Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från regionalt brukarråd 1 mars 2021

Deltagare:

Mona Nilsson, SRF Göteborg
Anette Jernberg, FSBU
Mikael Strömberg, SRF Älvsborg
Thomas Krantz, SRF Göteborg
Eva Carlbrand, SRF Älvsborg
Britt Artursson, SRF Skaraborg
Claes-Göran Johansson, SRF Skaraborg
Camilla Svensson, SRF Bohuslän
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Ingrid Lindgren, SRF Lysekil
Aron Sortelius, US Väst
Klas Nelfelt, FSDB, Väst

Deltagare från Synverksamheten:

Anne Granath, Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Eva Bjuke, Enhetschef Syncentral Skövde/Vänersborg
Sara Andersson, Enhetschef Syncentral Göteborg
Sofia Evertsson, Verksamhetsutvecklare, Syn- och Tolkverksamheten
Gabriella Gesang, Assistent Syn- och Tolkverksamheten

Inbjudna gäster:

Sina Nyström, Strateg, Habilitering barn och ungdom, Habilitering & Hälsa
Anette Rosin, Biträdande rektor, Fristads Folkhögskola

1 Mötet öppnas

Eva Bjuke som är mötesledare hälsar alla välkomna till dagens möte.

2 Incheckning och presentationsrunda

Alla presenterar sig.

3 Regionala Brukarrådets spelregler, revidering

Anne informerar att på strategimötet 201118 beslutades att vi gemensamt ska samverka samt fastställa ett årshjul. Vi ska även gå igenom och revidera spelreglerna för brukarrådet 1 gång/år.

Gabriella går igenom det reviderade dokumentet utifrån synpunkter från höstens regionala brukarråd samt från strategimöte, se dokument ”Spelregler Syns regionala brukarråd (reviderad).

Både de lokala och det regionala brukarrådet sammanträder 2 gånger/år. Behövs fler möten läggs det in extra.

Vi beslutar att 2 ordinarie deltagare och en ersättare ska delta i brukarrådet från varje organisation och distrikt.

Årshjulet med prioriterade punkter fastställdes på strategimötet. Övriga frågor som man vill sätta upp på dagordningen så finns det möjlighet att inkomma med dessa 1 vecka innan mötet. Det står ett datum i inbjudan för sista anmälningsdag/inkomna ärenden.

4 Information från Synverksamheten

Årsredovisningen

Anne informerar om de viktigaste händelserna.

Har fått ställa om utifrån pandemin med färre besök.

Stopp på att ta emot patienter 70+, alla i riskgrupperna har ringts upp, snabb omställning till digitala besök för att minska smittspridningen och öka tillgängligheten.

Målet har varit att ha 5% av besöken på distans, Syn har haft 4,4% distansbesök.

Syn och Tolk hamnade på +12,4 Mkr, detta på grund av pandemin då färre patienter kom på sina besök, mindre förskrivna hjälpmedel och minskade personalkostnader. Pengarna tillfaller regionen.

8 Mkr av eget kapital inom förvaltningen är avsatt till Syn och Hörsel för hjälpmedel om inte resurserna räcker till inom egen budgetram.

Arbetet med omställning av produktions- och kapacitetsplanering är påbörjad med syfte att säkerställa lika tillgänglighet i regionen med lika korta väntetider och ledtider samt att alla behandlare i regionen ska ha samma antal patientbesök per vecka.

Flera regionala förbättringsarbeten har genomförts i pilotprojekt gällande att mäta effekter i kvalitetsregistret SKRS. Arbete med antal mål i vårdplan, väntetider och ledtider i regionen samt följsamhet av vårdprocessen har också genomförts.

Enhetscheferna informerar om omställningen vid Covid-19:

Syncentralerna har ställt om till digitala besök eller telefonbesök för att bibehålla produktionen. Fler barn och ungdomar har tagits emot.

Praktiska åtgärder:

Grindvakter, personal som utför symtomkontroll, plexiglas, golvmarkeringar, ingen väntetid i väntrummet, glesat ut möblerna i väntrummet, munskydd och visir används vid alla möten, all personal använder munskydd så fort man lämnar sitt rum, lunch vid olika tidpunkter och i flera rum, personalen stannar hemma vid minsta symptom.

Anne är jättestolt över cheferna och alla medarbetare som klarat den stora omställningen jättebra. Inga Covid-19 fall där personal eller patienter har smittat någon på enheterna.

Resultat av nationell patientenkät

Gabriella presenterar resultatet för Synverksamheten uppdelat på de 4 syncentralerna.    

Brukarperspektiv utifrån vårdprocessen 

Sara informerar om att på kommande lokala brukarråd kommer respektive syncentral visa sitt resultat från patientenkäten och tillsammans på de lokala brukarråden titta på ”huret”, dvs hur vi kan arbeta med att förstärka och förbättra utifrån resultatet, kopplat till vårdprocessen och göra lokala handlingsplaner. Kommer därefter tas upp på det regionala brukarrådet för att göra regionala handlingsplaner.

Bra underlag, dokumentet ”Målinriktning” är inskickat av Camilla där brukarorganisationerna redan börjat arbetet inför de lokala brukarråden.

Digitala vårdmöten

Valon och Sofia informerar om att under hösten 2019 påbörjades arbetet med att samverka kring digitala besök, synpunkter hämtades in från intresseorganisationerna. Sedan kom pandemin och arbetet fick påskyndas.

Har även arbetat för att medarbetarna ska känna sig bekväma. Digitala besök ska vara en möjlighet för att underlätta men passar inte på alla typer av besök.

På senaste ledningsgruppen bestämdes att i första hand erbjuda digitala besök på:
Uppföljningar
Intyg
Kartläggningar
Stödsamtal
Första besök med föräldrar

Patienten ska få välja, om de vill ha ett digitalt besök ska vi kunna erbjuda det. Kommer lyfta detta på lokala brukarråden för att få in synpunkter.

Synverksamheten ska utbilda i Mitt Vårdmöte, där går man in på Bank-ID men man måste själv kunna hantera sitt Bank-ID.

Det var brist i tekniken då digitala vårdmöten startade, har arbetat mycket med tillgängligheten. Det finns en regional förvaltargrupp, där synpunkter har lämnats.

Många behöver träning för att kunna genomföra ett digitalt besök. Går besöket att genomföra digitalt görs det annars blir det ett fysiskt besök. Det går alltid att göra om mötet om man känner att det inte går att genomföra digitalt.

Syftet med att ha digitala besök är att minska smittspridningen och öka tillgängligheten. Tror att målet på 5% för 2021 kommer att nås.

Fjärrstyrningar har ökat. Det är dock inte alla uppdateringar av datorer som går att göra via fjärrstyrning då måsta datorn lämnas in på syncentralen.

På de lokala brukarråden kommer de digitala besöken in under vårdprocessen och där brukarperspektivet ska beaktas och tas in.

Hjälpmedelsöversyn och konsumentprodukter

Stina Nyström, strateg på Habilitering & Hälsa informerar om hjälpmedelsöversyn och konsumentprodukter, se dokument ”Information gällande förskrivning”.

Vi påverkas av riktlinjer och nya direktiv. Nu sker en förändring. Fler digitala samhällstjänster blir tillgängliga. VGR ska ha en säker och lika vård. Det ska inte vara skillnad på att bo i stan eller på landsbygden.

Vad ska upphandlas? Vad är rimligt att övergå till egenvårdsprodukter? 

Man får titta inför varje upphandlingsstart. Hur ser det ut? Vad kan bli egenvårdsprodukter? Är ålagda att titta på detta och vara så kloka som möjligt. Vad kan vara kvar som hjälpmedel?

Brukarorganisationerna:Bekymrad över nya EU-direktiv, orolig över att vad som är hjälpmedel idag blir egenvårdsprodukt imorgon. Det handlar om ekonomi. Hur blir det med de medicintekniska bitarna? Skriv- och lagringshjälpmedel för synskadade?

Får brukarorganisationerna vara med i upphandlingen?
Nej, det är Verksamhetschef, enhetschef, representant från Regionens inköpsorganisation som deltar. Har hjälpmedelshandboken att gå efter där det finns riktlinjer för vad som får ordineras och vilka krav det finns för att få det förskrivet.

Brukarorganisationerna:Mycket bekymrad då beslut tas på tjänstemannanivå.

Politikerna tar beslut i VGR.Detta gäller för alla oavsett huvudman. Det här gäller inte bara Syn utan alla hjälpmedelsområden, även barn.

5 Information om synkurserna 2021

Valon presenterar Anette Rosin, som är biträdande rektor på Fristads Folkhögskola.

2019 startade en samverkan mellan Synverksamheten, Fristad Folkhögskola och SRF. Har haft möten för att se hur det går att komplettera varandra. Anette informerar om att Fristad har ägnat sig åt sykursen länge och fått bra respons från deltagarna.

En synkurs är alternativt 1 eller 2 veckor lång, man bor på internat i eget rum med dusch och äter middag i matsalen om man inte fördrar att laga egen mat.

Det är bra gemenskap, deltagarna får prata om saker man funderat på och får byta erfarenheter.

På anpassningskursen får man träna på det man fått en start på hos Syncentralen. Det är inga stora grupper, 4-8 personer/grupp.

Det finns ett varierat kursutbud såsom ADL, friskvård, psykologi, Iphone och punktskrift.

Det finns även möjlighet att göra specialkurser. Om en intresseorganisation vill komma och ha en kurs med speciellt innehåll går det jättebra. Lägger då upp kursen efter önskemål.

Fristad är ett tryggt och naturskönt område med utevistelse för både träning och rekreation.

Pandemin har satt käppar i hjulet, hoppas kunna gå igång med små anpassade grupper när pandemin lättar.

Hittar vi ett sätt att kommunicera finns det även möjlighet att erbjuda digitala kurser. Hör gärna av er med synpunkter och idéer!

6 Information från Brukarorganisationerna

SRF Göteborg

Kursverksamheterna är inställda förutom några digitala kurser.

Försöker att ordna digitala samtalskvällar, det är dock svårt att få medlemmarna att använda den digitala tekniken.

Kansliet är öppet men bara för bokade besök.

Medlemmar har varit sjuka i Covid-19, några blev svårt sjuka.

Arbetar med kamratstödsverksamhet digitalt och via telefon.

Intressepolitiken pågår, färdtjänst och ledsagning är stora frågor nu när staden förändras. Arbetar även med syninstruktörerna i kranskommunerna.

SRF Skaraborg

Har tematräffar/medlemsmöte varje tisdag.

Iphonekurser håller på.

Alla årsmöten ska genomföras digitalt eller via telefon. Det kommer bli mest via telefon då många har svårt med den digitala tekniken.

Arbetar mestadels hemifrån.

Träff inbokad i mars för intressepolitiska frågor.

Pågår: sjukreseintyg, ledsagning, syninstruktörer

SRF Älvsborg

Är till och från på kansliet.

Årsmöten kommer genomföras via telefon.

Teamskurs med ABF.

Ledarhundsverksamhet sker via telefon

Starta upp ” så hanterar vi pandemin ” med innehåll från ABF via telefon

Intressepolitiken går som en röd tråd.

SRF Bohuslän

Arbetar hemifrån.

Start nästa vecka för temakvällar, matlagning, musikquiz.

Intressepolitiska arbetet pågår, tufft med möten då många tillhör riskgrupp och har inte haft digitala möten.

Vill slå ett slag för kurser som Iris Hjälpmedel erbjuder. Flera från VGR är anmälda.

Tipsar om SRF sänder radio varje fredag.

radio@srf.nu

FSDB Väst

Har satsat på distansaktiviteter.

Har via Zoom ordnat flera föreläsningar om bland annat bedrägerier och hörapparater.

Kommer fortsätta med digitala föreläsningar, har fått mycket positiv respons från dem som kan använda den digitala tekniken. Många kan dock inte använda Zoom. Hänvisar då till DBT för att få hjälp med den digitala användningen.

Årsmöte 7/3 kommer ske digitalt.

Digital punkskriftskurs med Eva Carlbrand som lärare fungerar mycket bra, kan varmt rekommenderas.

FSBU Väst

Pandemitider.

Barn födda 2002 och senare har fått spela fotboll.

Skidlägret till påsk är inställt.

Hoppas fortfarande kunna genomföra seglarlägret till sommaren.

Årsmöte 7/3 kommer ske via Skype

US Väst

Årsmötet 20/3 sker på distans.

Har inte haft så mycket aktiviteter.

Satsar på medlemsvärvning för att locka yngre medlemmar.

Ska välja ny styrelse snart.

7 Inkomna frågor från Brukarorganisationerna

SRF Göteborg: Vilka möjligheter har SRF att få delta med information vid Syncentralernas planerade gruppverksamheter? 

Fysisk närvaro av intresseorganisationerna är inte möjlig då de inte lyder under Hälso- och sjukvårdslagen. Under förinformationen informerar personalen om intresseorganisationerna, även mappen som delas ut vid nybesök innehåller information om intresseorganisationerna.

En möjlighet som Synverksamheten ser är att intresseorganisationerna kan vara med och inkluderas i våra informationsfilmer dvs förinformation och anhöriginformation.

Brukarorganisationerna: Märkligt att det är en så stängd verksamhet. Det kommer en vardag efter rehabiliteringen, vem ska hjälpa till då? Viktigt att byta erfarenheter.

Det är Regiondirektör Ann-Sofie Lodin som har beslutat detta.

En kommunikatör från Habilitering & Hälsa kommer att börja delta på de regionala brukarråden. Kommer bli en viktig länk för information.

SRF Älvsborg:Har hört av en person att ni slutat lämna ut armbandsur. Jag undrar om det gäller alla sådana. Personen har lite syn.

Vi har inte slutat med detta. Troligen uppfyller inte personen kriterierna för att få en klocka. 

SRF Bohuslän:

Förslag till målinriktning

Beslut på strategimötet att vi ska samverka och ta in synpunkter och det kommer att ske på de lokala brukarråden utifrån resultat från den nationella patientenkäten och vårdprocessen. På det kommande regionala brukarrådet i september görs en summering och presentation av samtliga lokala handlingsplaner. Vi går då tillsammans igenom och ser om vi har regiongemensamma saker som kan och bör läggas i en övergripande handlingsplan för hela Synverksamheten.

Nyhetsbrev februari

Personal inom VGR har anmälts till kurserna. 

 

Kan syncentralen utfärda intyg så att personer som är inskrivna på syncentralen kan åka sjukresetaxi till vårdgivare?

 

Man behöver inte ha en pågående behandling eller besöka syncentral/vårdcentral för reseintyg utan har man hinder och behov av reseintyg så kan syncentralen/vårdcentralen skriva detta på upp till 1 år för de som behöver. 

Har man bestående synskada så försvinner inte detta och då är det syncentralen som känner till patientens hinder bäst och kan då alltså skriva intyg för att patienten ska kunna ta sig till vården. 

Vi kommer överens om att brukarorganisationerna hjälper till att sprida informationen vidare till sina medlemmar.

Synverksamheten tar fram ett informationsbrev som bifogas med minnesanteckningarna, dokument ”Förtydligande om utfärdande av sjukreseintyg”.

8 Övriga frågor

Valon informerar om ett regionalt IT-team som ska skapas med experter från de fyra syncentralerna.

Arbetsuppgifterna och kompetensen kommer att vara detsamma så som det är idag till att börja med. Det vill säga att vårdprocessen följs för IT-tekniker och IT-utbildare. Den stora skillnaden är att all IT-kompetens samlas under samma ”enhet” som kommer arbeta för hela synverksamheten i Västra Götalandsregionen.

Omvärldsbevakningar kommer göras för att utveckla IT- teamet utifrån nya behov som uppstår då detta område ständigt förändras. IT-teamet kommer hela tiden vara under förändring och utveckling och därför känns det tryggt att samla all kompetens under samma tak.

Chef för IT-teamet blir Valon Hetemi.

Frågan kommer tas upp på Ledningsgrupp och VSG/ verksamhetens fackliga samverkansgrupp och önskemål finns att två representanter från brukarorganisationerna är med i arbetet med att göra en risk- och konsekvensanalys för att belysa risker och fördelar ur ett brukarperspektiv.

Camilla Svensson, SRF Bohuslän och Erik Lönnroth, SRF Göteborg utses av brukarorganisationerna att delta.  

9 Nästa möte  

Den 9 september kl. 10:00-15:00, förmöte kl. 09:30-10:00.
Lokal: Vänerparken, plan 7, konferensrummet, Vänersborg

Vi hoppas vi får ses fysiskt, annars kommer inbjudan till Teamsmöte.

10 Utcheckning

Hur var dagens möte? Fick alla komma till tals?

Tankar efter dagens möte:

Ganska bra, kunde varit bättre. Hade velat diskutera mera, lite stressigt, för lite tid, Bra möte, bra planerat, nu jobbar vi vidare med frågorna, ok, smittar av på mötet om man inte får bra besked, långt möte, skrivtolkarna var fantastiska, hade önskat lite tystnad någon minut, bra, vi har en hel del att diskutera, intressant, bra dag, bra genomfört möte, stressigt med vissa punkter, vi jobbar vidare både lokalt och regionalt, behövs lite mer tid, bra möte, har mycket att jobba tillsammans med på hemmaplan, bra samverkan.

Eva och Anne tackar för ett bra möte.

Anteckningarna är förda av Gabriella Gesang.


Senast uppdaterad: 2021-09-01 15:44