika
  Vi har inte riktigt kommit i hamn ännu, det gamla avtalet gick ut 31/8. Det nya avtalet är på gång men är inte undertecknat ännu. Det är uppdelat i fyra delar:
  - Teckenspråkstolkning och dövblindtolkning
  - Skrivtolkning
  - Taltjänst
  - Beredskap

  FSDB: Hur länge sträcker sig avtalet?

  2 år men chans till förlängning i 24 månader.

  FSDB: Är det stor skillnad mot tidigare avtal? Är det ett avtal mot privata företag?

  Ja, det är ett avtal mot privata företag. När vi inte räcker till kan vi köpa tjänster från privata aktörer. Det är inte jättestor skillnad mot tidigare avtal.

  FSDB: Hur kontrollerar ni kvaliteten när ni upphandlar?

  Vår inköpsavdelning kontrollerar detta, de begär bland annat in utbildningsbevis och kontrollerar så tolkarna är auktoriserade.

  VGDL: Har det nya avtalet samma system i rangordning? Får vi veta vilka företagen är?

  Då avtalet inte är klart kan vi inte gå in på det, tystnadsplikt gäller.

  VGDL: Det är viktigt att även de privata bolagen får distanstolkningsjobb och inte bara Tolkverksamheten.

  Vi avropar när vi har behov. Det kan vara på distans eller på plats, behovet styr.
 • Information och implementering av produktions- och kapacitetsplanering /Anette
  Under 2019 utförde vi fler tolkningar än någonsin men nådde inte upp till våra tillgänglighetsmål. Habilitering & Hälsas styrelse beslutade att ge ett tillskott till Tolkverksamheten. Vi står inför en framtid med ökande befolkning och ökad efterfrågan på tolktjänster, samtidigt behöver vi hålla nere våra kostnader. En omställning är därför nödvändig. Vi behöver fokusera på att utföra beställda tolkuppdrag med egna anställda tolkar och minska kostanden för köpta tolktjänster. Vi kommer att schemalägga våra anställda tolkar efter behovskurvan. Detta ska börja gälla under hösten med start för schemaperiod 30/11-24/1.
  Syftet är att minska tolkbrist på grund av ekonomi eller att vi inte har tillgängliga tolkar. Målet är optimal schemaläggning av egna anställda tolkar samt att minska antalet köpta tolktjänster och att utföra minst 92% av beställda uppdrag.

  VGDL: Hur ska målet på 92% ökas? Ska alla egna tolkar användas till max? Är syftet att minska köpta tolktjänster så blir det ingen konkurrens.

  Det är vår styrelse tillsammans med vårdöverenskommelsen som beslutar vad vi ska göra. Vill ni att procentsatsen ska öka så får ni intresseorganisationer stöta på. De köpta tjänsterna kommer att finnas kvar men inte i samma utsträckning som idag.

  VGDL: Kvaliteten är bättre på köpta tolkar, era tolkar har sämre kvalitet. Vi måste säkerställa kvaliteten.

  Vi har mycket bra kvalitet på våra tolkar. Vi har en ny kunskapsorganisation där vi rekryterar duktiga personer inom olika yrkesgrupper. De kommer hålla i kompetensutveckling. Vi kommer rekrytera tolkar för detta.

  HRF: Vi har tagit som vana att ha god kontakt med politiker och tjänstemän och planerade ett stort politikermöte för att informera och ha samtal om distanstolkning. Men pandemin lade hinder i vägen så vi funderar på att ha mötet lite längre fram.

  VGDL: Vi ha hört att ni har anställt flera tolkar. Finns det möjlighet att få veta vilka det är?

  Vi är fortfarande i rekryteringsfasen. Vi vet inte mer än så just nu.
 • Nationell tolkanvändarenkät /Ulrika
  Ett urval av tolkanvändare som använt tolk under september och oktober kommer få svara på en nationell enkät om bland annat helhetsintryck, bemötande och tillgänglighet.
  Syftet är att vi ska få en uppfattning om hur ni tolkanvändare upplever vår service. Då enkäten är nationell kan vi jämföra oss med andra tolkenheter i Sverige.
  Enkäten finns i text, ljud, teckenspråk, bildstöd och är översatt till 7 språk.
  Resultatet kommer att presenteras i början av 2021.

  FSDB: Vem utför enkäten?

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är ansvariga och förtaget som genomför enkäten heter Indikator.

  FSDB: Det är bra om vi som organisation kan informera om att en enkät är på gång.

  Brukarorganisationerna har varit med i arbetsgruppen, de tar med sig information till sina organisationer.
 • Personcentrerat arbetssätt (PCA) /Anette
  PCA är ett utvecklingsarbete inom Tolkverksamheten. Att se varje individ som en medaktör som ska ha möjlighet att vara med och påverka men även utveckla Tolkverksamheten. Hela organisationen ska genomsyras av detta arbetssätt. Vi jobbar redan idag med att ha tolkanvändaren i fokus. Vi är intresserade av att samverka med er så vi får in brukarperspektivet. Vi vill bjuda in er till en workshop i mitten/slutet av november.
  Hela brukarrådet kommer att bjudas in till en workshop av förbättringsledare Sara Tornberg. Kallelse kommer.
 • Barns rätt /Anette
  Barnkonventionen blev lag i Sverige i januari 2020. Det är en överenskommelse som beskriver barns rättigheter. Vi har precis startat upp detta arbete. Mer information kommer.
  6 Information från intresseorganisationerna
  HRF: Vi har under augusti månad bestämt oss i distriktsstyrelsen för att gå ut i alla lokaltidningar i VGR med en enkel annons om hörsel. Syftet är att stötta de föreningar som finns och få intresserade människor att gå med i HRF där föreningar är vilande eller inte finns.
  Vi har en mindre konflikt med Alingsås kommun som beslutat at ta bort syn- och hörselinstruktörerna. Vi har lagt in protester tillsammans med SRF.

  FSDB: Alla aktiviteter är framflyttade. Många medlemmar är otroligt isolerade på grund av Covid-19. Vi har startat en arbetsgrupp för att anordna dövblindas dag nästa år i augusti/september. Vi har kommit igång med punktskriftsutbildning som är ett bra komplement till syncentralernas utbildningar.

  VGDL: Vi ligger lågt just nu och har ställt in alla aktiviteter på grund av Covid-19. Tyst teater kommer till VGR. De sätter upp Romeo och Julia.

  Vi hoppas kunna ha årsmöte digitalt.

  HRF: Nästan all verksamhet ligger nere. Vi har haft lite småträffar. Många medlemmar är isolerade. Vi har inte haft årsmöte, det kommer vi ha om några veckor.

7 Inkomna frågor från intresseorganisationerna

Elisabeth Wessel, VGDL:
Statistik över samtal på distans
Vilket program användes?
Vad som har fungerat och vad som inte har fungerat?
Har ni samlat in feedback?

Vi kommer att redovisa framöver.

Harry Eriksson, HRF
Skrivtolkning digitalt, detta borde väl innebära att man kan undvika tolkbrist vid många tillfällen. Här finns ju möjlighet att använda tolkar i hela landet, och det kostar ju inga resor. Hur tänker ni och hur agerar ni?

Upphandling pågår, vi återkommer med information.

Sara Jernewall, VGDL
När man beställer tolk så finns det olika sätt att beställa. På er hemsida så finns det fem olika sätt att beställa:
Telefon
Bildtelefon
1177
T9K
Webbformulär

Finns det möjlighet att få statistik över alla sätten?
Hur måna beställningar gjordes via varje sätt per månad, vecka, dag?
Hur många missade samtal sker när tolkanvändare ringer via bildtelefon per månad, vecka, dag?

På grund av sent inkommen fråga så bordlägges den till nästa möte.


Nästa möte
Nästa möte blir den 10 mars kl.13:00-16:00.

Kristina avslutar mötet och tackar för ett bra och trevligt brukarråd.

 

Vid anteckningarna
Gabriella Gesang


Senast uppdaterad: 2023-02-28 10:22