Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Regionstyrelsen 6 februari

Publicerad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Genomlysning av upphandling i framtidens vårdinformationsmiljö

Regionfullmäktige fattade i november 2016 beslut om principer för finansiering av kärnsystem inom programmet 3 R – framtidens vårdinformationsmiljö. I samband med beslutet gavs regionstyrelsen i uppdrag att i om behov av ytterligare extern kompetens föreligger ska regionstyrelsen säkerställa att de resurserna tillsätts.

Mot denna bakgrund har externa experter anlitats för att genomlysa projektets förutsättningar och eventuella risker kopplade till upphandlingsprocessen. Genomlysningen har resulterat i ett antal åtgärdsförslag som behöver omhändertas inom upphandlingsprojektet.

Regionstyrelsen godkänner redovisningen och regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt genomföra föreslagna åtgärder.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Sprututbytesverksamhet planeras i VGR

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i januari att starta fyra sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen (VGR), under förutsättning att inspektionen för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) säger ja.

Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i den aktuella målgruppen, reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer där överdödligheten generellt är hög. Verksamheten kommer att vända sig till dem med intravenöst missbruk, folkbokförda i VGR, oavsett ålder. Utöver möjlighet till utbyte av sprutor och kanyler till personer över 18 år, ska även provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård erbjudas.

Enligt förslaget placeras mottagningarna för sprututbyte nära infektionsklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården/NÄL och Skaraborgs sjukhus.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att alla åtgärder som sker vid sprututbytesmottagningarna ska vara befriade från patientavgifter.

För egen del beslutar regionstyrelsen att ansöka hos IVO om att få starta och bedriva sprututbytesverksamhet vid fyra sjukhus i VGR. Regiondirektören får dessutom i uppdrag att samordna verksamheten vid de fyra sprututbytesmottagningarna.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Motion om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet

Carina Örgård (V) med flera har i en motion från juni 2016 föreslagit att barnskyddsteamets verksamhet permanentas. Motionärerna föreslår också att en utredning om det bör etableras fler team lokalt i regionen med barnskyddsteamet som kunskapscentrum genomförs.

Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att finansiera barnskyddsteamets verksamhet till och med 2019. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att under 2018 utvärdera verksamheten och lämna förslag till fortsatt struktur och organisatorisk tillhörighet för Barnskyddsteamet.

Regionstyrelsen beslutar därför att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 4

Förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna utreds - förslag efter motion

Mikael Melby (S) har i en motion från februari 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

 • utreda hur köer till Cochleaimplantat-operationer kan kortas för att nå en jämlik vård i riket
 • se över hur vuxna med behov ska kunna erbjudas dubbla implantat
 • se över förutsättningarna för att samla all utprovning av hörhjälpmedel, inklusive Cochleaimplantat i en och samma organisation.

Cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. CI består dels av en inopererad del med en elektrodrad och en mottagare och dels en talprocessor.

Samtliga remissinstanser stödjer motionens förslag. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att:

 • utreda förutsättningarna för ett ökat uppdrag vad gäller behandling med Cochleaimplantat av vuxna.
 • vidta åtgärder för att tillgodose behov av dubbla implantat till vuxna.
 • utreda möjligheten att inom rimlig tid (5-7 år) kunna byta ut gamla processorer för Cochleaimplantat till nya.

Motionens första och andra förslag bifalles därmed. Motionens tredje förslag, om att se över förutsättningarna för en samlad organisation på området, avslås.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Motion om att inrätta en akut för våldtagna i VGR

Eva Olofsson (V) med flera, föreslår i en motion att det inrättas en akutmottagning för våldtagna i Västra Götalandsregionen. Motionärerna lyfter vikten av att sjukvården behöver erbjuda kunskap hos personalen, trygghet och gott bemötande, god kunskap om vad som krävs för rättsintyg och omedelbara tider för uppföljning såväl medicinskt som psykologiskt. Det vill säga en sammanhängande vårdkedja med hög kompetens integrerad i samma lokaler. I motionen refereras till att en sådan verksamhet finns sedan mer än 10 år i Stockholms läns landsting och att det 2016 togs beslut i Region Skåne att starta en akutmottagning för våldtagna.

Remissinstanserna ger stöd åt intentionen i motionen som pekar på att sjukvården behöver erbjuda kunskap hos personalen, trygghet och gott bemötande, god kunskap om vad som krävs för rättsintyg och omedelbara tider för uppföljning såväl medicinskt som psykologiskt.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa professionellt omhändertagande och behandling av kvinnor, män och av personer med annan könsidentitet, som utsatts för sexuellt övergrepp. Därmed ska motionen anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Styrelseärenden

Ärende 6

Riktlinje för ersättning vid samråd

Som ett komplement till arvodesbestämmelserna för de förtroendevalda i Västra Götalandsregionen har regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på ersättningar för samrådsformer som inte omfattas av arvodesbestämmelserna för förtroendevalda.

Ersättningsnivå 1: Samråd med full ersättning
Om sammanträdet kräver omfattande inläsning eller förberedelse kan ersättning utgå med belopp och förutsättningar enligt arvodesbestämmelserna. Ersättningens belopp ska vara detsamma som regionfullmäktiges beslut angående hel/halvdagsarvode för förtroendevalda. Utöver dagsersättning utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt eventuella utlägg.

Ersättningsnivå 2: Samråd med mindre ersättning
Om sammanträdet inte kräver omfattande inläsning eller förberedelse kan ersättning utgå motsvarande förlorad arbetsförtjänst, utlägg för resa och övriga utlägg.

Ersättningsnivå 3: Ingen ersättning
Om företrädare bjuds in för att lämna synpunkter i samband med ett sammanträde erbjuds ingen ersättning från Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen antar Riktlinje för ersättning vid samråd och översänder rapporten till revisorerna som svar på granskningen av ersättningar för samråd.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Finansiering av tandhygienistutbildning vid Högskolan i Skövde

Tandvårdsstyrelsen begär hos personalutskottet om finansiering av klinisk utbildning av tandhygienister vid Högskolan i Skövde. Västra Götalandsregionen (VGR) finansierar sedan tidigare den kliniska utbildningen i Göteborg med 6,1 miljoner kronor årligen.

Kompetensförsörjning är en av Folktandvården Västra Götalands största utmaningar. Det råder en stor brist på tandhygienister vilket i sin tur försvårar uppgiftsväxling och en effektiv tandvård till regionens invånare.

Regionstyrelsen beslutar att VGR ska finansiera den kliniska utbildningen av tandhygienistutbildningen om den förläggs och genomförs av Högskolan i Skövde med start 2019 och ger regiondirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Högskolan. Finansieringen av den kliniska utbildningen beaktas i budgetarbetet för 2020 samt plan 2021-2022. Dessutom får regiondirektören i uppdrag att vidta övriga erforderliga åtgärder för åtagandet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Sahlgrenska Universitetssjukhuset till- och ombyggnad av strålbehandlingsrum

För att patienter i Västra Götaland ska kunna erbjudas en säker och modern cancerbehandling behöver tre strålbehandlingsrum byggas om och två nya strålbehandlingsrum byggas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Väntrum och mötesrum finns också med i tillbyggnaden.

Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra till- och ombyggnad av strålbehandlingsrum 1-3 på Sahlgrenska sjukhuset inom 48,6 miljoner kronor (löpande pris) och det finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Till följd av investeringen ska fastighetsnämndens behov av årligt koncernbidrag om 1,5 miljoner kronor beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Genombrott för arbetet med ökad tillgänglighet - visar årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2017

Det ekonomiska utfallet 2017 för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige uppgår till plus 255,4 miljoner kronor. Överskottet uppkommer främst inom koncerngemensamma medel, personalutskottet samt regionstyrelsens anslag för oförutsett. I december 2017 hade Koncernkontoret 1 527 nettoårsarbetare.

Under året som gått har arbetet för ökad tillgänglighet inom den specialiserade vården haft ett genombrott. Tillgängligheten har förbättrats. De som väntar över 90 dagar på besök har minskat från 18 000 i december 2016 till 11 000 i december 2017. Och de planerade volymerna för operationer är nu på en nivå som gör att vårdgarantin ska kunna uppnås i slutet av 2018. Köpt vård har ökat under året.

Under året har också detta hänt:

I maj beslutades om en strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Och det handlar om fyra områden:

 • Utveckla den nära vården
 • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
 • Utveckla digitala vårdformer och tjänster
 • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Fler exempel:

 • Andra prioriterade områden: akutmottagningar och akuta flöden, produktivitet, personalomsättning och administrativ förenkling.
 • En policy för styrning, kompletterad med vägledning för nämnders och styrelsers arbete, har tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen.
 • Inköpspolicyn, som beslutades 2016, har implementerats.
 • Arbetet med att förbättra arbetsmiljön har varit aktivt och sjukfrånvaron har minskat för Västra Götalandsregionen som helhet jämfört med 2016.
 • Samordning av projektarbete med Regionens hus i Göteborg och Regionens hus i Skövde.
 • Det systematiska förbättringsarbetet inom den egna förvaltningen genom årlig verksamhetsplan med långsiktiga mål, strategier, prioriterade aktiviteter samt mätetal.
 • Ett särskilt chefsutvecklingsprogram har påbörjats under året för att stärka cheferna på Koncernkontoret

Regionstyrelsen godkänner årsredovisningen för 2017 och redovisningen av genomförda kontrollmoment september-december 2017.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Fortsatt forskningssamverkan mellan VGR och SOM-institutet

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1998 haft avtal med Göteborgs universitet om uppföljning och utvärdering genom de västsvenska SOM-undersökningarna. Detta ärende gäller fortsatt samverkan fram till och med 2021.

Det är angeläget att den serie av medborgarundersökningar som byggts upp och som genomförts sedan VGR bildades kan fortsätta. Undersökningarna är viktiga för att få ett bra och kontinuerligt underlag för uppföljningen av Vision Västra Götaland – Det goda livet - och övriga mål.

VGR:s bidrag till det fortsatta samverkansprojektet uppgår till totalt 9,417 miljoner kronor. Varje år betalas cirka en fjärdedel av totalsumman med start år 2019.

Regionstyrelsen godkänner förslag till ”Avtal om fortsatt forskningssamverkan mellan Västra Götalandsregionen och SOM-institutet” och ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att underteckna avtalet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Valärenden efter Martin Andréasson (M)

Följande val:
1. Ersättare i ägarutskottet välja Lars Holmin (M)
2. Sammankallande i styrgruppen för vårdinformationsmiljön välja Lars Holmin (M)
3. Ägarrepresentant till landstingens ömsesidiga försäkringsbolag välja Lars Holmin (M)

Beslut: enligt förslag

 

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter

Publicerad: