Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från regionalt brukarråd 17 juni 2020

Medverkade:
Britt Arthursson SRF Skaraborg
Claes-Göran Johansson SRF Skaraborg
Camilla Svensson SRF Bohuslän
Anette Jernberg FSBU
Eva Carlbrand SRF Älvsborg
Mona Nilsson SRF Göteborg
Thomas Krantz SRF Göteborg
Erik Lönnroth SRF Göteborg
Kevin Kjelldahl US Väst

Anne Granath, Verksamhetschef Syn- & Tolkverksamhet
Eva Bjuke, Enhetschef Syncentral Skövde/Vänersborg
Sara Andersson, Enhetschef Syncentral Göteborg
Valon Hetemi, Enhetschef Syncentral Borås
Annelie Lindberg Verksamhetsutvecklare Syn- & Tolkverksamhet
Sofia Evertsson Synpedagog & förbättringsledare Syncentral Vänersborg


1. Mötet öppnas
Eva hälsar alla välkomna.

2. Utse justerare
Mona Nilsson.

3. Presentation av ledamöter

4. Föregående minnesanteckningar  
Läggs till handlingarna.

5. Information från Synverksamheten

- Vårdprocess Syn
Annelie går igenom bakgrunden till Vårdprocessen.
Hur den kom till, hur man arbetat med den och hur den utvecklas. Vårdprocessen utgår från socialstyrelsens processmodell för hälso-sjukvård. Fokuserat på patientens väg genom synverksamheten och vad som händer i de 9 olika processtegen. Från att remiss/egenremiss inkommer till att kartläggning, utredning, behandling och uppföljning sker till att slutligen vårdplan avslutas. PCA (personcentrerat arbetssätt) är det förhållningssätt som ska genomsyra hela VGR. När kartläggningen är gjord, beslutar patient tillsammans med behandlare vad man ska gå vidare med utifrån de behov som framkommit. Vårdplan upprättas och utredande och behandlande åtgärder kan ske inom våra 7 olika målområden. Detta utifrån målen som kom fram vid kartläggningen och påbörjas i den ordning man kommer överens med patienten. Rehabiliteringsperioden varierar utifrån personen. Vid varje besök görs en uppföljning utifrån om man nått målen. När alla mål är uppfyllda avslutas vårdplanen och patient hör av sig om ett nytt behov uppstår. Vi har arbetat väldigt mycket med de utredande och behandlade åtgärderna i vår verksamhet tillsammans med personalen, för att se över vilka utredande och behandlade åtgärder som vi ska göra utifrån vårt uppdrag.

Sofia: Den nationella vårdprocessen utgick i grunden ifrån vårt arbetssätt och vårdprocess, och arbetades fram tillsammans personal från VGR, Stockholm, Skåne, Jämtland/Härjedalen och Halland, i Stockholm i höstas. Det var utifrån steg 6 och 7 i vårdprocess Syn, dvs identifiera hälsotillstånd och åtgärda hälsoproblem (utredande och behandlare åtgärder). Innehållsmässigt hade vi en nationell samsyn i stort sett i det mesta vid 2-dagars workshoppen i Stockholm. Endast små justeringar behövde göras, för att förtydliga innehållet så att alla skulle förstå vad innehållet står för.
I mitten av maj höll vi en nationell digital presentation där alla Sveriges syncentraler var inbjudna, presentationerna handlade om de 3 målområdena som det arbetades med i Stockholm: IKT, orientering och förflyttning samt synfunktion.
Alla 3 målområden togs emot väldigt bra och många var positiva till att få gemensam vårdprocess och styrdokument, som flera uppgav att de saknade idag. De såg fördelar med att använda detta för att säkerställa att all personal arbetar lika och att patienterna får likvärdig vård samt såg det som en bra introduktion till nyanställda. Innehållsmässigt var det nästan ingenting som de framförde att de ville förändra, möjligtvis lägga till eller ändra några ord för att förtydliga vissa moment.
Ytterligare en sak som sågs som väldigt positiv var att det kommer att läggas in åtgärdskoder i den nationella vårdprocessen, eftersom tanken är att vi nationellt ska utgå från samma åtgärdskoder-koder när vi skattar effekten av våra insatser i det nationella kvalitetsregistret SKRS (Svensk Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning), för att kunna säkerställa att vi kan få ett mätbart resultat när vi utgår från samma grund.

Annelie: Hur nationell revidering ska gå till kommer Sveriges synchefer att besluta i oktober. I september kommer resterande målområden att arbetas med nationellt, på samma sätt som skedde i Stockholm. Därefter går förslaget tillbaka till styrgruppen (cheferna) för beslut innan det slutligen också presenteras nationellt för resten av Sverige. Eftersom vi har släppt vårt regionala material för att det ska bli nationellt, måste vi invänta hur revidering ska gå till. Vi tänker att brukarrådsorganisationerna ska få vara med och titta på de utredande och behandlade åtgärderna, för att få brukarperspektivet. Måste dock invänta beslut från synchefernas möte i oktober.

Kommentar från brukarrådet (Thomas): Ni använder olika ord och yttryck, behandling av vård, ni växlar mellan brukare och patient samt behandling och rehabilitering, det blir lite förvirrat.

Annelie: Vi ska använda ordet patient. När det gäller utredande och behandlande åtgärder, är det termer och begrepp i våra dokumentationssystem, för att först utreda innan man behandlar, i rehabiliteringsprocessen. Vi försöker så gott vi kan att hålla oss till samma termer och begrepp.

Kommentar från brukarrådet (Eva): Känner sig nästan förnedrad när man kallas patient, när man inte är sjuk. Kan reagera på ordet ”behandling”, det borde heta ”rehabilitering”.
Eva B: Vi tar till oss detta, det är det termerna som vi har fått till oss att använda.
Anne: Att vi ska använda ordet ”patient”, kommer inte från VGR, utan från högre instans.

- Återkoppling PCA
Sofia informerar: Implementeringen av PCA har pågått på alla fyra syncentraler under året och planen är att följa upp detta och arbeta med det på planeringsdag på respektive enhet. Vi tog till oss det som brukarrådet tog upp på regionala brukarrådet i maj. Förbättringsledare från respektive varje enhet har samverkat och skapat arbetsmaterial för att PCA ska kunna implementeras likvärdigt på alla fyra syncentraler. Detta för att säkerställa att personalen följer arbetssättet, så att patienter får jämlik vård inom hela synverksamheten i VGR.
Bland annat har stödfrågor tagits fram för att personal ska bli tryggare i att ställa öppna inledande frågor, för att öppna för en bra dialog. Exempel på avslutande frågor är också framtagna, för att samla ihop besöket och säkerställa att patienten tagit till sig informationen vid besöket och är delaktig i sin framtida planering av rehabiliteringen, utifrån de mål som patienten har uppgett behov av och vill prioritera att arbeta vidare med.
Man ställer en öppen inledande fråga för att öppna för en bra dialog, till exempel ”Hur påverkar din synnedsättning dina dagliga aktiviteter?”, ”Vill du berätta hur din synnedsättning påverkar din vardag?”. Vi lyssnar in patientens berättelse och kan ställa följdfrågor utifrån det patienten beskriver. Vi utgår fortfarande från våra målområden, dock vill vi få patienten att berätta mer själv, för att inte behöva känna sig ”utfrågad”, utan lyssnad på utifrån det som patienten tycker är viktigt att ta upp. Det är okej att inte ta upp alla behov vid första besöket.
Vidare återkoppling gällande PCA kan ske nästa vår, efter att alla syncentraler haft sina planeringsdagar och implementeringen är klar.

Mona: Det är inte alltid det kommer fram vad man har för behov, man kommer i första hand för bättre syn och bättre glasögon, det är viktigt att behandlare kan presentera saker som man kan få hjälp med. Kanske får det göras flera gånger, det är en process i detta. Man kanske inte tar till sig allt första gången.

Erik: All form av samverkan är positiv, det låter fint om vi kan få bli involverade i det.

- Återkoppling från samverkansmötet den 4:e juni
Sofia läser upp förslaget från samverkansmötet den 4:e juni.
Anne: Förslaget godkänns, vi vet dock inte hur gruppverksamheten kan se ut i höst utifrån covid-19. Däremot ser vi över om vi kan göra förinformation digitalt och om det är möjligt utifrån det, kommer vi även att se över om vi kan bjuda in er digitalt.
Återkoppling på era frågeställningar: Det är regionalt beslutat att vi inte får lägga intresseorganisationers information i väntrum. Vi får inte lämna ut patienters personuppgifter eller skicka ut er information till våra patienter, men vi kan lämna ut information vid besöken.
Samverkan utifrån gruppverksamhet för barn kommer ske i höst med US och FSBU.

- Statistik
Anne informerar: Vi har tappat 25% av produktionen av antal besök, jämfört med förra året, delvis pga. att inga 70+ fick komma. Har skickat er information om läget utifrån covid-19.
Har ett stort ekonomiskt överskott, pga. sjukdom, vård av barn samt synhjälpmedel, eftersom vi inte har kunnat prova ut hjälpmedel digitalt.
Färre besök har medfört att vi har arbetat med utveckling och digitalisering. Det kommer att bli ”vårdberg” utifrån pandemin, vi rustar oss för att ta emot så många som möjligt när pandemin släpper. Nu har vi börjat ta emot 70+ igen.

- Samverkan med Fristad
Valon informerar: Förra veckan påbörjades en samverkan med Fristad och brukarrådsorganisationerna. Tydliggjorde uppdrag och våra roller, huvudsyfte, titta på synanpassningskurserna, hur ska de vara utformade så att de ger mest nytta för patienterna, så att inte uppdrag krockar mellan Fristad och Synverksamheten. Det var ett givande möte, det framkom bra saker som vi kan samverka kring, t.ex. när Fristad kan ta över när synverksamhetens uppdrag inte sträcker sig längre. Exempelvis att de kan ta över utbildning på sociala medier i smarta enheter. Nytt möte är bokat i höst, för att arbeta vidare med detta. Ser fram emot samverkan för patientens bästa, för att synanpassningskurserna ska bli så bra som möjligt. Måste även se över hur vi kan stödja patienterna utifrån resorna.

Kommentar från brukarrådet (Erik): Håller med Valon, det var ett positivt möte, bra att vi kan dra igång det och positivt om vi kan fortsätta den här samverkan. Vi kommer att se var Fristad kommer ta vid när synverksamhetens ansvar slutar, för att kunna skapa kurser på Fristad som kompletterar synverksamhetens ansvar. Utifrån detta uppstår inga intressekonflikter.
Anne: Från vår sida ser vi det som väldigt positivt också, vi kommer fortsätta jobba såhär.

Kommentar från brukarrådet (Eva): Kommer punktskriftsundervisning finnas kvar på Fristad?
Valon: Vi kommer att titta på det, vi får inte gå över varandras uppdrag.

Kommentar från brukarrådet (Mona): Hur ska det gå till? Ska jag anmäla mig till Fristad genom Syncentralen, eller själv till Fristad? Eller sker en bro över från Syncentralen till Fristad?
Valon: Vi har börjat diskutera det, i första hand ska patienterna själva söka till Fristad. Syncentralen ska informera att den möjligheten finns och vad som finns på Fristad.

Kommentar från brukarrådet (Britt): Syncentralernas roll är att ge en fullgod rehabilitering, om Fristad ska ta vid när man är färdig, är det någon överrehabilitering? Eller hur tänker man t.ex. kring IT-utbildning?
Valon: Vi har ansvar för hjälpmedelsfunktionerna, det som inte är vårt uppdrag har vi inte resurser till, där skulle Fristad kunna ta över.
Kommentar från brukarrådet (Britt): Så om vi jobbar för att det ska bli syncentralens uppdrag och ni har resurser, skulle det innebära att Fristad inte kan ha kurser inom det då?
Valon: Vi ser över det.
Anne: Det går nog snabbare att få Fristad att göra saker utifrån välfärdstekniken, än att vi skulle få resurser för att vi ska klara av det. Vi kommer även att ha en vecka på Fristad för yrkesverksamma och sommarläger för barn. Vi eftersträvar samma saker som ni.
Kommentar från brukarrådet (Anette): Blir jobbigare för oss som inte ser att lära oss sociala medier som Skype.

Kommentar från brukarrådet (Mona): Det psykosociala är viktigt, att träffa andra personer och bo på en annan plats, det kan inte kollidera med varandra. Det är en stor uppgift som sådana kurser har, man får det genom en gruppgemenskap på folkhögskolan.
Valon: Precis, det är något som vi diskuterar. Som Fristad ska kunna erbjuda och fortsätta göra det.

Kommentar från brukarrådet (Camilla): Viktigt att man får valet, det kanske passar vissa bättre med internat och andra bättre på Syncentralen. Ungefär samma innehåll fast i olika form.

Kommentar från brukarrådet (Eva): Vill inte kalla sociala medier och smarta enheter för väldfärdteknik, det är något som vi är tvungna att klara i dagens samhälle. Vore bra om det kunde vara heldagar i grupp även på syncentralen. Har ni det?
Sara: I det nya programmet är det halvdagar. Hade heldag förut, men det var svårt att få folk att komma, därför provas halvdagar och det har varit lättare att få ihop grupper utifrån det.

- Synverksamhetens digitalisering
Valon informerar: Vi påbörjade arbetet utifrån digitala vårdmöten i höstas med medarbetare från respektive syncentral. Har även sett över hur tillgänglig appen ”Visiba Care” är för vår målgrupp och har identifierat vilka besök som skulle kunna erbjudas digitalt. Från början var inte appen helt tillgänglig, men nu är både appen och webbversionen tillgängliga. Därefter bjöds personer från brukarrådet in, för att få lämna synpunkter. Ni såg att det kunde vara fördelar att använda detta vid vissa besök. Detta är ett erbjudande för de som vill, kan och har möjlighet till det, dvs ett komplement. Medarbetare fick frivilligt vara med och prova detta, de fick även utbildning och innan årsskiftet började våra första digitala möten med kuratorerna, där de fick bjuda in patienter de redan etablerat kontakt med. Tanken var att all personal skulle vara utbildad efter sommaren, men när covid kom blev alla medarbetare i förvaltningen utbildad i systemet. Vi erbjöd digitala besök/telefonbesök, när vi inte kunde få ta emot 70+. Framförallt kartläggningsbesök samt en del uppföljningar och stödsamtal. Vi får se i höst hur vi ska fortsätta med detta som ett komplement. Vi ser även över andra sätt att arbeta digitalt, vi gör redan fjärrstyrning, tittar även på informationsfilmer och om vi skulle kunna göra förinformation digitalt.

Kommentar från brukarrådet (Eva): Har man syntolkat filmerna?
Valon: Tillsammans med vår informationsavdelning arbetas det med detta och våra filmer är på gång att bli syntolkade.

Kommentar från brukarrådet (Camilla): Kan man få nya/uppgradera licenser via fjärrstyrning?
Valon: Vissa saker går att fjärrstyra som service och support.
Kommentar från brukarrådet (Mona): Tycker fjärrstyrningen som syncentralen utför fungerar alldeles utmärkt.
Kommentar från brukarrådet (Eva): Tycker också att det fungerar jättesmidigt.

Kommentar från brukarrådet (Britt): Bra att digitala vårdmöten är ett erbjudande, det är även fördel för patienten att man får lära sig detta. Vill gärna få göra digitala besök.
Valon: Vi har beslutat att vi på synverksamhetens ska utbilda våra patienter i appen eller via webbläsaren ”Mitt vårdmöte” - Visiba Care, som kan användas i många delar i vården. Det kan integreras vid utbildningen på synhjälpmedel i IKT-enheter. Förutsättningen för att kunna genomföra digitala vårdmöten, är att man har en smart telefon, surfplatta eller dator, kan använda bank-ID och kan hantera sms.

Kommentar från brukarrådet (Camilla): Jag deltar i Visiba Cares testpanel och testar med skärmläsning.

6. Information från intresseorganisationerna
Kommentar från brukarrådet (Erik): Den rikstäckande kongressen är framskjuten till juni – 21 pga. covid. För vår del är det inte mycket verksamhet nu, vi startar upp efter sommaren med försök till digitala aktiviteter. Kampanj kring syn- och hörselinstruktörer förskjuts också till hösten.

Kommentar från brukarrådet (Britt): Har dragit igång med telefonmöten/tematräffar med olika teman som musikquiz, syntolkning osv. Nu när man inte kan resa fysiskt, har vi anlitat en resguide som varje tisdag berättar om olika resmål, vi har startat med en ”Hurtigruten-resa”. Hoppas på att kunna köra igång med aktiviteter i höst, annars försöka göra det via telefon.

Kommentar från brukarrådet (Kevin): US på riksnivå ska ha riksstämma både fysiskt och digitalt om man inte vågar åka upp till Stockholm. Styrelsekickoff i juli och sommarläger i juli i Varberg.

Kommentar från brukarrådet (Anette): Ställde in seglarlägret pga. covid-19. Goalball börjar i augusti igen och i höst kommer vi att hålla i Elitserien i Goalball. Planerar även läger i höst.

Kommentar från brukarrådet (Eva): SRF stänger ner kontoret i Stockholm v.28-30. SRF Borås sommarresa blev inställd. SRF har startat en musiktävling ”Jamma loss”, vinnare utses i oktober.

Kommentar från brukarrådet (Mona): Handikappbadet i Hovås är öppet, där finns några ledsagare.

Kommentar från brukarrådet (Camilla): SRF Bohuslän har kulturaktivitet ”Revy av intressepolitiska frågor” på Ljungskiles folkhögskola i september, för max 20 personer pga. pandemin.

Kommentar från brukarrådet (Thomas): SRF har inrättat Synlinjen, dit kan man ringa och få information, råd och stöd och det gäller för hela Sverige. Rättighetsprojektet pågår och syftar främst till att stötta den enskilda medlemmen i att ansöka om ledsagning enligt LSS.

Eva B: Låter väldigt spännande på gång och det ska bli kul att få höra i höst hur allt har gått.


7. Inkomna frågor

Har kriterierna för vilka som skrivs in på syncentralen ändrats? Det ska ha skrivits ut ett stort antal kontaktlinspatienter sedan november månad.
Sara: Det stämmer, kriterierna har ändrats enligt följande: ”Patient som med bästa fördragbar korrektion ej uppnår högre synskärpa än 0.3 eller sämre på bästa öga”, tidigare var kriteriet ”med bästa fördragbar glasögonkorrektion”. Det innebar att vi hade en grupp patienter som inte uppfyllde kriteriet när kontaktlinser används, då har de ingen synnedsättning, utan klarar att köra bil, läsa texter och har inga bekymmer med orientering och förflyttning. Utifrån att vårt uppdrag är rehabilitering för att klara vardagen, behövde detta kriteriet ändras. Styrelsen för Habilitering & Hälsa tog beslut den 26/11-19 att ändra kriteriet och detta började gälla från 1/1-20. Nu har många optiker på stan denna kontaktlinskunskapen, där man eventuellt kan få bidrag beroende på vad man ser.
Fråga från brukarrådet (Thomas): Man tar väl hänsyn till synfältet också?
Sara: Ja självklart.
Fråga från brukarrådet (Erik): Har vi missat detta? Eller är det första gången vi får reda på det nu? Detta ville vi få veta tidigare utifrån att vi ska ha en god samverkan, det är viktigt för oss att känna till detta.
Sara: Ja, vi har missat att informera om detta och tar till oss kritiken.
Anne: Jag beklagar detta, det är självklart att detta skulle tagits upp med er. Det är bara det kriteriet som är ändrat.

Kan man få hjälp med och/eller hur utbildas folk i användningen av Teams, Skype etcetera?
Valon: Vi utbildar i ”Mitt vårdmöte” men inte på annan välfärdsteknik i dagsläget, det är inte vårt uppdrag och vi har inte de resurserna.

Hur ser man på att införa Go-Box som hjälpmedel? (Dosa för uppläst text i tv)
Eva B: Det är en konsumentprodukt och det behövs inte hälso- och sjukvårdskompetens för att använda produkten i kombination med patientens funktionsnedsättning.

Finns möjlighet till alternativ kallelse för de som önskar att kunna få en kallelse via mail och påminnelse på sms?
Valon: Framförallt är det sms-påminnelse som vi arbetar för att få till i vårt bokningssystem, frågan har varit på gång länge, men andra saker som självincheckning har prioriterats. Vi har inte riktigt lyckats än och i samband när vi ska gå in i ett nytt system FVM, pågår diskussion gällande om vi ska få skicka kallelse eller inte via sms.
Annelie: Sitter med i arbetsgrupp för FVM, det arbetas med att lösa med den biten. Det handlar om molntjänster och säkerhet.
Sara: Önskan från oss också att detta går att genomföra.
Kommentar från brukarrådet (Thomas): Kan kallelse i pappersform skrivas i storstil?
Eva B: Våra är så stora som vi kan få dem i förhållande till andra kallelser i vården.
Annelie: Arbetsgrupp i FVM-projektet tittar på gemensamma kallelser ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Vilka kriterier ska man uppnå för att få Jaws?
Sofia: Vid en IT-utredning bedöms vilket hjälpmedelsprogram som är bäst lämpat för personen, både utifrån syn och behov. Precis som med alla hjälpmedel vi har, behöver vi säkerställa att patienten kan hantera hjälpmedlet eller programmet innan förskrivning kan göras. Det är även viktigt att man förvaltar kunskapen man har fått.
Kommentar från brukarrådet (Camilla): Har även hört att det är svårt att få utbildning i Jaws, efter att man t ex bytt operativsystem och har hört att någon blivit nekad utbildning eller blivit erbjuden utbildning efter sommaren, det är väl ert uppdrag?
Eva B: Ja JAWS ligger i vårt uppdrag och vi lägger upp ett utbildningsprogram. Vid behov kan vi använda oss av varandras syncentralers kompetenser.

Hur kan vi samarbeta mer angående barn och ungdomsverksamhet?
Anne: I höst kommer FSBU och US att bli att inbjudna till ett likadant samverkansmöte som skedde för vuxna 4:e juni.

8. Övriga frågor
Fråga från brukarrådet (Eva): Varför ringer ni från dolt nummer?
Valon: Vi har börjat ändra så att det ska synas att det är vi som ringer.
Eva B: Vi tar till oss detta och fortsätter se över det på alla enheter och återrapporterar vid nästa brukarråd.

Fråga från brukarrådet (Eva): Skickar ni hjälpmedel om de är små?
Eva B: Ja vi skickar om det är ett utbyte, men inte vid ny utprovning. Om t.ex. käppen man har haft, har utgått ur sortiment, behöver man komma för en ny utprovning.
Sara: Vi vill gärna att man bokar tid för service i Göteborg, för att undvika för många i väntrummet utifrån covid, alternativt ser vi om hjälpmedlet kan skickas.

9. Nästa möte
Nästa regionala brukarråd bokas den 18/9 klockan 9-12, kommer troligtvis att ske via Skype.

Anne: Framöver kommer vi att informera om olika förbättringsarbeten som vi arbetar med utifrån bland annat SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning). Inför nästa möte kommer Erik att bjudas in för att samverka kring dagordningen.
Sara: Alla Sveriges syncentraler förutom ett landsting är med i SKRS och rapporterar in.

Eva B: Tackar för ett bra möte och önskar alla en riktigt bra sommar!


Senast uppdaterad: 2021-07-05 11:51