Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från regionalt brukarråd 17 februari 2020

Medverkade:
Claes-Göran Johansson SRF Skaraborg
Britt Arthursson SRF Skaraborg
Erik Lönnroth SRF Göteborg
Thomas Krantz SRF Göteborg
Mikael Strömberg SRF Älvsborg
Eva Carlbrand SRF Älvsborg

Verksamhetschef Syn- & Tolkverksamhet Anne Granath
Enhetschef Syncentral Borås Valon Hetemi
Enhetschef Syncentral Skövde/Vänersborg Eva Bjuke
Enhetschef Syncentral Göteborg Sara Andersson
Kurator Mattias Erlandsson Syncentral Vänersborg medverkar utifrån punkt 5
Synpedagog & förbättringsledare Sofia Evertsson Syncentral Vänersborg

Mötet öppnas

Anne hälsar alla välkomna. Mikael Strömberg utses till justerare.

Presentation av ledamöter

En presentationsrunda görs.
Claes-Göran Johansson, SRF Skaraborg
Britt Arthursson, SRF Skaraborg
Erik Lönnroth, SRF Göteborg
Thomas Krantz , SRF Göteborg
Mikael Strömberg, SRF Älvsborg
Eva Carlbrand, SRF Älvsborg

Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna.

Information från Synverksamheten 

Ekonomi 2020 och Fristads anpassningskurser

Anne informerar om att Synverksamheten har 750 000 kr mindre i budget, på grund av mindre stadsbidrag. Detta delas på alla verksamheter inom Habilitering & Hälsa.

Valon: Det har varit ett samverkansmöte gällande Fristad med folkhögskolechef, rektor, verksamhetschef Anne, enhetschef Valon och förvaltningsdirektör Mikael Forslund. Fristad folkhögskola hade ett förslag på sig att flytta och lägga ner internaten. Även synkurserna är nedläggningshotade utifrån Fristads ekonomi.

Anne: Vi skickar inte några patienter till Fristad inom ramen för synverksamhetens uppdrag utan det är för det som ligger utanför. Ett samverkas arbete kommer att ske ihop med Synverksamheten och Fristad gällande våra olika uppdrag och hur vi kan samverka. Valon kommer att leda det arbetet men vi avvaktar Fristads beslut gällande synkurserna.
Det har inte skjutits till några pengar för vi att kunna skicka patienter till Fristad. Folkhögskolan har ett nytt möte 10/3, då de ska se över alla sina kurser, inklusive synkurser, därefter kommer beslut om nedläggning eller en fortsättning.

Frågor från brukarrådet (Britt): Fristad är inte det viktiga, det är grupprehabiliteringen, där man utbyter erfarenheter. Kommer ADL, dvs hantera matlagning o.s.v. att finnas i synverksamhetens grupper? Det kan bli långt att åka mellan syncentralerna, kan man använda SRF:s lokaler?

Anne: Vi har samma utbud av gruppverksamhet i regionen som inkluderar ADL. Alla erbjuds samma utbud i hela regionen och får möjlighet att delta på vilken syncentral som helst. Det kan innebära att man erbjuds grupp på en enhet som har större patientunderlag. Alla enheter har samma ekonomiska förutsättningar, utifrån den nya budgeten som fördelats lika mellan syncentralerna. Vi har bra lokaler för grupprehabilitering.

Kommentar från brukarrådet (Thomas): Det är viktigt med mängdträning, syncentralernas verksamhet räcker inte till enligt Krister Indes siffror. Fristad och syninstruktörerna behöver finnas.

Anne: Vi anser att vi kan och ska erbjuda mängdträning. Vi har skickat patienter till Fristad för specifika saker som tex punktträning. Beroende på speciella behov hos patienter och kunskap på Fristad så kan vi skicka patienter till Fristad. Gällande fakta och statistik så kan vi utifrån kvalitetsregistret SKRS, kan man se besök per individ, rehabiliteringstid och så vidare, samt skatta effekten av insatserna i vårdplanen. Det kommer vi berätta mer om på kommande brukarråd. Enligt den nationella patientenkäten har vi dessutom Sveriges nöjdaste patienter. Syninstruktörerna, är viktiga i de kommuner de finns gör att upprätthålla den rehabilitering de fått.

Mattias Erlandsson berättar om kuratorsrollen på Syncentralen

Mattias: Vad är bakgrunden till att ni efterfrågar psykolog? – Behöver titta på vilket innehållet som saknas?

Fråga från brukarrådet (Erik): SRF riks gjorde en undersökning för sex år sedan, där det skapades en mall för heltäckande rehabteam, dvs vilka insatser som behövs för fullgod rehabilitering. Efter det sattes mål som prioriteras av SRF. I VGR gör kuratorerna ett gott arbete, men det saknas psykolog och sjukgymnast. Man lyfter att det är viktigt att det finns personer inom dessa professioner med särskild kompetens på synområdet. Om Synverksamheten i VGR ska ses som ett föredöme nationellt behövs ett heltäckande rehabteam. SRF ser risker i att regionen används som föredöme när dessa professioner saknas i teamet.
Om inte psykolog med synspecifik kompetens finns på syncentralerna, undrar man var den kompetensen kommer att finnas i samhället. Varför görs inte samma bedömning av behovet, likadant i regionerna?

Mattias: Våra insatser består idag av psykosocialt stöd i form av stöd kring samhällsinsatser och samtalsstöd. Kuratorer i VGR har gått utbildning steg 1 i KBT, kognitiv beteendeterapi, för att försäkra att kuratorerna kan tillgodose behoven hos patientgruppen.
Mattias beskriver KBT utifrån exempel på synnedsättningen (klarar att behandla bland annat ångest, kris och depression).
Om man tittar på vad en psykolog kan göra, som inte kuratorerna klarar, handlar det om komplexa kombinationer av psykiatriska diagnoser, där bedömning och behandling bör ligga på specialistpsykiatrin, där går inte patienter enbart pga. synnedsättningens konsekvenser.
Upplever att patienterna har varit nöjda med behandlingen utifrån KBT-utbildningen.
I de olika regionerna har man beslutat olika när det gäller ansvarsfördelningen mellan olika verksamheter. I VGR har det beslutats att huvudansvaret för de mest komplicerande ärendena ska ligga på psykiatrin. När det är såpass komplexa tillstånd, som inte KBT-kuratorer kan lösa, hänvisas patienten vidare dit. Då är det sällan synnedsättningen som ger svårigheter, eller längre är det primära. Hela synverksamheten har hänvisat cirka 3-4st dit det senaste året, dessa har haft flera diagnoser och- eller där suicid-risk har funnits.

Kommentar från brukarrådet (Thomas): Det handlar om två olika utbildningar där en psykolog har en helt annan utbildning i krisbearbetning.

Anne: Vi tar era tankar med oss. För närvarande känner oss trygga med våra kuratorers kompetens. Vi har inte ekonomi eller patientunderlag för psykolog i dagsläget men det kan förändras. Det viktiga är att patienter som behöver psykolog-kontakt, kan få hjälp att hänvisas vidare av våra kuratorer, vilket görs idag. Våra kuratorer kan vid behov även samverka kring ärenden regionalt.

Sjukgymnast i VGR

Sara: Vi kommer att starta rekrytering av regional synpedagog med sjukgymnast kompetens. I första hand ser vi behov hos våra blinda/gravt synnedsatta barn.

Anne: De vuxna hänvisas att vända sig till sjukgymnast i VGR, det är fritt att ta kontakt via egenremiss, sedan 2014.

Kommentar från brukarrådet (Thomas): Upplever att sjukgymnast inte har förståelse för hur synen påverka balans, värk och så vidare. Vill även att vuxna ska kunna få den hjälpen.

Anne: Vi tar till oss detta. Kommer att se över hur detta kan vidareutvecklas över tid. Vi börjar med barnen och vi kommer att delge er hur det går.

Spelregler för regionala brukarrådet

Anne presenterar ett förslag på spelregler, som gås igenom och diskuteras med brukarrådet, som får tycka till om spelreglerna. Spelreglerna fastslås.
Anne: Vårt regionala brukarråd är ett viktigt forum för information, dialog och samverkan. Vi ska informera åt båda håll och har samverkan och dialog kring viktiga frågor.

Inbjudan till informations-och samverkansmöte

Anne: Dagen kommer bland annat handla om att förtydliga vad personcentrerat arbetssätt innebär och att vi tillsammans ska titta på synverksamhetens vårdprocess ur ett personcentrerat förhållningssätt. Dialog och samverkan är i fokus, tanken är att ni får komma med synpunkter och att vi ska samverka kring hur vi ska arbeta framåt ihop. Fokus är att alla i VGR ska arbeta personcentrerat.

Det beslutas att en samverkansdag bokas 20 mars 2020.

Inkomna frågor

SRF Skaraborg: Hur ser vårdplanen ut?

Presentera gärna ett exempel.
Svar: Genomgång och exempel på hur en vårdplan är uppbyggd presenteras, utifrån prioritering och olika målformuleringar. Målen sätts upp och prioriteras i samråd med patient utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Personcentrerat arbetssätt

Kommentar från brukarrådet (Britt): Vill inte att personcentrerat arbetssätt kommer innebära att det ställs för öppna frågor, där det förväntas att patienten själv ska veta vilka insatser man kan få hjälp med.

Valon: Personcentrerat arbetssätt är ett förhållningssätt för att göra patienter delaktiga. Exempel på frågor är ”vilka aktiveter har du bekymmer med på grund av synnedsättningen?”. Mer information kommer den 20 mars.

Rikstäckande kampanj

SRF ska arrangera en rikstäckande kampanj för att behålla och få fler syn/hörselinstruktörer under våren. Hur ställer ni er till ett mer omfattande samarbete med syninstruktörerna om vi lyckas får regionen och kommunerna att göra något slags avtal om samverkan mellan region och kommun?
Kommentar från brukarrådet (Britt): Syftet med frågan är att patienterna ska kunna få hjälp i hemmet.

Anne: Bakgrunden till att syn- och hörselinstruktörerna försvinner beror på att det inte är en skall-tjänst och att kommunerna har ett tufft ekonomiskt läge. De olika kommunerna har haft olika uppdrag genom åren. De kan inte överta regionens uppdrag, de kan dock upprätthålla regionens rehabiliteringsinsatser. Vi får inte göra skrivelser, pga. att vi som myndighetspersoner inte får ha synpunkter på en annan myndighet.
Vill ni att vi bjuder in en representant för syninstruktörerna till ett brukarråd?
Svar från brukarrådet: Ja.
Anne: Detta undersöker vi och bjuder in representant till brukarrådet i maj.

Övriga frågor

Brukarrådet efterfrågar årsstatistik på inskrivna per kommun. Anne: Det kommer att bifogas med mötesanteckningarna.

Brukarrådet vill samverka inför upphandling avläs-tv.
Anne: Mikael Forslund vill ha samverkan med brukarrådet innan en upphandling startar och vi vill ha dialog med er.
Eva B: Processen kommer att löpa minst ett halvår.

Nästa möte

Nästa regionala brukarråd bokas den 7 maj 2020 på Regionens hus i Vänersborg, rum: Visionen. Klockan 09.30-10.00 förmöte och regionalt brukarrådsmöte klockan 10.00-12.00.

Informations- och samverkansmöte bokas den 20 mars 2020 klockan 9:30-14:00 på Regionens Hus i Vänersborg, rum: Omtanken.

Anne tackar alla för idag och avslutar mötet.
Vid anteckningarna                Justerare
Sofia Evertsson                     Mikael Strömberg


Senast uppdaterad: 2022-10-10 16:09