Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Regionstyrelsen 20 februari

Publicerad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Gemensam målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för utvecklingen av stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille (GMP) har pågått sedan hösten 2013.  Det är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborg stad, Mölndals stad och Partille kommun. Stadstrafikforum GMP har varit politisk styrgrupp för arbetet.

Målbilden Koll2035 beskriver hur kollektivtrafiken i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille behöver utvecklas och utökas för att nå målen om fler invånare och arbetstillfällen. Målbilden kompletterar Trafikförsörjningsprogrammet för storstadsområdet och kan därmed jämföras med Målbild Tåg 2035, som antogs av regionfullmäktige i juni 2013.

Målbildens förslag har varit underlag för Sverigeförhandlingen. Alla åtgärder som ingår i dess storstadspaket är högt prioriterade i målbilden, som tar upp ytterligare åtgärder för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i storstadsområdet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

  • antar Målbild Koll2035, Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille som gemensamt underlag för stadstrafikens utveckling.
  • uppdrar åt kollektivtrafiknämnden att tillsammans med övriga parter i målbildsarbetet ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för att den ska bli möjlig att genomföra. Regionfullmäktiges budget för kollektivtrafiken är styrande för årliga prioriteringar och ambitionsnivåer.

Beslut: enligt förslag 

 

Ärende 2

Ny policy och riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

I mars 2017 gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att förbättra Västra Götalandsregionens (VGR) process för investeringar. Det gjordes i samband med att regionstyrelsen lämnade svar på revisorskollegiets rapport ”Ändamålsenlighet i regionens investeringsprocess”.

Sedan 2013 finns en modell som styr hur VGR ska hantera investeringar. Modellen har nu gjorts om för att det ska bli tydligare hur och vad som styr VGR:s investeringar. Den tidigare investeringsmodellen ersätts med en ny policy och riktlinje som kommer att uppdateras vid halvårsskiftet 2018.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta "Policy för VGR:s hantering av investeringar”. Som en konsekvens av detta föreslås regionfullmäktige upphäva avsnitt 1–3 och bilaga 1 i ”Översyn av VGR:s Investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell”.

För egen del beslutar regionstyrelsen att anta ”Riktlinje för VGR:s hantering av investeringar” och rekommenderar VGR:s nämnder/förvaltningar och majoritetsägda bolag att följa riktlinjen.

Beslut: enligt förslag 

 

Ärende 3

Policy och riktlinje för VGR:s hantering av internhyra

Sedan 2013 har Västra Götalandsregionen (VGR) en internhyresmodell. Modellen har en direkt koppling till VGR:s hantering av fastighetsinvesteringar, då nya investeringar leder till hyreshöjning för den berörda hyresgästen.

Med anledning av ny policy och riktlinje för VGR:s hantering av investeringar har även en ny policy och riktlinje för VGR:s hantering av internhyra tagits fram. Policyn och riktlinjen beskriver huvudsakligen befintlig internhyresmodell, men har kompletterats med ett par principiella justeringar.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta ”Policy för VGR:s hantering av internhyra”. Som en konsekvens föreslås regionfullmäktige upphäva avsnitt 4 samt bilaga 2, 3 och 4 i ”Översyn av VGR:s Investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell”.

För egen del beslutar regionstyrelsen att anta ”Riktlinje för VGR:s hantering av internhyra”.

Beslut: enligt förslag 

 

Ärende 4

Demokratitorg ska ses över  

Demokratitorg har i sin nuvarande form genomförts på gymnasieskolor runt om i Västra Götaland under tio år. Under våren 2017 genomfördes nio Demokratitorg i Västra Götaland. Efter torgen sammanställde Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) en rapport som skickades till medverkande skolor och samtliga nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen.

Hösten 2017 genomfördes inga Demokratitorg. Det görs inte heller 2018 på grund av att det är valår. Därför är det nu lägligt att se över former och ansvar för Demokratitorg inför regionstyrelsens beslut om en eventuell fortsättning 2019 och framåt. Därför föreslår Koncernkontoret att det görs en utredning under året som ger en helhetsbild av Demokratitorgen, både som form för medborgardialog men också för kunskapsinhämtning i det politiska arbetet såväl som i förvaltningarnas arbete.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar återrapporteringen av Demokratitorg 2017. För egen del beslutar regionstyrelsen också att notera rapporten och att ge regiondirektören i uppdrag att göra en utvärdering av Demokratitorg med förslag på upplägg för Demokratitorg efter 2018. Uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen senast november 2018.

Beslut: enligt förslag 

 

Ärende 5

Motion om kortare arbetstid i vården

Eva Olofsson med flera (V) föreslår att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare snarast tar initiativ till kortare arbetstid för dem som arbetar natt eller kombinerar dag/kväll/natt på akutmottagningar och vårdavdelningar och att det görs tillsammans med personal och fackförbund.

Samtliga remissvar är negativa till motionen. Exempelvis gör koncernstab HR bedömningen att Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med ett enormt framtida rekryteringsbehov. Att sänka veckoarbetstiden ytterligare skulle drastiskt öka såväl kostnaderna som behovet av ny personal. Istället behövs andra former av insatser som att få fler att kunna arbeta heltid samt att på andra sätt göra vårdyrket så attraktivt som möjligt. En viktig del i detta är hälsosamma arbetstidsscheman som ger möjlighet till återhämtning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag 
V reserverade sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 6

Motion om att införa ett chefskörkort för chefer i Västra Götalandsregionen

Karin Engdal med flera (S) föreslår en utredning om att införa chefskörkort för samtliga chefer inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och Primärvårdsstyrelsen har bifallit motionen. Servicenämnden och styrelsen för NU-sjukvården har avslagit den. Alla remissinstanser lyfter vikten av att det finns en regiongemensam introduktion som säkerställer det övergripande perspektivet samt ett komplement av förvaltningsspecifika delar. Det har dock redan utretts och just nu pågår ett arbete med att utveckla den regiongemensamma introduktionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad när det gäller utredning om förutsättningar för att införa en regiongemensam chefsutbildning. Dessutom föreslås regionfullmäktige att avslå motionen om att utreda förutsättningarna för att införa ett obligatoriskt chefskörkort.

Beslut: enligt förslag 
S reserverade sig mot beslutet

 

Ärende 7

Motion om att höja anslaget till projektet jämställda löner

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska höja anslaget till jämställda löner med ytterligare 50 miljoner kronor, samt utöka gruppen av prioriterade yrkesgrupper att även inkludera undersköterskor.

Utifrån givna ekonomiska förutsättningar bedriver personalutskottet ett arbete för att uppnå jämställda löner inom samtliga yrkesgrupper i Västra Götalandsregionen. I budgeten för kommande år finns uttalat ett fortsatt arbete med att komma tillrätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen samt att arbetet med jämställda löner ska fortgå och prioriteras till de yrkesgrupper som ligger längst från målbilden. Mot bakgrund av att motionsställarens förslag är en budgetfråga som behöver tas i beaktande inför beredning i budget, bedömer Koncernkontoret att motionen ska avslås med hänvisning till att budgeten är beslutad för 2018 inklusive plan för 2019-2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverad sig till förmån för eget yrkande

Styrelseärenden

Ärende 8

Svar på skrivelse från Alingsås lasarett om utökade resurser

Regionstyrelsen har beslutat om en om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett. Projektet innebär ombyggnation av nuvarande lokaler och en ny vårdbyggnad med vårdplatser samt frigörande av utrymme på befintlig operationsavdelning.

Styrelsen för Alingsås lasarett och västra hälso- och sjukvårdsnämnden ansöker om central finansiering från regionstyrelsen om 17 miljoner kronor år 2018  för tillkommande kostnader för projektet.

Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Alingsås lasarett i samband med delårsrapport augusti 2018 ska redogöra för uppkomna kostnader till och med augusti samt prognos för helår 2018 till följd av om- och tillbyggnad av verksamheten. Regionstyrelsen tar därefter ställning till eventuell tilläggsfinansiering.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Utökade åtgärder för enkelt avhjälpta hinder i VGR:s egna lokaler

Västra Götalandsregionen (VGR) är enligt plan- och bygglagen skyldig att åtgärda enkelt avhjälpta hinder(EAH). Det kan till exempel vara mindre ingrepp i lokalerna så att man kan ta sig fram obehindrat med rullstol eller som synskadad. Det finns en utökad investeringsram om 90 miljoner kronor under perioden 2016-2019 avsatt för detta ändamål.

Under arbetet med att inventera och åtgärda hinder för tillgänghet på sjukhusen inom VGR har man upptäckt brister vad gäller rullstols-wc+ med brits samt rullstols-wc. Att åtgärda dessa brister definieras inte som EAH då det innebär större ingrepp som att flytta avlopp och att riva väggar.

Presidierna för fastighetsnämnden och kommittén för mänskliga rättigheter ber  att få använda den ekonomiska ramen  för EAH för att skapa rullstols-wc+ med brits och rullstols-wc enligt de behov som identifierats. Bedömningen är att det krävs upp till 20 miljoner kronor för att åtgärda de identifierade bristerna.

Fastighetsnämnden begär också att ramen för EAH utökas  med motsvarande summa. Då det är oklart om en utökning av ramen blir nödvändig kommer fastighetsnämnden att fatta ett särskilt beslut och återkomma till regionstyrelsen om utökningen behövs.

Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden får använda upp till 20 miljoner av den utökade investeringsramen för EAH för att bygga om till rullstols-wc+ med brits samt rullstols-wc. Behovet av en utökad ram för EAH beaktas i beredningen av investeringsramar 2019-2021 förutsatt att fastighetsnämnden begär detta i särskilt beslut.

Beslut: enligt förslag 

 

Ärende 10

Medlemskap i ACTE - European Textile Collectivities Association

Regionutvecklingsnämnden föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) blir medlemmar i ACTE (European Textile Collectivities Association). Organisationen har idag ett 70-tal medlemmar, städer, organisationer, institutioner och regioner med textil anknytning från ett tiotal länder. Borås stad är ordförande i nätverket under perioden 2016-2019.

ACTE:s huvuduppgift är att:

  • representera medlemmarnas intresse och behov gentemot EU och nationella institutioner
  • knyta institutionernas samarbete närmare och främja utbytet av erfarenheter mellan medlemmarna
  • främja innovativa strategier för att förebygga och hantera strukturella förändringar inom branschen på lokal och regional nivå.

Textil och mode är ett utpekat regionalt styrkeområde i VG2020, strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Ett medlemskap i ACTE bidrar till att det textila klustret, i Västra Götaland, och i Boråsregionen i synnerhet, stärks och ger en ökad legitimitet och uppbackning i EU sammanhang.

Regionstyrelsen beslutar att VGR ansöker om medlemskap i ACTE – European Textile Collectivities Association. Finansieringen sker genom regionutvecklingsnämndens budget.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Sammanställning av revisorernas granskningsrapporter 2016-2017 och mandatperiodsgranskningen

Revisorerna i Västra Götalandsregionen granskar alla nämnder, styrelser och kommittéer. De granskar också bolag och vissa stiftelser. Det har gjorts en sammanställning av samtliga granskningsrapporter (särskilda granskningar) för 2016 och 2017 och mandatperiodsgranskningen, samt en uppföljning av hur regionstyrelsen tagit hand om rapporterna.

Regionstyrelsens internrevisorer har beställt sex revisionsrapporter under perioden 2015-2017. Även dessa har sammanställts och en uppföljning av hur regionstyrelsen tagit hand om rapporterna har gjorts.

Syftet med sammanställningen är att säkerställa att regionstyrelsen arbetar med åtgärder utifrån uppmärksammade brister. Detta ingår i ett systematiskt förbättringsarbete där sammanställningen också är ett underlag i arbetet med riskanalys till plan för intern kontroll.

Regionstyrelsen antecknar informationen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Positivt remissyttrande: Betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått yttra sig över Näringslivsdepartementets delbetänkande ”En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet".

Utredningen föreslår hur nationella bedömningar av behovet av fler bostäder ska fördelas på länsnivå. Grundat på dessa beräkningar ska regionerna genomföra dialoger med kommunerna för att nå en samsyn om behovet av fler bostäder i länets kommuner. En viktig utgångspunkt i utredningen har varit att det offentliga Sverige ska ha en gemensam och uppdaterad bild av behovet av bostäder på alla nivåer. Om det beslutas enligt förslaget så kommer beslutet att börja gälla från 2019.

VGR lämnar ett positivt yttrande till utredningens förslag att få regeringens uppdrag att genomföra dialoger med kommunerna i länet för att få samsyn om behovet av fler bostäder. VGR är även positiv till utredningens förslag att överföra frågor kring samordning av bostadsförsörjning från länsstyrelsen till regionen.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 13

Remissyttrande om bastjänstgöring för läkare

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått  möjlighet att ge synpunkter på  Socialdepartementets promemoria "Bastjänstgöring för läkare", baserad på en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring.

Förslaget om bastjänstgöring ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Bakgrunden är betänkandet ”För framtidens hälsa- en ny läkarutbildning” som nu bereds inom regeringskansliet. Om förslagen antas förlängs läkarutbildningen till sex år, läkarlegitimation utfärdas i samband med läkarexamen, allmäntjänstgöring tas bort och bastjänstgöring blir den första delen i läkarnas specialiseringstjänstgöring.

VGR ställer sig positiv till huvudförslaget om en målstyrd bastjänstgöring.

Synpunkter som framförs i remissvaret är att bastjänstgöringen bör vara en fristående första del i läkarnas utbildning efter legitimation, att införandet bör ske först 2026 och att anställningen under bastjänstgöring bör vara tidsbegränsad. VGR poängterar i remissvaret att bastjänstgöringen ska ske i den nära vården som inom  primärvården eller öppna mottagningar.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Ärende 14

Remissyttrande: Webbtillgänglighetsdirektivet

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att svara på Finansdepartementets promemoria "Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet".

I promemorian lämnas förslag till hur Europaparlamentets och Europarådets direktiv om tillgänglighet för offentliga myndigheters webbplatser och mobilappar ska genomföras. EU-direktivet är ett så kallat minimiharmoniseringsdirektiv. I promemorian föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Promemorian föreslår att direktivet genomförs genom att införa en särskild lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Enligt minimikraven ska vissa internationella riktlinjer följas när det gäller hur webbplatser ska vara utformade. Detta för att säkerställa att innehållet är tillgängligt för så många som möjligt oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

För VGR innebär direktivet inte någon större förändring i  den digitala kommunikationen eftersom VGR redan följer WCAG och webbriktlinjer.se, som omfattar mycket av direktivet. VGR är dock positiv till en tydlig kravställande lag.

VGR anser att ambitionsnivån skulle kunna vara ännu högre genom att direktivet utvidgas till att omfatta användbarhet och tillgänglighet samt att nivå prio 3 i webbriktlinjerna anges som miniminivå och inte bara WCAG 2.0 nivå AA.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen är omedelbart justerad

 

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter

Publicerad: