Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdöverenskommelser 2021

Publicerad: Uppdaterad:

Nu är vårdöverenskommelserna för 2021 klara. Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder har tillsammans med Habilitering & Hälsas styrelse beslutat vilka uppdrag Habilitering & Hälsa ska genomföra under nästa år. Vårdöverenskommelserna är till stor del prolongerade, det vill säga att de inte skiljer sig så mycket från årets vårdöverenskommelser.

Från budget till vårdöverenskommelse 

Varje vårdöverenskommelse baseras på regionfullmäktiges budget och på invånarnas behov av hälso- och sjukvård. 
Vårdöverenskommelserna
 beskriver Habilitering & Hälsas uppdrag och reglerar inriktning, volymer, ersättning och uppföljning för året. Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrande dokument. Vid en målkonflikt mellan budget och andra styrande dokument gäller den senast antagna budgeten. 

Nu gäller vårdöverenskommelserna för ett år i taget, men från och med 2022 ska överenskommelserna bli fleråriga för att få en mer långsiktig inriktning utifrån Västra Götalandsregionens prioriterade mål och strategier. 

Ekonomi  

Habilitering & Hälsas budget ökas med 2 procent från 2020 enligt regionfullmäktiges budget och hälso- och sjukvårdsstyrelsens planeringsdirektiv. Förvaltningen får dessutom ett statsbidrag på drygt 32 miljoner kronor. Ett tidigare statsbidrag på 5 miljoner kronor för ökad välfärd/migration försvinner, det påverkar främst Göteborsområdet.  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning, där äldre ingår i riskgruppen, har bidragit till att färre hör- och synhjälpmedel än väntat förskrivits hittills i år. Det innebär troligtvis ett ökat behov av hjälpmedel under 2021 som medför eökad kostnad. Övriga kostnader för löner, lokaler och hjälpmedel förväntas öka med minst 2 procent. 

Ökad tillgänglighet 

Digitalisering och nya arbetssätt är en positiv effekt av pandeminMålsättningen är att minst 5% av alla vårdmöten inom Västra Götalandsregionen ska ske digitalt på distans under 2021 och att fler digitala vårdtjänster utvecklasVidare är det ett fortsatt fokus på tillgänglighet, att hålla vårdgarantin och korta väntetiden till första besök och behandling. 

Omställning för god hälsa  

Västra Götalands övergripande mål är en god hälsa för regionens befolkning. För att nå målet behöver hälso- och sjukvården förändrasVård som behövmer sällan ska samlas till färre utbudspunkter för att säkerställa högsta kvalitet, och vård som behövs ofta ska finnas nära. För att både kunna koncentrera vård och bygga ut den nära vården behövs nya arbetssätt och digitaliseringens möjligheter behöver nyttjas bättre. Habilitering & Hälsa ska delta i och prioritera arbetet med omställningen.  

Samverkan och uppföljning 

Samverkan med patienter, tolkanvändare och andra vårdgivare är grundläggande för att kunna ge god vård och service. En samordnad individuell plan, SIP, används näen person har behov av insatser som ges av olika vårdgivare och ska tydliggöra vem som gör vad och när. Antal samordnade individuella vårdplaner och hur Habilitering & Hälsa arbetar med SIP följs upp årligen.  

Att regionala medicinska riktlinjer, RMR som bland annat beskriver vilken vårdgivare som ansvarar för vad - följs är viktigt för att få hög medicinsk kvalitet och en effektiv vårdorganisation. Habilitering & Hälsa ska till exempel möjliggöra överföringen av medicinsk vård från barn- och ungdomshabilitering till vuxensjukvårdenHur Habilitering & Hälsa arbetar med den regionala medicinska riktlinjen ”Medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning” följs och redovisas årligen. Vidare ska Habilitering & Hälsa samverka med Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, för suicidprevention. 

Publicerad: