Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Alternativ telefoni, dövteam, dövblindteam 23 februari 2021

Deltagare 

Agne Fröjd, Berit Jildenhed, Agneta Hummerhjelm, Zanna Melin, Tobias Engström, Tove Wrånge, Sara Halla, Carolina Frisälv, Jessika Rylander, Gabriella Gloria, Rolf Ekberg 

Föregående minnesanteckning 

Senaste mötet hölls den 17 december 2019. På grund av pandemin ställdes alla möten in under 2020. Inga kommentarer till protokollet. 

Inkomna punkter 

 1. FSDB Väst: Kontaktperson i dövblindteam 
  Tidigare hade varje patient en utsedd kontaktperson i dövblindteamet. FSDB Väst undrar hur det fungerar nu? Upplevelsen är att det tidigare var tydligt hur brukaren kunde kontakta aktuell behandlare.  Dövblindteam har arbetat med att tydliggöra vårdprocessen under 2019-2020. Flödet i teamet har strukturerats om. Nu initieras insatserna efter en vårdförfrågan, och sedan planeras insatserna tillsammans av medarbetare i dövblindteamet. Det ska vara tydligt vem man som brukare ska kontakta vid planerade insatser. Har man flera insatser från teamet planerar man tillsammans hur kontakten ska ske. Teamet har flera kontaktvägar, som telefon och 1177 Vårdguiden e-tjänster som är att föredra utifrån patientsäkerhet. Som brukare kan du kontakta vem som helst i teamet, som i sin tur kan förmedla information till en kollega om det är aktuellt. 
 2. Årsberättelse 2020 
  Habilitering & Hälsas årsredovisning är klar. Dokument och bilagor har skickats ut till deltagarna i brukarrådet 
   
 3. Färre besök under pandemin? 
  Covid-19-pandemin påverkade all verksamhet med stort tapp av patientbesök under 2020. Många avstod vården tidigt under pandemin, men börjar nu komma tillbaka för vård som inte kan vänta. Dövblindteamet hade fler besök under 2020 och dövteamet något färre. Alternativ telefoni hade färre besök och det är en trend sedan tidigare. 
 4. Digitala kurser 
  Digitala insatser via plattformen Mitt vårdmöte erbjöds redan före 2020 men verksamheten kom igång på allvar under 2020. För att delta patientsäkert i ett digitalt vårdmöte krävs inloggning med bank-id. Dövblindteam och dövteam ger pedagogiska insatser om hur man använder Mitt vårdmöte och loggar in via bank-id. Vid behov kan man vända sig till teamen för en förfrågan om att delta. Planerade aktiviteter som skulle ha varit i fysisk form har ställts in eller skett digitalt. Vi har haft digitala föreläsningar bland annat om självmedkänsla/compassion, som uppskattats. Dövblindteam erbjöd två föreläsningar digitalt under hösten för föräldrar till barn med dövblindhet. Förra våren genomfördes en rehabilitering i grupp för personer med Usher syndrom. En planerad grupp om acceptance and commitment training, ACT ställdes in på grund av lågt intresse. Även en planerad gruppverksamhet för ungdomar med dövblindhet om orientering och förflyttning, käppgrupp fick ställas in då vi inte kunde träffas fysiskt. Jessika Rylander och Jenny Widmark höll en grupp om det digitala verktyget Zoom. Den riktade sig främst till personer som aldrig provat Zoom, men som behöver kunna hantera digitala verktyg för att få vardagen att fungera och nå delaktighet. Verksamheten erbjuder inte behandlande insatser via Zoom, istället används mer patientsäkra plattformar som Mitt vårdmöte och Virtuellt mötesrum, VMR. 
 5. Punktskrift digitalt?
  Dövblindteam erbjuder inte insatser kring punktskrift, men kan vara behjälpliga kring anpassningar som behöver göras utifrån kombinerad syn- och hörselnedsättning. 

Teamens arbete under covid-19-pandemin 

Covid-19-pandemin innebar att verksamheten behövt ställa om till fler digitala vårmöten och patientkontakter. Pandemin har också medfört Inställda gruppaktiviteter och avbokade patientbesök. Många patienter har ändå haft behov av att få insatser i fysisk form.  

Digitala tjänster ökat under 2020 inom hela hörselverksamheten. Dövteam erbjöd under 2020 öppen kuratorsmottagning digitalt via Mitt vårdmöte parallellt med den fysiska kuratorsmottagningen i Göteborg. Möjligheten utnyttjades inte. Nu är kuratorsmottagningen vilande eftersom teamet har vakanta kuratorstjänster. Besökarna den öppna mottagningen har varit få. Patienter som behöver insatser från kurator hänvisas därför att vända sig till oss med en vårdförfrågan. Väntetiden är kort, endast ett par veckors väntan till bokat besök. Finns behov finns för öppen mottagning framöver kommer vi se över möjligheten att erbjuda detta på nytt. 

Det ekonomiska läget i Västra Götalandsregionen 2020 innebar en lägre hjälpmedelsbudget för alternativ telefoni. Förväntad kö för hjälpmedel uteblev, möjligtvis eftersom antalet besök minskade. Vi har därför kunnat förskriva text- och bildtelefoner och kunnat hålla budgeten utan negativa konsekvenser för patienterna.  

Personalomsättning 

Verksamheten hade en viss personalomsättning under 2020. Dövblindteamets specialpedagog Helen Klarqvist gick vidare till annan tjänst och kommunikationspedagog Kent Hedesström gick i pension. Linnea Cliffordson och Madeleine Persson, kuratorer i Dövteam, lämnade sina tjänster för nya uppdrag. Tobias Falk, förskrivare och audionom, inom alternativ telefoni, lämnade sitt uppdrag i teamet. Specialpedagog Jessika Rylander arbetar nu heltid i dövblindteam. Tjänsten som pedagog i Dövteam är tillsatt; Åsa Mellin börjar sitt nya uppdrag i april. 

Annons för kommunikationspedagog-tjänsten i dövblindteam är ute. Vi söker en medarbetare med särskild kunskap om digital kommunikation.  

Dövteam annonserade efter en teckenspråkig kurator. Dessvärre uppfyllde inte någon sökande kraven på socionomexamen och full teckenspråkighet.  

Marwa Ben Chabaane, förskrivare och audionom i alternativ telefoni, är tillbaka i tjänst på deltid. 

Ny chef för alternativ telefoni  

Enhetschef Tove Wrånge har sedan 1 januari ett annat uppdrag på 40% inom Västra Götalandsregionens barnskyddsteam. Hon är sen 1 mars enhetschef för dövteam och dövblindteam. 

Alternativ telefoni får en ny chef 1 mars 2021. Sara Lindbom, som idag är enhetschef för hörselteam Vänersborg, kommer också ansvara för alternativ telefoni. Alternativ Telefoni ska arbeta på samma sätt som tidigare.  Tove Wrånge och Sara Lindbom samverkar under första tiden. Sara kommer vara med på regionala brukarråd. Tove Wrånge finns kvar i verksamheten och informerar Sara vid behov. Om brukarorganisationerna har frågor vänder de sig till Tove eller Sara. 

Vårdprocess 

För att tydliggöra med vad och hur vi arbetar för att ge en jämlik och kvalitetsstyrd vård beskrivs Habilitering & Hälsas insatser i olika vårdprocesser. Dövblindteams vårdprocess för vuxna blev klar först, och under 2020 har dövteam och alternativ telefoni färdigställt sina vårdprocesser. Arbetet med vårdprocess för Dövblindteam barn pågår. 

Vårdprocessen tydliggör hur vården utreds, utformas och utförs. Samma arbetssätt leder till en mer jämlik och likvärdig vård. Tillsammans med patienten upprättar behandlaren en vårdplan där insatser planeras och prioriteras.  När aktiviteterna i vårdplanen är utförda avslutas vårdplan. Patienten är välkommen med en ny vårdförfrågan vid nya behov.  

Handbok personliga hjälpmedel 

Hjälpmedelshandboken innehåller regler för hur man förskriver hjälpmedel och produktanvisningar för hjälpmedel som Habilitering & Hälsa har uppdraget att förskriva. Produktanvisningar för hjälpmedel för personer med dövblindhet har saknats och verksamheten har under flera år arbetat med att inkludera målgruppen i handboken. Dövblindteams synpedagog Gabriella Gloria och audionom Jenny Widmark har tillsammans hjälpmedelssamordnare Stina Nyström arbetat med att formulera produktanvisningar, målbeskrivning och information kring målgruppens särskilda behov av hjälpmedel. Det har lett till att det regionala regelverket numera har ett särskilt avsnitt kring dövblindspecifika hjälpmedel. Handboken är ett levande dokument, och revideras efter nya behov. Dövblindteamet förhoppning är att förenkla hjälpmedelsförskrivningen och tydliggöra målgruppens särskilda behov av anpassade hjälpmedel. 

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, skrev en artikel kring arbetet med regelverket. Artikeln kan hittas på Nkcdb:s hemsida. 

Information från brukarorganisationerna 

HRF Distrikt Skaraborg 

23 februari firas Hörselskadades riksförbunds 100-årsdag. Förbundet bildades 1921. HRF planerar en digital kongress sista helgen i maj, omkring 250 medlemmar brukar delta. Förbundet hoppas på fler deltagare när kongressen är digital. Förra årets kongress ställdes in med anledning av pandemin. 

HRF Distrikt Skaraborg har fått ställa in alla fysiska aktiviteter under 2020, och istället haft digitala träffar. Ett bekymmer är att många äldre medlemmar inte har datorer och inte heller kan tekniken att kunna koppla upp sig. Medlemmarna såväl som föreningen har lärt sig mer om teknik för digitala träffar. 

DHB Västra 

Många planerade aktiviteter har ställts in under året på grund av pandemin. DHB Västra har dock lyckats genomföra digitala träffar med årsmöte, föreläsningar och roliga frågor med appen Active Quiz. En föräldrahelg på distans genomfördes också, men sommarlägret fick ställas in. I mars hålls ett digitalt årsmöte och vårens fysiska aktiviteter skjuts upp till hösten. Oklart om sommarlägret kan genomföras.  

När det gäller TUFF utbildningen, teckenspråksundervisning för föräldrar, så brukar man undervisa på Vänerskolan och ha barnomsorg i DHB:s lokaler. Det fysiska träffarna ställdes in och istället så har man haft undervisning i digital form via Zoom. 

VGDL 

Även hos VGDL påverkas verksamheten av Covid-19. Årsmötet fick flyttas till september för 2020. För 2021 planeras årsmötet i digital form i juni. Det har varit många förändringar i VGDL, och mycket arbete har lagts på styrelsens arbete. VGDL har haft distansmöten och digitala föreläsningar.  

Sveriges Dövas Riksförbund  

Till sommaren har Sveriges Dövas Riksförbund en kongress i digital form.  

Dövföreningarnas förutsättningar under pandemin skiljer sig åt. Många föreningar har varit tvungna att ställa in aktiviteter eller ställt om till digitala. En del medlemmar saknar kunskap om hur de kan använda olika tekniska och digitala plattformar, vilket försvårat möjligheten att delta i aktiviteter. SDR har kunnat stötta upp i viss omfattning med att sprida kunskap.  

FSDB Väst 

Årsmötet genomfördes fysiskt före restriktionerna, men sen fick alla fysiska träffar och möten ställas in. Förbundet har försökt komma igång med digitala träffar men det är svårt för många medlemmar. FSDB Väst har försökt att ha digital fika där medlemmar kan koppla upp sig en gång i månaden och prata och umgås på distans. FSDB Väst har bland annat haft föreläsning av dövblindteams audionom Jenny Widmark, som också ingår i Nkcdb:s expertgrupp kring teknik och hjälpmedel. Hon informerade om hörapparaten i framtiden och tekniska hjälpmedel. Den 27 mars sker årsmötet digitalt och 21-23 maj är förbundets digitala kongress.  

FSDB Riks ger information på distans till medlemmarna en gång i månaden med olika teman. FSDB Väst har arrangerat punktskriftskurs med 5-6 personer fysiskt via ABF. Då det inte längre gick att ha fysiska träffar övergick kursen till att arrangeras i digital form. Det fungerade väl, och arrangörerna tror att det kan vara på grund av att deltagarna hade kommit igång med sin punktskrift innan det blev digital kurs. 

Övriga frågor 

Mer information 

VGDL önskar mer information från regionala teamet för att informera medlemmar. Enhetschef Tove Wrånge svarar att information om verksamheten sprids via Facebook och vår hemsida. Vi informerar när något av intresse händer. Om organisationerna saknar viss information, meddela Tove Wrånge eller Sara Lindbom. 

Väntetid för kontakt hos alternativ telefoni 

VGDL undrar hur lång väntetid på svar på till exempel e-mail där man önskar hjälp med bildtelefon. Flera medlemmar har skickat meddelande till alternativ telefoni utan att ha fått svar.  

Tove Wrånge svarar att alla inkomna meddelanden på bemannade kontaktvägar inom ska besvaras inom 2 dagar. Ibland är svårt att svara fort och då får man vänta lite. Alla patientärenden hänvisas till 1177 Vårdguidens e-tjänster och andra ärenden hänvisas till teamen funktionsbrevlådor. Dessa kontaktvägar kontrolleras regelbundet. Vi tar även emot SMS.  

I Göteborg har Alternativ telefoni öppen mottagning varannan måndag 10.00-12.00. Alternativ telefoni har telefonmottagning måndag till fredag kl 10.00-12.00 på bild- och texttelefon. Om ingen svarar i telefon, kan det bero på att man deltar i möte eller annat.  

Kontakt 

Bildtelefon: text-bildtelefoni.vbg.vgr@t-meeting.se   
Texttelefon: 0406-147 172 

För synpunkter eller annat kring tillgänglighet, kontakta ansvarig enhetschef: 

 • Tove Wrånge, dövteam och dövblindteam 0706-407 495 
 • Sara Lindbom, alternativ telefoni 0722-332 883. 

Synpunkter kan lämnas via formulär på Habilitering & Hälsas webbsida. I menyraden väljs För patienter, längst ner finns rubriken: Synpunkter för vård och service. Du kan anonym, men då kan verksamheten inte besvara dina synpunkter.  Det går att kontakta ansvarig enhetschef direkt för att lämna synpunkter eller klagomål.  

Kallelse till brukarrådet 

Deltagarna önskar att kallelsen skickas ut i god tid före mötet, och att själva möteslänken skickas ut dagen före dagen före mötet. Då blir det lättare att hitta den i tid för mötet. 

Nästa möte 

Tisdag den 15 juni klockan 13.00-15.30 digitalt 


Senast uppdaterad: 2021-08-17 14:53