Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar lokalt brukarråd Syncentral Göteborg 211025

Närvarande


Erik Lönnroth, SRF Göteborg

Mona Nilsson, SRF Göteborg

Anette Jernberg, FSBU

Joakim Ericson, SRF Kungälv

Eva Carlbrand, SRF Ale

Agneta Hummerhielm, FSDB Väst

Tomas Gustavsson, SRF Kungälv Tjörn

 

Sara Andersson, Enhetschef Syncentral Göteborg

Tove Söderberg, Synpedagog och förbättringsledare Syncentral Göteborg

Gabriella Gesang, Assistent Syn- och Tolkverksamheten

 

 

Mötet öppnas

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna till dagens möte.

Alla presenterar sig för varandra.Information från Syncentral Göteborg

 

Personal

Stabil grupp, några har slutat och nya har rekryterats.  

Förbättringsledare Malin Boström har slutat och i stället har Tove Söderberg tagit över den rollen. 
Just nu håller vi på och rekryterar ett graviditetsvikariat för en synpedagog samt vikariat för en optiker. På grund av sjukdom är vi en optiker kort. Svårt att rekrytera optikervikarie, inte en enda sökande. Ny annons ska gå ut. 
Rekrytering av synpedagog går bra och hoppas vara klar snart.

 

SRF Göteborg: Hur är situationen för kuratorerna?

 

3 kuratorerna anställda, varav en är långtidssjukskriven. I nuläget finns inget behov av vikarie. Kuratorerna fokuserar på KBT-utbildning och patientbesök.

 

SRF Göteborg: Konstigt att ingen blivit tillsatt på kuratorstjänsten, hur kommer det sig?

 

 

 

Bekymret med en sjukskrivning är att man inte vet hur lång den blir. Alla sjukskrivna har rehabsamtal, det finns en förhoppning att man ska kunna komma tillbaka till arbetet.

 

SRF Göteborg: Varför inte tillsätta en vikarie på ett par månader? Köper inte detta, det är anmärkningsvärt.

 

Ligger i fas på väntelistorna till kurator och kan ta hjälp av andra kuratorer på Syncentralerna inom VGR vid behov.

 

 

Covid-19 

Övergripande:

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten beslutat att lyfta restriktionerna 29 september samt att VGR också ändrar sina rekommendationer gäller följande från 4 oktober:

Restriktionerna att bara en person får vara medföljare på besöket tas bort

Vårdhygiensregler kring personalens skyddsutrustning ska följas

På vårdinbjudningarna ska det tydligt framgå att patienterna och deras medföljare ska vara friska vid besöket eller lämna återbud.

En återgång till arbete på sin fysiska arbetsplats ska påbörjas så snart som möjligt

Grindvakter ska vara avskaffade så snart som möjligt dock senast siste oktober. Observera att det inte är samma sak som att man har värdar som stöttar patienter

De extra skydd som finns uppsatta vid receptioner avgör ansvarig enhetschef tillsammans med verksamhetschefen om de ska vara kvar eller tas bort

Nya arbetssätt som har medfört förbättringar i arbetsprocessen ska bibehållas. Som exempel kan nämnas att tolkar även fortsättningsvis kan starta sin arbetsdag från hemmet.

Arbetet för att etablera självincheckning startar upp igen

Formaliserat distansarbete är inget som H&H erbjuder. Hemarbete kan förekomma för främst administrativ personal och beslutas av närmaste chef.

 

Synverksamheten:

Munskydd och visir ska fortsatt användas i patientarbete där man inte kan hålla 2 meters avstånd.

Plexiglasen i receptionerna kommer fortsatt att finnas kvar.

Kommer ha mycket digitala möten, tittar på vilka möten som passar men de flesta kommer genomföras digitalt.

Medarbetarna kan ta heldagsmöten hemifrån samt även halvdagsmöten om det inte påverkar patienttiden.

Fortsätter att sprita efter varje patient och fortsätter tvätta och sprita händerna.

Personalen får resa igen.

APT är ok att ha fysiskt, ser dock lite olika ut på olika Syncentraler.

Avvaktar med att gå ut med ny information om drop-in för hjälpmedelsservice till 220101

Avvaktar med gruppverksamhet till 220101. Kan något genomföras digitalt?

Ändring görs i kallelserna om medföljande, får nu ha med sig anhörig/annan.

Sker en stegvis nedtrappning till normalläge, dock inte till samma läge som var innan pandemin.

 

Självincheckning har införts för 1,5 vecka sedan. Övriga Syncentraler i VGR har redan självincheckning.

Självincheckningen på Ekelundsgatan ligger till höger om receptionen.

 

SRF Göteborg: Positivt att komplettera för de som kan. Leder till avlastning och mindre köer. Har haft möte med Ögon på Mölndal om självincheckning och förvånansvärt många använder det.

Används det som ett komplement är det bra. Det går inte att göra en apparat fullt tillgänglig då man inte kommer att använda den regelbundet.

 

Sms-påminnelse 

Smspåminnelse går automatiskt ut vid alla besök numera, dock ej på telefonbesök eller service och support 

3,5 % uteblivna i september, jämfört med perioder med 10% uteblivna besök.

 

SRF Kungälv Tjörn: När går påminnelsen ut?

 

Första påminnelsen går ut 3 dagar innan besök och den andra går ut 24 timmar innan.

 

SRF Göteborg: Väldigt positivt. Fantastiskt bra statistik. Hade tilltro till att det skulle göra skillnad men kanske inte så här mycket.

Går det att få någon form av påminnelse även på telefonbesök och service/support hade det varit bra.

 

Det är kopplat till att det är avgiftsfria besök, är det patientadministrativa systemet som stoppar.

Tar med frågan.

 

Konsultläkare 

Vid samtliga ärenden till Ögonläkare Maria Norén Axelsson ska egenremiss skickas till Ögonmottagningen SU/Mölndal. Gäller både besök för information om diagnos och intygsutfärdande. Syncentralen sköter allt åt patienten men patienten kommer att få en remissbekräftelse. Alla frågor i samband med besök till konsultläkaren hänvisas till kontaktpunkten. Inte Syncentralens beslut att ögonläkaren är stationerad i Mölndal. Syncentralens önskan är att man i framtiden kan få konsultläkaren stationerad på Syncentralen igen.

 

SRF Kungälv: Varför finns ingen ögonläkare direkt knuten till Syncentralen?

 

Konsultläkaren är en fri nyttighet. Syncentralen tillhörde Ögonkliniken tidigare. När Syncentralen gick över till Habilitering & Hälsa fick Syncentralen behålla ögonläkaren som en fri nyttighet. Uppdraget ligger under Ögonkliniken.

Det är bara Syncentral Göteborg som utfärdar intyg annars görs det på Ögonklinikerna.

 

SRF Göteborg: Har regelbundet frågat om det här. En anledning till att fria nyttigheten brister i Storgöteborg är att det är möten med specialistläkare förutom konsultläkaren. Tillgången är att när man jobbat några år så lär man sig att utfärda intyg för den här gruppen. Utvecklingen i samhället leder till att det nu i stort sett är omöjligt att få ledsagning.

Är lite oroad över att konsultläkaren sitter på Ögonkliniken. Hamnar på nytt på Specialistmottagningen.

Kan man tänka sig att jobba för fler timmar konsultläkartjänst? Trycker Syn på åt samma håll?

 

Ett tag fanns ingen konsultläkare, jobbade då hårt för att få en. Hade jättegärna haft konsultläkaren på Syncentralen. Syn arbetar åt samma håll som intresseorganisationerna.

 

SRF Kungälv: Man ska orka stå på sig och slåss för sin sak. Blir det för mycket motstånd orkar man inte det.

 

SRF Göteborg: Man bakar inte in den medicinska kompetensen i rehabiliteringen. Det blir ett problem. Kan Syn motivera att man behöver medicinsk kompetens i rehabiliteringen?

Kan Ögonkliniken tänka sig att utöka antalet timmar till Syncentralen?

Både Syncentralen och brukarorganisationerna kan påtala detta till Ögonkliniken.

 

Sara tar kontakt med Verksamhetschefen på Ögonkliniken. Hade varit jätteskönt att få tillbaka ögonläkaren till Syncentralen. Det stora bekymret är att hitta någon ögonläkare som vill ta på sig uppdraget.

 

Toves masteruppsats/studie 

Studien heter "Äldre personer med en synnedsättning i en digital värld". Syftet med studien är att kartlägga användandet av digitala aktivitetsarenor hos personer mellan 65 och 75 år som har en synnedsättning.

Pilotstudie är nu genomförd och det har varit mycket bra med den feed backen från brukarrådet. Har justerat vissa formuleringar och frågor efter inkomna kommentarer.  

Det är en enkätstudie som kommer att skickas ut till alla mellan 65-75 år som är inskrivna på någon av Syncentralerna i VGR.  1113 personer. Frågorna handlar om huruvida man använder internet eller inte, till vad man använder internet, om man tycker att användandet är svårt och vad man i så fall skulle behöva för stöd för att klara det bättre. Finns även frågor om huruvida man upplever ett digitalt utanförskap. 

Allt är egentligen klart för att skicka ut enkäten men väntar på att få godkännande från Etikprövningsnämnden. Tyvärr är väntetiderna långa nu eftersom Etikprövningsnämnden prioriterar Covid-19 studier. 

 

Handlingsplan utifrån patientenkäten 

Har arbetat på Brukarrådet och APT och 5 mål har identifierats:

 

Öka patientens delaktighet i vårdplan och rehabiliteringen

Fortsätta arbeta vidare med PCA. Utbildning för alla synpedagoger planeras i VGR.

 

Fortsätta bemöta patienterna med respekt, förståelse och engagemang

Fina siffror i patientenkäten, vill bibehålla detta.

Patienten är expert på sin synnedsättning.

 

Fortsätta informera med en tydlighet och enkelhet

Hoppas komma igång med förinformationerna igen. Där informeras om uppdraget, vårdplan, yrkeskategorier och vilken hjälp man kan få.

Jobba med tydligare kallelser och Teach back-metoden.

 

Öka stödet att hantera strategier och hjälpmedel

Vara tydlig i vad man förväntar sig av patienten.

Snabbare tid till uppföljning.

Få med sig en sammanfattning på vad man gjort och lärt sig under besöket.

Arbeta med lätta manualer.

 

Öka det emotionella stödet

 

Handlingsplanen kommer presenteras på APT i november och avstämning kommer ske på det lokala brukarrådet.

 

SRF Göteborg: Får ofta upprepa på dessa möten huvudanledningen till varför rehabiliteringen inte fungerar så bra som den kunde göra.

Individen ska styra vad som erbjuds. Det finns en ganska hög nivå inom rehabiliteringen som skulle kunna uppnås. Många vill bara må bra och få sitt hjälpmedel. Patientens nolläge behöver utvärderas. Det kan finnas en annan förväntansbild än den som redovisas. Minsta emotionella insats värderas väldigt högt. Påtala vilka möjligheter om finns inom det emotionella stödet. Visa vilka hjälpmedel som finns.

 

SRF Kungälv: Det viktiga är att man som brukare kan ta till sig hjälpmedlen. Syncentralen ska hjälpa till att förstärka det. Hitta knapparna till motivation.

 

Förinformationen är en liten del i det. Ser fram emot att starta upp detta igen.

 

SRF Göteborg: Patienten som kommer vill ha mer information. Man ska säga vad man har för behov, men man kanske inte kan säga det. Man behöver då arbeta med motivationssamtal.

Förinformationen är ett steg i rätt riktning. Det handlar om att vidga vyerna tidigt. Syncentralen har kompetensen men arbetssättet behöver ändras. Frågan finns även på nationell nivå.

Problem i hela landet med att man nedmonterar rehabiliteringen.

 

SRF Ale: Sammanhängande rehabilitering finns inte längre på kartan. Sverige ligger snart i botten.

 

Handlingsplanen ska vara levande på brukarråden.

 

SRF Göteborg: Det är viktigt med samverkan kring rehabilitering.

 

 Dialog kring gemensam reception på Ekelundsgatan

Vad har intresseorganisationerna fått till sig?

 

SRF Göteborg: Ingen nyhet med gemensam reception. Det har varit mycket synpunkter under sommaren, framförallt gällande bristande ledsagning.

I receptionen på plan 5 hade personalen specialkompetens kring patientgruppen, då kände man sig tryggare. Nu känner man sig inte lika trygg.

Gemensam reception är inte bra för patientgruppen.

 

SRF Ale: Finns det ingen ledsagare som kan följa med upp till plan 5?

 

Resursperson började arbeta på Syncentralen i mitten av augusti. Han ska hjälpa till och är väldigt tjänstvillig och mycket uppskattad. Han arbetar alla dagar utom onsdagar.

Personalen i receptionen är ovana och skulle gått utbildning i ledsagning som tyvärr blev inställd. Kommer att genomföras inom kort.

Personalen i receptionen på plan 3 ska hjälpa till med ledsagning eller ringa efter Said så kommer han ner.

Sara pratar med personalen i receptionen kring ledsagning och syntolkning.

 

SRF Göteborg: Har samma diskussion med Ögonkliniken i Mölndal. Dåligt bemötande på grund av bristande förståelse och kunskap. Inte otrevlighet.

 

SRF Kungälv: Kanske personalen ska utgå ifrån att personen inte ser. Det är viktigt att uttrycka sig tydligt verbalt och inte via kroppsspråk. Man kan ställa frågan: Vill du ha hjälp till hissen?

 

FSDB Väst: Är det samma telefontider nu när receptionen är på plan 3?

 

Samma telefonnummer och samma telefontider, man kan ringa in hela dagen och blir erbjuden en tid att bli uppringd.

 

Information från intresseföreningarna

FSDB Väst:

Har haft dövblindas dag 1-2/10. Första dagen handlade om hur det är att leva med dövblindhet och under dag två var det tema vett och etikett samt allmän sexualupplysning av RFSU.

Har haft digitala punktskriftskurser, både för nybörjare och fortsättning.

Har fortfarande digitala föreläsningar men har börjat öppna upp.

Kommer ha julbord.

 

SRF Älvsborg:

Har haft föreläsning om 1177 som anordnades av ABF. Kan rekommendera den, mycket bra.

Har haft halvårsmöte 27/11.

Styrelseutbildningen blev inställd.

Haft uppstart 2/10 på Fristads Folkhögskola som var mycket uppskattat.

Har en vikarierande ombudsman, Frida Craft.

 

FSBU:

Goalbollen hålls igång. Har varit tävlingar i Stockholm.

Har fått 3 nya familjer. Jätteroligt.

Kommer ha julfest med shuffleboard 27/11.

Skidresa till alperna v. 7

Seglarläger till sommaren.

 

SRF Göteborg:

Har kommit igång med fysiska kurser och träffar.

Har fått lite nya medlemmar.

Haft infoträffar.

Intressepolitisk påverkan i kommunen angående färdtjänst, tillgänglighet och ledsagning.

Har startat en ny grupp kring digitalisering.

Utarbetar verksamhetsplan och budget inför nästa år.

Julfest 27/11.

Medlemsmöte 29/11.

Har en grupp som utvärderar/arbetar med medlemsmötenas innehåll.

Ska starta en podd.

 

SRF Kungälv Tjörn:

Distriktet:

Håller på att öppna upp.

Har haft fysiskt styrelsemöte.

Cyklat dressin.

Har haft 2-dagars styrelsekurs på Ljungskile Folkhögskola.

Varit på resa till Kiel.

Vandringar i distriktet.

Ska ha halvårsmöte fysiskt 20/11.

 

Lokalföreningen:

Har varit på endagsresa.

Har haft halvårsmöte 16/10.

Julfest i december.

 

Inkomna frågor från intresseföreningarna

SRF Göteborg:

Hur arbetar synrehabiliteringen idag i team (både synpedagoger, optiker, läkare o.s.v.)?

 

Det är inte så ofta längre att 2 behandlare träffar en patient, dels på grund av Covid-19 men även beroende på att om patienten uteblir så blir 2 behandlare sysslolösa.

Ibland behövs 2 personal vid ett besök. Arbetar i team och hjälper varandra vid behov.

Egentligen ska man träffa först optiker och sedan synpedagog samma dag men nu är det en propp hos optikerna så besöken delas på.

 

SRF Ale: Hur lång är väntetiden till synpedagog på egenremiss?

Nästan 100% kommer in inom 2 månader.

 

Har mötena kommit igång om att tillsätta ny konsultläkare och framför Syncentralen önskemål om ökad tjänst?

 

Se svar under punkten Konsultläkare.

 

Finns det begränsningar i hur mycket tid eller hur många tillfällen man kan få hjälp och stöd i att träna använda digital teknik (datorer/telefoner)?

 

På sätt och viss inte. Det är målen i vårdplanen som styr och att de blir uppfyllda. Men klarar patienten inte av att hantera hjälpmedlet, inte tränar själv med mera så kan det bli att man får se på en annan lösning för att klara av målet eller avbryta. Rimliga mål tillsammans med patienten.

 

Vilka är konsekvenserna av att receptionen nu flyttat ner till entréplan? Fungerar ledsagningen som vi utlovats ska fungera?

Skulle det finnas ett behov av att SRF Göteborgs ideella krafter bidrar med ledsagning mellan lokalerna?

 

Se svar under punkten Dialog kring gemensam reception på Ekelundsgatan.

 

 

Övriga frågor

SRF Kungälv Tjörn:

Hur gör man om man vill byta Syncentral?

 

Det är fritt vårdval i Sverige så man väljer själv var man vill gå.

Det finns en kommunikation mellan Syncentralerna. Vill man gå utanför VGR så beställs journalkopior, inom VGR kan man läsa i patientens journal.

 

SRF Ale:

Vem vänder sig Teknikdagen 16/12 till?

 

Alla i Regionala Brukarrådet har fått en inbjudan. Det är Valon Hetemi som ansvarar för Teknikdagen.

 

Erik Lönnroth:

Informerar om LOL intresseorganisation som har ett givmilt stipendie för medarbetare inom rehabilitering.

Erik är lokal kontaktperson och skickar en länk till Sara där det går att söka stipendie.

 

Nästa möte


2/5 kl. 14:00-16:30, förmöte kl. 13:30-14:00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg, rum 307 och 308.

 

Utcheckning

Sara tackar för ett mycket bra och givande möte


Gabriella Gesang förde anteckningarna.


Senast uppdaterad: 2022-10-10 16:07