Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

25 februari 2020

Närvarande

Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade
Christian Löfqvist, Attention Göteborg 
Neri Samuelsson, Verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen

Frågor från föregående anteckningar

Inget.

ABI byter namn till Förvärvad hjärnskada

Verksamhetscheferna informerar om att habiliteringen försöker byta ut svårförståeliga förkortningar till svenska ord. ABI (Aquired Brain Injury) byter därför namn till Förvärvad hjärnskada. Man kommer att byta ut namnet på hemsidan, informationsblad mm.

Årsrapport 2019

Verksamhetscheferna redovisar kortfattat vad habiliteringen jobbat med under 2019, se bifogad presentation.

Digitalisering

Bland annat infört webbtidbokning och börjat med digitala vårdmöten.

Koncentration av vården

Man har till exempel på barnsidan organiserat läkare, sjuksköterskor och dietister under samma enhet för att kunna erbjuda en jämlik vård över regionen

RMR (Regional medicinsk riktlinje) ”Ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning”)

Habilitering vuxen har rekryterat mer medicinsk personal. Man ska också vara ett kunskapscentrum och bland annat vara tillgänglig för konsultationer till vårdgrannar relaterat till funktionsnedsättningen. 

Nationella patientenkäten

Resultatet var väldigt bra värden men relativt låg svarsfrekvens. Enkäten kommer att återkomma vartannat år.

Verksamhetsdagar

Habilitering vuxen och Habilitering barn och ungdom har haft var sin verksamhetsdag där man samlat alla medarbetare och arbetat med bland annat samsyn och arbetsmiljö.

Personalomsättning och sjukskrivningar

Personalomsättningen har minskat från 15–16 % till knappt 10 % vilket gjort Habilitering & Hälsa till den sjukvårdsförvaltning i VGR med lägst personalomsättning. Sjukfrånvaron ligger fortfarande lite högre än VGR-snittet men har minskat från 7,9 till 7,4 % vilket är positivt.

Medarbetarenkäten

Utförs vartannat år och mäter arbetsmiljö, arbetsbelastning samt patientsäkerhet. Resultatet 2019 blev bättre än tidigare år för hela Habilitering & Hälsa.

Kunskapsorganisationen nationellt till lokalt

NPO och RPO

Verksamhetschef Annika Waser berättar om NPO (Nationella Program Områden) och RPO (Regionala Program Områden). Habiliteringen tillhör den NPO som heter ”Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin”. Motsvarande programområde finns på regional nivå. Annika är ordförande i detta RPO och ledamot i NPO.
Arbetet handlar om hur man kan ge vård på bästa sätt och man jobbar i grupper både på nationell och regional nivå. På nationell nivå startar just nu en nationell process kring förvärvade hjärnskador. Man jobbar också med att ta fram personcentrerade standardiserade vårdprocesser.  Flera RPO eller NPO kan också jobba tillsammans. Man samarbetar också med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I vissa sammanhang adjungerar man från brukarorganisationerna. 
Ett kunskapsråd ska också skapas tillsammans med primärvård och kommuner.

Sakkunnig och yrkeskontakt

Verksamhetscheferna informerar om att Habilitering & Hälsa nu håller på att tillsätta sakkunniga inom de flesta yrken. Den sakkunnige kan jobba med till exempel metoder, evidens och förändringar samt utreda viktiga frågor inom yrket med fokus på bästa effekt för patienterna. Sakkunnig har man som ett uppdrag på 20 % inom sin ordinarie anställning. 
Det ska också tillsättas yrkeskontakter som en länk mellan sakkunniga och övriga kollegor på varje mottagning. 
Denna organisation startar nu i vår och rollerna kommer att formas allteftersom. Positivt med detta är att den nya organisationen är förvaltningsövergripande och de olika verksamheterna kan samarbeta och lära av varandra.

Övriga frågor

Brukarrepresentant till referensgrupp barn och unga korttidsboende

Kommunerna i länet och regionen har fått ett gemensamt uppdrag att ta fram ett förtydligande om tillämpning av lagstiftning och regelverk för barn och ungas behov av hälso- och sjukvård vid vistelse på korttids (enligt LSS). Till detta önskar man en referensgrupp med bland annat brukarrepresentanter. Det handlar om 2–3 möten, c: a 2 timmar/möte.
Informera gärna era medlemmar om detta uppdrag. Anmälan om intresse att vara med i referensgruppen görs till verksamhetschef Neri Samuelsson.

neri.samuelsson@vgregion.se

VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer)

All personal har fått utbildning och verktyg för att som rutin fråga alla patienter om våld i nära relationer. Man har fått utbildning i hur man frågar olika patientgrupper, till exempel genom bildstöd. Alla patienter får frågan.
Önskvärt att brukarrådens representanter informerar sina medlemmar om detta.

Bokade tider

Önskemål framförs om att kunna godkänna en bokad tid elektroniskt. Detta tas vidare till förvaltningens e-hälsostrategiska avdelning.

Nästa möte

Tisdag den 19/5 kl 17:00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg.

För att kunna avgöra tidsåtgång på mötet är det bra om man skickar in övriga frågor i god tid. Skickas till Kristina Pehrson, ange tidsåtgång om möjligt.

kristina.pehrson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-09-01 12:57