Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Alternativ telefoni, Dövteam och Dövblindteam 8 december 2021

Tid: 13:00-15:30
Plats: Digitalt via Teams: Teamslänk till brukarrådsmötet

Deltagare

Sara Lindbom, enhetschef Alternativ telefoni
Tove Wrånge, enhetschef Dövteam och Dövblindteam
Sara Halla, assistent, Alternativ telefoni
Harry Eriksson, HRF Distrikt Västra Götaland
Agne Fröjd, HRF Distrikt Skaraborg
Emira Kadic, FSDB Väst
Agneta Hummerhjelm, FSDB Väst
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Tobias Engström, VGDL

Föregående protokoll


Inga synpunkter. 

Inkomna punkter

Hej Google – blivande hjälpmedel för personer med dövblindhet/kombinerad syn-/hörselnedsättning
FSDB Väst

FSDB Väst lyfter frågan om produkten Hej Google skulle kunna fungera som personligt hjälpmedel för patienter med dövblindhet förskrivas inom Dövblindteam. Produkten Hej Google är en talstyrd produkt som bland annat kan användas för att söka information eller styra vissa smarta produkter.

Tove Wrånge svarar att det är en egenprodukt som inte är förskrivningsbar i Habilitering & Hälsa. Om en patient behöver stöd kring hur egenprodukter kring fjärrkommunikation skall användas kan det gå att få stöd från teamet. 

Vid förra brukarrådsmötet informerade verksamheten om processen kring hjälpmedelsförskrivning och de hjälpmedel som är förskrivningsbara utifrån regelverk och upphandling. Det har nu kommit nya regler inom EU-direktivet för medicintekniska produkter, MDR – Medical Device Regulation. Direktivet definierar de krav som ställs kring produkter som fungerar som hjälpmedel. 

Fysiska gruppträffar och/eller distansträffar/tema-träffar (tips på teknik, viktig info, intro socialhaptiska signaler, mindfulness mm) i fortsättningen? FSDB Väst

FSDB Väst undrar vilka gruppverksamheter som planeras av Dövblindteam. Tove Wrånge berättar att pandemin har för tillfället gjort det omöjligt för oss att erbjuda fysiska träffar, utan enbart i digital form. Våra restriktioner gäller fram till 10 januari 2022. Gruppverksamhet kring fjärrkommunikation planeras för både Dövteams och Dövblindteams målgrupper när restriktionerna.

Agneta H, FSDB Väst, informerar om att föreningen har ”digitalfika” en gång i månaden. Vid dessa tillfällen kommer en del tekniska frågor, till exempel frågor om hur man använder det digitala verktyget Zoom. Tove Wrånge förklarar att Dövblindteam gärna deltar vid digitala medlemsträffar för att då kunna informera om våra insatser kring fjärr- och närkommunikation. 

Det är viktigt att alla som upplever behov av stöd, exempelvis kring när- eller fjärrkommunikation vänder sig till teamen och beskriver vad det är för hjälp som behövs. Då kan vi utforma individuellt stöd eller gruppverksamhet när det blir möjligt.

Vita gåkäppar/stavar, FSDB Väst

Agneta H, FSDB Väst, undrar var man kan få tag i helvita gåkäppar/stavar. Det är alltså inte de förskrivningsbara markerings-/teknikkäpparna som avses. Tove Wrånge svarar att hon undersöker om synpedagog i Dövblindteam vet något om detta.

Information från verksamheten

Aktuell personalsituation

Audionom Tobias F, som tidigare varit anställd i Alternativ telefoni är tillfälligt inne som förskrivare i teamet en dag per vecka.

Lovisa M, ny kurator i Dövteam började sin anställning i oktober. Sara B, ny kurator i Dövblindteam, börjar sin anställning 20 december. Psykolog Therese M, är åter i tjänst 24 januari 2022.

Dövblindteam har fortfarande en vaktat kommunikationspedagogtjänst, och verksamheten ser över möjligheten att lösa behovet och se över vilka kompetenser som behövs.

Patientavgifter - information

Verksamheten har fått till sig att patienter känner till att våra insatser är förenade med en patientavgift. De regionala teamen införde patientavgifter enligt det regelverk som finns i regionen under hösten 2020, och frågan har varit uppe för information i brukarrådet vid flera tillfällen inför införandet. Information har spridits i olika kanaler. Tove W ställer frågan till brukarorganisationerna om de hört några synpunkter eller frågor från medlemmarna.

Brukarorganisationerna svarar att man inte känner till några synpunkter från medlemmarna. Tove W uppmanar organisationerna att hänvisa patienterna till verksamheten om synpunkter eller frågor kring patientavgifter uppkommer.  

Planerade aktiviteter Dövteam/Dövblindteam 

Dövblindteam har sedan länge planerat gruppverksamhet kring orientering och förflyttningar för ungdomar med dövblindhet, men har med anledning av pandemin behövt skjuta på det.

Kommunikationspedagog med inriktning fjärrkommunikation Sara B ger fler och fler insatser till patienter. Hennes insatser sker både via individuella fysiska besök, men också träning på distans. 

Dövteams pedagoger Eva F och Åsa M har planerat gruppaktiviteter kring digitala vårdmöten och 1177. Även dessa har behövts skjutas upp på grund av pandemirestriktioner. De ser nu över möjligheten att erbjuda insatsen digitalt i någon form.

Alternativ telefoni

Alternativ telefonis öppna mottagning i Göteborg stängs i några veckor för jul- och nyårsuppehåll. 2022 års första tillfälle är måndag 17 januari 2022 och därefter hålls öppen mottagning varannan måndagar, ojämna veckor, kl 10-12. Detta rör den öppna mottagningen då det går bra att komma utan bokad tid. Vid behov av stöd och support vid andra tillfällen kan man kontakta verksamheten för att boka en tid.

Information från brukarorganisationerna

HRF Distrikt Västra Götaland

Harry E, HRF Distrikt Västra Götaland, informerar om föreningens höstmöte som arrangerats ihop med HRF Distrikt Skaraborg i Vänersborg 13 november. Hörselverksamhetens verksamhetschef Mattias Johansson och Hörselskadades Riksförbunds förbundsordförande Mattias Lundekvarn deltog. Omkring 60 medlemmar deltog och fick möjlighet att ställa frågor till både Mattias Johansson och Mattias Lundekvarn. Ett tema var nästa års val och tanken finns nu att bjuda in politiker under våren 2022 för att höra deras tankar och ambitioner kring hörselverksamheten 

FSDB Väst

Agneta H informerar om föreningens fysiska höstmöte 28 november då många deltog. Det fanns ett stort behov att ses fysiskt. Föreningen kommer också stämma träff med politiker i vår. 

Föreningen har fortfarande digitala träffar och digital fika en gång per månad. Man kommer också stämma träff med politiker till våren. FSDB Väst har fortfarande digitala träffar med fika en gång i månaden. Föreningen har också börjat med vandringar utomhus under sommaren och hösten, just nu är det vinteruppehåll. 

Berit J berättar att hon har varit på styrelsemöte hos FSDB Riksförbund i Stockholm nyss. FSDB Riks har arrangerat en fysisk höstträff för alla medlemmar i Malmö. 

Tove W önskar att FSDB Väst hör av sig och meddelar när man har digitala träffar så att hon eller dövblindteamets personal kan delta om det finns behov av det.

VGDL

Tobias Engström berättar att VGDL anordnar föreställningen Alice i Underlandet med Tyst teater i vår. Mer information kommer att spridas.

Övrigt

Brukarrådsmöten 2022

Hörselverksamhetens regionala team har tidigare haft fyra brukarrådsmöten per år. Enhetscheferna Tove W och Sara L informerar om att vi nu istället kommer ha det två gånger per år, en gång på våren och en på hösten. Orsaken till detta är att det parallellt i verksamheten finns olika brukarrådsmöten i olika konstellation. Vissa kommer tätt inpå varandra och många frågor lyfts i olika brukarråd. Vi kommer nu istället planera brukarråd så det ligger bra i tid utifrån övriga brukarråd i verksamheten. 

De övergripande frågorna inom Hörselverksamhet har verksamhetschef Mattias Johansson hand om. De frågor som dyker upp vid vårt brukarrådsmöte som inte rör våra verksamheter kan hänvisas vidare till det regionala brukarrådsmötet inom Hörselverksamheten. 

Kontaktuppgifter webbsidan/1177, VGDL ­

Tobias E, VGDL, lyfter frågan vad gäller Dövteamets kontaktuppgifter på webbsidan och 1177. Där finns tydlig information om mottagningen i Göteborg men otydlig information om vad som gäller för Dövteam Vänersborg. Det är enligt honom svårt att hitta samlad information om verksamheten. 

 Tove W svarar att det naturligtvis inte är tillfredställande att informationen upplevs som otydlig. Viss information på 1177 kan vi styra och ändra, annan är svårare. Dövteam har två utbudspunkter, Vänersborg och Göteborg, men förvaltningen har lokaler runt om i regionen. Personalen i Dövteam arbetar över hela regionen och personal och patient kan komma överens om lämplig plats för besök. Verksamheten kommer att se över kontaktuppgifterna på 1177, webbsidan och Facebook så det blir tydligare. 

Sara H, Alternativ telefoni, informerar att kontaktuppgifterna för Alternativ telefoni är uppdaterade på webbsidan, dock inte på 1177 ännu. Översyn kommer göras även här. 

Medlemmar som inte själva kan söka stöd hos Dövteam, VGDL

Tobias E, VGDL, berättar att det förekommer att förbundets medlemmar kontaktar honom kring personer som behöver komma i kontakt med Dövteam för att få stöd, men inte klarar av det själva. Han undrar hur man kan göra då.

Tove W informerar om att de insatser Dövteam erbjuder är planerade dövspecifika habiliterande insatser. Verksamheten har inte ett uppsökande eller förebyggande uppdrag, och insatserna vi ger kräver att patienten efterfrågar detta. Vi följer regelverk kring remisshantering och journaldokumentation. Det blir därför viktigt att den person som blir registrerad hos oss verkligen önskar kontakt. Det bästa är att patienten själv tar kontakt och beskriver sina behov. Vi har enkla kontaktvägar och det går att själv höra av sig vid behov genom olika kanaler. För den som önskar kontakt med oss och som har svårt att göra det själv kan annan person hjälpa till. Som människa/närstående går det att lämna ut informationsblad om Dövteam eller hjälpa till att ta en kontakt. Det är viktigt att patienten har gett den som hjälper till sitt samtycke till kontakten med oss. 

Agne F, HRF Distrikt Skaraborg, påtalar att det behöver något stöd för de som är passiva och isolerade. HRF Distrikt Skaraborg försöker hjälpa till med kontakt men det finns risk att det inte händer något och personen blir alltmer isolerad. HRF Distrikt Skaraborg har kontakt med många medlemmar som inte orkar ta kontakt med verksamheten.  

Sara L betonar att patienten måste vara med på att vi tar en vårdkontakt. Vi måste tänka på patientens journal och att denne måste godkänna att det tas kontakt. 

Det går också som enskild att ta kontakt med kommunen eller socialtjänsten om man är orolig för personen. Sara L berättar att samma fråga är aktuell inom Hörselteam. 

Stöd av Dövteam vid psykisk ohälsa, VGDL

Tobias E, VGDL, informerar om att det finns medlemmar med psykisk ohälsa om önskar gruppverksamhet med det temat. Han undrar om det är något som Dövteam kan anordna. 

Tove W informerar om att stöd kring lättare former av psykisk ohälsa kan ges inom Dövteam. Det kan ges individuellt eller i grupp utifrån vad som är bäst lämpat. Vid psykisk sjukdom som kräver utredning och behandling är emellertid något som primärvård eller psykiatriska mottagningen har uppdrag att erbjuda. Tove W förklarar att en person som har behov av stöd kring sitt psykiska mående alltid är välkommen att kontakta Dövteam med en vårdbegäran. Efter en utredning hos oss kan insatser som ligger i vårt uppdrag utformas i den form som passar bäst.

Tove W uppmanar brukarrådet att alltid hänvisa patienterna att ta en kontakt med oss för att beskriva behov av stöd. Gruppverksamheter kan arrangeras när flera personer har uttryckt behov av en insats som är lämpligt att ge i grupp. Individuellt stöd kan alltid planeras parallellt. 

Nästkommande möten 

Enhetscheferna Tove W och Sara L återkommer med tid våren 2022


Senast uppdaterad: 2022-05-12 12:48