Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Regionstyrelsen 24 april 2018

Publicerad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Markköp i Sörred för strategisk bussdepå

Västtrafik och Göteborgs stad har under en tid sökt mark för att kunna bygga en strategisk bussdepå. Nu har man hittat mark i närheten av Sörredsmotet på väg 155 i Göteborg. Marken ägs av Volvo Group Real Estate. Priset är inte färdigförhandlat men bedöms till mellan 27 och 39 miljoner kronor.

En fullskaledepå på platsen ersätter på ett rationellt sätt de fyra depåer som trafikerar området.

Investeringen är prioriterad i det förslag till investeringsnivåer som har lämnats i det kompletterande planeringsunderlaget inför Västra Götalandsregionens budget 2019. Samtliga driftkonsekvenser för depån är inarbetade i den långsiktiga budgeten till trafikförsörjningsprogrammet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger Västtrafik eller hänvisad part inom Västra Götalandsregionen tillåtelse att köpa marken i Sörred för uppförande av bussdepå.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Slutrapport från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin mandatperioden 2015-2018

Regionfullmäktige beslutade 2014 att inrätta en tillfällig beredning med uppdrag att under mandatperioden samordna, följa upp och återrapportera arbetet med överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och den sociala ekonomin.

Den sociala ekonomi kan kort förklaras som verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft. Verksamheter som inte har vinstintresse. Det kan vara allt från föreningsliv till stiftelser och aktiebolag utan vinstintresse.

Tanken med överenskommelsen mellan VGR och den sociala ekonomin är att skapa en jämbördig dialog och fler samarbeten mellan den sociala ekonomins olika företrädare i Västra Götalands län och VGR.

Syftet är ökad demokratisering, ökade påverkansmöjlighet in i det offentliga, ökade kontakter och utvecklingsmöjligheter med invånarna och med olika viljeriktningar och viljeyttringar men också utifrån mångfald i utförandet av VGR:s välfärdstjänster.

Slutrapporten beskriver det arbete som gjorts hittills samt de erfarenheter och det resultat som uppnåtts. Rapporten innehåller även ett antal medskick inför framtiden med påtalade möjligheter och utmaningar. Några av punkterna är:

 • Organisatorisk hemvist för arbetet med överenskommelsen bör  vara centralt placerat, gärna direkt under regionfullmäktige.
 • En väg in. Önskemålet är att det ska vara tydligt och lätt att få kontakt när det gäller frågor som rör hantering av överenskommelsearbetet och det som har en samordnande funktion mellan VGR och det civila samhället gentemot regionens övriga verksamheter.
 • Det civila samhället behöver organisera sig. På samma sätt som regionen behöver hitta en ökad tydlighet för var och hur frågorna kring överenskommelsen ska hanteras så behöver civilsamhället göra detsamma.
 • Förtydliga uppdraget framgent och klargör förutsättningar, ansvar, mandat och befogenheter för beredningar eller motsvarande.
 • Begreppet social ekonomi är svårt att förhålla sig till. Beredningen önskar att VGR använder sig av begreppet det civila samhället för att beskriva frivilligsektorns olika aktörer. Det begreppet används på nationell nivå och det skulle underlätta det framtida arbetet om VGR använde sig av samma.

Beredningen anser att erfarenheterna som anges i slutrapporten är väsentliga att ta till vara på i ett eventuellt framtida utvecklingsarbete mellan den sociala ekonomin och VGR.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Slutrapport från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin mandatperioden 2015-2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

VGR ger ersättning för merkostnader till patienter över 65 år med hemodialys i hemmet

Hemodialys i hemmet innebär att kroppen renas direkt via blodet med hjälp av ett dialysfilter i en dialysmaskin/konstgjord njure installerad i hemmet.

Enligt lagen om handikappersättning och vårdbidrag kan den som är sjuk eller funktionshindrad under vissa förutsättningar få handikappersättning från och med det år de fyller 19 år. Men funktionshindret måste ha uppstått innan personen fyller 65. Enligt lagen har personer som påbörjar dialys efter de har fyllt 65 år inte möjlighet att få statlig ersättning. Det pågår inget centralt arbete för att ändra dessa regler.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att patienter över 65 år, som är folkbokförda i Västra Götalandsregionen och som inte har rätt till handikappersättning för hemodialys i hemmet, ska ersättas av regionen enligt följande alternativ:

 1. Ersättning utgår med 1 100 kr per månad, där personlig merkostnad inte finns för avfall/sopor och vatten
 2. Ersättning utgår med 2 200 kr per månad, där personlig merkostnad finns för vatten och avfall/sopor

Kostnaden belastar den behandlande kliniken.

Beslut: enlig förslag

 

Ärende 4

Detaljutformning av den politiska organisationen 2019-2022

De politiska partierna i regionfullmäktige genomför inför varje ny mandatperiod en översyn av den politiska organisationen. Uppdraget är att i god tid innan valet lämna ett förslag som regionfullmäktige slutligen ska fastställa.

Regionstyrelsen beslutade den 7 februari 2017 att tillsätta en styrgrupp för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022.

Under 2016 och 2017 har en vetenskaplig utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation pågått genom olika delstudier. Delstudierna sammanställdes i en slutlig rapport från Högskolan i Borås under hösten 2017. Rapporten har överlämnats till styrgruppen som arbetat med förslag till ny politisk organisation. En information har även genomförts i samband med regionfullmäktiges möte den i januari 2018. 

Inför styrgruppens arbete med den politiska organisationen nominerade de politiska partierna in de frågor och förslag som man ansåg vara viktiga för den kommande organisationen.

Styrgruppen har behandlat såväl den grundläggande styrmodellen i regionen, med beställare och utförare, samt detaljutformning av nämnder, styrelser och beredningar med mera. Inriktningen har varit att så långt som möjligt nå kompromisser mellan partierna. Målsättningen är att beslutet ska hålla även efter valet med en ny sammansättning i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

 1. Godkänner förslag till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.
 2. Fastställer antalet ledamöter och ersättare samt presidiesammansättning i regionens nämnder, styrelser och bolag i enlighet med bilaga till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.
 3. Att arvodesberedningen får i uppdrag att föreslå anpassningar av arvodesbestämmelserna, förtydligar arvodes- och reseersättningsreglerna och föreslår en korrekt och smidig hantering med hjälp av modern teknik.
 4. Att regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning.
 5. Upphäver sitt beslut från april 2014, om att pröva förutsättningarna för en utförarstyrelse för prehospital verksamhet, inklusive ambulansverksamhet.
 6. Att regionstyrelsen bemyndigas att fastställa detaljbudget för 2019 för styrelsen för sjukhusen i väster och för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
 7. Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

 1. Att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till:

a) reglementen för berörda nämnder och styrelser
b) arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att

följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning
c) uppgiftsbeskrivningar för regionstyrelsens utskott och beredningar

d) verksamhetsansvar för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och detaljbudget för styrelsens verksamhet 2019.

e) detaljbudget 2019 för styrelsen för sjukhusen i väster.

f) genomförande av analys av den nuvarande samordningsfunktionens förmåga att leda och utveckla den prehospitala verksamheten

g) former för ett fortsatt arbete med organisation för de kulturverksamheter som regionen bedriver i egen regi

2. Regiondirektören uppmanas att överväga anpassningar av tjänstemannaorganisationen till den kommande politiska organisationen och återrapportera till regionstyrelsen i september 2018.

Beslut: enligt förslag
V och SD reserverar sig till förmån för egna yrkanden

 

Ärende 5

Motion om överfallslarm för personal inom vården föreslås besvarad

Caroline Nordengrip, Sverigedemokraterna och SD kvinnor, yrkar i en motion att all personal som arbetar på utsatta avdelningar/arbetsplatser inom vården  ska kunna erhålla ett överfallslarm vid upplevd känsla av otrygghet under arbetstid.

Motionären hänvisar till att säkerheten för personal i verksamheter på sjukhus och mottagningar varierar och ser ett behov av trygghetsåtgärd genom ett överfallslarm.

Mot bakgrund av remissvaren och med hänvisning till redan genomförda och pågående insatser föreslår regionstyrelsen regionfullmäktige att motionen är besvarad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har exempelvis installerat övergripande överfallslarm. Inom Närhälsan pågår ett arbete med en ny version av ett assistanslarm, som genomförs i samarbete med Folktandvården.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig

 

Ärende 6

Motion om skärpt uppföljning av bisysslor föreslås besvarad

Helén Eliasson (S) och Lena Hult (S) föreslår i en motion att det ska införas en central uppföljning och kontroll av riktlinjerna för bisysslor och att Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer för bisysslor ska revideras så att det framgår vilka följder en otillåten bisyssla kan få för medarbetaren.

I motionen hänvisas till att revisorskollegiet i sin granskning funnit brister i den interna kontrollen hos nämnder och styrelser beträffande förekomsten av bisysslor hos medarbetarna.

Remissinstanserna har lite olika syn. Men under 2016 har ett IT-baserat system för hantering och bedömning av bisysslor införts i VGR som möjliggör en enklare anmälan och uppföljning av bisysslor. Systemet har successivt införts av förvaltningarna och de flesta hanterar nu bisysslorna digitalt.

Därutöver har en uppdatering av rutin Bisysslor för anställda inom Västra Götalandsregionen skett som innebär att en medarbetare självmant ska uppge förekomst av bisyssla. Av rutinen framgår vilka följder en otillåten bisyssla kan få.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverar sig 

 

Ärende 7

Motion om utredning av möjligheten att införa stipendium till omvårdnadsprogramselever avslås

Karin Engdahl (S) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att dela ut stipendium till omvårdnadsprogramselever som en åtgärd för att få fler utbildade undersköterskor.

Vid utvärderingar har man inte sett någon ökning av intresset för att söka omvårdnadsprogrammet kopplat till stipendium.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig

 

Ärende 8

Motion om personalbostäder som hjälp till att rekrytera personal inom vårdyrken avslås

Mats Dovstrand (SD) föreslår i en motion uppdra till berörda nämnder att utreda hur ett program för att erbjuda personalbostäder för ny personal inom Västra Götalandsregionen (VGR) skulle kunna utformas. I motionen föreslås att VGR skulle kunna bygga personalbostäder i egen regi, samt etablera ett samarbete med hyresvärdar inom kommuner i regionen. Syftet är att stärka Västra Götaland som arbetsmarknadsregion och underlätta vid rekrytering av nya medarbetare.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett koncept som underlättar vid utlandsrekryteringar och svårrekryterade yrkesgrupper. Närhälsan anser att det är en nationell brist på specialistkompetens och vill heller inte vara en aktör på bostadsmarknaden.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig

 

Ärende 9

Motion om sommarparkeringstillstånd för vårdpersonal avslås

Anders Strand (SD) med flera föreslår i en motion att personalen på regionens sjukhus, som är beroende av bil, ska få avgiftsfri parkering under den period som Västtrafik har sommartidtabell, det vill säga del av juni, juli och augusti.

Västra Götalandsregionens (VGR) principer för personalparkeringar är att den ska vara självfinansierad.  Avgifterna för parkeringstillstånd för personalen tas ut för att finansiera den löpande driften, som till exempel snöröjning, sopning/sandning och bevakning av parkeringar.

Motionen strider mot principen att parkeringsverksamheten ska vara självfinansierad. Den ekonomiska påverkan av att genomföra förslaget skulle vara betydande. Ett genomförande skulle innebära ett intäktsbortfall på cirka 4,4 miljoner kronor per år.

Avgiftsfri parkering kan dessutom förmånsbeskattas. VGR har som mål att resornas miljöbelastning ska minska och att andelen resor som sker med kollektivtrafik ska öka. Avgiftsfri parkering under sommaren motverkar målet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
SD begär votering. Resultat 14 ja till regionstyrelsens förslag 1 nej

 

Ärende 10

Motion om utredning av kombibiljett med kulturevenemang och gratis kollektivtrafik avslås

Marjan Garmroudi (V) med flera föreslår en utredning om biljetter som kombinerar kulturupplevelser med avgiftsfri kollektivtrafik. Specifikt nämns GöteborgsOperan och Göteborgs symfoniorkester, där avgiftsfri kollektivtrafik föreslås kombineras med biljett till föreställning för att sänka tröskeln för långväga publik.

Remissinstanserna hänvisar till studier som visar att kollektiva resmöjligheter och information om dem har större betydelse än priset. Kostnaden för resan är också försumbar jämfört med biljettpriset till föreställningar på de institutioner som särskilt lyfts i motionen. Dessutom har Västtrafik redan uppdraget att göra det möjligt med tredjepartsförsäljning som en del av en tjänst och på så sätt underlätta resor till exempelvis kulturevenemang.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående arbete och tidigare studier och utredningar. 

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig

 

Ärende 11

S-motion om att etablera folktandvården på familjecentraler föreslås besvarad

Lena Hult (S) med flera föreslår i en motion att folktandvården ska ges förutsättningar att etableras på fler familjecentraler.

Samtliga remissinstanser bedömer att det redan finns förutsättningar för folktandvården att etableras på familjecentraler.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig

 

Ärende 12

S-motion om att införa tandhygienister inom kommunal verksamhet föreslås besvarad

Lena Hult (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige initierar införandet av tandhygienister i kommunal verksamhet i samverkan med samtliga kommuner i Västra Götaland.

Remissinstanserna tycker att motionen är besvarad med hänvisning till tandvårdsstyrelsens pågående arbete med tandhygienist i kommun (TAIK), där syftet är att skapa ett koncept där en tandhygienist är en integrerad del i kommunens verksamhet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig

 

Ärende 13

SD-motion om fossilfritt förnybart flygbränsle föreslås besvarad

Anders Strand (SD) föreslår i en motion att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt med målsättning att få nya fossilfria lösningar och en hållbar produktion av fossilfritt förnybart flygbränsle i Västra Götalandsregionen.

Motionen har skickats på remiss till regionutvecklingsnämnden som lyfter att nämnden redan idag har möjlighet att stödja idéer om att utveckla flygbränslet genom handlingsprogrammet för hållbara transporter 2017-2020 och handlingsprogrammet för energi och bioinnovation 2017-2020. Initiativ för utveckling bör komma från branschen eller projektarenor knutna till branschen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

 

Ärende 14

Utredning om Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi

Regionstyrelsen gav i april 2017 regiondirektören i uppdrag att genomföra ett fortsatt utredningsarbete i syfte att analysera värdet av en ny samlad organisation för de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi.

I maj 2017 beslutade regionstyrelsen att styrgruppen för översyn av den politiska organisationen också ska vara politisk styrgrupp för utredningen. Översynen av organisationen genomfördes under hösten 2017 av en extern utredare. Utredningens resultat redovisades för styrgruppen för översyn av den politiska organisationen i november2017. En intern remissomgång bland berörda nämnder och styrelser har genomförts.

Regionstyrelsen beslutar att frågan om organisation för de kulturförvaltningar som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi ska beredas av styrgruppen för översyn av den politiska organisationen. Regionstyrelsen förklarar därmed uppdraget, att genomföra en utredning om organisation för de kulturförvaltningar som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi, fullgjort.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Skaraborgsenhetens framtida organisering

Regionstyrelsen beslutade i november 2017 att ge regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för att överföra Skaraborgsenheten till annan aktör.

Skaraborgsenheten består av 15 folkhälsostrateger och en enhetschef. Samtliga är anställda inom Koncernkontoret, koncernstab regional utveckling, avdelning folkhälsa. De är placerade och operativt verksamma i de 15 kommuner som ingått samverkansavtal om det lokala folkhälsoarbetet med östra hälso-och sjukvårdsnämnden, d.v.s. kommunerna inom Skaraborg.

Strategerna ska i första hand arbeta med hälsofrämjande arbete på strategisk nivå inom kommunerna. I uppdraget ligger också att samverka mellan strategerna som var och en, förutom sin basverksamhet, har ansvar för specifika delregionala ämnesområden.

Östra hälso-och sjukvårdsnämnden finansierar folkhälsostrategerna och anslår 15 kronor per invånare för aktiviteter i det lokala folkhälsoarbetet. Respektive värdkommun ansvarar för lokaler till folkhälsostrategen, telefon, IT, kopiering, bil och annan administrativ service i likhet med vad som gäller för anställda i kommunen.

Då östra hälso-och sjukvårdsnämnden valt att nyligen ingå nya samarbetsavtal med kommunerna om lokalt folkhälsoarbete beslutar regionstyrelsen att återta uppdraget till regiondirektören om att utreda förutsättningarna att överföra Skaraborgsenheten till annan aktör.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Tillgänglighetsdatabasens framtida organisering

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är ett webbaserat verktyg som presenterar information om tillgänglighet på över 6 800 anläggningar och platser. Kommittén för mänskliga rättigheter är uppdragsgivare och huvudfinansiär av TD.

Regionstyrelsen beslutade i november 2017 att ge regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för att överföra TD-verksamheten till annan aktör.

En analys av olika alternativ för TD:s organisatoriska placering har genomförts i beredningen. Mot bakgrund av TD:s omfattning och tillämpning utanför Västfastigheters ansvarsområde, utanför Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter och utanför länet, så förefaller ett samarbete med Inera som det mest lämpliga alternativet. Ineras huvudägare är SKL, Sveriges kommuner och landsting. Ineras huvudområde är digitalisering inom vård och omsorg och verksamhetsidén är att tillhandahålla nationella IT-tjänster och kompetens för digitalisering. Gränssnittet mellan Inera och VGR ska klarläggas i det fortsatta arbetet.

Regionstyrelsen beslutar att det fortsatt arbetet ska inriktas mot att överföra delar av utvecklings- och driftansvaret till Inera i syfte att erbjuda Tillgänglighetsdatabasen som en nationell tjänst.  Regiondirektören får i uppdrag att i samråd med Inera ta fram förslag till gränssnitt för ansvarsfördelning mellan VGR och Inera. Uppdragets fortsatta utveckling ska rapporteras till regionstyrelsen i delårsrapporten för augusti 2018. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen mars 2018

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige till och med sista mars 2018 är 93 miljoner kronor och det är 116 miljoner kronor bättre än budget. Bedömd helårsprognos är 75 miljoner kronor.

Den sista mars hade Koncernkontoret 1 519 nettoårsarbetare, inklusive utförarverksamheter och VGR IT. Det är en ökning med 65 nettoårsarbetare jämfört med mars 2017. Orsaken är främst att VGR IT genomfört konsultväxling. Sjukfrånvaron i Koncernkontoret ligger på fem procent.

Regionstyrelsen har fortsatt fokus på resultat och utveckling inom hälso- och sjukvård, särskilt på kostnadsutveckling, akutmottagningar och akuta flöden, produktivitet, personalomsättning och administrativ förenkling.

Uppföljning av det ekonomiska resultatet för sjukhusen i början av året har inneburit att regionstyrelsen ställt krav på åtgärder för att nå ekonomi i balans. Uppföljning av tillgängligheten visar att antalet väntande över 90 dagar fortsätter att minska.

För att öka genomförandekraften och säkerställa den övergripande styrningen och uppföljningen har ett programkontor för omställningen av hälso- och sjukvård etablerats. Motsvarande programkontor inrättas för insatser inom arbetsgivarvarumärket. Åtgärder har även vidtagits för att utveckla styrningen inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2018 och sammanställningen över genomförda kontrollmoment januari till mars 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Digital utomlänsfakturering för utförd vård

Det finns ett behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra för utförd vård av patienter som bor i annat landsting/region. I och med det fria vårdvalet har antalet utomlänspatienter ökat. Dessutom ökar antalet besök hos läkare på nätet snabbt och med dem antalet utomlänsfaktureringar. Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan hanteringen göras effektivare och säkrare.

2016 gav SKL:s arbetsgrupp Inera uppdraget att genomföra en förstudie om en nationell digital kommunikationslösning för vårdinformation i form av fakturaunderlaget kopplat till fakturering vid utomlänsvård. Slutsatsen och rekommendationen från Inera blev att överföra fakturaunderlag via säkra tjänster i Ineras tjänsteplattform. Fakturaunderlaget ska därefter inte lagras i ekonomi- eller annat fakturahanteringssystem utan i separat databas eller system med mycket begränsad åtkomst för de få som hanterar fakturor för utomlänsvård och dess underlag. Alla landsting och regioner har därefter avgett avsiktsförklaring till Inera om att ansluta sig till tjänsten.

I Västra Götalandsregionen har regionjuristen gått igenom regelverket och tittat på om den patientrelaterade individinformation som kommer att lämnas ut och hanteras i Ineras tjänsteplattform hanteras på ett säkert sätt. Regionjuristen har också tittat på mottagaren i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. Regionjuristen bedömer att en schabloniserad menprövning*) kan göras och att de uppgifter som finns angivna i fakturaunderlaget kan lämnas ut.

Regionstyrelsen beslutar att fakturaunderlag för utförd vård av patient som tillhör annat landsting/region kan mottas, lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för utomlänsfakturering. Utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer som fastställts i Ineras regelverk. Inera uppdras att, i rollen som personuppgiftsbiträde, verkställa beslut om utlämnande till angiven mottagare. Regionstyrelsen godkänner dessutom Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering.

Beslut: enligt förslag

*) Menprövning kallas det när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående.

 

Ärende 19

Revidering av regionstyrelsens delegeringsordning

Koncernkontoret har gjort en översyn av regionstyrelsens delegeringsordning. Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordning.

Översynen har beaktat:

 • ändrad lagstiftning  i och med den nya kommunallagen och dataskyddsförordningen GDPR
 • regionfullmäktiges beslut om nya och ändrade styrande dokument
 • regionstyrelsens beslut 2017-05-09 om ändrade uppgiftsområden för utskotten
 • regionstyrelsens beslut om delegering av beslutanderätten i enskilda ärenden
 • den regiongemensamma standardmall för delegeringsordning som funktionsgruppen kanslichefer tagit fram

Regionstyrelsen antar reviderad delegeringsordning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Svar på revisorskollegiets granskning av uppföljning av privata utförare utifrån av regionfullmäktige fastställt program

Revisorskollegiet har granskat uppföljning av privata utförare utifrån det program som regionfullmäktige fastställt. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorskollegiet regionstyrelsen att fortsätta utveckla verktyg för allmänhetens insyn.

Vidare rekommenderar revisorskollegiet hälso- och sjukvårdsstyrelsen och alla hälso- och sjukvårdsnämnder en fortsatt utveckling av årlig återrapportering till fullmäktige.

Regionstyrelsen sänder tjänsteutlåtandet som svar på revisorskollegiets granskning av uppföljning av privata utförare utifrån av regionfullmäktige fastställt program.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Svar på revisorskollegiets granskning av regionstyrelsens införandet av ny inköpspolicy 2017

Revisorskollegiet har granskat regionstyrelsens införande av ny inköpspolicy 2017. Mot bakgrund av granskningen lämnar revisorskollegiet följande rekommendationer:

 1. Säkerställ att inköpspolicy och riktlinjer i Västra Götalandsregionen om upphandling implementeras fullt ut eller att kompletterande politiska beslut fattas.
 2. Säkerställ att delegationsordningen följs kring direktupphandling och tecknande av externa avtal med leverantörer, det omfattar också serviceavtal.
 3. Stärk den interna kontrollen av att inköpspolicyn och riktlinjerna följs.
 4. Säkerställ att tillförlitliga uppgifter för uppföljning av leverantörstrohet finns under den tid när arbete med att ta fram nytt IT-system pågår.

Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtande som svar på revisorskollegiets granskning av regionstyrelsens införande av ny inköpspolicy 2017.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2018

I regionstyrelsens uppsiktsplikt ingår att säkerställa att nämnderna och styrelserna tar fram och följer planer för intern kontroll.

Koncernkontoret har gått igenom riskanalyser och planer för intern kontroll 2018 för samtliga nämnder och styrelser inklusive styrelser för majoritetsägda bolag, fortsättningsvis kallade nämnder.

Uppföljningen visar att nämnderna, med några undantag, beslutat om plan för intern kontroll. Vid merparten av besluten finns aktuell riskanalys med i beslutsunderlaget och förtroendevalda har varit delaktiga i framtagandet av sina planer. För cirka 85 procent av nämnderna finns ett tydligt samband mellan uppdrag i reglemente, riskanalys och formulerade kontrollmoment.

Genomgången av planerna för intern kontroll visar att detta arbete behöver fortsatt prioritet. Planerna kan få en tydligare roll i nämndernas styrsystem och kopplingen mellan nämndernas planer och deras detaljbudgetar kan förtydligas.

Inriktningen i regionstyrelsens övergripande arbete framåt är att verka för att ytterligare höja kompetensnivån och att bredda kunskapen om vikten av god intern kontroll.

Regionstyrelsen antecknar informationen om uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2018. 

Beslut: Enligt förslag

 

Ärende 23

Tillägg till regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 - Nordby-Svinesund utbyggnad väg 1040 inklusive anslutning till E6

I arbetet med revidering av regional transportinfrastrukturplan (RTP) lyftes frågan om Nordby-Svinesunds utbyggnadsplaner upp. I det skedet gjordes bedömningen att det inte var aktuellt att ta dessa planer i RTP då åtgärden är helt externt finansierad. När nu trafikverket har gått igenom kommande års resursplanering så har man konstaterat att åtgärden är så omfattande att objektet måste vara med som namngivet objekt i RTP, trots att den inte belastar RTP rent ekonomiskt.

I regelverket som styr Trafikverkets verksamhet framgår att objekt över 100 miljoner kronor måste namnges i RTP för att Trafikverket ska kunna ta med det i sin resursplanering. I samråd med trafikverket föreslås nu en komplettering av RTP med rubricerade objekt mellan det att regeringen beslutat om Nationell transportinfrastrukturplan och att regionfullmäktige ska fastställa RTP. Fyrbodals kommunalförbund har ställt sig bakom att detta objekt bör kompletteras in i planen.

Nordby –Svinesund är ett etablerat köpcenter som i första hand riktar sig mot norska kunder. Handeln är relativt omfattande vilket tidvis kan skapar trafikproblem. När handelsområdet nu vill expandera med 70 000 + 30 000 m2 bruttoarea är bedömningen att en utbyggnad av trafiksystemet måste göras. Man föreslår åtgärder både på trafikplatsen i anslutningen till E6, en förstärkning av befintlig väg 1040 och en omledning av väg 1038/1039. Dessutom föreslås att cykelbanesystemet byggs ihop och förlängs ner mot Strömstad. Förutom att man löser lokala trafikproblem och miljöfrågor som till exempel vattenavrinning så genereras cirka 800-900 heltidstjänster i området.

Utvecklingen av handeln enligt planförslaget leder till en ökning av trafik- och utsläppsmängder vilket påverkar miljön lokalt och innebär ökning av klimatpåverkande utsläpp. Med fullt utbyggd handel blir Nordby-Svinesund ett av landets största handelsområden och kommer att leda till att områdets dragningskraft ökar.

Regionstyrelsen godkänner förslag om tillägg till regional transportinfrastrukturplan med ett namngivet objekt: Nordby –Svinesund utbyggnad väg 1040 inklusive anslutning till E6. Regionstyrelsen beslutar också att tillägget görs inför det att regionfullmäktige ska fastställa den regionala transportinfrastrukturplanen efter regeringens beslut om nationell transportinfrastrukturplan. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 24

Tillägg till regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 - Järnvågen och överdäckning av E45, Götatunnelns ramper

I arbetet med Järnvågen och överdäckning av Götatunnelns ramper hade Trafikverket utgått från att det är en mindre trimningsåtgärd, under 100 miljoner kronor, som därmed inte krävt att åtgärden är namngiven i nationell eller regionaltransportinfrastrukturplan (NTP/RTP). När nu Trafikverket har gått igenom kommande års resursplanering så har man konstaterat att åtgärden är så omfattande att objektet måste vara med som namngivet objekt i NTP/RTP, trots att den inte belastar NTP/RTP rent ekonomiskt. Åtgärden finansieras fullt ut av Göteborgs stad.

Trafikverket för samtal med näringsdepartementet om att lyfta in rubricerat namngivet objekt i NTP. I det fall det inte är möjligt att komplettera NTP så har Trafikverket föreslagit att vi förbereder en komplettering av RTP då objektet har stark koppling till Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder. Besked om detta fås i samband med regeringens beslut om NTP.

Objektet medger uppförande av cirka 1200 bostäder samt 155 000 m2 verksamheter. Merparten av åtgärderna berör E45 men eftersom detta också är nödvändiga åtgärder för den del i Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder där utbyggnad av linbanan ingår, finns det en stark koppling till den regionala transportinfrastrukturplanen.

Regionstyrelsen godkänner, under förutsättning att rubricerat objekt inte lyfts in i nationell transportinfrastrukturplan, förslag om tillägg till regional transportinfrastrukturplan med ett namngivet objekt: Järnvågen och överdäckning av E45, Götatunnelns ramper. Regionstyrelsen beslutar också att tillägget görs inför det att regionfullmäktige ska fastställa den regionala transportinfrastrukturplanen efter regeringens beslut om nationell transportinfrastrukturplan.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 25

Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör

Regionstyrelsen har fastställt att Koncernkontoret, två gånger om året, ska återrapportera arbetsläget i de uppdrag regionstyrelsen gett utskotten eller Koncernkontoret. En sammanställning över lämnade uppdrag är upprättad för tiden 2017-09-20 - 2018-04-09. Sedan förra redovisningen har 25 uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett 44 nya uppdrag, 53 är pågående.

Regionstyrelsen godkänner redovisningen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 26

Riktlinjer för internationella uppdrag

Arvodesberedningen har gjort bedömningen att internationella uppdrag inte är ett förtroendeuppdrag enligt kommunallagen. Därför bör ersättningar för internationella uppdrag inte omfattas av arvodesbestämmelserna i Västra Götalandsregionen. Arvodesbestämmelserna ska gälla för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen.

För att regionstyrelsen ska kunna få en bättre överblick över de internationella uppdragen samt vilken kostnad dessa medför föreslås följande riktlinjer för internationella uppdrag valda av regionstyrelsen:

 • Förtroendevald som regionstyrelsen utser till ett internationellt uppdrag har en ersättning motsvarande fem procent av ett årsarvode.
 • Vill den valde sedan kandidera till en tyngre post inom den internationella organisationen t.ex. presidiepost, utskott/arbetsgrupp etc. så bör medgivande för detta sökas hos regionstyrelsen. Efter det att medgivande getts genom beslut i regionstyrelsen och valet förrättats kan den valde ansöka hos regionstyrelsen om ett högre årsarvode. Det högre årsarvodet ska vara förknippat med en ökad arbetsbelastning som en följd av uppdraget. Ett högre arvode motsvarar för internationella uppdrag tio procent av ett årsarvode.
 • För att regionstyrelsen ska kunna ha överblick över vilka uppdrag en förtroendevald fått inom en organisation och för att kunna bedöma om en högre ersättning än fem procent av ett årsarvode ska utbetalas så måste val inom organisationen (t.ex. till presidiepost) anmälas till regionstyrelsen. Regionstyrelsen tar sedan formellt ställning till ersättningsnivån samt behov av tjänstemannastöd.
 • Vid behov av tjänstemannastöd är det viktigt att det finns en beräkning på omfattning av det stöd som behövs.
 • Alla beslut angående internationella uppdrag måste ha information om mandatperioden för uppdraget. Detta så att eventuella ersättningar och tjänstemannastödet kan hanteras.
 • Gällande arvodesbestämmelser antagna av regionfullmäktige omfattar inte internationella uppdrag. Detta innebär att den förtroendevalde som har ersättning för ett internationellt uppdrag genom Västra Götalandsregionen, efter beslut i regionstyrelsen eller annan nämnd inte har rätt till pension, semesterersättning, förlorad arbetsinkomst eller andra ekonomiska ersättningar genom Västra Götalandsregionen enligt arvodesbestämmelserna i Västra Götalandsregionen för sina internationella uppdrag.
 • Eftersom internationella uppdrag inte omfattas av arvodesbestämmelserna ska denna ersättning inte heller räknas in i huruvida en förtroendevald utför uppdrag på betydande del av heltid, 40  procent.

Regionstyrelsen antar riktlinjerna för internationella uppdrag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 27

Ansökningar om ersättning för internationella uppdrag

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att personer med internationella uppdrag som är valda av regionstyrelsen kan ha rätt till ett fast arvode om fem eller tio procent beroende på arbetsbelastningen.

Ulf Eriksson (C) har lämnat en ansökan till Koncernkontoret om fem procent i fast arvode för sina internationella uppdrag. De är som ledamot i övervakningskommittén Interreg. Nordsjön, till och med 2020-12-31, ledamot och delegationsledare för Sverige i styrkommittén för Interreg. Nordsjön, till och med 2020-12-31, ordförande i subkommittén för Interreg. Nordsjön, till och med 2020-12-31, ledamot i Svinesundskommitténs arbetsutskott, till och med 2019-03-30.

Birgitta Adolfsson (L) har lämnat en ansökan till Koncernkontoret om fem procent i fast arvode för sina internationella uppdrag. De är: representant i Nordsjökommissionen, till och med 2018-12-31, vice ordförande i Nordsjökommissionens Smart Region Group, till och med 2018-12-31, ledamot i subkommittén för Interreg. Nordsjön, till och med 2020-12-31.

Anders Fasth (KD) har till Koncernkontoret inkommit med en ansökan om fem procent i fast arvode för sina internationella uppdrag. De är: ledamot i Nordsjökommissionen (NSC) (till och med 2019-06-30), ordförande NSC Marine Resource Group (till och med 2019-06-30).

Regionstyrelsen beviljar Ulf Eriksson (C) och Birgitta Adolfsson (L) ett fast arvode på fem procent enligt gällande arvodesregler till och med 2020-12-31. Dessutom beviljar regionstyrelsen Anders Fast (KD) ett fast arvode på fem procent enligt gällande arvodesregler till och med 2019-06-30. Besluten gäller retroaktivt från den 2017-09-01. Kostnaderna belastar regionstyrelsen. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 28

Val av företrädare till föreningen Göteborgspriset för hållbar utveckling

Gothenburg Sustainability Award ska vara ett internationellt känt pris och en mötesplats som med framtidstro uppmärksammar och inspirerar till strategiskt arbete för hållbar utveckling, lokalt och globalt.

Medlemskap i föreningen erhålls, efter beslut i styrelsen. Medlem förbinder sig till att bidra till finansieringen av föreningen. Medlemmar i föreningen är Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen samt de partnerföretag som antagits som medlemmar i föreningen.

Styrelseledamöter utses vid årsstämman efter förslag från föreningens medlemmar. Göteborgs stad nominerar två ledamöter, utöver styrelseordförande. Västra Götalandsregionen nominerar två ledamöter. Partnerföretagen nominerar två ledamöter. Styrelseledamöter kan väljas på minst ett år och maximalt fyra år i taget. Uppdraget börjar tillika avslutas vid ordinarie föreningsstämma.

Regionstyrelsen nominerar Kristina Jonäng (C) och Claes Redberg (S) till ledamöter i föreningen Göteborgspriset för hållbarutveckling för perioden 2018-2019. Eventuella arvodeskostnader som uppstår i samband med uppdraget belastar regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 29

Svar på remiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen

Västra Götalandsregionen (VGR) välkomnar ambitionen att skapa en effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster och elektronisk identitetshantering. Utredningen lyfter på ett positivt sätt fram att en av utgångspunkterna är att digitaliseringen av offentlig sektor också syftar till att stärka landets konkurrenskraft.

VGR stödjer utredningens slutsatser i allt väsentligt men anser att den digitala förvaltningen bör omfatta all offentlig verksamhet. VGR anser att ett gemensamt ramverk ska gälla för alla offentliga myndigheter. Digitalisering är ett verktyg som ger bäst effekter vid storskalig användning och leder till nytta för invånare och näringsliv.

Ett gemensamt ramverk bidrar till effektiv resursanvändning och bidrar till det nationella gemensamma målet att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

VGR vill särskilt betona följande:

 • Både region/landsting och den kommunala sektorn har behov av ett enhetligt och gemensamt ramverk vid utveckling av tjänster som bidrar till nytta för invånare och näringsliv. Ett gemensamt ramverk hotar inte nödvändigtvis det kommunala självstyret.
 • Gemensamma ramar leder till målbilden ”En offentlig sektor”, d.v.s. en väg in för invånarna. Detta oavsett ärendehanteringssystem hos berörda myndigheter.
 • Man behöver kunna mäta samma saker på nationell nivå. Dessa mätetal ska finnas tillgängliga också för regional och kommunal nivå. Mätetal ska inte utformas så att digitaliseringen blir ett mål i sig. Det är nyttan av digitaliseringen som ska mätas.
 • VGR är i huvudsak positiva till beskrivningarna kring elektronisk identitetshandling med några förslag på kompletteringar.
 • Digitaliseringsmyndigheten bör under 2018 säkerställa förnyad avsiktsförklaring om digitalisering med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i enlighet med regeringens viljeriktning.
 • VGR anser det är bra att regionens invånare ska kunna ta emot post i sin digitala brevlåda oavsett vem som levererar den offentliga servicen. VGR förutsätter att brevlådan inom en snar framtid kommer att kunna hantera dubbelriktad trafik. Så att tjänsten blir förstahandsval även när invånarna vill kontakta offentliga förvaltningar.
 • Digitaliseringsmyndigheten bör ges i uppdrag att ta fram var gränssnitt gällande kostnaderna ska gå mellan myndigheter inom offentlig sektor och den förvaltningsgemensamma tjänsten.

Regionstyrelsen yttrar sig över Reboot – omstart för den digitala förvaltningen enligt förslag och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 30

Svar på remiss - Betänkandet Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet ”Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård”. Betänkandet innehåller några förslag till förändringar och VGR stöder i allt väsentligt utredningens välskrivna slutsatser och förslag.

Dock önskar VGR framföra följande synpunkter inför det fortsatta arbetet:

 • Det så kallade studentundantaget tas bort och i utredningen pekar man på en struktur för att hantera detta genom att varje lärosäte har ett organ för bedömning ur ett forskningsetiskt perspektiv innan etikgodkännande söks hos en etikprövningsnämnd. Det som saknas i utredningen är att man inte påtalar liknande struktur inom hälso- och sjukvården. Inom flera utbildningar (till exempel specialistutbildningar för läkare) ingår i utbildningen ett vetenskapligt arbete. Den nya definitionen av forskning är tydlig med att även observationsstudier av olika slag bör falla inom lagens tillämpningsområde. Detta kommer att ställa krav på en struktur för granskning liknande den man påtalar ska finnas inom lärosätena. En tydligare skrivning vad gäller detta eftersöks.
 • Under rubriken forskningshuvudman beskrivs i förslaget till lagtext som huvudman ”en eller flera statliga myndigheter eller fysiska eller juridiska personer i vars verksamhet forskningen utförs” – detta kan tolkas som att det i första hand är den statliga myndigheten, det vill säga universitet eller högskola, som avses som forskningshuvudman. Sjukvårdens roll som huvudman för den kliniska forskningen borde lyftas fram mer och framgå tydligare i lagtexten.
 • I utredningens förslag ska det i vissa fall vara möjligt med etikprövning i efterhand. Att använda en oprövad metod i akuta fall där patienten annars kan komma till skada eller inte får tillräcklig chans till förbättring, och där det saknas etablerade behandlingsalternativ, bör det finnas utrymme för i patientsäkerhetslagen och inte falla under etikprövningslagen. Huvudprincipen bör alltså vara att ansökan om etikprövning alltid ska lämnas in innan en metod tillämpas.
 • Under rubriken Etisk bedömning av nya metoder i hälso- och sjukvården har man räknat upp områden där det är viktigt med en etisk bedömning. De uppräknade områdena kan kräva särskild eller fördjupad analys och det är därför rimligt att detta sker i ett särskilt organ. Det finns behov av att etiskt värdera alla metoder vilket bör framgå i lagtexten på ett tydligare sätt.

Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 31

Värdskap för mänskliga rättighetsdagarna 2021

Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår att regionstyrelsen ska ställa sig bakom kommitténs ansökan om värdskap för mänskliga rättighetsdagarna 2021.

Regionstyrelsen konstaterar att finansiering för värdskapet hänskjuts till budgetberedningen för 2019-2021 och att finansieringen, enligt underlag från kommittén för mänskliga rättigheter, troligen uppgår till totalt 500 000 kronor. Detta motsvarar nivån för Västra Götalandsregionens engagemang 2015.

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborg stad och Länsstyrelsen stått värd för mänskliga rättighetsdagarna vid de tillfällen arrangemanget ägt rum i Västra Götaland, 2012 och 2015. Kommittén konstaterar att arrangemanget verkat som en samlande plattform för att belysa vikten av mänskliga rättigheter och att arrangemanget når ut till mellan 3 000 och 5 000 besökare.

Regionstyrelsen ställer sig bakom kommittén för mänskliga rättigheters ansökan om värdskap för mänskliga rättighetsdagarna 2021.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 32

Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2017

Regionchefläkaren har sammanställt en regional patientsäkerhetsberättelse för år 2017. De regiongemensamma målen i patientsäkerhetsplanen 2017 nås endast delvis.

En sammanställning och analys av vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen (VGR) 2013-2016 visar att andelen vårdtillfällen med vårdskador fortsatt ökar från 2013 (6,2 procent) till 2016 (9,0 procent). Mer än hälften av skadorna har relation till omvårdnad, som exempelvis vårdrelaterade infektioner, trycksår och blåsöverfyllnad. Andelen allvarliga vårdskador har under perioden varit relativt oförändrad.

Utöver en ökande trend för vårdskador inom somatisk slutenvård ses en fortsatt utmaning kring vårdplatser, beläggningsgrad och överbeläggningar. Medelbeläggningsgraden inom somatisk slutenvård för vuxna var fortsatt hög sommaren 2017 (98 procent) jämförbar med sommaren 2016 (99 procent) vilket ökar risken för vårdskador påtagligt.

Det finns ett starkt samband mellan arbetsmiljö och patientsäkerhetskultur liksom personalsäkerhet och patientsäkerhet går hand i hand. Under 2017 har för första gången medarbetarenkäten och patientsäkerhetskulturmätningen samordnats för att underlätta ett mer integrerat förbättringsarbete. Sedan 2015 har resultatet förbättrats kring medarbetarnas uppfattningar om återföring och kommunikation kring avvikelser, öppenhet i kommunikationen och lärandeorganisation.

Patientsäkerhetsarbetet i VGR har en nollvision för både tystnadskultur och vårdskador. Patientsäkerhet behöver prioriteras på alla nivåer för att skapa en god och säker vård där ingen patient drabbas av vårdskada. Det förutsätter ledningens engagemang, en god arbetsmiljö och att resultat aktivt efterfrågas. En stark och gemensam patientsäkerhetskultur utgör grunden för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete.

Regionstyrelsen godkänner regional patientsäkerhetsberättelse för 2017 och översänder patientsäkerhetsberättelsen till utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården som underlag för arbetet med att stärka patientsäkerheten.

Beslut: enligt förslag
Länk till patientsäkerhetsberättelsen:

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter

Publicerad: