Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

19 maj 2020

Närvarande

Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade
Celine Henriksson, Hjärnkraft Göteborg
Gunilla Wallengren, DHR VGR
Elaine Johansson, FUB och Funktionsrätt VG
Anne Lönnermark, Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Sara Appelgren, Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
Gunnel Bäckström, Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
Annette Lusterberg, RBU Skaraborg
May-Louise Överås, FUB VGR/Härryda
Anita Larsson, Attention Uddevalla
Christina Davidsson, enhetschef Habilitering Skövde
Neri Samuelsson, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen

Bilagor

Presentation, Autism- och Aspergerföreningen (pdf)
Livet som det kan vara! (pdf)

Frågor från föregående anteckningar

Inget.

Information och aktuellt inom några förbund

FUB Västra Götaland - Elaine Johansson 


FUB VG bildades för 19 år sedan, har 30 lokalföreningar och 4640 medlemmar i VG.
Föreningen har en halvtids ombudsman, 5 rättsombud och 6 medlemsrådgivare.
Styrelsen stödjer lokalföreningarna samt jobbar mot politiker o tjänstemän.
Man anordnar konferenser med aktuella frågor.
Föreningen har i samband med Covid-19 startat Webb-café där olika frågor kan diskuteras, detta har varit framgångsrikt.

Funktionsrätt Västra Götaland – Elaine Johansson


Funktionsrätt VG (tidigare HSO (handikappföreningarnas samarbetsorgan) bildades för 20 år sedan samtidigt med regionen. 54 förbund med c:a 50.000 medlemmar. Föreningen har 1 ombudsman.
Denna förening ska täcka alla funktionsnedsättningar, alla åldrar, alla samhällssektorer.
Man jobbar primärt med regionfrågor och ger stöd genom konferenser, utbildningar och samtal samt kontakter med politiker och tjänstemän.
Även Funktionsrätt har startat Web-café som fallit väl ut och det visar sig finnas behov av denna typ av möten. Under våren inbjuds till digitala föreläsningar, se bilaga. Detta planerar man fortsätta med under hösten.

Framtida utmaningar:
Behov av fler unga människor,
Höja funktionshinderrörelsens status
Minska arbetslösheten hos unga människor med funktionshinder
Höja kunskapen hos personal genom att avsätta mer utbildningsmedel
Höja kunskapen på forskningsnivå

DHR Region Västra Götaland - Gunilla Wallengren 


DHR = Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (f d Handikappades Riksförbund).
DHR VG bildades 1998 och har nu drygt 1600 medlemmar.
Man arbetar med egna erfarenheter i bl a media och tillhandahåller också kurser i ämnen som t ex EU och FN, sexuella rättigheter samt ordnar kurser för ombud.
Kansliet finns i Vänersborg och styrelsen består av 5 medlemmar. Man har representanter bl a i Habiliteringens brukarråd, Länsstyrelsens friluftsråd, ABF och Funktionsrätt VG.
Mycket har tyvärr blivit inställt p g a Covid-19, många medlemmar är äldre och man har svårt att hitta forum där alla kan känna sig delaktiga. Årsmötet kommer man eventuellt ordna via telefon.

RBU Skaraborg – Annette Lusterberg

Föreningen grundades 1955.
RBU på riksnivå jobbar bl a med LSS-lagstiftning och personliga assistans. Man arbetar för att bli synligare i media. Föreningen har börjat erbjuda barn och ungdomar att ta med kompisar som inte är medlemmar till aktiviteter.
I nuläget har det blivit inställda läger. Kongressen kommer att anordnas digitalt.
Tips: På rikssidan RBU.se kan man lyssna på podden ”11000 röster” där Titti Schultz i samarbete med RUB intervjuar personer med egen erfarenhet.

Autism & Aspergerföreningen Göteborg - Anne Lönnermark


Se bifogad presentation.
Man upplever att barn ofta hamnar mellan stolarna när det gäller ansvar för utredningar, intyg mm. I Göteborg har man just nu många frågor angående beslut om skolskjuts.

Elaine Johansson påtalar att habiliteringen tidigare var en brobyggare mellan enskilda anhöriga och brukarorganisationerna. Detta saknar man nu. Verksamhetscheferna tar med denna fråga.

Verksamhetscheferna tackar för presentationerna och konstaterar att gemensamt för samtliga organisationer ser ut att vara minskat medlemsantal och svårare att engagera unga människor i ideella verksamheter. Det positiva ser ut att vara att webbaserade tillställningar kan bli bestående och förhoppningsvis därav nya medlemmar som vågar.

Anmäl gärna om ni vill presentera er organisation till hösten.

Habilitering och Covid-19


Verksamhetscheferna berättar hur Covid-19 påverkar habiliteringens arbete.
Det är en hel del avbokade besök från patienter men från habiliteringens håll har man inte behövt avboka så mycket.

I samband med pandemin har habiliteringen kommit igång med videomöten, vilket är positivt, man har nu webbutbildat så gott som all personal för detta. T ex har göteborgsmottagningen till dags dato genomfört 100 videomöten. Alla möten passar såklart inte att genomföra via video och det kan också vara svårt att motivera patienterna. I dialog med patienten tar man ställning till hur viktigt besöket är, om det går att avvakta eller genomföra via video eller kanske hembesök.

Hoppet är att ge så mycket vård som möjligt nu för att undvika långa väntetider senare. Behandling i grupp har inte kunnat ges men här planerar man för digitala insatser på gruppnivå, t ex diagnosinformation för närstående. Denna utveckling går fortare nu i och med Covid-19.

Habiliteringen har haft mycket fokus på vårdhygien och har haft fördel av att man redan för två år sedan införde arbetskläder och basala hygienrutiner.

Övriga frågor

Budgetläget


Verksamhetscheferna informerar om att läget är stramt och påverkas också av Covid-19. T ex är det många hjälpmedel som inte kan förskrivas vilket kan bli framskjutna kostnader och eventuellt påverka även kommande år. Förvaltningschefen är medveten om detta och har kontakt med beställarnämnderna. Man hoppas komma igång under hösten och då fokusera på hjälpmedel.

Handikappridning


Verksamhetscheferna informerar om att HUT (Hästunderstödd terapi) under våren har tagits bort som metod. Metoden har omfattat endast 78 av våra totalt 9000 patienter. Bedömningen utifrån hälso- och sjukvårdsperspektiv är att det inte är en sjukvårdsinsats, d v s inte habiliteringens uppdrag.

Höstens möte

Tisdag den 22/9 samt tisdag den 17/11 kl 17:00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg.

För att kunna avgöra tidsåtgång på mötet är det bra om man skickar in övriga frågor i god tid. Skickas till Kristina Pehrson, ange tidsåtgång om möjligt.

kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare


Senast uppdaterad: 2021-09-01 14:30