Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd syncentral Göteborg 19 oktober 2020

Närvarande
Erik Lönnroth, SRF Göteborg
Anette Jernberg, FSBU
Tomas Gustavsson, SRF Kungälv Tjörn                                     
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Eva Carlbrand, SRF Älvsborg

Via Skype:
Thomas Krantz, SRF Göteborg
Mona Nilsson, SRF Göteborg

Sara Andersson, enhetschef Syncentral Göteborg
Maria Källberg, förbättringsledare och synpedagog Syncentral Göteborg
Gabriella Gesang, Assistent Syncentral Göteborg

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna.
Presentation laget runt.

Föregående minnesanteckningar utan anmärkning.

Information från Syncentral Göteborg

Personal
En synpedagog kommer att sluta i barnteamet och börja arbeta som enhetschef inom Habiliteringen. Hon ersattes redan i våras av en synpedagog som även är utbildad fysioterapeut och som nu gör sin master i synpedagogik.

Ytterligare en synpedagog har slutat och vi har anställt en synpedagog som har stor kunskap och intresse för ny teknik.

En synpedagog har slutat och arbetar nu som syninstruktör. Vi har anställt en ny synpedagog som börjar 1 november.

Vi har lite ont om synpedagoger just nu då fyra medarbetare är föräldralediga och vi lär upp två nyanställda. Två synpedagoger kommer tillbaka i februari, en lite senare i vår och en i höst.

Vi har två kuratorer i tjänst just nu och båda går KBT utbildning.

Inget nytt om optikerna och IKT-teknikerna.

En medicinsk sekreterare går på föräldraledighet vid årsskiftet och vi har anställt en vikarie som börjar 1/11.

Nuläge Covid-19

Det är tufft med nya direktiv och snabba omställningar.

Vi fick ej ta emot 70 år och äldre enligt beslut i VGR, detta ledde till mycket extra arbete med att informera och avboka alla. 
 
Vi får nu åter ta emot patienter 70 år och äldre. Vi ringer in alla patienter och erbjuder i första hand digitala besök eller telefonbesök.
När det inte går med digitala- eller telefonbesök erbjuder vi fysiska besök så länge patienten är frisk och symptomfri oavsett ålder. 

 Vi har ingen drop-in på hjälpmedelservice, utan man måste boka tid.

Vi har skickat brev till alla som ville vänta till efter Corona är över. 
Vi har full verksamhet sedan mitten av oktober, men vi har tappat antal besök till mottagningen. Remisser är uppe i samma antal nu i augusti och september som förra året.

Visir används vid ansiktsnära vård eller vid önskemål. Endast en närstående får följa med vid besöket, inga syskon tillåts. Vi tar in så fort som möjligt ifrån väntrummet. 

Inget hembesökstillägg tas ut för patienter över 70 år fram till årsskiftet.
Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa.
Ingen ”bom-avgift” tas ut av patienten för sena eller uteblivna avbokningar av taxi. 
Ersättning för sjukresa betalas också för resor från tillfälligt boende även om det inte är patientens folkbokföringsadress. 
Ingen avgift tas ut av patienten för ”förgävesresor” på grund av inställda besök och ingen avgift tas ut i samband med sent avbokat tid på grund av förkylningssymptom. 

I samband med Covid-19 har hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen informerat patienter om att inte komma till vårdinrättningar om de känner sig sjuka, förkylda eller har luftvägsbesvär. Detta leder till sena eller uteblivna avbokningar som ska generera faktura med avgift för uteblivet besök. Då det är hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen som uppmanat patienterna att inte komma, kan det innebära att patienten uppfattar att avbokning inte behöver göras. I den uppkomna situationen ska inte denna avgift tas ut för sent avbokade besök.

Det är fortfarande en del som väljer att avvakta att komma till oss.
Vi har ingen gruppverksamhet utan enbart aktivitetsgrupper och då med två deltagare åt gången. 

Förbättringsarbete

En del i vårt arbete är att följa upp de insatser vi gör. För att uppföljning ska bli gjord och för att höja patientsäkerheten bokas uppföljningarna in som telefon- eller videobesök. Patienten får en kallelse och hanteras som ett besök i det patientadministrativa systemet. Fördel med detta är att patienten kan förbereda sig samt att uppföljningen blir gjord inom rimlig tid.

Nationell patientenkät

Patienter som har besökt oss under september och oktober månad kan få en enkät hemskickad. Vi återkommer med en presentation kring resultatet längre fram.

SKRS

SKRS är ett kvalitetsregister för synrehabilitering. Alla syncentraler i landet, förutom Uppsala är anslutna. Siffror från 2019 presenteras och diskussion förs.

Just nu pågår ett pilotprojekt i att mäta effekt av rehabiliteringsinsatserna. Behandlande personal skattar patientens aktivitetsutförande före och efter insats för att ta reda på om det blivit förbättrad, försämrad eller oförändrad effekt.

Nu pågår fokusgruppsintervjuer med personal i VGR och Halland. Målet är att piloten ska bli klar innan årsskiftet.

Information från intresseföreningarna

SRF Älvsborg
Inget direkt att rapportera då det är lågsäsong på grund av Covid-19.
Utbildar i punktskrift hos FSDB Väst.

SRF Kungälv Tjörn
Har fått igenom en syn och hörselinstruktör i Uddevalla. Hon går nu en utbildning på Almåsa och ska arbeta 50%.
Har instiftat 2 pris, ett servicepris och ett tillgänglighetspris. Tillgänglighetspriset tilldelades ett ledstråk på Västra Gatan i Kungälv

FSDB Väst
Har haft en lugn period. Under sommaren har det varit träffar på lokal ort för att umgås. Har försökt att ha digitala träffar men det är svårt med tekniken, ska se om vi kan få hjälp från Dövblindteamet.
Har anlitat SRF Älvsborg som utbildar i punktskrift, ett bra komplement till VGR:s utbildning.

FSBU
Seglarlägret blev inställt i sommar och även resan till alperna på februarilovet ställs in. Hoppas komma iväg till Åre på påsklovet. 11 familjer med barn i åldrarna 6-13 år är anmälda.

SRF Göteborg
Arbetar med en nationell kampanj för syn- och hörselinstruktörer.
Har även en punktskriftskampanj på baksidan av mjölkpaketen.
15/10 var det vita käppens dag och hade då en helsidesannons i GP som belyste problematiken vid ledsagning.
Kursverksamheten är i anpassad form med få deltagare och sker även digitalt.
Besök på Borås Djurpark för 2 veckor sedan. En mycket lyckad aktivitet där barnen fick komma nära djuren.
Det är fortfarande en hel del aktiviteter som inte har genomförts.
Väldigt begränsade på grund av Covid-19 och jobbar på med alternativ.
Telefonmöten löper på.
Sprida har haft en mycket uppskattad Iphonekurs med 3 deltagare.
Arbetar just nu med kötider i ögonvården och ska på studiebesök på Ögon på Mölndal.
Ljudmagasinet har nu utgivningsstopp. Viktigt att öka relevansen i innehållet så det vänder sig till synskadade.
SRF har delat ut ögonvårdspriset som gick till Inger Berndtsson på Göteborgs Universitet.
Vill tacka för fin hjälp vid hjälpmedelsservice nu när det inte finns drop-in. Syncentralen har varit mycket hjälpsam med att skicka hem hjälpmedel.

Dialog kring digitala vårdmöten, vilka besök skulle passa bra?

För patienten är det lättast att genomföra ett videomöte med telefon eller surfplatta med appen “Mitt vårdmöte” installerad.
Syncentralen har provat olika typer av besök via video och det är besök hos kurator och synpedagog som fungerat bäst. Dvs samtal, kartläggning, information och uppföljningar.

Förslag från brukarrådet är möjlighet till drop-in i appen för att ex kunna ta del av hjälpmedelsservice.

Dialog om trendspaning kring hjälpmedel
Bordlägges till nästa brukarråd

Inkomna frågor från intresseföreningarna

SRF Göteborg
-Varför genomförs vissa möten med syncentralen i väntrummet? En medlem lyfte frågan och vi är flera som kan vittna om att så görs. Självklart förstår vi att mötena ändå genomförs professionellt, men det medför ändå ökade risker för problem med personuppgifter. Är detta specifikt för drop-in, eller sker det även med andra besök? 

Svar: Det enda möten jag kan komma på som “genomförs” i väntrummet är service/support. Ofta handlar det om att vi tar emot ett trasigt hjälpmedel, ber de sitta kvar medan vi reparerar och sedan lämnar ut. Vid en större insats tar hjälpmedelsteknikern med sig patient in, till exempel vid support på handhavande.  
Patienten bokas in i vårt patientadministrativa system.  

-SRF Göteborgs Tillgänglighetsgrupp undrar om Syncentralen ser någon poäng i att försöka påverka kommunen till att anlägga ledstråk till hållplatsen Stenpiren? Om så är fallet kan arbetsgruppen arbeta vidare med frågan. 

Svar: Jättebra om vi kan få ett ledstråk från Stenpiren. Det är en hållplats som många av våra patienter använder. Håll oss gärna informerade om hur det går. 

  -Har Syncentralen tänkt vidare och diskuterat möjligheterna med samverkan kring att använda andra sinnen än synen? Frågan skulle tas upp på ett APT enligt löfte och då undrar vi nu om det fortfarande är av intresse och i så fall hur? 

Svar: I nuläget har vi inget behov. Vi har två medarbetare som är blinda varav en även är utbildad i O/F. När vi startade upp käppgruppen för barn använde vi deras erfarenhet och kunskap 

-Arbetar konsultläkaren kvar vid Syncentralen och hur går tankarna med en ersättare efter dennes pension? SRF Göteborg ser det som avgörande att denna funktion upprätthålls och förstärks. Inte minst är det av allra högsta vikt att kompetensen kring intygsskrivande sköts från syncentralen och då av en läkare med extra koll på vilka behov av intyg som en person med synnedsättning har. 

Svar: Vi har en konsultläkare 1,5 dag per månad och har inte fått till oss att hon planerar gå i pension. 
Konsultläkaren är en fri nyttighet som alla syncentraler fick vid separationen från ögonmottagningen. Intygsskrivande ligger egentligen på ögonmottagningens uppdrag, men vår konsultläkare gör en del här på grund av att SU är ett specialistsjukhus. På de andra sjukhusen i regionen finns det en allmänmottagning under ögon som sköter all intygsskrivning. Konsultläkarna arbetar olika på de fyra syncentralerna, troligen på grund av den orsaken. 

SRF Älvsborg
-Hur går det med upphandlingarna kring CCTV och punktdisplayer?

Svar: CCTV-upphandlingen pågår just nu och är belagd med sekretess.
Angående punktdisplayer ligger avtalet från maj 2020 till april 2022. De leverantörer som är upphandlade är Polar Print, LVI, ICAP och Insyn

Nästa möte
12 april kl. 14:00-16:30

Sara tackar för ett bra och givande möte!

Gabriella Gesang förde anteckningarna.


Senast uppdaterad: 2021-07-05 14:58