Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Regionstyrelsen 5 februari 2019

Publicerad:

Fullmäktigeärenden

 

Ärende 1

Resor med sjukresetaxi och egen bil ska minska - översyn av sjukresor 2018 

Patienter har rätt att söka ersättning för resekostnader till och från hälso- och sjukvården. Regelverket kring sjukresor har nu setts över med syftet att resorna ska kunna genomföras på ett mer miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt.

Målet med översynen av regelverket är att minska resor med sjukresetaxi och egen bil genom att göra det enklare och mer fördelaktigt för patienter att åka med kollektivtrafiken och sjukresebuss Ronden.

Under 2016 gjordes 95 procent av de sjukresor patienter fick ersättning för i Västra Götalandsregionen (VGR) med sjukresetaxi eller egen bil. Resor med dessa färdsätt utgör en miljöbelastning och är negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige begränsar höjningen av högkostnadsskyddet till en höjning med 10 procent, från 1 500 kronor till 1 650 kronor och att egenavgiften för dem som reser med sjukresetaxi, specialfordon, liggande transporter blir 80 kronor.

Avgifter för sjukresor fastställs enligt förslag i tjänsteutlåtandet, det innebär bland annat att egenavgiften för resa med sjukresebuss Ronden tas bort.

Förändringarna träder i kraft den 1 juni 2019 och hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om milersättning för resa med bil som följer Skatteverkets framtida förändringar.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att en översyn ska göras av ansvarsfördelningen inom sjukreseområdet och vid behov föreslå förändringar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Motion om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen föreslås besvarad

Aylin Fazelian (S) har i en motion till regionfullmäktige förslagit att utreda behovet av en social science park i Västra Götaland. Han pekar på behovet av en innovationsmiljö inom området social hållbarhet och hänvisar till Västra Götalandsregionens positiva erfarenhet av science parks som arenor för samverkan mellan sektorer. Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden, folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsstyrelsen och har sedan sammanställts av beredning för forskning och utveckling (FoU-beredningen).

Samtliga nämnder anser att motionen ska föreslås besvarad med hänvisning till de olika processer och dialoger som pågår.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Motion om att förbättra Västra Götalandsregionens miljöpolitik - förslås besvarad

Magnus Harjapää (SD) har i en motion från 18-19 juni 2018 föreslagit att regionfullmäktige beställer en utredning baserat på ”Scope 3”, som säkerställer att Västra Götalandsregionens miljö- och klimatarbete inte bara får en positiv lokal påverkan utan även ska ge globala miljövinster.

Motiveringen i motionen är bland annat att Västra Götalandsregionens organisation bidrar via upphandling till utsläppsproblematik i andra länder, samt att våra samarbetsregioner Östfold fylke, Norge och Region Nordjylland, Danmark använder sig av klimatverktyg för att beräkna ”Scope 3-utsläpp”.

Miljönämnden är remissinstans och slår fast att det pågående arbetet med miljöplanen, samt samarbetet med Upphandlingsmyndigheten innefattar en utredning av utsläpp baserat på Scope 3, som efterfrågas i motionen. Bedömningen är således att den efterfrågade utredningen baserat på Scope 3 redan är under arbete och ingen ytterligare utredning krävs i nuläget.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

 

Ärende 4

Detaljbudget styrelsen för sjukhusen i väster 2019

Regionstyrelsen fastställer detaljbudget 2019 för styrelsen för sjukhusen i väster. Regionstyrelsens medel för projekt Högsbo sjukhus, fem miljoner kronor under 2019, överförs till styrelsen för sjukhusen i väster efter redovisning av nedlagda kostnader.

Som  bakgrund kan nämnas att Koncernkontoret har gjort en första detaljbudget för styrelsen sjukhusen i väster. Den består av en aggregering av de detaljbudgetar från de tidigare styrelserna för Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus respektive för Angereds närsjukhus.

Den sammanslagna budgeten för styrelsen för sjukhusen i väster uppgår totalt 2019 till 2,82 miljarder kronor.  Utgående egna kapital efter oktober 2018 uppgår till minus 69,6 miljoner kronor. Den ekonomiska obalans som finns vid Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett kräver fortsatt fokus på kostnadsutveckling och genomförande av beslutade åtgärder.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Detaljbudget för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård 2019

Koncernkontoret har sammanställt en första detaljbudget som utgår från den detaljbudget som styrelsen för beställd primärvård rapporterat in. Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård har genom beslut under hösten 2018 också getts ansvar för Smittskydd Västra Götaland och för Sjukhusapoteket, båda överförs från regionstyrelsen.

Regionstyrelsen fastställer detaljbudget för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och styrelsen för Närhälsan att ingå överenskommelse om ansvar och finansiering för dessa sex verksamheter inom Närhälsan: Närakut Östra sjukhuset, Vårdcentralen för hemlösa i Göteborg, Osteoporosmottagningen i Backa, Uddevalla jourcentral, Ljusbehandlingen på Öckerö samt Bäckefors nattjour utför verksamhet för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Anslaget på 96,3 miljoner kronor för analys vid misstanke om allmänfarlig sjukdom och vid smittspårning av allmänfarlig sjukdom kvarstår i regionstyrelsens budget under 2019.

Regionstyrelsen beslutar att överföra 1,5 miljoner kronor till styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård som kompensation för tillkommande administrativa kostnader till följd av verksamhetsöverlåtelsen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Detaljbudget 2019

Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen av medel 2019 till nämnder och styrelser och hur de disponerar sin budget utifrån de mål och fokusområden som angivits.

Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår före beslut om eget kapital till 18,1 miljoner kronor.

Koncernens detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser. Eftersom samtliga akutsjukhus prognostiserar underskott för 2018 har det i arbetet med detaljbudgeten riktats särskilt fokus just mot akutsjukhusen och deras ekonomiska situation. Koncernens övriga verksamhet har i huvudsak balans i verksamhet och ekonomi, vilket är positivt.

Koncernkontoret har gjort en fördjupad granskning av akutsjukhusens budgetar. Vid granskningen har ett antal förhållanden uppmärksammats. Under 2019 kommer akutsjukhusen behöva ha fokus på att få ekonomi och verksamhet i balans. De tre strategierna är viktiga verktyg på både kort och lång sikt.

I tjänsteutlåtandet pekas på ett antal områden för att underlätta prioriteringen av vad som ska åtgärdas först av alla olika krav som ställs på sjukhusen. Det kan leda till att andra, i och för sig viktiga områden, får stå tillbaka ett tag för att säkerställa måluppfyllnad inom dessa särskilda områden

Regionstyrelsen godkänner detaljbudget 2019 och beslutar att statsbidraget ”en kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”, 200 miljoner kronor, riktas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Regionstyrelsen fastställer tekniska budgetjusteringar om 37,4 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1 till upprättat tjänsteutlåtande.

Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och sjukhusen i Väster att göra en förnyad prövning av budgeten och då beakta det som anges i detta tjänsteutlåtande.

Uppdrag från regionstyrelsens Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet till kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och styrelsen för naturbruksgymnasierna är i och med detaljbudgetarna fullgjort

Beslut: enligt förslag
S och V avstod från att delta i beslutet.

 

Ärende 7

5,1 miljoner i verksamhetsbidrag för mänskliga rättigheter 2019

Regionstyrelsen ger 27 föreningar fortsatt verksamhetsbidrag inom mänskliga rättigheter 2019. Den totala summan är 5,1 miljoner kronor.

Bidragen går till föreningar som företräder de nationella minoriteterna, hbtq-personer, barns rättigheter samt paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet.

Stödet ska bidra till att förverkliga Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet och stärka ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Ägarstyrd medicinteknisk utrustning 2019

I Västra Götalandsregionens investeringsplan finns en budgetram för ägarstyrd medicinteknisk utrustning vid akutsjukhusen. För 2019 har ansökningar kommit från Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt NU-sjukvården.

Tio ansökningar har kommit in och sex av dem godkänns, bland annat endoskopiutrustning till två nya endoskopisalar på NU-sjukvården och mikroskop med bildbehandlingsutrustning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionstyrelsen godkänner ägarstyrda medicintekniska utrustningsinvesteringar för budgetåret 2019 och beslutar att detta beslut ersätter NU-sjukvårdens beviljade investeringar i MR 1,5 T samt SPECT CT.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Fysisk infrastruktur för IT på Sahlgrenska Sjukhuset och Östra Sjukhuset

Projektet omfattar både Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset och syftet är att förbättra den tekniska infrastrukturen för de båda sjukhusfastigheternas områdesnät, som är avsett för datakommunikation. I projektet ingår att installera fiberoptiska ledningsnät inom befintliga lokaler.

Ett antal korskopplingsrum och distributionsrum kommer att byggas.

Utöver fibernäten kommer brandlarm och teknisk säkerhet att installeras alternativt kompletteras i nya och befintliga korskopplingsrum. Målsättningen är att uppnå en robust driftmiljöenligt antagen struktur.

Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet Fysisk infrastruktur för IT på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset inom 53,3 miljoner kronor (löpande pris). Det finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Fastighetsnämnden får dessutom i uppdrag att teckna internt upplåtelseavtal enligt modellen för verksamhetsstyrda fastighetsinvestering.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Samarbetsavtal om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige

Sedan 1995 har Västra Götalandsregionen (VGR)/Bohuslandstinget och ett flertal kommuner i GR-området ett samarbete med Förvaltningshögskolan inom Göteborgs universitet (KOLV-samarbetet). Samarbetets syfte är att förstärka förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige.

Förvaltningshögskolan har inkommit med ett förslag om ett nytt avtal för perioden 2019-2024. VGR:s finansiering i detta avtal skulle uppgå till 500 000 kronor per år. Samarbetsformerna behöver dock utvecklas och även formerna för hur forskningsresultaten rapporteras till berörda verksamheter inom VGR. Utvecklingen av samarbetsformerna bör särskilt inkludera forskning om styrning i den offentliga sektorn. Därför föreslås att avtalet förlängs för en treårsperiod (2019-2021) och omprövas därefter.

Regionstyrelsen godkänner förslag till "Avtal om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige" med villkoret att VGR:s åtagande ska gälla 1 januari 2019 till 31 december 2021 och därefter omprövas. Regionstyrelsen ger ordförande i uppdrag att underteckna avtalet. Forskningssamarbetet mellan Förvaltningshögskolan och VGR ska utvecklas och fokusera på styrmodeller i den offentliga sektorn. 2006 års överenskommelse om påslag för indirekta kostnader vid ekonomiska transaktioner mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen ska tillämpas.

Den som företräder VGR i Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning ska återkoppla forskningsresultaten till berörda verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Till ledamöter utsågs Max Törnqvist (C), Elise Benjaminsson (M) och Stefan Svensson (KD). Regionutvecklingsdirektören får i uppdrag att medverka i uppföljningen av KOLV-avtalet och inför tecknandet av nya forskningsavtal inom KOLV-samarbetet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Årsredovisning för kommittén för mänskliga rättigheter 2018

En väsentlig grund för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) är handlingsplanen för mänskliga rättigheter med namnet ”För varje människa”. Kommittén för mänskliga rättigheter samordnar och stödjer arbetet samt följer upp och tar nödvändiga initiativ för att VGR ska leva upp till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

19 förvaltningar har hittills utsett samordnare för mänskliga rättigheter och lika många har utsett ombud för barnets rättigheter. Kommittén har arbetat på flera sätt med regionfullmäktiges mål om att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Kommittén har också bidragit med kunskap om människorättsbaserat arbetssätt till målen om den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras samt sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras.

Viktiga händelser under året inkluderar bland annat:

 • Fördelning av organisationsbidrag till föreningar som företräder personer med funktionsnedsättningar och patientföreningar.
 • Fördelning av verksamhetsbidrag till föreningar som arbetar för nationella minoriteters, hbtq-personers, barns rättigheter och paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet.
 • Dialogmöten med kommitténs fem samråd; samråd funktionshinder, jämställdhet/hbtq, nationella minoriteter, ålder och mänskliga rättigheter.
 • Beslut om nya riktlinjer och representation för samrådsarbetet för kommande mandatperiod.
 • Finansiering av VGR:s deltagande i EuroPride.
 • Samordnat nätverk med av förvaltningarna utsedda samordnare för mänskliga rättigheter och ombud för barnets rättigheter.
 • Kompetensstöd i arbetet med barnkonsekvensanalyser och prövning av barnets bästa. En regional vägledning har tagits fram.
 • Regionala kriterier och vägledning för människorättsbaserat arbete är framtagna.
 • Kompetensstöd i prioriterade upphandlingar utifrån målen i handlingsplanen för mänskliga rättigheter.
 • Finansiering av studier och uppdragsforskning som stärker VGR:s systematiska arbete med mänskliga rättigheter.
 • Anställning av 15 unga personer som inventerare av fysisk tillgänglighet och som tidigare varit långtidsarbetslösa.
 • Inventerat den fysiska tillgängligheten i 210 verksamheter inom Folktandvården, privat tandvård, naturreservat och Folkets Hus och Parker.

Årsresultat för kommittén för mänskliga rättigheter är 2,9 miljoner kronor.

Regionstyrelsen godkänner årsredovisning år 2018 för kommittén för mänskliga rättigheter och att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Årsredovisning för folkhälsokommittén 2018

Kommittén har enligt reglementet ett strategiskt och samordnande ansvar för Västra Götalandsregionens (VGR:s) arbete med folkhälsa inom egen verksamhet, men också en viktig roll att stärka det långsiktiga folkhälsoarbetet i Västra Götaland. Social hållbarhet och en god och jämlik hälsa i befolkningen är en strategisk framtidsfråga, en grund för hållbar regional utveckling och en framgångsfaktor för hela regionen.

Folkhälsokommittén har under 2018 arbetat med följande prioriterade regionfullmäktigemål:

 • Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska
 • Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras.

Huvudfokus och den viktigaste processen för folkhälsokommittén har varit samordningsuppdraget för Handlingsplan Fullföljda studier 2017-2020.

Viktiga händelser och utmaningar under året:

 • Positiv respons och stort engagemang såväl internt som externt kring Handlingsplan fullföljda studier och VGR:s folkhälsoarbete i stort.
 • Intensivt och växande samarbete med ett flertal kommuner kring psykisk hälsa och suicidförebyggande arbete i form av utbildningar och nätverk.
 • Regeringsbeslut om ett nytt nationellt folkhälsomål och en målstruktur med åtta nya målområden.
 • Besparingar på Koncernkontoret som har påverkat förutsättningarna för att genomföra de uppdrag som avdelning folkhälsa har för folkhälsokommittén, regionutvecklingsnämnden, regionstyrelsen och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna.

I enlighet med beslut om ny politisk organisation för mandatperiod 2019-2022 avslutades folkhälsokommitténs uppdrag i samband med årsskiftet. Folkhälsokommittén ersätts av beredningen för folkhälsa och social hållbarhet som även inbegriper uppdrag kring VGR:s överenskommelse kring social ekonomi.

Regionstyrelsen godkänner årsredovisningen för folkhälsokommittén 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2018

Regionstyrelsen arbetar aktivt med åtgärder på kort och lång sikt för att förbättra resultaten inom hälso- och sjukvård. Pågående och nya åtgärder för att hantera sjukhusens negativa resultatutveckling redovisades till regionstyrelsen i augusti.

Regionstyrelsen följer regelbundet högprioriterade områden: tillgänglighet och produktionsvolymer, akutmottagningar och akuta flöden, produktivitet, sjukfrånvaro och personalomsättning.

Arbetet med de tre strategierna: Omställningen av hälso- och sjukvården, Arbetsgivarvarumärket och Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har intensifierats och utvecklas. Upphandling av kärnsystem för FVM är genomförd.

Under året har beslut tagits om flera regionövergripande styrande dokument som stärker styrning och ledning, till exempel medarbetarpolicy, policy för hantering av investeringar och policy för säkerhet och beredskap.

En utvärdering har genomförts av hur förtroendevalda, förvaltningsledningar, externa samverkansparter och medarbetare bedömer Koncernkontorets förmåga. Förbättringsåtgärder har initierats i dialog med de som berörs av Koncernkontorets arbete.

Det ekonomiska utfallet 2018 för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige uppgår till +168 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror bland annat på beslutade men ej förbrukade medel på personalpolitiskt anslag och koncerngemensamma kostnader.

Koncernkontoret hade i december 2018 1 541 nettoårsarbetare inklusive utförarverksamhet och VGR IT.

Regionstyrelsen godkänner årsredovisningen för 2018 och redovisningen av genomförda kontrollmoment september-december 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Hälsofrämjande insatser och ojämlikheter inom vården

Ärendet utgick.

 

Ärende 15

Rapporten om sjukvård i Västra Götalandsregionen med fokus på sjukhusbaserad vård 2018

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i maj 2017 om en handlingsplan 2017-2018 för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR).

Handlingsplanen slår fast att VGR ska återuppta en årlig uppföljning av resultaten i Öppna jämförelser/Vården i siffror och ta fram en årlig åtgärdsplan kring de områden där regionen som helhet inte presterar tillräckligt hög kvalitet jämfört med riket i övrigt.

Rapporten Sjukvård i VGR, Resultat från Verksamhetsanalys 2018 – med förbättringsförslag beskriver den sjukhusbaserade vården i VGR, hur resultaten utfaller i jämförelse mot riksgenomsnitten och rekommenderade målnivåer.

Resultat och åtgärdsförslag redovisas på VGR-övergripande nivå men även separat för de olika sjukhusen. Även om 87 procent av indikatorerna för VGR inte är sämre än riket, finns det indikatorer och områden som faller ut sämre än riket.

Inom flera områden finns också stora inomregionala skillnader. Ser man till de enskilda sjukhusen i VGR har resultat förbättrats i många fall jämfört med föregående år. Men även om flera förbättringar skett finns det fortfarande områden som behöver åtgärdas.

Förslag till åtgärder presenteras i rapporten där arbetet med de föreslagna åtgärderna behöver drivas såväl via kunskapsorganisationen som via sjukhusförvaltningar och beställarorganisation.

Regionstyrelsen noterar rapporten om sjukvård i Västra Götalandsregionen med fokus på sjukhusbaserad vård 2018. Regiondirektören får i uppdrag att följa upp genomförandet av åtgärdsförslagen och återrapportera dessa till regionstyrelsen. Sjukhusens styrelser får förbättringsförslagen för beaktande.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Remissyttrande: Möjligt, tillåtet och tillgängligt

Finansdepartementet har gett Västra Götalandsregionen (VGR) möjlighet att yttra sig över betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt. I betänkandet behandlas förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Koncernkontoret anser att det övergripande syftet med utredningen - regelförenkling på upphandlingsområdet samt att minska antalet överprövningsmål - är positivt. Koncernkontoret anser dock att som förslaget är utformat uppnås inte ett enklare och flexiblare upphandlingsregelverk fullt ut. Exempelvis föreslås vissa nya regler och begrepp som innebär ytterligare tolkning och administrativ börda för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt för andra upphandlingar. Koncernkontoret avstyrker dessa förslag.

Koncernkontoret ställer sig positiv till att införa ansökningsavgifter i överprövningsmål men anser att den föreslagna ansökningsavgiften är för låg för att ha någon avskräckande effekt på det stora flertalet leverantörer. När det gäller förslaget att införa processkostnader ser Koncernkontoret både för- och nackdelar med detta. Koncernkontoret ställer sig dock bakom förslaget då ett processkostnadsansvar sannolikt har en avhållande effekt när det gäller benägenheten att ansöka om överprövning.

Regionstyrelsen yttrar sig över betänkandet i enlighet med Koncernkontorets förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Remissyttrande: Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkandet från Forskningsdatautredningen.

Sammanfattningsvis anser VGR det välkommet att den tidigare lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa avses att permanentas genom en mer generell och utvidgad skrivning.

VGR instämmer i utredningens slutsats att det är lämpligt att forskningsdatabaser regleras särskilt. Det medför också en utveckling av skyddsåtgärderna i utredningsförslaget genom organisation och uppföljning som är väl avvägda. Det finns idag ett flertal sådana databaser som har kommit till på ett juridiskt oklart sätt.

VGR vill dock framhålla att avgränsningen är otydlig för vilken omfattning en forskningsdatabas får ha liksom vilket innehåll. Här handlar det om tre frågeställningar där avvägningen dem emellan inte är tillräckligt belysta för att ge en tydlig riktlinje för såväl forskningshuvudmannen som för myndigheter som ger tillstånd, till exempel är det oklart vilka personuppgifter som insamlade data får kompletteras med från andra redan existerande källor. I remissyttrandet detaljeras konsekvenser av denna breda definition för forskningsdatabaser, liksom specifika synpunkter på lagförslagen och utredningens ställningstaganden.

Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Fyllnadsval

Regionstyrelsen godkände ett antal fyllnadsval i följande politiska organ: Digitaliseringsberedningen, Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet, Beredning för mänskliga rättigheter, Politisk beredningsgrupp för medicintekniska produkter, Ägarrepresentanter i samordningsförbunden och Beredningen för externa relationer.

 

Ärende 19

Nominering av ny ordförande till strukturfondspartnerskapet Västsverige

Regeringen utsåg 2015 Birgitta Losman (MP) till ordförande i strukturfondspartnerskapet Västsverige. Mot bakgrund av att Birgitta Losman avsagt sig uppdraget, behöver en ny ordförande utses.

Regeringen har i nomineringsbrev erbjudit Västra Götalandsregionen att tillsammans med Region Halland gemensamt nominera två personer, en man och en kvinna, till ordförandeposten i strukturfondspartnerskapet för Västsverige.

Regionstyrelsen nominerar Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande, samt Dag Hultefors (M) från Region Halland, till ordförandeposten för strukturfondspartnerskapet Västsverige.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

VGR:s representation i politiskt samråd Naturbruk

Enligt det nya samverkansavtalet för naturbruksutbildningar 2019–2022 mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner ska ett politiskt samråd skapas. Syftet med samrådet är att på övergripande och strategisk nivå samordna insatser för naturbruksutbildning, samt övervaka, vårda och följa upp det nya avtalet.

Samrådet ska i regel mötas två gånger per år och bestå av fem ledamöter från VGR och fem ledamöter som representerar kommunerna. I VGR:s styrmodell är regionstyrelsen ägare till naturbruksutbildningarna och föreslås tillsätta en av VGR:s fem ledamöter till samrådet. Koncernkontoret föreslår att de andra fyra platserna tillsätts med ledamöter från regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen.

Regionstyrelsen utser Johnny Magnusson (M) att representera regionstyrelsen i Politiskt Samråd Naturbruk.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

VGR:s representant i AER 2019-2022

Västra Götalandsregionen (VGR) är idag engagerade i Assembly of European Regions (AER) som medlemsregion och genom att Magnus Berntsson (KD) innehar posten som ordförande. Magnus Berntsson har varit VGR:s representant i AER sedan 2007 och har utöver ordförandeskapsrollen även innehaft rollen som kassör.

Regionstyrelsen utser en ersättare till AER i samband med att övriga ledamöter och ersättare utses till andra europeiska organisationer och nätverk för denna mandatperiod.

Regionstyrelsen beslutar att utse Magnus Berntsson (KD) som VGR:s representant till Assembly of European Regions (AER).

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Kandidatur till ordförandeposten i AER 2019-2021

Västra Götalandsregionen (VGR) är engagerade i Assembly of European Regions (AER) som medlemsregion och genom Magnus Berntsson (KD) innehar posten som ordförande sedan 2017. Ordförandeskapet har för VGR:s del använts till att främja VGR:s intressen med särskilt fokus på sammanhållningspolitiken samt klimat- och miljöfrågor.

I juni 2019 är ordförandeposten åter är uppe för val. Magnus har givits möjligheten att bli omvald som ordförande, har valt att kandidera och söker därmed regionstyrelsens stöd till sin kandidatur. Mandatperioden skulle då sträcka sig från sig från juni 2019 - juni 2021.

AER är en av Europas största oberoende organisationer för europeiska regioner med medlemsregioner från 30 länder. Organisationens främsta uppgifter är att stötta regionalt erfarenhetsutbyte samt bedriva påverkan gentemot EU:s institutioner där AER är en efterfrågad samtalspart till EU-kommissionen. Organisationens huvudområden är: ekonomisk och regional utveckling, sociala- och hälsofrågor samt kultur, utbildning och ungdomsfrågor.

Regionstyrelsen stödjer Magnus Berntssons kandidatur till ordförandeposten i Assembly of European Regions (AER). Dessutom avsätts 2,6 miljoner kronor från regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader under mandatperioden 2019-06-01 till 2021-05-31 för tjänstepersonstöd, resor och övriga kostnader kopplade till ordförandeposten.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

Instruktion till regiondirektör och förvaltningschef 2019-2022

Regionstyrelsen ska vid varje ny mandatperiod fastställa en instruktion till regiondirektören, som också är förvaltningschef för Koncernkontoret. Instruktionen beskriver regiondirektörens arbetsuppgifter som ledande tjänsteperson för koncernen i en första del, och som förvaltningschef för Koncernkontoret i en andra del.

Syftet är att fastställa och förtydliga det uppdrag en förvaltningschef har i förhållande till styrelsen men också till regionfullmäktiges övergripande styrning.

Regionstyrelsen fastställer instruktion för regiondirektören att gälla från och med den 15 februari 2019 och rekommenderar att nämnder och styrelser utifrån förslaget fastslår instruktion till förvaltningschef samt ansvarig tjänsteperson. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 24

Säkerställande av vård för Åmålsborna

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa att vård kan bedrivas för Åmålsborna efter den 1 april 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Sammanträdets handlingar

Ledamöterna i regionstyrelsen

Publicerad: