Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd syncentral Borås 15 mars 2021

Närvarande: 

 • Jan Gunnarsson, SRF Borås
 • Karin Willberg, SRF Borås
 • Marita Johansson, SRF Mark
 • Göte Gustavsson, SRF Ulricehamn
 • Lenne Edin, SRF Alingsås
 • Valon Hetemi, Synverksamheten

Ej närvarande:

 • Anette Jernberg, FSBU
 • Mikael Strömberg, SRF Lerum
 • Eva Brunander, SRF Mark
 • FSDB
 • Unga med synnedsättning                                                                                         

Mötets öppnande

Valon Hetemi hälsar alla välkomna till dagens brukarråd. Jan Gunnarsson utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

Föregående minnesanteckningar

Valon Hetemi går igenom föregående protokoll som läggs till handlingarna.

Frågor från lokalföreningarna

Hushållsvåg som hjälpmedel

Det finns inte som hjälpmedel för det räknas som konsumentprodukt.

Gobox kan det bli ett hjälpmedel?

Vi tecknar upphandlingsavtal som gäller i två – fyra år och för närvarande är vi inne i ett pågående avtal som gäller i ytterligare ett år. Kan eventuellt komma upp vid nästa upphandlingstillfälle. Vissa förändringar kan ske under pågående avtal om leverantören vill komplettera med ett nytt hjälpmedel som uppfyller de krav som ställs, både bör- och ska krav.

Kan man få påminnelse via SMS inför sina besök

Det kan man numera få om patienten ger sitt godkännande. Det går i så fall ut två påminnelser, fem dagar och en dag före besöket.

Kan man skicka hjälpmedel till syncentralen med internpost via en vårdcentral?

Ja, det kan man och det fungerar väldigt bra men inte på privata vårdcentraler.

Kan man erbjuda hjälp från annan syncentral om dom har annan kompetens?

Ett regionalt It-team ska bildas inom Synverksamheten för att möta framtidens nya krav gällande bland annat digitala hjälpmedel. Detta It-team ska ge service till hela regionen. Det ska först göras en risk- och konsekvensanalys men förhoppningsvis ska det sjösättas i sommar. Tanken är att man ska få hjälp på sin egen syncentral även om teamet arbetar regionövergripande.

Har syncentralen tittat på det nya hjälpmedlet OrCam Reader?

Synverksamheten har tittat på en OrCam tidigare och ville då avvakta då den var under utveckling. Den som nyligen kommit ut på marknaden har Synverksamheten inte tittat närmare på. Det finns stöd för detta i hjälpmedelshandboken men den måste först ingå i ett upphandlingsavtal.

Information från Syncentral Borås

Valon börjar med att berätta om det gångna årets arbete under pandemin. Syncentralen har fått förhålla sig till olika restriktioner och rekommendationer som under året har förändrats. Dörren hålls låst och endast en anhörig får medfölja vid besöken. Alla som besöker Syncentralen måste använda munskydd. Personalen använder både munskydd och visir. I första hand erbjuder Syncentralen digitalt- eller telefonbesök. All gruppverksamhet ligger nere och alla möten sker digitalt. Instruktionsfilmerna för telefoni är färdiga och publicerade på externa hemsidan. En informationsfilm är under arbete och är tänkt att användas som ett komplement till ett fysiskt informationsbesök på Syncentralen. När man kontaktar Syncentralen för en egenremiss behövs inte uppgifter om visus och diagnos.

Synverksamheten har fått ett nytt telefonsystem som heter TeleQ där man kan bli erbjuden att bli uppringd ett visst klockslag istället för att vänta kvar i luren.

Syncentralen har anställt en ny optiker/synpedagog som ska ersätta en optiker som går på föräldraledighet och även ta vid inför kommande pensionsavgångar.

Fristad folkhögskola, regionala brukarrådet och Syncentralen har haft ett gemensamt arbete under hösten där man arbetat fram hur Fristad folkhögskola ska komplettera Synverksamhetens verksamhet. Tanken är att man på skolan till exempel ska kunna ägna sig åt mängdträning som exempelvis I-phone/I-pad och orientering och förflyttningsträning. På frågan om att få information om samhällsstöd och sociala insatser så är svaret att det får man av Syncentralens kurator.

Valon går igenom den genomförda patientenkäten som gjordes hösten 2020.

Patientenkäten är nationell och syftet är att ta reda på hur patienterna bland annat upplever bemötande, delaktighet och service. 713 enkäter skickade ut varav 182 gällde Borås. Svarsfrekvensen för Borås var 47%. En jämförelse med resultatet från patientenkäten 2018 är gjord. Dalarna hade bäst resultat och Västra Götalandsregionen hade näst bäst resultat. Syncentralerna ska göra en handlingsplan med utgångspunkt från resultatet. Resultatet internt inom regionen är ganska lika.

Valon lyfter frågan om någon vill lämna kommentarer och förslag på vad Syncentralen bör arbeta vidare med utifrån enkätsvaren.

Det har varit viss personalomsättning sedan 2018 och internutbildning av synpedagoger är en viktig del av verksamheten.

En synpunkt som Brukarrådet lyfter är att man kan få vänta på besked/svar på sina frågor. Det tar för lång tid tills man blir uppringd.

Valon tackar för synpunkterna och tar dom med sig till personalgruppen.

En fråga om personal- och hjälpmedelsbudget lyfts. Syncentralen i Borås gick plus föregående år både på hjälpmedels- och personalbudgeten. Årets budget ligger på samma nivå som föregående år. Den nuvarande prognosen är att det kommer bli ett plusresultat även i år.

Det är väldigt bra att Fristad folkhögskola får finnas kvar som ett komplement. I fortsättningen kommer den enskilda deltagaren att få stå för en viss kostnad som är satt till 100:-/dygnet. Syncentralen kommer inte att stå för någon kostnad. Sjukresa gäller för transport till Fristad folkhögskola. Man kan ansöka om fondmedel för att gå kurs på Fristad folkhögskola.

Nya hjälpmedel

Arbetet med den nya upphandlingen för Läs-tv avslutades i höstas och sortimentet är bantat till färre antal modeller. Man arbetar med en översyn av hjälpmedel för att se vad som är hjälpmedel och vad som anses vara egenvårdsprodukter. Det kan till exempel gälla förstoringsglas/luppar med låg förstoring. Dator räknas som egenvårdsprodukt men tal eller förstoringsprogram förskrivs som hjälpmedel.

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att ta upp idag.

Nästa möte

Nästa brukarråd bestäms till måndagen den 4 oktober klockan 10:00 – 12:00 och hålls på Syncentralen Borås. Kaffe serveras från klockan 09:30.

Valon Hetemi tackar för dagens möte.

Vid protokollet

 

Elisabeth Ekström             Jan Gunnarsson

Sekreterare                       Justerare

 

Valon Hetemi

Ordförande


Senast uppdaterad: 2022-10-10 15:58