Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från regionalt brukarråd 7 maj 2020

Medverkade:

Britt Arthursson SRF Skaraborg
Camilla Svensson SRF Bohuslän
Agneta Hummerhielm FSDB Väst
Anette Jernberg FSBU
Mikael Strömberg SRF Älvsborg
Eva Carlbrand SRF Älvsborg
Alireza G Alipour SRF Göteborg

Verksamhetschef Syn- & Tolkverksamhet Anne Granath
Verksamhetsutvecklare Syn- & Tolkverksamhet Annelie Lindberg
Synpedagog & förbättringsledare Syncentral Vänersborg Sofia Evertsson

Mötet öppnas

Annelie hälsar alla välkomna och går igenom dagordningen.

Utse justerare

Camilla Svensson.

Presentation av ledamöter

En presentationsrunda görs.

Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna.

Information från Synverksamheten 

Spelreglerna gås igenom

Anne: Samverkan är viktigt för Synverksamheten. I det regionala brukarrådet möter vi er representanter för brukare och närstående, för att informera och diskutera pågående regionövergripande arbeten inom olika områden samt samverka i olika frågor.

Fråga från brukarrådet (Camilla): Vad är spelreglernas syfte?

Anne: Det är för att komma ihåg syfte och mål med mötet, vilket också kan vara ett bra förtydligande om det tillkommer nya personer till mötet.

Frågor från brukarrådet (Alireza): Hur togs spelreglerna fram? Har representanter från brukarrådet fått vara med och arbeta fram dessa?

Anne: Dessa används inom Habilitering & Hälsas ledningsgrupper och i flera brukarråd. Spelreglerna skickades ut två veckor innan de fastslogs på brukarrådet i februari, det finns möjlighet att revidera dem och även följa upp dem längre fram.

Lägesbild utifrån Covid-19


Anne: Efter beslut om att inte ta emot 70+ patienter för fysiska besök; har vi kontaktat samtliga nya och pågående patienter och fortsatt ha rehabilitering via telefon/digitalt. Vilket är mycket uppskattat av patienterna.
Fram t.o.m. mars månad hade Syn lika hög produktion/antal besök och inflöde som under 2019: 3107 besök och 99,21% måluppfyllnad samt 765 nya påbörjade synrehabiliteringar, (i princip lika många som föregående år).
Vårdgarantin: 99,7% inom 90 dagar och 96,2% inom 60 dagar.
Fantastiska siffror med tanke på Covid-19.
Nu efter direktiv från regionen, ska vi åter ta emot 70+ patienter och vi gör en riskbedömning i professionen i dialog med patienten om nytta kontra risk. Vi kommer överens om dag, tid och alla får åka sjukresor ensamma i bilen. För de som inte vill komma, gör vi allt vi kan via telefon och digitalt.

Fråga från brukarrådet (Camilla): Undrar om det finns möjlighet att ha extra öppettider via telefon?
Anne: Är det frågor gällande covid-19, hänvisas man till Folkhälsomyndigheten. Vi har ringt alla nya patienter, vilket har lugnat många. Har gjort förinformation, stödsamtal och kartläggningar via telefon och digitalt.

Ekonomi


Anne: Syn-och Tolk: Ligger +3,7 miljoner kr, beror främst på personalkostnader sjukfrånvaro/VAB samt att ordinering av synhjälpmedel har minskat under covid-19.

Glädjande är att Fristad har fått beslut på att de får fortsätta synkurserna 2021. Samverkansmöte initierat av oss med Fristad för att starta arbetet om kursinnehåll för Fristad 2021 (Anne, Mikael, Valon, träffade ledningen på Fristad, inför att beslutet skulle tas). Det som ligger inom Synverksamhetens uppdrag ska inte ligga på synkurserna, utan dessa ska vara ett komplement till oss.
SRF kommer att bjudas in till arbetet med Fristad och Synverksamheten.

Information från intresseorganisationerna


Anne: Har haft kontakt med Mikael Ståhl, (ombudsman på SRF riks och medlem i styrgruppen för SKRS) gällande att SRF mobiliserar nu distrikt och lokalföreningar över hela landet för att vända utvecklingen/avvecklingen av syninstruktörer.
Har även tagit del av arbetet med rättighetsprojektet i Perspektiv.
P4-Skaraborg, vill göra ett reportage på syncentralen i Skövde, om personer med synnedsättnings utsatthet i dessa tider och vikten av att kunna ha digitala besök.
Det har inte inkommit några punkter från era organisationer, är det något som ni vill informera om idag?

Brukarrådet (Alireza) för SRF Göteborg: Spännande att du läser Perspektiv! Kampanj pågår gällande syn- och hörselinstruktörerna. Rättighetsprojektet pågår med fokus på ledsagning enligt LSS, vilket är en riksangelägenhet.
Har ställt in all fysisk verksamhet, genomför medlemsundersökning och frågar hur de mår och uppdaterar registeruppgifter. Har telefonfika varje måndag 45 min, där man får prata av sig. Webbradio varje dag mellan kl 10-11, som alla får ta del via nätet eller telefon. Intressepolitiken fortsätter som vanlig, arbetar för att samråden kan hållas på ett bra sätt. Medlemsombudsman hjälper till med det individuella stödet. Det är uppskattat när man ringer runt och frågar hur medlemmarna mår. Viktigt att man får frågan som brukare/patient, det finns behov av att få göra sig hörd. Försöker matcha folk, för att de ska få hjälp att handla och gå promenader. Finns stödjande medlemmar som skulle kunna matcha med synskadade medlemmar, om den vanliga ledsagningen inte räcker till.

Brukarrådet (Camilla): Även SRF Bohuslän pratar med många medlemmar, har tagit fram information från 18 kommuner, om hur man kan få stöd i nuvarande situation och hjälp med bland annat matinköp. Många med synnedsättning har svårt att få tag på informationen. Har arbetat med att påverka kommunerna för att informationen ska synas på ett tillgängligt sätt.
Information till Syncentralen är att många medlemmar har svårigheter med det digitala, eller att vara med på ett telefonmöte. Kanske man skulle kunna göra en extra satsning i dessa tider.

Brukarrådet (Mikael): Även i SRF Älvsborg är alla fysiska aktiviteter är inställda. Försöker få lokalföreningar att ha årsmöte via telefonmöte, svårt att få medlemmar att anmäla sig. Pratar mycket kring syn- och hörselinstruktörerna på mötena.

Brukarrådet (Eva C): Det gäller att behålla demokratin i alla distrikt och föreningar. För om man tappar medlemmar pga. att man inte får komma till tals via telefonmöte. Alla ska få vara med och påverka.

Brukarrådet (Anette): FSBU kör på lugnt, har inte haft så många aktiviteter. Om seglarlägret kan genomföras eller om man ska göra det mindre, kommer att beslutas i maj. Årsmötet var i januari, ny ordförande är Björn Rosvall. Håller på att planera för om man kan hitta på något digitalt med ungdomarna.

Brukarrådet (Agneta): FSDB ringer och hör hur medlemmarna mår via telefonsamtal alternativt videolänk med teckenspråkstolk.

Brukarrådet (Britt) för SRF Skaraborg: Vissa jobbar hemifrån, de som arbetar på kansliet har ringt upp medlemmar och kollat hur de har det samt kollat register. Har inte haft några aktiviteter hittills. På gång att skicka ut och att genomföra aktiviteter via telefon, bland annat musikquiz, information om hjälpmedel från hjälpmedelsföretag, tipspromenad per telefon, föreläsning om viner, information från biblioteket om talboksläsning och så vidare.

Anne: Vilka fantastiska arbeten ni utför! Detta tas upp igen på sista punkten, för hur vi ska kunna samverka ytterligare kring detta.

PCA


Annelie och Sofia går igenom bakgrunden till Personcentrerat arbetssätt PCA och hur man arbetar utifrån PCA i Synverksamheten. Utgår från materialet som skickades ut tillsammans med inbjudan till brukarrådet samt genomför workshop kring PCA med brukarrådet.

PCA ska genomsyra alla vårdmöten och alla delar i synverksamhetens vårdprocess. Extra fokus på första besöket, kartläggning utifrån ett personcentrerat arbetssätt (inte längre ställa frågor utifrån ADL-taxonomin syn som patienten ska svara ja och nej på). Vi ställer en öppen inledande fråga som kan vara:
Hur påverkar din synnedsättning dina dagliga aktiviteter?
Vill du berätta hur din synnedsättning påverkar din vardag?
Vi använder oss av vår professionella kunskap för att få en uppfattning av patientens svårigheter i vardagen utifrån synnedsättningen.
Tillsammans gör vi en vårdplan med mål.

Brukarrådet (Britt): Trycker att det låter bra med PCA, men vissa har inte fått till sig att det finns en vårdplan. Det finns risk att det ställs för öppna frågor, att man upplever att man inte får all hjälp.
Annelie: Be dem kontakta enhetschef om patienterna upplever att personalen inte arbetar utifrån detta.

Brukarrådet (Mikael): Håller med Britt, har diskuterat detta. Vi är inte emot PCA. Vilken möjlighet ges patienten att förklara sin situation? Det vore bra att få beskriva hur ens dag ser ut. Ibland kan det dock vara jobbigt att berätta allt vid det första besöket.
Sofia: Ja det är precis sådana frågor som vi tycker öppnar upp för en bra dialog, där patienten får möjlighet att berätta hur sin dag ser ut. Man måste inte berätta allt vid första tillfället, det kan oftast vara lättare när man har träffats några gånger.

Brukarrådet (Britt): Undrar om man bara får cirka 2 besök?
Annelie: Det är behovet styr, man kan ta upp bekymmer vid framtida besök.
Anne: Utifrån insatser i SKRS, kan antalet besök se olika per syncentral. Snittet i VGR ligger högre än 2.
Sofia: Snittet utgår från patientens besök per vårdomgång/vårdplan/egenremiss, inte utifrån totalt antal besök per inskriven patient.

Brukarrådet (Eva): Kan man t ex får ADL-träning, om det behövs?
Annelie: Ja, det kan man få både i hemmet alternativt på syncentralen.

Brukarrådet (Anette): Hur fungerar det med intyg för belysningsanpassning?
Annelie: Man kan få det i kök och badrum, man tittar på det utifrån individuell basis.

Brukarrådet (Camilla): Tänker på vilket utbud som finns, att man får reda på det och att man kan få veta att möjligheten finns vara med i t ex grupp. Syncentralen har nekat insatser, utan att man får till sig varför.
Annelie: Det är utifrån behov, det är inget som behöver bestämmas vid första besöket. Tanken är att det ska ske i samråd med patienten.

Brukarrådet (Agneta): Ibland hänvisas inskrivna patienter hos dövblindteamet till synverksamheten. Vill att samarbetet fortsätter som det gör.
Annelie: Vi har sett över samverkansformerna och gjort en tydlig rutin för att det ska fungera på bästa sätt.

Brukarrådet (Alireza): Instämmer med Britt, våra medlemmars upplevelser är att de ibland får veta från andra medlemmar att det finns insatser som man har inte blivit erbjuden. Viktigt är att se till att alla får likvärdig vård, syncentralen borde gräva i det och säkerställa det. Upplever att jag fick mer insatser på 90-talet, gällande bl a OF enskilt och i grupp. Upplever att det brister idag och att det är skillnad mellan generationerna hur självständig man är.

Summering: Brukarrådet är inte emot PCA, utan vill att synverksamheten ser till att all personal följer detta och säkerställer att alla patienter får likvärdig vård och insatser utifrån sina behov. Brukarrådets synpunkter samt det arbetsmaterial som är framtaget av förbättringsledarna i synverksamheten, kommer att lyftas på planeringsdag på respektive enhet. Materialets syfte är att säkerställa att alla fyra syncentraler arbetar lika utifrån PCA. På planeringsdagarna kommer även workshop att genomföras för att säkerställa att personalen arbetar lika för en likvärdig vård. Återkoppling till brukarrådet sker när alla syncentralerna har haft sina planeringsdagar.

Grupprehabilitering och samverkan


Bakgrund
Intresseorganisationerna har kursverksamhet för sina medlemmar på olika orter och med olika innehåll.
Synverksamheten har rehabiliteringsåtgärder individuellt och i grupp enligt sitt uppdrag.
Fristad folkhögskola har kursverksamhet för personer med synnedsättning enligt sitt uppdrag.

• Hur kan vi samverka på bästa sätt för personer med synnedsättning ska få ett brett utbud av insatser som möjligt?
• Hur kan samverkan mellan Synverksamheten och intresseorganisationerna se ut?

Annelie: Synverksamheten har under det senaste året sett över grupprehabilitering för vuxna, i vilka former det sker och vad vi erbjuder. Även barnsidan arbetas det med.
Man har tagit fram vad målet är med insatsen grupprehabilitering. Att det viktiga är erfarenhetsutbyte som sker i grupp, som man inte kan få individuellt. Grupperna kan bestå av seniorer och yrkesverksamma blandat. Dessa grupper kan ske på respektive syncentral och grupper för enbart yrkesverksamma sker i internatform, där ser vi gärna en samverkan med er intresseorganisationer.
En arbetsgrupp med behandlare från varje syncentral har tagit fram och presenterat förslag till ledningsgruppen, som godkänt förslaget. Det kommer att finnas ansvariga behandlare på respektive enhet. Om ni tycker att det är en bra idé att samverka, kan ni få möjlighet att kontakta dessa personer. Vi har även förinformation i grupp som alla nya patienter erbjuds, innan det första kartläggningsbesöket. Önskemål är att kunna samverka med er i någon form. T.ex. att ni ska kunna delta, för att våra patienter ska få information om vad en intresseorganisation kan hjälpa till med. Dvs att samverka på våra grupprehabiliteringar och förinformationer.

Brukarrådet (Eva): Förra mötet sades det att ni inte kunde ha gruppverksamhet utanför synverksamhetens lokaler, men då är det okej nu?
Annelie: Ja, utifrån detta arbetet som har genomförts, har vi sett att det finns möjlighet att fortsätta med det.

Brukarrådet (Alireza): Hur har man säkerställt perspektivet utifrån person med synnedsättning?
Annelie: Vi har en medarbetare med synnedsättning, som är en av de ansvariga i gruppen.

Brukarrådet (Mikael): Det är viktigt att personen som bedriver grupprehabilitering har egen erfarenhet av synnedsättning. Det låter jättebra att få till samverkan. Vi har möte den 16:e juni om just samverkan med Mikael Forslund. Kan vi återkomma till detta, efter det mötet?
Anne: Fortsättningsvis kan vi bjuda in till ett arbetsmöte i början av juni, för att bestämma hur ni ska kunna träffa/nå ut till våra patienter.

Brukarrådet (Mikael): Klart att vi är intresserade av att delta på dessa träffar. Vi är gärna med på möte i början av juni.

Brukarrådet (Alireza): Deltar gärna utifrån grupprehabiliteringsinsatser, det är efterlängtat. Vill att mötet sker utifrån samverkan. Den 16:e juni vill vi diskutera samverkansformer på ett lite mer övergripande plan.

Brukarrådet (Camilla): Kommer alla syncentraler i VGR att erbjuda samma gruppverksamhet?
Annelie: Ja, vi har tagit fram en grund för innehållet, som ska finnas på alla syncentraler. Vissa har färre som vill delta, då kan ett alternativ vara att samverka med varandras syncentraler.

Brukarrådet (Agneta): Bra att få vara med och samverka och inte bara ta emot information, utan känna att man kan påverka.

Brukarrådet (Britt och Anette): Håller med Alireza.

Brukarrådet (Alireza): Bra att det finns en gemensam grund och att alla kommer erbjudas samma. Bra om SRF får kika på vuxengrunden och barngrunden, så att vi kan få komma med synpunkter.

Anne: Det är viktigt för oss att vi får en bra samverkan, så att vi kan få det så jämlikt som möjligt i hela regionen. Gällande gruppverksamheten, kommer ni att få ge oss input. Vi vill gärna samverka kring vår vårdprocess, där en arbetsgrupp tillsammans med representant från er får samverka och ni får ge er feedback. Grupprehabiliteringen ingår i vårdprocessen.

Brukarrådet (Alireza): Vi vill vara med i de arbetsgrupperna, för att kunna påverka.

Anne: Absolut, vi vill få in brukarperspektivet, ni får utse representanter. Det är bra om det alltid är samma personer som är med inom samma område. Vi får prata vidare om det.
Gällande arbetsmötet den 4:e juni, kommer de grupprehabiliterings-ansvariga att delta och Sofia Evertsson kommer att hålla i mötet.
På det regionala brukarrådet den 17:e juni, kommer vi att gå igenom den första informationen kring- och se över vårdprocessen, inför kommande arbetsmöte kring det också.
Tycker att det har varit ett fantastiskt bra möte idag!

Övriga frågor

Inga övriga frågor. 

Nästa möte


Arbetsmöte gällande grupprehabilitering bokas den 4:e juni via Skype klockan 13.00-16:30.
Nästa Regionala brukarråd bokas den 17:e juni via Skype klockan 13.00-16.30


Anne tackar alla för idag och avslutar mötet.


Vid anteckningarna Justerare
Sofia Evertsson Camilla Svensson

 


Senast uppdaterad: 2021-07-05 11:50