Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Alternativ telefoni, dövblindteam och dövteam 30 september 2021

Deltagare

Sara Lindbom, enhetschef Alternativ telefoni
Tove Wrånge, enhetschef Dövteam och Dövblindteam
Sara Halla, assistent, Alternativ telefoni
Sara Benjaminsson, kommunikationspedagog Dövblindteam
Marwa Ben Chabaane, Alternativ telefoni
Åsa Mellin, pedagog Dövteam
Harry Eriksson och Barbro Prästbacka, HRF Distrikt Västra Götaland
Agne Fröjd, HRF Distrikt Skaraborg
Zanna Melin och Marie Dahlqvist, DHB Västra
Berit Jildenhed, Agneta Hummerhielm och Emira Kadic, FSDB Väst

1. Föregående protokoll

Inga frågor, protokollet läggs till handlingarna. En fråga från FSDB Väst angående format för protokoll och om det är möjligt att läsa det med förstoringsprogram. Tove Wrånge svarar, att det enligt förvaltningens kommunikationsfunktion skall vara tillgängligt, men uppmanar samtidigt den som eventuellt får problem att vända sig till verksamheten.

2. Inkomna punkter

Hur ser det ut på hjälpmedelsfronten, nya hjälpmedel? FSDB Väst

FSDB Väst är intresserade av att veta vilka nya hjälpmedel som kommer ut på marknaden och som kan vara användbara för brukargruppen. Som exempel nämns Soundtrack.

FSDB Väst förklarar vidare att det är svårt att efterfråga något om utbudet inte är känt.
Tove Wrånge förklarar att verksamheten alltid utgår från patientens beskrivna behov i samband med eventuell hjälpmedelsförskrivning. I processen görs en bedömning, eventuell utprovning och förskrivning av de hjälpmedel som är förskrivningsbara utifrån regelverk och upphandling.

Verksamheten marknadsför inte befintliga hjälpmedel eller andra produkter som kan vara användbara för målgrupperna. Tove Wrånge hänvisar till Nkcdb, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, där det finns en expertgrupp kring teknik som sprider allmän information om tekniska produkter och hjälpmedel som kan vara användbara för en person med dövblindhet.

Om det finns ett behov av att teamet besöker föreningen för att informera om vår förskrivningsprocess uppmanas föreningen att återkomma.

Fordras abonnemang för texttelefon? FSDB Väst

Sara Lindbom svarar att användaren behöver ha ett bredbandsabonnemang för att använda internetbaserad texttelefon, eller ett analogt telefonabonnemang för äldre texttelefoner.

Hur ser intresset ut bland medlemmarna att lära sig 1177, bank-id mm? FSDB Väst

Tove Wrånge berättar att kommunikationspedagog i Dövblindteam har några pågående insatser kring fjärrkommunikation. Tove W informerar vidare om att personer med dövblindhet som önskar stöd kring sin fjärrkommunikation kan kontakta kommunikationspedagog Sara Benjaminson, Dövblindteam. Även Dövteams patientgrupp kan få pedagogiskt stöd kring fjärrkommunikation genom 1177, Mitt vårdmöte. Dövteams patientgrupp uppmanas kontakta pedagogerna Eva Fredriksson eller Åsa Mellin kring detta.

När anses en PC, hörapparat, halsslinga för gammal? FSDB Väst

När en patient får problem med sina hjälpmedel skall patienten vända sig till den verksamhet som förskrev och lämnade ut hjälpmedlet. Verksamheten ger då support och service. När ett hjälpmedel inte längre går att laga eller när patientens behov förändras, kan hjälpmedlet behöva bytas ut. Det finns inte någon fast tidsgräns för hur länge ett hjälpmedel bedöms fungera.

Hur går det med barngruppen, vem efterträder Helen? FSDB Väst

Idag har synpedagog Gabriella Gloria och specialpedagog Jessika Rylander tagit över den ungdomsgrupp tidigare specialpedagog Helen ansvarade för. En grupprehabilitering med fokus på orientering och förflyttning planeras. Dövblindteam har tidigare haft gruppverksamhet för föräldrar till barn med CHARGE-diagnos. När patienter inkommer med förfrågningar om insatser gör teamet en bedömning om vilka insatser som kan arrangeras i gruppform. Det är viktigt att man som patient vänder sig till teamen och förklarar sina behov.

Förslag om “kurser kring mindfulness, självmedkänsla och psykosocialt välmående FSDB Väst

FSDB Väst informerar om att flera medlemmar önskar gruppaktivitet kring mindfulness. Många medlemmar vill stärka sin självkänsla i vardagen.

Tove Wrånge svarar att det alltid är viktigt att medlemmarna individuellt vänder sig till teamet med en förfrågan om insatser. Om det framkommer att flera personer önskar samma insats, det ingår i vårt uppdrag och med fördel kan planeras i gruppform, kan teamet planera inför detta.

Hur går det med processen att få Tera in i Hjälpmedelshandboken? HRF Distrikt Västra Götaland

Sara Lindbom informerar att Alternativ Telefoni är styrda av en upphandling och att man tar in den senaste tekniken och testar den innan man förskriver den. Verksamheten arbetar hela tiden med att se över nya hjälpmedels funktion. Verksamheten har testat hjälpmedlet Tera tidigare och bedömt att produkten inte klarar de krav som VGR ställer. Om tekniken förändras och uppdateras kan det bli aktuellt att ta in Tera framöver.

Rapport från en användare av Tera

Harry Eriksson berättar att han har haft förmånen att låna Tera i ett år. Harry har skickat en sammanfattning av sina erfarenheter till Tove Wrånge. Han poängterar att han inte får betalt från leverantören utan tycker det är kul att hjälpa till med ny teknik. Han upplever att det fungerar bra och har kunnat samtala med sina vänner i lugn miljö. Han har även provat att ha den vid TV när nyheterna går och fått det direkt textat. När de hade distriktstyrelsemöte och satt vid frukostbordet, lade han fram sin iPhone med Teras program i, upplevde han överraskande att det fungerade bra.

HRF Distrikt Västra Götaland önskar att kunna få delta vid upphandlingen i syfte som kunskapsbank med tanke på erfarenheter i användandet. Samma sak gäller för hörapparater eller andra hjälpmedel.

Tove Wrånge och Sara Lindbom svarade med att man inte kan svara ja eller nej just nu. Men att man tar med denna fråga till verksamheten för vidare diskussion.

Vilka insatser ger Dövteam till äldre personer i regionen? VGDL

Zanna Melin lyfter frågan för VGDL:s räkning. Äldre döva i Göteborg kan vända sig även till Teckenspråkscentrum, men VGDL frågar sig hur det ser ut i andra delar av regionen. Tove Wrånge beskriver att det är en skillnad mellan Teckenspråkscentrum och Dövteams verksamhet. Teckenspråksforum är ett medborgarkontor, som ger information, stöd och kortare insatser till döva person i Göteborg. Dövteam arbetar med hälso- och sjukvård och utifrån uppdrag och patientens behov görs en planerad vårdinsats vad gäller habiliterande insatser.

Verksamheten är medveten om att det finns vissa oklarheter bland döva hur verksamheterna arbetar och vad som skiljer sig åt. Samverkan med Teckenspråksforum är planerad för att kunna tydliggöra detta, internt och utåt gentemot våra målgrupper.

Äldre personer i hela regionen kan få habiliterande insatser från Dövteam. Någon motsvarande verksamhet som Teckenspråksforum bedriver finns inte på andra ställen i regionen.

3. Information från Alternativ telefoni, Dövteam och Dövblindteam

Aktuell personalsituation Dövteam och Dövblindteam

I Dövblindteam har kommunikationspedagog Sara Benjaminsson redan börjat. Kurator Matilda Norling har slutat så tjänsten är för tillfället vakant. Ny kurator i Dövblindteam, Sara Berg, börjar sin anställning 20 december. Psykolog Therese Magnusson återgår i tjänst i slutet av januari 2022.

Dövteam har en ny kurator, Lovisa Moberg. Hon börjar sin tjänst 1 oktober 2021

Tove Wrånge uppmanar brukarorganisationerna att informera sina medlemmar att fortsatt vända sig till Dövteam och Dövblindteam när behov uppstår. Vakanserna kan dock innebära att väntetiden blir längre.

Frågor om våld på rutin i Hörselverksamhet

Sara Lindbom informerar att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har beslutat att alla medarbetare ska gå en basutbildning kring våld i nära relationer och att verksamheten ska fråga på rutin när man möter patienter.

Information på Facebook och hemsida, Dövteam och Dövblindteam

Kommuniktionspedagog Sara Benjaminsson, Dövblindteam, och pedagog Åsa Mellin, Dövteam, ansvarar för enhetens informationsflöde på Facebook. Teamen arbetar med att förbättra informationsflödet på Facebook. Planeringen är att kontinuerligt informera om viktiga frågor och förbättra tillgängligheten. Verksamheten arbetar också med att se över information på hemsida och göra förbättringar vad gäller tillgänglighet även här. Brukarorganisationerna uppmanas att vända sig till Tove Wrånge med önskemål, synpunkter eller förslag på förbättring kring Facebooksida och hemsida 

4. Information från brukarorganisationerna

HRF Distrikt Västra Götaland

Barbro Prästbacka, HRF Distrikt Västra Götaland, informerar att Regionfullmäktige har lagt ett förslag om att ha avgifter för de nya hörapparaterna med laddningsbar funktion. HRF Västra Götaland är irriterad över att inte blivit tillfrågad. Barbro Prästbacka blev intervjuad av Västnytt om svårigheter att uppfatta tal bakom plexiglas i kassor eller receptioner. Man ska ordna kurs i digital teknik hur man hanterar en iPhone eller iPad, till exempel bank-id eller andra tjänster. HRF firar 100 år i år. Harry Eriksson tillägger att HRF:s hörselvecka är vecka 41. Han nämner korta informationsavsnitt från förbundet i särskilt format, HRF Talks och tipsar brukarrådet om att se detta. Länk till HRF Talks: https://hrf.se/hrftalks/ 

HRF Distrikt Skaraborg

Agne Fröjd, HRF Skaraborg, berättar att man har samma frågeställningar som HRF Västra Götaland med tillägg att man ska bjuda in regionens politiker den 18 november och diskutera hörselproblemen som finns i samhället. Man arbetar också med funktionsrätt i Skaraborg. Agne Fröjd talar om att man har i många år försökt arbeta för att hörselskadade ska få aktivitet mot spänningshuvudvärk och axelvärk, och nu finns det en liten grupp som badar tillsammans för avslappning. Man kommer att informera om detta under hörselveckan.

DHB Västra

Zanna Melin, DHB Västra, berättar att man har genomfört det efterlängtade sommarlägret på Tanumstrand. Det var så uppskattat av både barn och föräldrar att kunna få umgås socialt. Det bästa av allt är att ingen av deltagarna blev förkylda och många hade blivit vaccinerad innan. Föräldrarna fick teckenspråksundervisning och barnledarna passade deras barn med olika aktiviteter.

En ungdomshelg på Välagården utanför Borås har också genomförts. Det var trekamp, bad och paddla kajak. Det blev lyckat och ungdomarna var nöjda.

Förbundet anordnar en teckenspråkshelg med familjer på Wendelbergs folkhögskola i Mölnlycke, Halloweenhelg i Lidköping, matlagningskurs för familjer i Jönköping, föreläsning med psykolog Birgitta Spjut på Hönö och Julpysseltävling. Alla träffarna är fysiska.

FSDB Väst

Agneta Hummerhielm, FSDB Väst, berättar att man har hållit på med digitala möten och påbörjat med två stycken punktskriftskurser och en fortsättningskurs och alla kan deltaga.

Den 1-2 oktober var det Dövblindas dagar. Klas Nelfelt ska prata om sin roll som ny förbundsordförande för FSDB. En kvinna ska berätta om hur det är att vara dövblind under pandemin. Detta finns på webbinariet. RFSU kommer att berätta allmänt om sexualitet och sociala koder. Länk kommer att skickas ut till brukarrådet.

Den 23 september ska man ha information till politiker och tjänstemän inom Västra Götalandsregionen, hur det är att vara dövblind. Det är en pappa med dövblindhet som ska berätta om sitt liv. De digitala fikaträffar en gång i månaden via Zoom fortsätter och föreläsningar ges digitalt. I slutet på oktober ska föreningen ha sitt första fysiska styrelsemöte. Sedan har FSDB Riks en höstträff i Malmö och därefter planeras en julfest.

VGDL

Ingen närvarande representant idag, och därför inte någon information från förbundet.

5. Övriga frågor

Abonnemangsavgift för hjälpmedel

Zanna Melin, i egenskap för VGDL, berättar att Örebro län har börjat att ta abonnemangsavgift för hörapparater och hjälpmedel. Hon undrar om VGR tänker göra samma sak. Barbro Prästbacka tillägger att det har varit en strid mellan HRF förbundet och politiker i Örebro län kring detta.

Sara Lindbom talar om att det är olika regler i olika regioner i landet.

Laddningsbara batterier till hörapparater

Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse har lagt ut ett förslag om att laddningsbara batterier till hörapparater ska bli en avgift. Både HRF Distrikt Västra Götaland och HRF Skaraborg har protesterat mot detta. Dock har man inte drivit det så hårt men haft möten med verksamhetschefen Mattias Johansson om detta.

Agne Fröjd var med på Hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte på förmiddagen samma dag som brukarrådet, där det diskuteras kring förslaget att det kommer kosta 400 kr per hörapparat för uppladdningsbara batterier. När batterierna ska bytas då måste användaren betala för integrerade batterierna tills gamla hörapparaten är borta.

Nästkommande möte

Ny tid för nästkommande möte:

Nästa möte är den 8 december kl. 13.00-15.30.
Vi informerar senare om det blir en fysisk eller digital träff.


Senast uppdaterad: 2023-02-28 10:53