Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd Syncentral Borås 4 oktober 2021

Närvarande

Jan Gunnarsson, SRF Borås
Marita Johansson, SRF Mark
Eva Brunander, SRF Mark
Valon Hetemi, Synverksamheten

Ej närvarande

Anette Jernberg, FSBU
Mikael Strömberg, SRF Lerum
Göte Gustavsson, SRF Ulricehamn FSDB
Unga med synnedsättning
SRF Alingsås

1) Mötets öppnande

Valon Hetemi hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2) Utse sekreterare och justerare

Eva Brunander utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

3) Presentation av ledamöter

Vi behöver ingen presentationsrunda då vi alla känner varandra.

4) Föregående minnesanteckningar

Valon Hetemi går igenom föregående protokoll som läggs till handlingarna efter att Valon informerat om att Gobox inte uppfyller kraven för att bli en upphandlad produkt.

5) Frågor från lokalföreningarna

a) Nu när det är svårigheter att få tag på färdigutbildade synpedagoger, vilka grunder vilar då den interna utbildningen på? Finns det en gemensam utbildningsmall för syncentralerna inom VGR, eller bygger varje syncentral upp sin egen internutbildning?

Detta är något som man arbetar med nationellt. Linnéuniversitetet i Växjö står i startgroparna för att eventuellt starta upp en synpedagogutbildning i samarbete med ett annat universitet. Det behövs en skyddad titel för synpedagoger.

Syncentralerna har påbörjat en kartläggning över hur behovet ser ut framöver.

En synrehabiliteringskurs har tidigare funnits i Härnösand på yrkeshögskolan. Synverksamheten har gemensamma internutbildningar. Bland annat har optometriutbildning erbjudits. Behov finns inom området orientering och förflyttning så nu kommer utbildning att ges internt med hjälp av erfarna synpedagoger.

Nyanställda synpedagoger kommer i december att få en utbildning av ögonläkare om ögonsjukdomar. Introduktionen för en nyanställd synpedagog är ganska lång där man får gå brevid en erfaren kollega. Det finns ingen fastställd kursplan man ska genomgå som nyanställd. Alla kuratorer inom Synverksamheten har genomgått utbildning i KBT.

b) Alla som blir patienter hos oss får dom information om lokalföreningar?

Det finns en policy om vad man får ha för informationsmaterial i väntrummet. Detta är något som ska ses över igen. Det finns informationsbroschyrer som kan lämnas ut via behandlaren under besöket. Föreningarna får gärna inkomma med broschyrer som sedan kan lämnas ut vid besöken.

6) Information från Syncentral Borås

Valon Hetemi börjar med att informera om arbetet under pandemin. Det har varit olika riktlinjer att förhålla sig till under den pågående pandemin.
Bland annat har Syncentralen vidtagit följande åtgärder:

 • Glesat ut sittplatserna i väntrummet.
 • Dörren har varit låst.
 • Man har använt munskydd och visir.
 • Fortfarande används munskydd och visir vid patientnära arbete.
 • Personalens möten har hållits digitalt och vissa av dessa möten kommer fortsättningsvis att ske digitalt.
 • Fler medföljande får vara med vid besöken, tidigare har bara en medföljande fått följa med.

Valon fortsätter med att berätta om verksamhetsplanen för 2022.
De mål Synverksamheten ska arbeta med är de som följer:

 • Arbetsmetoder som ger resultat för patienten
 • Att arbeta med SKRS (nationellt kvalitetsregister) syftet är jämlik vård över hela landet.
 • Varje patient ska ha en vårdplan och alla mål ska följas upp.
 • Effektiv vård med ökad produktion, antal patientbesök ska ökas. Detta ska genomföras genom att man bland annat använder sig av digitala möten via Visiba Care. Fjärrstyrning av dator är också något som används. Andelen digitala besök ska ökas. Andelen uteblivna besök ska minskas och en handlingsplan kommer att tas fram över hur man kan arbeta med att motverka uteblivna besök.
 • Hög kvalitet och säkerhet. Syncentralen har en vårdprocess och antalet vårdskador och tillbud ska minska.
 • Införa FVM, Framtidens vårdinformations miljö. Det är ett nytt journal- och patientadministrativt system.
 • Stärkt arbetsgivarvarumärke, bibehålla och rekrytera ny personal samt arbeta hälsofrämjande och utverka karriärutvecklingsmodeller.

Även ett antal långsiktiga mål finns uppsatta enligt nedan:

 • Insatser som ges ska ge effekt och man försöker mäta effekten på insatser som ges.
 • Att alla patienter får vård inom rimlig tid som innebär inom 90 dagar som är vårdgarantin, men Synverksamhetens interna mål är inom 60 dagar och det målet uppfylls till 90%.
 • Patienten ska vara medaktör och vara delaktig i sin vård. Detta kallas personcentrerat arbetssätt.
 • Erbjuda en säker och jämlik vård.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla personalen.
 • Ekonomi i balans.

Syncentralen samarbetar med AF/Rehab men arbetsförmedlingen har hela ansvaret.

Synverksamheten har gjort en omorganisation där alla IT-tekniker och IT-utbildare ingår i en egen organisation med Valon Hetemi som chef. Målet är att man i första hand ska få hjälp från sin ordinarie syncentral men det kan ibland bli aktuellt med annan kontakt. Detta främjar samarbete och kompetensutbyte mellan IT-tekniker och IT-utbildare.

IT-tekniker Bim har gått över till Tolkverksamheten. En ny optiker/synpedagog har anställts.

Syncentralens IT-utbildare kommer att gå på pappaledighet i januari.

Slutligen lite information om den gjorda patientenkäten

 • En handlingsplan är utarbetad.
 • Patientinformation om diagnos och fortsatt rehabilitering. Syncentralen ska bli bättre på att arbeta med vårdplaner så att patienten förstår att man upprättat en vårdplan och vilka mål man ska arbeta med. Ett förslag är att lämna ut en skriftlig vårdplan.
 • Snabbare återkoppling från syncentralen har varit önskvärt vid exempelvis datorärenden. Detta ska ses över.
 • Bibehålla kompetens, påbörja rekrytering i god tid för att främja bra upplärning/överlämning.
 • Bibehålla den goda servicen.

7) Nya hjälpmedel

Valon Hetemi går igenom vad MDR innebär. Vad är en konsumentprodukt och vad är ett hjälpmedel? De höga krav som ställs på leverantörerna kan göra det kostsamt för leverantören. Konsumentprodukt är något som patienten själv får införskaffa. Synverksamheten har minskat sitt sortiment vilket innebär att man inte har lika många läs-tv eller förstoringsglas att välja på. Detta gäller nationellt inom alla områden och vilar på ett politiskt beslut.

8) Bostadsanpassning

I Marks kommun får patienten själv ta in anbud från olika firmor åt kommunen vid en ansökan om bostadsanpassning. I Borås stad sköter kommunen detta. Denna fråga kommer även att lyftas på det regionala brukarrådet.

9) Datum, tid och plats för nästa möte

Nästa brukarråd bestäms till måndagen den 14 mars klockan
10:00 – 12:00 och hålls på Syncentral Borås. Kaffe serveras från klockan 09:30.

10) Avslutning

Valon Hetemi tackar för dagens möte.

Vid protokollet

Elisabeth Ekström
Sekreterare

Eva Brunander
Justerare

Valon Hetemi
Ordförande


Senast uppdaterad: 2022-03-14 10:39