Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar regionalt brukarråd 9 september 2021

Deltagare:

Erik Lönnroth, SRF Göteborg

Mona Nilsson, SRF Göteborg

Anette Jernberg, FSBU

Britt Artursson, SRF Skaraborg

Claes-Göran Johansson, SRF Skaraborg

Camilla Svensson, SRF Bohuslän

Eva Carlbrand, SRF Älvsborg

 

Anne Granath, Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten

Eva Bjuke, Enhetschef Syncentral Skövde/Vänersborg

Sara Andersson, Enhetschef Syncentral Göteborg

Valon Hetemi, Enhetschef Syncentral Borås

Sofia Evertsson, Verksamhetsutvecklare, Syn- och Tolkverksamheten

Gabriella Gesang, Assistent Syn- och Tolkverksamheten

 

1 Mötet öppnas

Eva Bjuke som är mötesledare hälsar alla välkomna till dagens möte samt går igenom dagordningen.

2 Incheckning och presentationsrunda

Alla presenterar sig.

3 Information från Synverksamheten

-Statistik

Anne presenterar statistik till och med juli månad. Augusti månads resultat är inte färdigt till dagens möte.

Andel patienter som väntat 60 dagar på första besök: 97,9%, mål 80%
Andel patienter som väntat 90 dagar på första besök: 100%
Antal digitala vårdmöten ackumulerat utfall 4,2%, mål 5%
Antal påbörjade synrehabiliteringar: 156 jämfört med 133 föregående år
Andel uteblivna besök: 4,9% men en spridning finns mellan Syncentralerna där högsta siffran är 7,9%
Ekonomi: Prognos för året +4,8 Mkr. Överskottet ligger på övriga personalkostnader (sjukskrivningar och vakanser), synhjälpmedel och köpta tolktjänster.

Delårsrapporten till och med augusti kommer att skickas ut efter att Förvaltningen sammanställt den övergripande och lagt ut i linjen. Därefter kommer Syn-och Tolkverksamhetens delårsrapport att skickas ut separat i oktober.

-Covid-läget 

Förvaltningschefen beslutar om fortsatta restriktioner inom Habilitering & Hälsa med anledning av Covid-19 enligt nedan. Beslutet gäller till och med den 31 oktober 2021. Situationen är allvarlig med en fördubbling av smittspridningen vecka för vecka. För att fortsatt säkra goda hälso- och sjukvårdsinsatser som ges på ett patientsäkert sätt är det nödvändigt att hålla kvar restriktioner ytterligare en tid i avvaktan på vad som kommer att ske med smittspridningen efter semestrarna och i samband med skolstarten.
Med anledning av detta beslutar förvaltningschefen följande: 

 - Habilitering & Hälsa avvaktar med att starta självincheckning. 

 - Gruppverksamhet ska undvikas att ske fysiskt men kan efter samråd med enhetschef starta upp. 

 - Grindvakter och sourcekontroll ska fortsatt finnas för att trygga patientsäkerheten.  

- Som grundregel får endast en person följa med patienten vid besök.  

 

-SKRS Kvalitetsregister

Sara informerar om pilotprojektet ”Mäta effekter” som nu pågått ett tag. VGR och Halland ingår i piloten. Det är en bedömningsmall som alla arbetar efter. Vilka insatser ger effekt? Ger vissa insatser ingen effekt? Det har varit en lång och utdragen process som nu börjar närma sig slutfasen. Hösten 2020 gjordes den första utvärderingen i projektet. Det gjordes fokusintervjuer med medarbetarna i VRG och Halland. Nu är det dags för implementering i hela landet. Först ut är Skåne. Alla Syncentraler vill starta upp och är mycket angelägna.

 

-Verksamhetsplan 2022
Anne informerar om Verksamhetsplanen som är det viktigaste styrdokumentet. Planen är framtagen från Regionstyrelsens mål. Idag visas ett arbetsexemplar, då beslut tas 30/9.

 

Enhetscheferna informerar om mål för 2022 med uppföljningsområden:

-Arbetsmetoder som ger god effekt för patienten

-Effektiv vård med ökad produktion

-Hög kvalitet och säkerhet

-Stärkt arbetsgivarvarumärke

 

Sofia håller i en workshop för brukarorganisationerna kring Verksamhetsplan 2022 inom fyra prioriterade områden:

-Metod

-Uppföljning

-Digitalisering

-Uteblivna besök

 

Tankar och idéer kring metod:

Detta är ingen nyhet, det har diskuterats tidigare. Allt fler som kommer ut och är mindre färdigrehabiliterade.

 

Allt ligger inte på Synverksamheten, ett visst ansvar ligger på individen. Man kan lägga ett större ansvar på individen.

 

Borde man inte kunna utföra ett slutprov, konkretisera vad man vill kunna göra.  Kan personen använda till exempel BankID, eller leta upp en kontakt i telefonen och ringa?  Många har inte den kompetensen då man inte lärt sig det.

 

Den som lär ut måste låta patienten öva om och om igen tills det sitter. Det ska finnas möjlighet att komma på uppföljning så kunskapen inte tappas bort.

 

Vilken målsättning har patienten? Det viktiga är att de mål man gemensamt kommer fram till, de ska man klara av.

 

Synverksamheten hjälper till att sätta målen men man behöver även input utifrån.

Vad finns det för hjälp att få? Man sätter inte så höga mål som man borde.

 

En person har som mål med telefonanvändning att kunna ringa med telefonen, då ska Synverksamheten säga att då måste du även lära dig att använda BankID annars får du stora konsekvenser på grund av din synnedsättning.

 

O/FT- träning:

Hur ska man förflytta dig då man inte längre kan köra bil? Så länge man tar sig in i färdtjänstbilen blir det bra men om man inte får tillgång till färdtjänst? Synverksamheten får ha som krav att man även behöver träna i kollektivtrafiken.

 

För att kunna ta steg för att bli en mer självständig individ behöver man även ha krav från Synverksamheten.

 

Det psykosociala stödet verkar helt ha tappats bort.

 

Man är olika, man klarar olika mycket och vad man tror att man kan klara av.

 

Det beror på var i livet man befinner sig, man måste ha krav. Det får inta bara vara PCA. Det hänger ihop med att man inte klarar sig i samhället trots att man är färdigrehabiliterad.

 

Kanske det behövs både piska och morot.

 

Har arbetat med PCA i många år men vet man inte själv vad man vill ha så får man inte det. Vet man inte att det finns ett visst synhjälpmedel för att kunna läsa GP kanske man inte säger att man tidigare alltid läst GP.

 

Synorganisationerna involveras mycket mer i rehabiliteringen än vad Synverksamheten vill medge.

 

Synverksamhetens roll är att informera om att det finns möjligheter till exempel att kunna läsa.

 

Man behöver psykosocialt stöd för att ta sig vidare.

 

 

Tankar och idéer kring uppföljning:

Hade varit bra att bli kallad på uppföljning om cirka 1 år och sedan återkommande såsom mammografi. Hur ser jag på min situation nu? Rehabilitering tar lång tid.

 

Det är lite tidigt att få sin uppföljning efter en månad, bättre att vänta 1 år.

 

 

Tankar och idéer kring digitalisering:

Det kan vara svårt för äldre människor att vara med om man inte har någon som kan hjälpa till, någon som kan tekniken.

 

Det måste finnas valmöjlighet!

 

Ser det inte som otänkbart att vi får en försämrad teknikhantering framöver och får svårare att hantera digitala möten då det finns bristande teknikkunskaper.

 

Det är bra att det finns valmöjlighet, såsom appen Mitt Vårdmöte.

 

Vissa delar fungerar bra. Till exempel fjärrstyrning och service. Även support för att få guidning.

 

Angående digitala kartläggningar så är det bra att ha ett fysiskt möte första gången.

 

Det psykosociala stödet blir mycket svårt att genomföra digitalt.

 

Ser man inget vet man inte om personen är kvar och lyssnar. Sitter man i samma rum kan man läsa av personen bättre.

 

Det första besöket känns viktigt att det är fysiskt. Det man tjänar på digitala möten är tiden. Både patienter och personal sparar tid på digitala möten.

 

Det ger alltid mer att träffas fysiskt.

 

Rådgivning och viss uppföljning kan ske digitalt eller via telefonmöte.

 

Det finns ett önskemål om enklare rådgivning för hjälpmedelsfrågor även per telefon.

 

Gillar tanken på digital drop-in.

 

 

Tankar och idéer kring uteblivna besök:

I ett 5-års perspektiv ses ett långsiktigt hot om hur färdtjänsten utvecklas. Om några år kanske det bara är vissa kommuner som erbjuder färdtjänst. Då kan uteblivna besök öka.

 

Det finns alltid människor som inte avbokar sina tider.

 

Sms-påminnelse är bra.

 

Problem att man inte avbokar när man får påminnelsen via sms om man inte kan svara på det.

 

Bra om telefonnumret till syncentralen kan ligga med i sms-påminnelsen.

 

Alla tankar och idéer tas till Ledningsgruppens planeringsdag 30/9 där en likadan workshop ska göras. Även på respektive enhet görs workshops på planeringsdagarna. Förslag att en Brukarrådsrepresentant deltar och förmedlar de tankar och idéer som kommit fram vid dagens Regionala Brukarråd. Varje enhetschef kontaktar Brukarorganisationerna om vem som deltar vid vilken Syncentral.

Arbetsgruppen arbetar vidare och återkommer med förslag på tema till årshjul.

Detta tas upp på Teknikdagen i december.

 

Det är helt ovärderligt att samarbeta med Brukarorganisationerna i arbetet med verksamhetsplanen.

 

Brukarorganisationerna:

När minskade uteblivna besök?

 

Efter sms-påminnelser börjat gå ut samt nytt telefonsystem, TeleQ installerats.

 

Brukarorganisationerna:
Arbetsgivarvarumärke togs inte upp idag. Det kanske inte är prioriterat just idag men är inte irrelevant då det saknas fysioterapeut och psykolog samt att det saknas utbildning för synpedagoger.

 

Workshop kommer att ske inom detta område framöver.

 

 

-Förslag på tema vid samverkansmöten

Valon informerar om en temadag om teknik. Ett Regionalt IT-Team håller på att byggas upp och det arbetet är snart i hamn. Under Teknikdagen kommer det ske återkoppling om teamet samt vara ett öppet hus kring digitala tjänster.

Detta kommer ske under december månad, återkommer med exakt datum.

Maila Valon om det finns önskemål kring tema teknik: valon.hetemi@vgregion.se

 

Brukarorganisationerna:

Önskemål tema kring teknik vid hjälpmedelsfrågor

Önskemål om att veta exakt vad som ingår i uppdraget kring teknik idag.

Vad finns som begränsar uppdraget idag? Vad är era begränsningar? Då kan Brukarorganisationerna lyfta detta.

 

-Nationell patientenkät

Valon informerar om den nationella patientenkäten. Har gått vidare och arbetat på Brukarråd och APT med förbättringsförslag samt hur man bibehåller det goda resultatet. Lokala handlingsplaner har tagits fram som kommer att presenteras på de lokala Brukarråden under hösten.

4 Information från Brukarorganisationerna

SRF Göteborg:

Har Öppet Hus idag 9/9 på kansliet.

Har öppnat upp för fysiska aktiviteter och kommer ha kurser nu.

Har ett program med syntolkade föreställningar.

Se bra mässa i januari.

Har tappat en del medlemmar under pandemin.

Jenny Bramstång har en provanställning som ombudsman.

Kommer äntligen att starta upp coachgrupp för arbetssökande. Har kopierat konceptet från SRF Östergötland. Startar till hösten.

Intressepolitiskt arbetas med skrivelse till Ögonsjukvården som blivit eftersatt på grund av vårdskulden.

 

SRF Bohuslän:

Har tagit upp verksamheten igen.

Kommer ha en Jawskurs till hösten med begränsat antal platser.

Kört igång med utomhusaktiviteter och har haft både långa och korta promenader under sensommaren.

Laddar inför nästa år med verksamhetsplan, intressepolitik och valår.

 

 

SRF Skaraborg:

Har börjat starta upp lite smått. Har Iphonekurser igång.

Kommer ha höstmöte i november och budget och verksamhetsplan ska vara klart till dess.

Ska komma igång med konserter och bussutflykter. Det rullar på, börjar bli som vanligt.

Har ett projekt tillsammans med Synskadades vänner. Kommer att göra en kartläggning. Alla med synnedsättning (de som är inskrivna på Syncentral) kan anmäla sig för att genomgå en intervju om vad de saknar för att få en bättre livssituation. Utifrån det ska aktiviteter startas upp. Det är ett långsiktigt projekt på 3-5 år.

 

SRF Älvsborg:

Uppstart på Fristad, information har gått ut.

Ska ha styrelseutbildning.

Pratar med kommunen om att få en dragning kring 1177 där även PRO kan delta.

SRF Borås ska ha en Beatlestillställning med syntolkning 14/9.

 

FSBU:

Fick tyvärr ställa in seglarlägret i somras också. Hoppas på skidresa till alperna på sportlovet.

Golbollen har körts i Kviberg i helgen.

Har planer på höstläger och julfest.

Deltar i orientering och löpning tillsammans med SRF Göteborg.

 

5 Inkomna frågor från Brukarorganisationerna

SRF Göteborg: 
-Hur många remisser har inkommit under 2021 i förhållande till föregående två år och hur många har godkänts respektive avslagits?

 

Inkomna nyremisser under januari – augusti:

2019                771 st.

2020                623 st.

2021                745 st.

 

Inkomna remisser totalt under januari – augusti:

2019                2395 st.

2020                2029 st.

2021                2357 st.

 

Godkända och avslagna remisser finns ingen statistik på.


-Hur många skrivs ut från Syncentralen 2021 i förhållande till tidigare år och när/varför?

 

De som ser för bra skrivs av. Alla avskrivningar går via enhetscheferna, bara en handfull per Syncentral. Skriver inte av någon som ligger i gränslandet.

 

Brukarorganisationerna: Keratokonuspatienterna som blev avskrivna vände sig till SRF.

 

Det var ett 60-tal patienter som skrevs av. De ska gå med glasögonbidrag istället. De kom och fick linser och körde bil från besöket. De tillhör inte vår målgrupp.

Av dessa har 3 patienter kommit till Ögonmottagningen, de andra går hos optiker på stan med bidrag.

 

Brukarorganisationerna: Intresset är ett ännu större perspektiv. Utveckling inom färdtjänst och ledsagning. Hoppas att inte färre som behöver det får stöd av Synverksamheten. Därför finns önskemål om statistik.

 

Det går inte att ta ut statisk på avskrivna patienter från systemet. Det finns idag ingen teknisk möjlighet. Hoppas det går på sikt. Ingen ska komma i kläm. Enhetschef är alltid konsulterad vid avskrivning.

 

Brukarorganisationerna: Vill skicka med att försöka implementera det här på sikt.

 

Tar med detta till FVM. Ambitionen är inte att bli av med patienter. Alla som har behov av tjänster från oss och som uppfyller våra kriterier är välkomna. Vi följer WHO:s rekommendationer.  

 

-Hur skulle Synverksamheten se på utvecklingen a en fjärrstyrningstjänst för stora som små teknikproblem? (Kalla det en ”Regional Digital Fixartjänst” - Inte nödvändigtvis under SC:s paraply.) Skulle det avlasta, underlätta eller hjälpa på några sätt?

 

Kommer tas upp på Teknikdagen i december

 

-Hur ser utvecklingen ut för syncentralernas receptioner? I Göteborg har den föredömliga receptionen på samma plan som själva Syncentralen slagits ihop och flyttats ner till markplan, vilket på kort tid skapat stora reaktioner från medlemmar som upplever en minskad trygghet. Är detta något vi kan förvänta oss på fler platser i regionen med tanke på likabehandlingen, eller finns det särskilda omständigheter för denna typ av försämringar?

 

Sara informerar om att Mikael Forslund har tagit ett beslut om gemensam reception. En risk- och konsekvensanalys har genomförts där man tittat på vilka möjligheter och risker som finns.

Har nyttjat grindvakten för att lotsa patienterna rätt.

De lokala brukarråden har informerat sina medlemmar om flytten.

Ett incidentdokument har skapats där alla går in och fyller i om något inträffar.

Har fått en VIA som heter Said som finns uppe på plan 5 för att ta emot patienterna. På onsdagar är han inte på plats då han studerar.

Fördelen med en gemensam reception är att man får loss administrativ personal om kan stötta behandlarna med administrativa uppgifter så behandlarna i sin tur får mer patienttid.

Receptionen på plan 3 kommer att byggas om.

Sara önskar ta del av de staka reaktionerna brukarorganisationerna fått till sig under sommaren. Maila gärna till Sara: sara.c.andersson@vgregion.se

 

 

-Vad ingår i utbildningen kopplad till telefonanvändningen idag? (Ingår användning av BankID?

 

Valon informerar om att det inte utbildas i BankID då det är en värdehandling.

Tar upp vad det är för begränsningar och förslag på nya rutiner för hantering av IT-hantering på Teknikdagen i december.

 

Brukarorganisationerna: Kan man utbilda i en fingerad mall?

 

Diskuteras på Teknikdagen i december.

 

Brukarorganisationerna: Förstår att det upplevs att frågan återkommer. Man blir oerhört beroende att detta fungerar. Det behövs BankID till nästan allt. Det är livsavgörande för medlemmarna att detta ska fungera.

 

Personalen får inte röra någons BankID. Ypperligt tillfälle att ha en workshop kring detta på Teknikdagen. Hoppas på att kunna hitta lösningar då.

 

 

SRF Bohuslän: 
-Hur arbetar vi vidare med vision för synrehabilitering (inskickad till förra mötet)

VGR har en vision ” Det goda livet”.

 

-Vikten av uppföljning efter utbildning

 

Det ingår i vårdprocessen att uppföljning görs.

 

-Fritt val av hjälpmedel för den som önskar

 

Har inte hört att det ska införas igen. Har varit ett projekt i Stockholm som lades ner efter 1 år.

 

-Önskan om punktskriftskurser

 

Det finns mycket utbildning på individuell nivå. Dock inga grupper idag.

 

Brukarorganisationerna: När börjar man läsa punktskrift?

Man börjar i förskolan, märker där upp platser och börjar förbereda den direkta inlärningen. Det finns punktväskor och punktkassar som Syncentralerna delar ut till de små barnen. Det håller på att tas fram för de lite äldre också.

 

-Samarbete för att skapa nätverk för barn med synnedsättning

 

Tar med önskemålet till barnpedagogerna som får återkoppla.

 

Intresseorganisationerna: Det finns behov av att träffas.

 

Brukarorganisationerna: Det finns en Facebookgrupp, Synskadade barn.

 

Ska ha regionalt tema att prata om barn nästa år. Hur kan vi samverka på bästa sätt?

Ska läggas in i årshjulet. Vad finns för möjligheter och hinder?

Breddas till barn och föräldraskap.

 

-Planering inför 2022

Detta görs under punkten Verksamhetsplan 2022 och förslag presenteras på Teknikdagen i december.

 

 

6 Övriga frågor

Brukarorganisationerna: Tips på föreläsning Ljudbilder av Anta Rydman. Hur hon tog den vita käppen till Sverige. All personal på Synverksamheten borde få lyssna på detta.

Ska starta upp en fortbildning kring O/FT. Tar där hjälp av sakkunnig synpedagog.

 

Brukarorganisationerna: Hur går det med Tove Söderbergs uppsats?

Enkäten kommer gå ut i höst till patientgruppen över 65 år.

Tove kommer att återkoppla.

 

Brukarorganisationerna: Kommer de lokala brukarråden i oktober ske digitalt eller fysiskt?

Avvaktar nya restriktioner. Hoppas på att få träffas fysiskt.

7 Nästa möte 

7 mars 2022. Kl. 10:00-15:00, förmöte kl. 09:30-10:00.

Återkommer med om det blir ett digitalt eller fysiskt möte.

8 Utcheckning

Hur var dagens möte? Fick alla komma till tals?

Tankar efter dagens möte:

Jättebra, har fått komma till tals, bra dialog i mycket. Workshopen hade kunnat flyta på lite bättre.

Jättebra möte, hoppas på fysiskt nästa gång.

Lite jobbigt att komma in i mötet annars har det fungerat bra. Kanske lite långt möte.

Bra möte med bra diskussioner. Hade varit bra att få veta vad workshopen skulle handla om innan.

Öppen och bra dialog. Bra utifrån de förutsättningar vi hade.

Mer öppen och positiv tankegång idag.

Öppen dialog. Det går framåt. Hoppas på fysiskt möte nästa gång.

Bra dialoger. Mycket bra tankar och synpunkter som vi tar med oss.

Bra möte där alla har deltagit och bidragit. Bra mötesledare och jättebra workshop.

Bra och positiv anda. Detta var ett hälsofrämjande möte. Mycket bra input.

Jättebra möte!

Mycket positiv anda och bra idéer att arbeta vidare på. Stort tack för ert engagemang!

Tack till Eva, Sara, Valon, Sofia, Gabriella och framförallt till brukarorganisationerna. Så bra struktur och en verksamhetsplan med brukarperspektiv.

 

 

Anteckningarna är förda av Gabriella Gesang


Senast uppdaterad: 2021-09-27 10:06